Tutvustus ja struktuur

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Meie eesmärk on pakkuda mugavat ja tõhusat maksukogumist ning majanduskeskkonna kaitset inimestele, ettevõtetele ja Eesti riigile.

Oleme võtnud sihiks, et Eesti oleks kõrgeima vabatahtliku maksukuulekusega riik Euroopas. Selle saavutamiseks oleme määratlenud neli strateegilist peasuunda, mille abil mõtestame lahti igapäevase operatiivtöö ja juhime asutust soovitud sihi suunas:

  • maksutahe: suurendame Eesti ühiskonna maksutahet ja oleme maksumaksjale usaldusväärsed koostööpartnerid.
  • lihtsad ja mugavad avalikud teenused: pakume kõikidele maksumaksjatele võimalust täita oma kohustused kiirelt, lihtsalt, mugavalt. MTA pakutavad teenused motiveerivad inimesi maksu- ja tollikohustusi korrektselt täitma.
  • võrdne maksukonkurents ja ühiskonnakaitse: läheneme probleemsetele maksumaksjatele järelevalveliste meetmetega tõhusalt ja sihipäraselt. Maksudest kõrvale hiilimine on keerukas, tülikas ja kallis.
  • suundanäitav organisatsioon ja arenevad inimesed: organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks teeme oma tööd pühendunult, professionaalselt ja koostöös.

Struktuur

Struktuuriüksuste põhimäärused

Lisa 8
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(peadirektori 28.12.2015 nr 1.1-1/0192-P kehtestatud redaktsioonis)
(muudetud: peadirektori 01.07.2016 käskkirjaga nr 108-P;
peadirektori 28.12.2016 käskkirjaga nr 188-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 11.11.2022 käskkirjaga nr 98-P)

MAKSU- JA TOLLIAMETI
HALDUSOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti haldusosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Haldusosakond" ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.


II ÜLESANDED

6. Osakonna ülesanded on:
6.1. 
vara haldamise, arvelevõtmise ja mahakandmise korraldamine;
6.2. varade korraliste inventuuride korraldamine;
6.3. ameti eelarvevajaduste koondamine ja läbivaatamine koostöös ameti struktuuriüksustega, taotluste esitamine Rahandusministeeriumile rahaliste vahendite eraldamiseks riigieelarvest ning ameti tegevuste finantseerimiseks rahaliste vahendite taotlemine muudest allikatest;
6.4. raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine, sh ostuarvete kontroll ja digitaliseerimine;
6.5. eelarveliste vahendite arvestamine ameti struktuuriüksustele ja tegevuskulude eelarve täitmise analüüs ning vajadusel ettepanekute esitamine muudatuste tegemiseks jooksva aasta eelarves;
6.6. kinnisvara korrashoiu tagamise korraldamine;
6.7. ehitus- ja remonttööde korraldamine;
6.8. hangete planeerimine;
6.9. nõuetekohaste ametiruumide ja töökohtade tagamine;
6.10. mööbli, vormirõivaste, tollitõkendite, templite, pitsatite, trükiste, kantseleitarvete ning arhiivitarvikute jms vajaduste väljaselgitamine, arvestus, hankimine ja jaotamise, mahakandmise ning hävitamise korraldamine;
6.10.1. ameti tegevuseks vajalike IT-töövahendite tagamine;
6.11. aktsiisi- ja ühendusevälise kauba hävitamise korraldamine, kinnipeetud, konfiskeeritud, hõivatud, riigi omandisse ülekantud ja peremeheta kaupade ja asitõendite hoiustamise, realiseerimise ja hävitamise korraldamine ning arvestuse pidamine;
6.12. eeluurimiskohtuniku määruse alusel konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara võõrandamise korraldamine;
6.13. tollioksjoni korraldamine;
6.14. asjaajamise ja arhiivinduse arengusuundade ja põhimõtete planeerimine ning elluviimine;
6.15. dokumendihaldussüsteemi funktsionaalne administreerimine;
6.16. dokumentide vastuvõtmine ameti arhiivi, arhiivitoimikute nõuetele vastavuse kontrollimine, arhivaalide korrastamine, hoidmine, neile juurdepääsu tagamine, hävitamiseks eraldamine ja avalikku arhiivi üleandmine;
6.17. ameti teenistujate juhendamine asjaajamise, dokumendihaldussüsteemi kasutamise ja arhiivitöö küsimustes;
6.18. dokumendihalduse, dokumendihaldussüsteemi ja arhiivindusalaste koolituste läbiviimine;
6.19. dokumentide ärakirjade, koopiate ja väljavõtete õigsuse tõestamine;
6.20. transporditeenuse osutamine ning transpordi- ja reisiteenuse korraldamine;
6.21. ameti teenistujate välislähetuste organiseerimine ja aruandluse korraldamine, sh reisi- ja majutusteenuse korraldamine ning ruumide broneerimine;
6.22. autode, tollitehnika, bürootehnika ja muude tehniliste, sh eri- ja sidevahendite vajaduste väljaselgitamine, hankimine ning kasutamise ja hoolduse korraldamine;
6.23. turvaseadmete soetamise ja hooldamise korraldamine ning vastavate lepingute haldamine;
6.24. läbipääsuvõtmete ja -kaartide haldamine ja nende üle arvestuse pidamine;
6.25. ameti halduse helpdeski laekunud informatsiooni töötlemine ja edastamine ning probleemide lahendamise korraldamine;
6.26. ameti meenete soetamise korraldamine ja haldamine;
6.27. osakonna tööprotsesside arendamine;
6.28. osakonna vastutusel olevate kulude eelarve planeerimine, täitmise jälgimine ja eelarvest kinnipidamise tagamine;
6.29. osakonna kulujuhtimise vastutusel olevate lepinguprojektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine ning sõlmitud lepingute täitmise kontrollimine;
6.30. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.31. osakonna ülesannetega seotud normdokumentide ja juhiste väljatöötamine, ajakohastamine ja neis esitatud nõuete täitmise kontrollimine.


III TÖÖ KORRALDAMINE

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
81. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonnajuhataja poolt.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
10. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 11.11.2022

Lisa 9
 Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 08.01.2014 käskkirjaga nr 5-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 28.12.2016 käskkirjaga nr 188-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 27-P;
peadirektori 14.02.2018 käskkirjaga nr 39-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
JURIIDILISE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti juriidiline osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ning selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
 

II ÜLESANDED JA STRUKTUUR

5. Osakonna ülesanded on:
5.1. ameti juhtkonna ja struktuuriüksuste juriidiline nõustamine;
5.2. vaiete menetlemine;
5.3. kaebuste, taotluste ja hagide läbivaatamine ning lahendamine;
5.4. eelotsuste menetlemine;
5.5. ameti esindamine või esindamise korraldamine tsiviil-, haldus-, väärteo-, kriminaal-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise, kohustustest vabastamise, pankroti-, likvideerimis- või täitemenetluses ning seotud kohtumenetlustes, kohtueelses uurimises või tsiviilõiguslikes suhetes volituse alusel;
5.6. osakonna valdkonda kuuluva kohtupraktika analüüsimine, sellest tulenevate ettepanekute tegemine ameti tegevuse parandamiseks;
5.7. väärteomenetluse üldine koordineerimine ametis, väärteomenetlust toetavate infosüsteemide arendamine, teiste struktuuriüksuste nõustamine ja koolitamine seonduvalt väärteomenetluse läbiviimisega, väärteomenetlusega seonduvate kaebuste menetlemine ja lahendamine ning ameti esindamine kohtus väärteoasjade arutamisel;
5.8. koostöö teiste struktuuriüksuste, asutuste ja organisatsioonidega oma pädevuse piires; maksuvõlgade sundsissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine, sealhulgas maksuvõlgade ning muude rahaliste kohustuste sissenõudmine maksukohustuslastelt ja vastutavatelt kolmandatelt isikutelt ja võlgade sissenõudmisega seotud lihtkirjalike ning notariaalsete lepingute sõlmimine;
5.9. maksuvõlgade sundsissenõudmise menetlustega seotud võlgade mahakandmine ja kustutamine;
5.10. koostöö Rahandusministeeriumiga ameti tegevusvaldkonnas õigustloovate aktide eelnõude koostamisel ja kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta arvamuste andmisel;
5.11. ameti esindamine osakonna valdkonda puutuvate rahvusvaheliste institutsioonide töös;
5.12. osalemine teenistujate ja maksumaksjate koolituste kavandamisel ning koolituste läbiviimine oma valdkonnas;
5.13. avaldustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine oma valdkonnas;
5.14. osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
5.15. infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine ja arendamine ning ametis kasutusel olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
5.16. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
5.17. ameti juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja Rahandusministeeriumilt laekunud eelnimetamata ülesannete täitmine.
 

III TÖÖ JA TEENISTUSE KORRALDUS

6. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
6.1. kohtumenetlus;
6.2. maksuvõlgade sissenõudmise erimenetlus (erimenetlus);
6.3. õigusloome.

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda tema määratud valdkonnajuht.
81. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
9. Osakonnajuhataja õigused ja kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
10. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 13
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
Kinnitatud peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 22-P
(muudetud: peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 19.09.2022 käskkirjaga nr 85-P,
rakendatakse arvates 01.10.2022)

MAKSU- JA TOLLIAMETI
KOMMUNIKATSIOONI- JA VÄLISSUHETE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti kommunikatsiooni- ja välissuhete osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
 

II Ülesanded ja struktuur

5. Osakonna ülesanded on:
5.1. meediasuhtluse, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise tegevuse põhimõtete väljatöötamine, arendamine ja korraldamine;
5.2. meediasuhtluse ning sisekommunikatsiooni- ja maksu- ja tollialase teabe levitamise projektide koordineerimine;
5.3. trükiste ja infomaterjalide toimetamine ning väljaandmine;
5.4. sotsiaalmeedia kanalite ning siseveebi haldamine, koordineerimine ja arendamine;
5.5. ameti visuaalset identiteeti puudutavate põhimõtete väljatöötamine ja arendamine;
5.6. ameti meenete soetamine ja haldamine;
5.7. koostöö välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ameti välissuhtluse koordineerimine;
5.8. osalemine rahvusvahelistes töögruppides ja projektides;
5.9. Customs/Fiscalis programmi tegevustes osalemise koordineerimine;
5.10. ameti kontaktpunkti rolli täitmine rahvusvaheliste institutsioonide (WCO, OECD ja IOTA) vaates;
5.11. rahvusvahelist koostööd puudutavatele päringutele vastamise koordineerimine;
5.12. ameti juhtkonna rahvusvaheliste kohtumiste ettevalmistamise korraldamine ning rahvusvahelise koostöö kohta kokkuvõtete ja taustamaterjalide koostamine;
5.13. ameti juhtkonna ja struktuuriüksuste nõustamine rahvusvahelises koostöös osalemisega seotud küsimustes;
5.14. kõrgetasemeliste väliskülaliste vastuvõtmise ja rahvusvaheliste ürituste korraldamise koordineerimine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine.

51 . Punktides 5.7.–5.14. nimetatud ülesannete täitmiseks on osakonna koosseisus välissuhete valdkond.

III Töö korraldamine

6. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
7. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
8. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
9. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 8, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
10. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 01.10.2022

Lisa 1
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 28.12.2015 käskkirjaga nr 192-P;
peadirektori 25.05.2017 käskkirjaga nr 55-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019;
peadirektori 19.02.2021 käskkirjaga nr 16-P,
rakendatakse arvates 01.03.2021)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
MAKSUAUDITI OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED JA STRUKTUUR

5. Osakonna ülesanded on:
5.1. maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja tollieeskirjade, samuti alkoholiseaduse ja tubakaseaduse täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine, koordineerimine ning sellekohaste haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires;
5.2. maksuriskide hindamine, analüüs, ennetamine ja tõkestamine;
5.3. osakonna tööd korraldavate metoodikate, juhendmaterjalide, õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamine, täiendamine või nende väljatöötamises osalemine;
5.4. osakonna ja ameti arendamise või ülesannete täitmise eesmärgil osalemine töögruppides ja projektides, sealhulgas rahvusvahelistes töögruppides või projektides;
5.5. osakonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine;
5.6. osakonna tööplaanide täitmise ja kontrollitegevuste kvaliteedi järelevalve teostamine;
5.7. osakonna ülesannete täitmiseks koostöö ning tegevuseks vajaliku infovahetuse korraldamine teiste struktuuriüksuste, ametiasutuste (sh välisriikides asuvate ametiasutustega), ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtetega;
5.8. seaduses lubatud sunnivahendite kohaldamine ning vajadusel materjalide edastamine punktis 5.1 nimetatud õigusaktide rikkumiste kohta väärteo- või kriminaalmenetluse alustamiseks;
5.9. taotluste ja kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
5.10. EAGF tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate eksporditoetustega seotud tehingute tegeliku ja nõuetekohase toimumise kontrollimise planeerimine, koordineerimine ja kontrollimine;
5.11. majandustegevuse registri registreerimismenetluse toimingute teostamine ja registreeringute õigsuse järelevalve;
5.12. muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.

51. Osakond täidab oma ülesandeid maksuauditi üksuste kaudu.


III TEENISTUSE KORRALDUS

6. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
7. Osakonnajuhatajal on kaks asetäitjat, kes alluvad vahetult osakonnajuhatajale.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja asetäitja.
9. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonna juhataja korraldusega.
10. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
11. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 10, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
12. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 2
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 02.06.2014 käskkirjaga nr 129-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 24-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019;
peadirektori 19.02.2021 käskkirjaga nr 17-P,
rakendatakse arvates 01.03.2021;
peadirektori 19.09.2022 käskkirjaga nr 85-P,
rakendatakse arvates 01.10.2022)

MAKSU- JA TOLLIAMETI
MAKSUDE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti maksude osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja teenuste alal.
3. Osakonna ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõnad „Maksude osakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED JA STRUKTUUR

6. Osakonna ülesanded on:
6.1. ameti osakondade juhendamine ja nõustamine maksude arvutamisel ning maksusummade määramisel oma valdkonnas, sealhulgas nimetatud üksuste tööks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine;
6.2. ametis lahendatavate vaiete kohta arvamuste andmine kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses;
6.3. maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ning nende kohta arvamuste andmine koostöös ameti teiste osakondadega;
6.4. maksuseadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevate deklaratsioonide, aruannete ning maksuteadete vormide väljatöötamine koostöös ameti teiste osakondadega;
6.5. maksualaste õigusaktide rakendamiseks seisukohtade kujundamine ja nende ühetaolise rakendamise tagamine ametis koostöös teiste osakondadega;
6.6. oma valdkonnas IT-arendustes osalemine;
6.7. maksukorralduse seaduse § 15 nimetatud juhendite väljatöötamine maksuseaduste selgitamiseks ja tutvustamiseks ning maksualaste infomaterjalide sisuline ettevalmistamine oma valdkonnas;
6.8. maksualaste koolituste läbiviimine oma valdkonnas;
6.9. maksumaksjate järelepärimistele vastamine maksualaste küsimuste osas oma valdkonnas;
6.10. maksumärkide trükkimise korraldamine, maksumärkide väljastamine ettevõtjatele, arvestuse pidamine maksumärkide vastuvõtmise ja väljastamise kohta;
6.11. aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja väljastamine ning sellekohaste haldusmenetluste läbiviimine;
6.12. aktsiisivabastuse lubade väljastamiseks esitatud taotluste menetlemine ja aktsiisivabastuslubade väljastamine;
6.121. (kehtetu)
6.13. aktsiisi tagastamiseks esitatud taotluste menetlemine ja tagastamisotsuste koostamine;
6.14. ameti esindamine rahvusvaheliste institutsioonide töös oma valdkonnas;
6.15. maksualane koostöö teiste asutuste, organisatsioonide ja äriringkondadega, välisriikide maksuhalduritega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
6.16. (kehtetu)
6.17. osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
6.18. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.19. muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.

7. Osakonna allüksused on:
7.1. otseste ja kaudsete maksude talitus;
7.2. aktsiiside talitus.

8. Otseste ja kaudsete maksude talitus täidab osakonna ülesandeid tulumaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu, ettevõtlustulu maksu, raskeveokimaksu, maamaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse alal.

9. Aktsiiside talitus täidab osakonna ülesandeid alkoholi-, tubaka-, kütuse, elektri- ja pakendiaktsiisi alal.


III TEENISTUSE KORRALDUS

10. Osakonda juhib osakonnajuhataja. Talitust juhib talitusejuhataja.
11. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja, viimase äraolekul aktsiiside talituse juhataja.
12. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
13. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 12, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
14. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 01.10.2022

Lisa 10
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 08.01.2014 käskkirjaga nr 5-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
PERSONALIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti personaliosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Personaliosakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED

6. Osakonna ülesanded on:
6.1. ameti personali- ja koolituspoliitika ning tööohutuse- ja töötervishoiualase poliitika väljatöötamise, kaasajastamise ning elluviimise koordineerimine;
6.2. personali planeerimise, värbamise ja valiku koordineerimine;
6.3. osalemine ameti struktuuri ja koosseisude täiustamisel ning uuendamisel;
6.4. uute ametnike ja töötajate sisseelamisega seotud tegevuste koordineerimine;
6.5. ametikohtade hindamise, kompetentsiprofiilide ja ametijuhendite väljatöötamise koordineerimine;
6.6. ametnike ja töötajate rotatsiooni koordineerimine, personali arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise korraldamine ning koordineerimine;
6.7. töötasustamise ja motivatsioonisüsteemi põhimõtete väljatöötamine ja elluviimise korraldamine;
6.8. teenistus- ja töösuhete vormistamine, nõustamine personaliküsimustes, personalialaste aruannete koostamine ning analüüside teostamine;
6.9. osalemine ametnike ja töötajatega seonduvate õiguslike ja personaalküsimuste lahendamises;
6.10. personali- ja koolitusalaste korraldusdokumentide ja nende rakendusjuhendite väljatöötamine;
6.11. ameti struktuuriüksuste koolitusvajaduste väljaselgitamine ja koolituse planeerimine ning struktuuriüksuste juhtide nõustamine koolitusalastes küsimustes;
6.12. personali töötasu-, koolitus- ja meditsiinikulude eelarve planeerimine, täitmise jälgimine ja eelarvest kinnipidamise tagamine;
6.13. koolitustegevuse tulemuslikkuse analüüs ja hindamine;
6.14. sisekoolitussüsteemi väljatöötamine, arendamine ja elluviimise koordineerimine;
6.15. maksu- ning tollieriala õpetava õppeasutuse üliõpilaste praktikaga seonduvate tegevuste koordineerimine ja korraldamine;
6.16. kehtetu (alates 01. jaanuar 2014);
6.17. osakonna tööprotsesside arendamine;
6.18. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule.


III TÖÖ KORRALDAMINE

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
10. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 12
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 11.04.2017 käskkirjaga nr 35-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 25-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
SISEKONTROLLI OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti sisekontrolli osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor, kes teostab ka teenistuslikku järelevalvet osakonna ning selle ametnike tegevuse üle.
3. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED JA STRUKTUUR

4. Osakonna ülesanded on:
4.1. õigusaktidest tulenevate meetmete, vahendite ja taktika rakendamine ameti ametnike ja töötajate poolt ettevalmistatavate või toimepandavate õiguserikkumiste tõkestamiseks ning nende poolt toime pandud õiguserikkumiste avastamiseks, tehes selleks vajadusel koostööd jälitusametkondade ja kohtueelse uurimise asutustega;
4.2. distsiplinaarmenetluste läbiviimine, distsiplinaarkaristuste määramise käskkirjade eelnõude ja/või distsiplinaarmenetluse kokkuvõtete vormistamine, distsiplinaarsüütegude analüüsimine ning ettepanekute tegemine distsiplinaarsüütegu soodustanud asjaolude kõrvaldamiseks;
4.3. ametnike ja töötajate poolsete õiguserikkumiste kohta käiva operatiivinformatsiooni kogumine, töötlemine ja vajadusel edastamine ameti peadirektorile või teistele struktuuriüksustele, samuti isikuriskide andmebaasi pidamine;
4.4. distsiplinaarsüütegude ja muude ametnike ja töötajate poolsete õiguserikkumiste kohta analüüsi esitamine ameti peadirektorile neli korda aastas;
4.5. taustakontrollide läbiviimine isikute suhtes, kes asuvad teenistusse või vajavad teenistusalast juurdepääsu ameti infosüsteemile;
4.6. eetilisuse soodustamise ja korruptsioonivastase võitluse arendustegevuse haldamine ning rakendamine;
4.7. (kehtetu)
4.7.1. ametis andmekaitse ja infoturbe korraldamine ning andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmise kontrollimine;
4.7.2. andmekaitse ja infoturvet reguleerivate juhiste elluviimine, sh töötajate teadlikkuse pidev tõstmine koolituste, seminaride ning muude õppevormide kaudu;
4.7.3 ameti infovarade ja süsteemide kasutamise monitooringu korraldamine, turvaintsidentide menetluse läbiviimine ning koostöö valdkondlike järelevalveorganitega;
4.8. andmekaitse ja infoturvet reguleerivate juhiste elluviimine, sh töötajate teadlikkuse pidev tõstmine koolituste, seminaride ning muude õppevormide kaudu;
4.9. ameti infovarade ja süsteemide kasutamise monitooringu korraldamine, turvaintsidentide menetluse läbiviimine ning koostöö valdkondlike järelevalveorganitega;
4.10. ameti ametiisikute poolt korruptsioonivastases seaduses sätestatud kohustustest kinnipidamise kontrollimine;
4.11. ameti peadirektori teavitamine sisekontrolliga seotud tähelepanekutest ja järeldustest ning ettepanekute tegemine olukorra parandamiseks;
4.12. ameti ametnike ja töötajate suhtes väärteomenetluse läbiviimine oma pädevuse piires;
4.13. muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor.


III OSAKONNA ÕIGUSED

5. Osakonna ülesannete täitmiseks on osakonnal õigus:
5.1. omada ligipääsu ülesannete täitmiseks vajalikule informatsioonile ning ruumidesse;
5.2. teha ameti peadirektorile ja vajadusel struktuuriüksuse juhile ettepanekuid struktuuriüksuse tegevuse paremaks korraldamiseks;
5.3. kasutada ameti kõiki piiratud juurdepääsuga andmekogusid;
5.4. teha koostööd teiste ametkondadega oma pädevuse piires;
5.5. saada osakonna ametnikele teenistuskohustuste täitmiseks vajalikke töövahendeid ja täiendkoolitust.


IV OSAKONNA KOHUSTUSED

6. Osakond on kohustatud:
6.1. täitma talle pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
6.2. tagama talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi-, maksu- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse vastavalt õigusaktides sätestatule;
6.3. kasutama tema kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ning heaperemehelikult;
6.4. edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.


V TEENISTUSE KORRALDUS

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud ametnik.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
10. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 11
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 26.06.2018 käskkirjaga nr 75-P,
rakendatakse arvates 01.07.2018;
peadirektori 29.11.2018 käskkirjaga nr 112-P,
rakendatakse arvates 01.01.2019;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
TEABEOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti teabeosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ning kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED

5. Osakonna ülesanded on:
5.1. ameti strateegiliste juhtimisotsuste, tulemuslikkuse ja tegevuste analüüs ning mõju hindamine ja prognoosimine;
5.2. osakonna tööprotsesside, analüüsimetoodikate ja riskihaldussüsteemide arendamine;
5.3. osakonna tööd korraldavate juhendite, lepingute, õigusaktide jt dokumentide koostamine ning väljatöötamises osalemine;
5.4. osakonna dokumendiringlusega seotud asjaajamises osalemine ja dokumentide arhiveerimine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
5.5. osalemine rahvusvahelistes, siseriiklikes ja ametkondlikes töögruppides ja projektides osakonna ülesannete täitmiseks;
5.6. rahvusvahelise, siseriikliku ja ametkondliku koostöö, samuti ettevõtjate ning nende organisatsioonidega tehtava koostöö korraldamine ja arendamine osakonna ülesannete täitmiseks;
5.7. rahvusvaheliste, siseriiklike ja ametkondlike riskiinfot sisaldavate andmebaasidele ja andmetele juurdepääsu korraldamine, arendamine ja funktsionaalne haldus osakonna ülesannete täitmiseks;
5.8. osakonna tööülesannete täitmiseks vajalike andmete hankimine ja teabevahetus;
5.9. maksu ja ühiskonnakaitseliste riskide hindamine, analüüs, ennetamine ja tõkestamine;
5.10. vihje- ja riskiinfo hankimine, töötlemine, analüüs ja realiseerimine;
5.11. isikute maksukäitumise ja õiguskuulekuse analüüs ja prognoosimine;
5.12. objektivalik meetmete rakendamiseks;
5.13. pettuse skeemide väljaselgitamine ja vastumeetmete väljatöötamine;
5.14. tulude laekumise analüüs ja prognoosimine;
5.15. maksukohustuslaste registrisse andmete laadimise korraldamine;
5.16. statistiliste aruannete koostamine;
5.17. rahvusvahelistes, siseriiklikes ja ametkondlikes ühisoperatsioonides osalemine ja nende korraldamine;
5.18. pädeva asutusena otseste ja kaudsete maksude ning tolli- ja aktsiisimaksude alase rahvusvahelise teabevahetuse korraldamine Euroopa Liidu õigusaktide, Eesti ja teiste riikide vahel sõlmitud lepingute ning muude seaduses sätestatud võimaluste alusel;
5.19. muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor.


III TEENISTUSE KORRALDUS

6. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
6.1. strateegiline analüüs;
6.2. profileerimine;
6.3. analüüs;
6.4. andmehaldus ja arendus;
6.5. rahvusvaheline infovahetus;
6.6. Teabejuhtimiskeskus.

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. (kehtetu)
9. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud ametnik.
10. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
11. Osakonnajuhataja õigused ja kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
12. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 11, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
13. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 3
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 12.11.2018 käskkirjaga nr 110-P,
rakendatakse arvates 01.01.2019;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019;
peadirektori 10.09.2020 käskkirjaga nr 61-P,
rakendatakse arvates 01.10.2020;
peadirektori 19.02.2021 käskkirjaga nr 18-P,
rakendatatakse arvates 01.03.2021)


MAKSU- JA TOLLIAMETI
TEENUSTE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I. ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti teenuste osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja teenuste alal.
3. Osakonna ja selle ametnike ja töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike ja töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis, ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõnad „Teenuste osakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II. ÜLESANDED

6. Osakonna ülesanded on:
6.1. ameti klientide teenindamine, nõustamine, koolitamine ja maksukuulekuse parandamine;
6.1.1. avalike teenuste haldamine ja arendamine ning ameti-ülene koordineerimine;
6.1.2. teenuste osutamiseks vajalike isikuandmete töötlemise, samuti tagatiste ja teiste asutuste nõuete haldamise korraldamine;
6.2. kliendikeskse hoiaku kujundamisele ja teeninduse kvaliteedi parandamisele suunatud tegevuse koordineerimine ametis;
6.3. teenindus- ja infokanalite haldamine ja arendamine;
6.4. kliendirahulolu küsitluste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine;
6.5. kliendipretensioonidele vastamise korraldamine ja kliendi tagasiside analüüsimine;
6.6. võlgade sundsissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine;
6.7. maksuvõla tasumise ajatamine, maksuvõla mahakandmine ja kustutamine;
6.8. ameti esindamine väärtegude kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi täitmise kohtumenetlustes;
6.9. tulude arvestus-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi arendamine ning rakendamise korraldamine;
6.10. maksude ja muude rahaliste kohustuste tasumise ja ülekandmise korraldamine;
6.11. koostöö Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoniga ühenduse omavahendite haldamisel;
6.12. tulusaajatele eraldiste tegemise põhimõtete rakendamine;
6.13. registritesse kandmise või lubade andmisega seotud taotluste läbivaatamine, vastavate õiguste omistamine ning riiklik järelevalve asjaomaste isikute edasise tegevuse üle;
6.14. maksukorralduse seaduse, maksuseaduste ja hasartmänguseaduse täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine ja koordineerimine ning maksu- ja väärteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires;
6.15. infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine, arendamine ja testimine ning osakonna vastutusalas olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
6.15.1. ameti IT arendusplaani, -protsessi ja -teenuslepingu vajaduste väljaselgitamine, juhtimine ja kvaliteedi jälgimine;
6.16. koostöö teiste asutuste, organisatsioonide, välisriikide maksuhaldurite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega oma valdkonnas;
6.17. valdkonna töö tulemusnäitajate väljatöötamine, näitajate jälgimine ja analüüsimine;
6.18. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.19. muude ülesannete täitmine, mis on osakonnale andnud ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.
 

III. STRUKTUUR

7. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
7.1. kesksete teenuste valdkond;
7.2. (kehtetu)
7.3. klienditeeninduse valdkond;
7.4. avalike teenuste valdkond;
7.5. äritehnoloogia valdkond.

8. Valdkonniti nähakse käesolevalt ette järgmised allüksused:
8.1. kesksete teenuste valdkonnas –
8.1.1. arvestuse talitus, mille ülesanded on tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste arvestusse kandmise korraldamine ning laekumisandmete töötlemine, enammakstud summade tagastamise korraldamine, tulude ja tagatise kogumiseks avatud pangakontode haldamine, maksude ja muude rahaliste kohustuste tasumise ja ülekandmise korraldamine, tulusaajatele eraldiste tegemise põhimõtete rakendamine ning tagatiste haldamine;
8.1.2. võlamenetluse talitus, mille ülesanded on maksuvõlgade ja muude rahaliste kohustuste sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine, maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ja maksuvõlgade ajatamine, ameti esindamine likvideerimis- ja täitemenetluses ning võlgade mahakandmine ja kustutamine.
8.2. (kehtetu)

9. Klienditeeninduse valdkonda kuuluvana nähakse käesolevalt ette ameti teeninduskohad järgmistes asustusüksustes: Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru. Teeninduskohti juhitakse regionaalsel põhimõttel.

10. Osakonnasisene töökorraldus (sealhulgas võimalikud alamüksused) määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
 

IV. TEENISTUSE KORRALDUS

11. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
12. Valdkonda juhib valdkonnajuht, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
13. Talitust juhib talitusejuhataja. Arvestuse talituse juhataja ning võlamenetluse talituse juhataja alluvad vahetult kesksete teenuste valdkonna juhile. Eeltoodud alluvusi käsitletakse alluvussuhtena rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõike 1 punktis 6 toodud erisuse tähenduses.
14. Punktides 12 ja 13 nimetamata alluvusi reguleeritakse punktis 10 nimetatud korralduses.
15. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud valdkonnajuht või ametnik.
16. Osakonnajuhataja, samuti osakonna all- ja alamüksuste juhtide õigused ning kohustused on sätestatud rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõikes 2 ning ametijuhendis.
17. Osakonna ametniku ja töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 16, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
18. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ja töötajate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Lisa 4
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 25.04.2016 käskkirjaga nr 68-P;
peadirektori 25.05.2017 käskkirjaga nr 56-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 31-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 23.04.2019 käskkirjaga nr 44-P;
peadirektori 18.12.2019 käskkirjaga nr 119-P,
rakendatakse arvates 01.01.2020;
peadirektori 24.09.2020 käskkirjaga nr 66-P,
rakendatakse arvates 01.10.2020;
peadirektori 25.01.2022 käskkirjaga nr 7-P,
rakendatakse arvates 01.02.2022;
peadirektori 19.09.2022 käskkirjaga nr 85-P,
rakendatakse arvates 01.10.2022)

MAKSU- JA TOLLIAMETI
TOLLIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti tolliosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või peadirektori asetäitja järelevalve alal või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Tolliosakond“ ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED

6. Osakonna ülesanded on:
6.1. tollialaste ja teiste tolli pädevusse kuuluvate õigusaktide rakendamine, täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine ning koordineerimine;
6.2. tolliformaalsuste läbiviimise juhendamine ning tollialaste õigusaktide rakendamisest kinnipidamise tagamine;
6.3. tolliformaalsuste lihtsustamine, seadusliku kaubanduse hõlbustamine ning kliendikeskse tolliteenuse osutamine;
6.4. ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ja salakaubanduse tõkestamise kaudu;
6.5. tolli valdkonna lubade andmisega seotud taotluste läbivaatamine, vastavate õiguste andmine ning järelevalve teostamine asjaomaste isikute edasise tegevuse üle;
6.6. tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ning haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine;
6.7. tolli infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine ja arendamine ning osakonna vastutusalas olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
6.8. osakonna tööd korraldavate metoodikate, juhendmaterjalide, õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamine, täiendamine või nende väljatöötamises osalemine;
6.9. osakonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
6.10. valdkonna töö tulemusnäitajate väljatöötamine, näitajate jälgimine ja analüüsimine;
6.11. koostöö teiste ametiasutuste, organisatsioonide ja äriringkondadega, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osalemine Euroopa Liidu institutsioonide töös oma valdkonnas;
6.12. (kehtetu)
6.13. osakonna ja ameti arendamise või ülesannete täitmise eesmärgil osalemine töögruppides ja projektides, sealhulgas rahvusvahelistes töögruppides või projektides;
6.14. ameti esindamine oma valdkonnaga seotud rahvusvaheliste institutsioonide töös;
6.15. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.16. ameti juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja Rahandusministeeriumilt laekunud eelnimetamata ülesannete täitmine.

III STRUKTUUR

7. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
7.1. välispiiri valdkond;
7.2. sisepiiri valdkond;
7.3. tolliformaalsuste valdkond;
7.4. tolliarenduse valdkond;
7.5. ühiskonnakaitse valdkond.
7.6. (kehtetu)

8. Valdkonniti nähakse käesolevalt ette järgmised allüksused:
8.1. välispiiri valdkonnas –
8.1.1. Ida tollipunkt;
8.1.2. Lõuna tollipunkt;
8.1.3. Sillamäe tollipunkt;
8.2. sisepiiri valdkonnas –
8.2.1. tollideklaratsioonide kontrolli talitus;
8.2.2. menetlustalitus;
8.2.3. lennujaama tollikontrolli talitus;
8.2.4. sadamate tollikontrolli talitus;
8.2.5. Posti tollipunkt;
8.3. tolliformaalsuste valdkonnas –
8.3.1. tolliprotseduuride talitus;
8.3.2. transiiditalitus;
8.3.3. tollitariifide talitus;
8.3.4. Lennujaama tollipunkt;
8.3.5. Muuga tollipunkt;
8.4. tolliarenduse valdkonnas –
8.4.1. e-tolli arendustalitus;
8.4.2. tolliõiguse talitus;
8.5. ühiskonnakaitse valdkonnas –
8.5.1. keeldude ja piirangute talitus.

81. Talituste ülesanded on järgmised:
81.1. tollideklaratsioonide kontrolli talitus – tollideklaratsiooni ja selle lisadokumentide kontrolli korraldamine, vajadusel kauba tolliläbivaatusele suunamine ja kauba tollijärelevalve alla jätmine; kauba tolliväärtuse, päritolu ja kaubakoodi määramise õigsuse kontrolli korraldamine; tollikontrolli käigus riskide hindamine ja täiendavate kontrollitoimingute teostamise vajaduse üle otsustamine; kontrollide läbiviimine ja tasumisele kuuluvate maksude määramine seadusega sätestatud korras;
81.2. menetlustalitus – osakonna väärteomenetluse tööprotsessi korraldamine, kontrollimine ja koordineerimine eesmärgiga tagada väärteomenetluste kvaliteetne ja eesmärgipärane läbiviimine ning parima menetluspraktika juurutamine; haldusmenetluste läbiviimine ning tollialaste väärtegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning nende kvaliteetne ja tulemuslik kohtueelne menetlemine; osakonna ametnike nõustamine ja juhendamine materiaalning menetlusõiguslikes küsimustes;
81.3. lennujaama tollikontrolli talitus – kauba, transpordivahendite, isiklike asjade ja reisijate läbivaatuste korraldamine ja läbiviimine; riikliku järelevalve teostamise käigus esinevate riskide hindamine; haldus- ja väärteomenetluste teostamine;
81.4. sadamate tollikontrolli talitus – kauba, transpordivahendite, isiklike asjade, reisijate ning kuller- ja postisaadetiste läbivaatuste korraldamine ja läbiviimine; riikliku järelevalve teostamise käigus esinevate riskide hindamine; haldus- ja väärteomenetluste teostamine;
81.5. tolliprotseduuride talitus – nõustamine tolliprotseduuride (v.a transiit) ja tolliformaalsuste teostamisel tollialaste õigusaktide nõuetekohase rakendamise ning seadusliku kaubanduse hõlbustamise eesmärgil; tollivaldkonna lubade menetlemine; tõhusate järelevalveliste meetmete rakendamine tolliprotseduuride läbiviimisel ja lubade kasutamise tingimuste täitmisel;
81.6. transiiditalitus – nõustamine transiidiprotseduuri teostamisel tollialaste õigusaktide nõuetekohase rakendamise ja seadusliku kaubanduse hõlbustamise eesmärgil; transiidivaldkonna lubade menetlemine; tõhusate järelevalveliste meetmete rakendamine transiidiprotseduuri läbiviimisel ja lubade kasutamise tingimuste täitmisel;
81.7. tollitariifide talitus – nõustamine kauba tolliväärtuse, päritolu ja kaubakoodi määramisel tollialaste õigusaktide nõuetekohase rakendamise ning seadusliku kaubanduse hõlbustamise eesmärgil; tõhusate järelevalveliste meetmete rakendamine tariifsete meetmete kohaldamisel;
81.8. e-tolli arendustalitus – tolli elektrooniliste, sh Euroopa Liidu e-tolli mitmeaastases strateegilises plaanis (MASP) olevate infosüsteemide arendamise ja rakendamise koordineerimine; tolli infosüsteemide haldamine; tolli infosüsteemide arendamisega seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisel osalemine ja ettepanekute esitamine õigusaktide muutmiseks;
81.9. tolliõiguse talitus – tollialaste õigusaktide väljatöötamisprotsessi valdkonna-ülene koordineerimine ja õigusaktide rakendamise korraldamine; rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide töös osalemine, sh Eesti esindamine Euroopa Liidu tolliseadustiku komitee ja ekspertgrupi alamsektsioonides; arvamuste ja kooskõlastuste andmine osakonna pädevuse piires, sh Euroopa Kohtus arutlusel olevate juhtumite kohta;
81.10. keeldude ja piirangute talitus – tõhusate järelevalveliste meetmete, sh kaasaegsete tehniliste seadmete ja teenistuskoerte rakendamise tagamine; järelevalveliste meetmete tagamiseks õigusloome protsessis osalemine ja järelevalveliste infosüsteemide arendamine; tollialaste rikkumiste ennetamine; tollialaste riskide juhtimine.

9. Tollipunktide ülesanded on:
9.1. tollialaste ja teiste tolli pädevusse kuuluvate õigusaktide rakendamine ning nende rakendamisest kinnipidamise tagamine;
9.2. Euroopa Liitu sisenemisel ja väljumisel kauba, transpordivahendite, reisija ning temaga kaasas oleva kauba tolliformaalsuste teostamine ja tollikontrolli läbiviimine (välja arvatud Posti tollipunkti puhul);
9.3. tollialaste rikkumiste tõkestamine ja avastamine ning tollialaste haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine;
9.4. ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ning salakaubanduse tõkestamise kaudu;
9.5. lisaks eeltoodule:
9.5.1. Ida tollipunkti puhul – Narva 1 maanteepiiripunktis välispiiri ületava isiku piirikontrolli teostamine vastavalt riigipiiri seadusele Politsei- ja Piirivalveametiga kokkulepitud ulatuses;
9.5.2. Posti tollipunkti puhul – postisaadetiste tollikontrolli läbiviimine;
9.5.3. Muuga ja Sillamäe tollipunktide puhul – vabatsooni piiril tollijärelevalve teostamine;
9.5.4. Sillamäe tollipunkti puhul – Sillamäe sadama piiripunktis välispiiri ületava isiku piirikontrolli teostamine vastavalt riigipiiri seadusele Politsei- ja Piirivalveametiga kokkulepitud ulatuses.

91. Tollipunktid täidavad oma ülesandeid järgmiselt:
91.1. Ida tollipunkt – Narva 1 maanteepiiripunktis, Narva raudteepiiripunktis ja Narva 2 piiripunktis;
91.2. Lõuna tollipunkt – Koidula maanteepiiripunktis, Koidula raudteepiiripunktis ja Luhamaa maanteepiiripunktis;
91.3. Sillamäe tollipunkt – Sillamäe sadamas;
91.4. Posti tollipunkt – aadressil Rukki tee 7, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond;
91.5. Lennujaama tollipunkt – aadressil Valukoja 32/3, Tallinn;
91.6. Muuga tollipunkt – Muuga sadamas ja Paldiski 2 piiripunktis.

10. Osakonnasisene töökorraldus (sealhulgas võimalikud alamüksused) määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
 

IV. TEENISTUSE KORRALDUS

11. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
12. Valdkonda juhib valdkonnajuht, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
13. Talitust ja tollipunkti juhivad vastavalt talitusejuhataja ja tollipunktijuhataja, kes alluvad vahetult valdkonnajuhile tulenevalt punktis 8 sätestatust. Eeltoodud alluvusi käsitletakse alluvussuhtena rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõike 1 punktides 4 ja 6 toodud erisuste tähenduses.
14. Punktides 12 ja 13 nimetamata alluvusi reguleeritakse punktis 10 nimetatud korralduses.
15. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud valdkonnajuht või ametnik.
16. Osakonnajuhataja, samuti osakonna all- ja alamüksuste juhtide õigused ning kohustused on sätestatud rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõikes 2 ning ametijuhendis.
17. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 16, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
18. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 01.10.2022

Lisa 6
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
4. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 18.08.2016 käskkirjaga nr 122-P;
peadirektori 11.04.2017 käskkirjaga nr 36-P;
peadirektori 02.02.2018 käskkirjaga nr 28-P (kehtib alates 01.02.2018);
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019)


MAKSU- JA TOLLIAMETI
UURIMISOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I. ÜLDSÄTTED

1. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ning kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ning selle ametnike ja töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike ja töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ja töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on oma nimega dokumendiplank, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti teabehalduse korras.
6. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Uurimisosakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
7. Uurimisosakonna ametnikel ja töötajatel on õigus teenistus- ja tööülesannete täitmisel kasutada Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras Riigikantseleis registreeritud Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametimärki vastavalt Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt kinnitatud korrale.


II. ÜLESANDED JA STRUKTUUR

8. Osakonna ülesanded on:
8.1. avalduste ja teadete lahendamine ettevalmistatavate või toimepandud maksualaste, tollialaste õigusaktide ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude kohta oma pädevuse piires;
8.2. jälitustegevuse teostamine seaduses sätestatud alustel ja korras maksualaste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
8.3. ameti uurimisalluvusse kuuluvate maksualaste või tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude kohtueelse uurimise teostamine;
8.3.1. riikliku järelevalve teostamine maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle;
8.4. koostöö tegemine teiste kohtueelse uurimise asutuste, jälitusametkondade, prokuratuuri ja riikliku järelevalve asutustega maksualaste või tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude avastamisel ja menetlemisel ning järelevalve teostamisel maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle;
8.5. kehtestatud korras koostöö tegemine teiste riikide vastavate ametkondadega maksualaste ja tollialasteõ igusaktide rikkumisega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud süütegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
8.6. välisriikide õigusabitaotluste täitmine;
8.7. ettevalmistatavate või toime pandud maksualaste, tollialaste õigusaktide rikkumiste ning narkokuritegude kohta teabe kogumine, selekteerimine, talletamine ning analüüsimine ja vastavate andmepankade pidamine nende kuritegude ennetamise, tõkestamise ja avastamise eesmärgil;
8.8. osakonna arengustrateegia ja aastaplaani väljatöötamine;
8.9. osakonna töövaldkonda puudutavate aruannete koostamine, andmete analüüsimine ja tööalase tulemuslikkuse hindamine;
8.10. osakonna tööks vajalike vahendite hankimine, hooldamine ja nende üle arvestuse pidamine;
8.11. osakonna asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine ning dokumendihoidla haldamine;
8.12. osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
8.13. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
8.14. muude ülesannete täitmine, mis tulenevad õigusaktist või milliseid annab osakonnale peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.

9. Osakonna allüksused on:
9.1. jälitustalitus;
9.2. koordinatsiooni ja arendustalitus;
9.3. rahvusvahelise kriminaalkoostöö talitus;
9.4. Ida talitus;
9.5. Lõuna talitus;
9.6. Lääne talitus;
9.7. Põhja I talitus;
9.8. Põhja II talitus;
9.9. narkotalitus.

10. Jälitustalituse ülesanne on jälitustegevuse teostamine oma pädevuse piires kriminaalmenetluse seadustikus ja ameti peadirektori poolt kinnitatavas jälitustegevuse juhendis ettenähtud alustel ning korras.

11. Koordinatsiooni ja arendustalituse ülesanded on:
11.1. osakonna põhiülesannete täitmiseks vajaliku teabe kogumine, töötlemine, analüüsimine ja talletamine ning strateegiliste ja operatiivanalüüside ning aruannete koostamise korraldamine;
11.2. jälitustegevuse valdkondade (tööliinide) tegevuse/infokogumise koordineerimine, suunamine ja kontroll (välja arvatud piiriülese jälitustegevuse puhul);
11.3. uurijate ja jälitusametnike toetamine toimingutel digitaalses keskkonnas ning seonduvalt elektrooniliste infokandjatega;
11.4. osakonna vallata olevate andmekogude haldamise, info- ja sidesüsteemide väljatöötamise ning arendamise tagamine;
11.5. rahvusvaheliste andmebaaside haldus oma pädevuse piirides;
11.6. osalemine ameti eeluurimisülesannetega seotud õigusaktide väljatöötamisel ja lepingute koostamisel;
11.7. ameti juhtkonna, osakonnajuhataja, osakonnajuhataja asetäitja ja talitusejuhatajate kindlustamine nende tööks vajaliku teabega osakonna tegevusvaldkonnas;
11.8. kriminaal- ja väärteomenetluse protsessides vajaliku toetava tegevuse korraldamine ning abi operatiivne organiseerimine;
11.9. koostöö ja suhtluse koordineerimine Maksu- ja Tolliameti (edaspidi ameti) teiste osakondadega ning ametkonnaväline koostöö osakonnale vajaliku info kogumisel,
11.10. osakonna tööks vajaliku inventari, seadmete ja muude tehniliste töövahendite hankimise korraldamine ning nende säilimise, säästliku ja otstarbekohase kasutamise tagamine;
11.11. osakonna side- ja infotehnoloogiavahendite rakendamise, haldamise ja administreerimise korraldamine ning osakonna vallata olevate info- ja sidesüsteemide haldamise tagamine;
11.12. osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
11.13. osakonna asjaajamise ja dokumentide hoidla töö korraldamine;
11.14. ameti erivahendite, teenistusrelvade ja laskemoona käitlemise korraldamine ja kontrollimine ning vastavate koolituste korraldamine;
11.15. uurimis- ja jälitustoimingute läbiviimiseks, eksperthinnangute andmiseks, tööalase koolituse läbiviimiseks, õppematerjalide tellimiseks ja muude tööks vajalike kulutuste planeerimine, nende vahendite eelarvest taotlemine ning kulude kontrollimine;
11.16. osakonda puudutavate hangete ja projektide tehnilise spetsifikatsiooni ettevalmistamine;
11.17. kohtueelse uurimisega seotud küsimuste lahendamisel koostöö ning selleks vajaliku infovahetuse korraldamine teiste struktuuriüksustega ning vajadusel teiste ametkondadega.

12. Rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse ülesanded on:
12.1. kehtestatud korras koostöö tegemine välisriikide vastavate ametkondadega maksualaste ja tollialaste õigusaktide rikkumisega ning narkootikumidega ja nende lähteainetega seotud kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
12.2. välisriikide õigusabipalvete täitmine;
12.3. rahvusvaheliste infopäringute ja info, mis on initsieeritud välisriikide uurimis- ja jälitusametkondade poolt, töötlemine;
12.4. rahvusvahelise kontaktvõrgustiku haldamine ja arendamine;
12.5. ameti esindamine välisriikide eeluurimis- ja jälitusasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides ning rahvusvahelistel üritustel osakonna tegevusvaldkonnas;
12.6. osalemine rahvusvaheliseks kriminaalkoostööks vajaliku õigusliku baasi loomisel;
12.7. rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustuste täitmise korraldamine.

13. Ida talituse, Lõuna talituse ja Lääne talituse ülesanne on tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

14. Põhja I talituse ülesanne on maksuseaduste rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

15. Põhja II talituse ülesanne on tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning tollialaste õigusaktide rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

16. Narkotalituse ülesanne on narkootiliste ainete ja narkootikumide lähteainete käitlemiseeskirjade rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine.

17. Ida talituse tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnad. Lõuna talituse tööpiirkond on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad. Lääne talituse tööpiirkond on Pärnu, Lääne, Hiiu, Saare, Järva ja Rapla maakonnad. Põhja I talituse ja Põhja II talituse tööpiirkond on Harju maakond (sealhulgas Tallinna linn).


III. TÖÖ JA TEENISTUSE KORRALDUS

18. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
19. Osakonnajuhatajal on asetäitja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
20. Osakonnajuhataja asetäitja koordineerib, suunab ja kontrollib osakonna jälitusealast ning narkootikumide käitlemise ja tollivaldkonna rikkumiste vastast tegevust.
21. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja asetäitja.
22. Talitust juhib talitusejuhataja. Ida talituse, Lõuna talituse, Lääne talituse ja Põhja I talituse ning koordinatsiooni ja arendustalituse juhatajad alluvad vahetult osakonnajuhatajale. Jälitustalituse, narkotalituse, rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse ja Põhja II talituse juhatajad alluvad vahetult osakonnajuhataja asetäitjale.
23. Osakonnajuhataja ja talitusejuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
24. Osakonna ametniku ja töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 23, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
25. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ja töötajate ametijuhendid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Hea teada

Juhid

Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist rahandusminister Rahandusministeeriumi kantsleri ettepanekul.
Peadirektoril on vahetult temale alluvad asetäitjad: peadirektori asetäitja teenuste alal ja peadirektori asetäitja järelevalve alal.

Raigo Uukkivi

Raigo Uukkivi on Maksu- ja Tolliameti peadirektor alates 1. detsembrist 2021.

Aastatel 2017–2021 oli Raigo Uukkivi Rahandusministeeriumi asekantsler, juhtides riigihalduse, riigihangete ja riigivara ning riigi osaluspoliitika tegevusvaldkondi. Ta on olnud Eesti Energia nõukogu liige ja strateegiakomitee esimees, Tallinna Sadama nõukogu ja auditikomitee liige, samuti Eesti Raudtee nõukogu liige. Aastatel 2008–2017 töötas ta Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektorina.

Raigo Uukkivi on sündinud 9. juunil 1979. Tal on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ning praegu täiendab ta end sama ülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppes.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori nimetab viieks aastaks ametisse rahandusminister.

Triin Raaper

Triin Raaper on Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja teenuste alal alates juunist 2019.

Alates septembrist kuni novembrini 2021 ja septembrist 2020 kuni jaanuarini 2021 oli Triin Raaper peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes. Alates jaanuarist 2017 kuni maini 2019 oli Triin Raaper Maksu- ja Tolliameti teenuste osakonna juhataja.

Varem on ta töötanud Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna juhatajana, Põhja maksu- ja tollikeskuse sissenõudmise osakonna üldmenetluse talituse juhatajana ning Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti sissenõudmise osakonnas.

Triin Raaper on sündinud 10. märtsil 1981. Ta on lõpetanud Tallinna Majanduskooli maksunduse eriala ja Estonian Business School'i rahvusvahelise ärijuhtimise eriala.

Juhtide vastuvõtuajad

Vastuvõtule palume eelnevalt registreeruda telefonil 676 2102 (tööaeg: E–N kl 8.15–17.00, R kl 8.15–15.45). Kontor asub aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn.

Viimati uuendatud 14.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?