Elama asumine Eestisse

Inimestel, kes asuvad Euroopa Liidu välisest riigist elama Eestisse elukoha vahetuse, abiellumise või ajutiselt Eestisse õppima tulemisega seoses, on teatud tingimuste täitmisel võimalik oma isiklikud esemed kaasa tuua maksuvabalt.
 • Elama asuja (ka ümberasuja) on isik, kelle alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis (mitte EL liikmesriik) ja isik kolib Euroopa Liitu. Eestis on võimalik teostada tollivormistust ainult kaupadele, mis jäävad ümberasuja kasutusse Eestis.
 • Kui isik tuleb Eestisse elama seoses Euroopa Liidu kodanikuga abiellumisega, siis on tal võimalik, lisaks isiklikele asjadele, saada maksuvabastust ka abiellumisega seoses tehtavatele kingitustele ja kaasavarale.
 • Eestisse õppima tulija saab maksuvabastust taotleda õppevahenditele ja teatud isiklikele asjadele, mis on ette nähtud tema isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009

Määrusega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuste süsteem, artiklid 3–11.

Isiklikeks asjadeks loetakse isiku poolt eelnevalt omatud ja kasutatud esemeid, mis on ette nähtud sama isiku isiklikuks kasutamiseks uues elukohas. Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt viidata sellele, et nad on imporditud kaubanduslikul eesmärgil. Isiklikud asjad on eelkõige majatarbed (isiklikud esemed, kodutekstiil, kodusisustus jne), kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad samuti sõidukid, nagu jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholi, tubaka ja tubakatoodete, kommertssõidukite ja ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks.

Maksuvabastuse tingimused ümberasumise, abiellumise või õppima tulemisega seoses

Ümberasumine

Allolev juhend on mõeldud selgitusena isikutele, kes asuvad Euroopa Liidu välisest riigist püsivalt elama Eestisse (edaspidi ümberasuja) ning soovivad oma isiklikud asjad importida maksuvabalt.

Isiklikud asjad – asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Isiklikud asjad ei tohi olla oma olemuselt imporditud kaubanduslikul eesmärgil.

Isiklikud asjad on eelkõige majatarbed, jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid, lemmikloomad ja ratsaloomad. Kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud seoses tema ameti või erialaga, kuuluvad samuti isiklike asjade hulka.

Majatarbed – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Ümberasuja (ka elama asuja) – füüsiline isik , kes asub Euroopa Liidu välisest riigist alaliselt elama Euroopa Liidu tolliterritooriumile.

Alkoholitooted – ühise tollitariifistiku rubriikidesse 2203 kuni 2208 kuuluvad tooted: õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne).

Tubakas ja tubakatooted – ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted: töötlemata tubakas, tubakajäätmed, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest jne.

Kommertssõiduk – veovahend, mis oma laadilt on tootmisvahend või teenuskaubanduse vahend.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholi, tubaka ja tubakatoodete, kommertssõidukite ja ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks.

1. Maksuvabastust kohaldatakse üksnes juhul, kui isik on elanud väljaspool Euroopa Liitu katkematult vähemalt 12 kuud. Toll võib siiski teha esimese lõigu reeglist erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool Euroopa Liitu katkematult vähemalt 12 kuud.

2. Elamist liiduvälises riigis, samuti elama asumist Eestisse tuleb tollile tõendada, esitades asjakohased dokumendid.

3. Isiklikud asjad, millele kohaldatakse maksuvabastust, peavad üldjuhul olema kuulunud ümberasujale ja teatud juhtudel (nt auto, mööbel jm äratarvitamatud asjad) olnud ümberasuja kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis. Toll võib vajadusel nõuda dokumente, mis tõendavad isiklike asjade omamist ja kasutust (nr ostuarved, garantiitalongid, saatelehed jms). NB! Eestis on võimalik teostada tollivormistust ainult kaupadele, mis jäävad ümberasuja kasutusse Eestis.

4. Isiklikud asjad on ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks ümberasuja uues alalises elukohas, st kasutuseesmärk ei tohi importimisel muutuda.

5. Ümberasuja võib oma isiklikke asju maksuvabalt importida kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast, millal ta asus elama Eestisse. Nimetatud tähtaja jooksul võivad isiklikud asjad saabuda mitme eraldi saadetisena.

6. Erandjuhul võib ümberasuja oma isiklikud asjad saata (tuua) Eestisse ka kuni kuus kuud enne tegelikku ümberasumist. Sel juhul tuleb isikul esitada tollile kirjalik kohustus elama asumise kohta ja tagatis. Tagatise suuruseks on üldjuhul imporditollimaksu ja käibemaksu summa, mis tuleb tasuda juhul, kui maksusoodustust ei saa kohaldada (isik ei tule 6 kuu jooksul elama Eestisse). Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kuue kuu jooksul asunud alaliselt elama Eestisse, esitanud tollile vajalikud dokumendid ning kaubad vastavad maksuvabastuse saamise tingimustele.

7. 12 kuu jooksul alates (tollimaksuvabalt imporditud) asjade vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette teatamata.

Ümberasuja võib maksuvabalt imporditud asjadega teha enne 12-kuulist tähtaega punktis 7 nimetatud toiminguid, kui on teavitanud sellest tolli ja tasunud vastavad impordimaksud.

Enne ülalnimetatud tähtaja lõppemist maksuvabalt vabasse ringlusse lubatud asjade tasuta või tasu eest kasutada andmisel, tagatisena kasutamisel või võõrandamisel tuleb asjaomaselt kaubalt tasuda vastavad impordimaksud määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Tolli on võimalik teavitada meiliaadressil emta@emta.ee, või aadressil Maksu- ja Tolliamet, Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.

8. Kui ümberasuja lahkub ametialaste kohustuste tõttu kolmandast riigist, kus oli tema alaline elukoht, asumata samal ajal siiski alaliselt elama Eestisse, kuid kavatsusega teha seda hiljem, võib toll kohaldada isiklike asjade suhtes maksuvabastust.

Sellisel juhul arvestatakse 12-kuulist võõrandamiskeeluga seotud tähtaega alates kuupäevast, millal ümberasuja tegelikult asub alaliselt elama Eestisse.

Maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks on ümberasuja kirjalik kinnitus, et ta on teadlik kohustusest tolli poolt aktsepteeritud aja jooksul asuma püsivalt elama Eestisse.

9. Koos kinnitusega võib toll nõuda tagatise esitamist. Tagatise suuruseks on üldjuhul imporditollimaksu ja käibemaksu summa, mis tuleb tasuda juhul, kui maksusoodustust ei saa kohaldada (isik ei tule määratud aja jooksul elama Eestisse). Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kohustuses näidatud aja jooksul asunud alaliselt elama Eestisse, esitanud vajalikud dokumendid ning kaubad vastavad maksuvabastuse saamise tingimustele.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Kui tingimused ümberasuja maksuvabastuse kohaldamiseks pole täidetud, siis deklareeritakse asjad/saadetis tavakorras ja tasutakse impordimaksud.

Ümberasuja või tema seaduslik esindaja peab MTA-le esitama maksuvabastuse saamiseks järgmised dokumendid:

 • tollideklaratsioon ja selle juurde kuuluva lisavorm, millega antakse kinnitus, et isik on teadlik määruses 1186/2009 sätestatud maksuvabastuse kohaldamise tingimustest;
 • isikutunnistus ja esindaja puhul volitus;
 • dokumendid, mis tõendavad tema kolmandas riigis elamist, töötamist või õppimist, näiteks elamisluba, tööluba, tõend elukoha kohta, Eesti saatkonna kiri, tööleping, firma omamise korral selle registreerimise dokumendid; tööandja kinnitus kolmandas riigis töötamise kohta või õppeasutuse tõend kolmandas riigis õppimise kohta, välisriigi maksuameti tõend/maksudeklaratsioon jne;
 • dokumendid, mis näitavad kuupäeva, millal isik ümber asus, näiteks lennu- või laevapiletid, piiriületustemplitega reisidokumendid jms;
 • dokumendid, mis tõendavad isiku kolimist Eestisse, näiteks elamisluba, välja antud Eesti ametiasutuse poolt (kui kolmanda riigi kodanik asub Eestisse elama), tööleping, üürileping jne;
 • eesti- või ingliskeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga;
 • tõend kaupade soetamise ja kasutamise kohta, näiteks ostuarved, garantiitalongid, saatelehed jne;
 • kaupade veodokumendid (kauba saatja ja saaja peab olema veodokumentidel sama isik);
 • tagatis, kui isik impordib kaubad enne ümberasumist või kui tollil on põhjendatud kahtlus selles, kas isik kavatseb jääda alaliselt elama Euroopa Liitu.

Nimekiri ei ole täielik ja toll võib isikult otsuse tegemiseks nõuda ka muid dokumente.

Tollil on õigus nõuda selgitusi esitatud dokumentide kohta.

Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning lisatud dokumentide ehtsuse eest.

Tollideklaratsiooni võite esitada ise või kasutada tolliagentuuri teenust.

Tollideklaratsioon esitatakse elektroonselt e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides ja valides Toll – Impordi tollideklaratsioon (Impulss).

Tollideklaratsiooni sisestusvaate avamiseks tuleb valida Uus tollideklaratsioon – deklaratsiooni profiil H1 ja vajutada Lisan.

Tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhistega.

Maksuvabastuse taotlemisel ümberasuja vara kohta tollideklaratsiooni esitamisel tuleb arvestada järgmiste erisustega:

 • tollideklaratsioonil kasutatakse ümberasuja vara puhul kauba koodi (lahter 1809000000) 9905 00 00 – alalist elukohta vahetava füüsilise isiku isiklikud asjad. Seda koodi ei saa kasutada keeldude ja piirangutega kaupade puhul (näiteks sõiduautod).
 • protseduuri koodina (lahter 1109001000) valige 40
 • lisaprotseduuri koodina (lahter 1110000000) valige C01
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendi liik 4001 ja lisada lisavorm
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendiliik N271 (pakkeleht) või 9900 (muud) ning lisada vara loetelu ja väärtuse kohta koostatud dokument
 • samuti peavad deklaratsioonile olema lisatud kõik dokumendid, mille alusel saab toll otsustada, et isik vastab nõutud tingimustele (sh välisriigis elamist kinnitav dokument, ümberasumist kinnitav dokument, asjade omamist ja kasutamist kinnitavad dokumendid jms). Kõik need dokumendid võib lisada dokumendiliigi 9900 (muud) alla.

Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid.

Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud.

Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate lehelt „Keelatud ja eriloaga kaubad", tolliinfo telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Abiellumine

Kui isik tuleb Eestisse elama seoses sellega et ta abiellub Euroopa Liidu kodanikuga, siis on tal võimalik lisaks isiklikele asjadele saada maksuvabastus ka abiellumisel saadud kingitustele ja kaasavarale.

Abiellujaks loetakse füüsiline isik, kes asub seoses abiellumisega kolmandast riigist (mitte ELi liikmesriik) alaliselt elama Euroopa Liidu tolliterritooriumile.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholile, tubakale ja tubakatoodetele.

Maksuvabastust kohaldatakse lisaks isiku isiklikele asjadele ka abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavatele kingitustele, mis tehakse isikute poolt, kes elavad alaliselt kolmandas riigis. Ühe tollimaksuvabalt imporditud kingituse väärtus ei tohi olla suurem kui 1000 eurot. Kingituste hulk ei ole piiratud.

Õiguslik alus

 • Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes, kelle alaline elukoht on olnud väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi katkematult vähemalt 12 kuud. Toll võib siiski teha reeglist erandi tingimusel, et isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool Euroopa Liitu katkematult vähemalt 12 kuud.

  Näiteks oli isikul kavatsus seoses tööleasumisega jääda liiduvälisesse riiki vähemalt 12 kuuks, kuid tööandja lõpetas töölepingu ennetähtaegselt. Elamist liiduvälises riigis, aga samuti elama asumist Eestisse tuleb tollile tõendada, esitades asjakohased dokumendid (nt elamisluba, tööluba, üürileping, ühendusvälise riigi registreerimiskaart, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonnale esitatud passi taotlemise teatis). Isik esitab dokumendi abielu sõlmimise kohta.
 • Isikul on lubatud maksuvabalt importida kaupa kõige varem kaks kuud enne abielu sõlmimise kindlaksmääratud kuupäeva. Sel juhul tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks esitada tagatis, mille suuruseks üldjuhul on impordimaksude summa, mis oleks tulnud tasuda, kui maksusoodustust ei oleks kohaldatud. Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kahe kuu jooksul abiellunud ja asunud alaliselt elama Eestisse, vajalikud dokumendid on esitatud ja kaubad vastavad maksuvabastuse kohaldamise tingimustele.
 • Isikul on lubatud maksuvabalt importida kaupa hiljemalt neli kuud pärast abielu sõlmimise kuupäeva. Maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks on abiellumist ja Eestisse alaliselt elama asumist tõendavad dokumendid.
 • 12 kuu jooksul alates maksuvabalt imporditud kaasavara, uute või kasutatud majatarvete ja kingituste vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette teatamata. Juhul, kui siiski soovite neid toiminguid teha, tuleb sellest koheselt teavitada tolli. Kaubale tuleb määrata tolliväärtus selle kuupäeva seisuga, mil te soovite kaupu tasuta või tasu eest kasutada anda, tagatisena kasutada või võõrandada, samuti tuleb asjaomaselt kaubalt tasuda vastavad impordimaksud määra alusel, mis kehtib sellel kuupäeval.

Maksuvabastuse kohaldamiseks peab abielluja või tema seaduslik esindaja tollile esitama järgmised dokumendid:

 • tollideklaratsioon (loetakse ühtlasi maksuvabastuse taotluseks)
 • isikutunnistus;
 • esindaja puhul volitus;
 • abielutunnistus (dokument abiellumise kohta);
 • elamisluba, välja antud Eesti ametiasutuse poolt;
 • elama asumist/kolimist tõendav dokument (nt lennupiletid, piiriületustemplitega dokument);
 • tõend kolmandas riigis elamise kohta välja antud ametiasutuse poolt või tõend kolmandas riigis töötamise/õppimise kohta. Selleks võib olla tööandja kinnitus või õppeasutuse tõend.
 • eesti- või inglisekeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga;
 • tõend kaupade soetamise ja kasutamise kohta;
 • kirjalik kohustus ja tagatis, kui isik impordib kaubad enne ümberasumist;
 • kirjalik kinnitus, et isik on teadlik määruses 1186/2009 sätestatud maksuvabastuse kohaldamise tingimustest.

Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning tõendavate dokumentide ehtsuse eest.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Tollideklaratsiooni võite esitada ise või kasutada tolliagentuuri teenust.

Tollideklaratsioon esitatakse elektroonselt e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides ja valides Toll – Impordi tollideklaratsioon (Impulss).

Tollideklaratsiooni sisestusvaate avamiseks tuleb valida Uus tollideklaratsioon – deklaratsiooni profiil H1 ja vajutada Lisan.

Tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhistega.

Maksuvabastuse taotlemisel kaasavara ja majatarvete kohta tollideklaratsiooni esitamisel tuleb arvestada järgmiste erisustega:

 • tollideklaratsioonil kasutatakse kaasavara ja majatarvete puhul kauba koodi (lahter 1809000000) 9919 00 00 – abielu sõlmimise tõttu alalisse elukohta asuvale isikule kuuluv kaasavara ja majatarbed
 • protseduuri koodina (lahter 1109001000) valige 40
 • lisaprotseduuri koodina (lahter 1110000000) valige C02 (kaasavara ja majatarbed)
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendi liik 4001 ja lisada lisavorm
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendiliik N271 (pakkeleht) või 9900 (muud) ning lisada vara loetelu ja väärtuse kohta koostatud dokument
 • samuti peavad deklaratsioonile olema lisatud kõik dokumendid, mille alusel saab toll otsustada, et isik vastab nõutud tingimustele (sh abielutunnistus (dokument abiellumise kohta); elamisluba, välja antud Eesti ametiasutuse poolt; tõendus kolmandas riigis elamise kohta välja antud ametiasutuse (või tööandja) poolt; tõendus kolmandas riigis töötamise/õppimise kohta jms). Kõik need dokumendid võib lisada dokumendiliigi 9900 (muud) alla.

Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid.

Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud.

Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate lehelt „Keelatud ja eriloaga kaubad", tolliinfo telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Õppima tulemine

Eestisse õppima tulija saab maksuvabastust taotleda õppevahenditele ja isiklikele asjadele, mis on ette nähtud tema isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

Õpilaseks või üliõpilaseks loetakse isikut, kes on kantud haridusasutuse õpilaste nimekirja osalemaks seal korraldataval põhiõppel.

Õppima tulijale ei rakendu samad tingimused, mis ümberasujatele ja maksuvabalt on lubatud importida vaid piiratud asju, sealhulgas tekstiilesemeid, õppetarbeid ja majatarbeid, mis moodustavad õpilase või üliõpilase eluaseme tavalise sisustuse.

Õiguslik alus

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes õpilase suhtes, kes on kantud õppeasutuse nimekirja, osalemaks selle põhiõppe kursusel, ja kaupadele, mida kasutab üksnes õpilane ise õppeperioodi ajal.

Sellisteks kaupadeks võivad olla tekstiilesemed, õppematerjalid ja majatarbeid, mis moodustavad õpilase või üliõpilase eluaseme tavalise sisustuse ja kuuluvad õpilasele või üliõpilasele ning mis on ette nähtud tema isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

Kui kaubad imporditakse muul eesmärgil, kui isiklikuks kasutamiseks, tuleb neilt maksta vastavad impordimaksud. Toll hindab imporditavaid kaupu vastavalt nende kogusele ja tüübile.

Kaubad, mis ostetakse kolmanda riigi veebipoest õpingute ajal kuuluvad maksustamisele tavakorras, st neile rakenduvad tavalised eraisikute saadetiste tollitoimingud isegi juhul, kui õpilane on Eestis ajutiselt.

Maksuvabastuse kohaldamiseks peab õpilane või tema seaduslik esindaja tollile esitama järgmised dokumendid:

 • tollideklaratsioon (loetakse ühtlasi maksuvabastuse taotluseks)
 • isikutunnistus;
 • esindaja puhul volitus;
 • õppeasutuse tõend (dokument õppimise kohta);
 • elamisluba õppeperioodiks, välja antud Eesti ametiasutuse poolt;
 • Eestisse saabumist tõendav dokument (nt lennupiletid, piiriületustemplitega dokument);
 • eesti- või ingliskeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga;
 • tõend kaupade soetamise ja kasutamise kohta.

Tollideklaratsiooni võite esitada ise või kasutada tolliagentuuri teenust.

Tollideklaratsioon esitatakse elektroonselt e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides ja valides Toll – Impordi tollideklaratsioon (Impulss).

Tollideklaratsiooni sisestusvaate avamiseks tuleb valida Uus tollideklaratsioon – deklaratsiooni profiil H1 ja vajutada Lisan.

Tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhistega.

Maksuvabastuse taotlemisel riideesemete, kodutekstiili ja õppetarvete kohta tollideklaratsiooni esitamisel tuleb arvestada järgmiste erisustega:

 • tollideklaratsioonil kasutatakse riideesemete, kodutekstiili ja õppetarvete puhul kauba koodi (lahter 1809000000) 9919 00 00 30 – õpilase või üliõpilase riideesemed ja kodutekstiil, õppetarbed ning muud majatarbed
 • protseduuri koodina (lahter 1109001000) valige 40
 • lisaprotseduuri koodina (lahter 1110000000) valige C06
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendi liik 4001 ja lisada lisavorm
 • lisadokumendina (lahter 1203002000) tuleb valida dokumendiliik N271 (pakkeleht) või 9900 (muud) ning lisada vara loetelu ja väärtuse kohta koostatud dokument
 • samuti peavad deklaratsioonile olema lisatud kõik dokumendid, mille alusel saab toll otsustada, et isik vastab nõutud tingimustele (sh õppeasutuse tõend täisõppes õppima asumise kohta; kauba maksumust tõendav dokument jms). Kõik need dokumendid võib lisada dokumendiliigi 9900 (muud) alla.

Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid.

Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud.

Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate lehelt „Keelatud ja eriloaga kaubad", tolliinfo telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Viimati uuendatud 19.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?