Ametnike volitused

Lehelt leiate rahandusministri volitused Maksu- ja Tolliameti peadirektorile ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori volitused Maksu- ja Tolliameti ametnikele.

Käskkiri

Tallinn, 23. november 2012 nr 376-P


 

17.04.2013 kk nr 150-P
10.06.2013 kk nr 203-P
19.06.2013 kk nr 208-P
13.11.2013 kk nr 333-P
30.12.2013 kk nr 365-P
18.06.2014 kk nr 141-P
17.07.2014 kk nr 159-P
27.08.2014 kk nr 182-P
13.11.2014 kk nr 228-P
21.01.2015 kk nr 10-P
15.06.2015 kk nr 86-P
11.01.2016 kk nr 7-P
30.05.2017 kk nr 63-P
04.10.2018 kk nr 96-P
11.12.2018 kk nr 115-P
27.12.2018 kk nr 120-P
23.01.2019 kk nr 6-P
08.03.2019 kk nr 27-P
08.05.2019 kk nr 51-P
07.10.2019 kk nr 98-P
09.10.2020 kk nr 71-P
19.02.2021 kk nr 19-P
19.04.2021 kk nr 35-P
24.09.2021 kk nr 78-P
13.10.2021 kk nr 85-P

Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi: HMS) § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2:

1. Volitan maksuauditi osakonna:

 • osakonnajuhatajat,
 • osakonnajuhataja asetäitjaid,
 • maksuauditi üksuste juhte,
 • juhtivaid maksuaudiitoreid,
 • maksuaudiitoreid

allkirjastama otsuseid, korraldusi, ettekirjutusi, hoiatusi, taotlusi ja teatisi:

 • alkoholiseaduse,
 • alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse,
 • asendustäitmise ja sunniraha seaduse,
 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse,
 • haldusmenetluse seaduse,
 • korrakaitseseaduse,
 • käibemaksuseaduse,
 • majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse,
 • maksualase teabevahetuse seaduse,
 • maksukorralduse seaduse, 
 • tolliseaduse,
 • tubakaseaduse,
 • tulumaksuseaduse,
 • vedelkütuse seaduse,
 • vedelkütuse erimärgistamise seaduse,
 • tolliseadustiku ja muude Euroopa Liidu õigusaktide alusel,

samuti muid dokumente, mis sisaldavad eelloetletud õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi, arvestades punktis 11 sätestatud erisustega.

11. Erisused maksuauditi osakonna ametikohtade lõikes on järgnevad:

11.1. otsuse maksuauditi osakonna ametniku taandamise kohta maksukorralduse seaduse § 49 lg 2 alusel teeb osakonnajuhataja;
11.2. juhtiv maksuaudiitor allkirjastab dokumente summas kuni 100 000 eurot;
11.3. maksuaudiitor allkirjastab dokumente summas kuni 10 000 eurot;
11.4. maksuaudiitor ei allkirjasta otsuseid käibemaksuseaduse § 35 alusel, sõltumata summast;
11.5. otsuse intressi kustutamise kohta maksukorralduse seaduse § 114 lg 3 alusel teeb osakonnajuhataja või osakonnajuhataja asetäitja.

12. Volitan maksuauditi osakonna ametnikke – vastavalt ameti teenistuskohtade koosseisule maksuauditi osakonda käsitlevas osas – allkirjastama kirjavahetust maksuauditi osakonna ülesannete täitmiseks.

2. (kehtetu)

3. Kinnitan väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel loetelu maksuauditi osakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:
3.1. maksuauditi üksuse juht, valdkonnajuht, menetlusjuht ja väärteomenetleja;
3.2. (kehtetu)
3.3. (kehtetu)
3.4. (kehtetu)
3.5. (kehtetu)

3.6. juhtiv maksuaudiitor ja maksuaudiitor – välja arvatud järgmiste dokumentide allkirjastamisel:
3.6.1. väärteoasjas VTMS § 73 lg 1 p 1 alusel tehtud otsus rahatrahvi määramiseks;
3.6.2. väärteomenetluse lõpetamise määrus VTMS § 73 lg 1 p 2 alusel;
3.6.3. läbiotsimise määrus kohtule VTMS § 35 lg 1 alusel;
3.6.4. väärteomenetluse mittealustamise otsus VTMS § 59 lg 2 alusel;
3.6.5. kuriteoteade VTMS § 61 lg 1 alusel.

4. Kinnitan loetelu maksuauditi osakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev teostama MKS § 253 lg 1 alusel tehtud otsuste asendustäitmist:
4.1. maksuauditi üksuse juht, valdkonnajuht ja menetlusjuht;
4.2. juhtiv maksuaudiitor;
4.3. maksuaudiitor.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Tallinn, 31.01.2018 nr 26-P
muudetud käskkirjadega:
19.04.2018 kk nr 56-P
22.04.2019 kk nr 41-P
23.05.2019 kk nr 63-P
09.12.2019 kk nr 115-P
07.09.2020 kk nr 57-P

Volituste andmine juriidilise osakonna ametnikele


Võttes aluseks rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning rahandusministri ja riigihalduse ministri 13. juuli 2020 käskkirja nr 118 „Volituste andmine“, samuti kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2 ning § 77 lg 1 ja 2:

1. Annan juriidilise osakonna juhatajale ning kohtumenetluse ja erimenetluse valdkondade valdkonnajuhtidele üldvolituse edasivolitamise õigusega Maksu- ja Tolliameti teenistujatele Maksu- ja Tolliameti esindamiseks kõigi isikute ja asutuste ees nõuetega seotud toimingutes, kohtueelsetes menetlustes ja kohtumenetlustes.

2. (kehtetu)
21 Volitan juriidilise osakonna juhatajat allkirjastama kõiki juriidilise osakonna kaudu väljastatavaid ning kohtumenetluse, erimenetluse ja õigusloome valdkondade valdkonnajuhte allkirjastama kõiki nende valdkonnas juriidilise osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.
22 Volitan kohtumenetluse valdkonna väärteomenetluse valdkonnajuhti VTMS § 77 lõike 1 alusel lahendama kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebusi ja § 77 lg 2 alusel andma määrusi.

3. Volitan juriidilise osakonna kõiki ametnikke allkirjastama kirjavahetust enda ja tema poolt asendatava ametijuhendis kinnitatud teenistusülesannetes.

4. Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel on väärteomenetluses pädevad osalema ja väärteomenetluse valdkonnas kirjavahetust allkirjastama kohtuvälise menetleja ametniku tunnistust omavad juriidilise osakonna ametnikud järgmistel ametikohtadel:
4.1. infosüsteemi haldur;
4.1.1. jurist-asjaajaja;
4.2. kohtumenetluse valdkonna väärteomenetluse valdkonnajuht;
4.3. kohtumenetluse valdkonna jurist;
4.4. kohtumenetluse valdkonna peajurist;
4.5. kohtumenetluse valdkonna valdkonnajuht.

5. Volitan juriidilise osakonna kohtumenetluse valdkonna peajuriste ja juriste allkirjastama kõiki vaidemenetluse raames väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju, kusjuures jurist peab vaide täieliku või osalise rahuldamise kooskõlastama eelnevalt kohtumenetluse valdkonna peajuristiga.

6. Volitan juriidilise osakonna õigusloome valdkonna juriste allkirjastama haldusakte, dokumente ja kirju alljärgnevalt:
6.1. teatis puuduste kõrvaldamiseks siduva eelotsuse taotluses MKS § 917 alusel;
6.2. kirjavahetus siduva eelotsuse taotluse menetluse raames.

7. Volitan juriidilise osakonna erimenetluse valdkonna ametnikke allkirjastama haldusakte ja dokumente alljärgnevalt:
7.1. erimenetluse valdkonna peajurist
7.1.1. vastutusotsused MKS § 96 alusel ja korraldused seonduvalt maksukohustuste üleminekuga ettevõtte või selle osa üleandmise korral MKS § 37 alusel;
7.1.2. lepingud MKS § 42 alusel;
7.1.3. ärakuulamisõiguse tagamise teatis;
7.1.4. pankrotihoiatus;
7.1.5. haldusaktid MKS 115 lg 3 ja MKS § 129–131 alusel;
7.1.6. taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks;
7.1.7. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
7.1.8. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
7.1.9. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
7.1.10. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
7.1.11. korraldus majandustegevuse keelamise menetluses HMS § 38 alusel.

7.2. erimenetluse valdkonna jurist –
7.2.1. vastutusotsused MKS § 96 alusel ja korraldused seonduvalt maksukohustuste üleminekuga ettevõtte või selle osa üleandmise korral MKS § 37 alusel;
7.2.2. haldusaktid MKS 115 lg 3 ja MKS § 129–131 alusel;
7.2.3. ärakuulamisõiguse tagamise teatis;
7.2.4. pankrotihoiatus;
7.2.5. taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks;
7.2.6. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
7.2.7. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
7.2.8. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
7.2.9. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
7.2.10. korraldus majandustegevuse keelamise menetluses HMS § 38 alusel.

8. Tunnistan kehtetuks 22. aprilli 2013 käskkirja nr 160-P „Volituste andmine juriidilise osakonna ametnikele ja töötajatele“.

9. Käskkirja rakendatakse arvates 01. veebruarist 2018.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Tallinn, 31.01.2018 nr 30-P
muudetud käskkirjadega:
23.01.2019 kk nr 6-P
19.02.2021 kk nr 20-P
 

Volituste andmine maksude osakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 ja maksukorralduse seaduse § 46 lg 5:

1. Volitan maksude osakonna juhatajat allkirjastama kõiki maksude osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.

2. Volitan maksude osakonna aktsiiside talituse juhatajat allkirjastama:
2.1. alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse seaduse alusel koostatud dokumente, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi;
2.2. kirjavahetust aktsiiside talituse tegevusvaldkonnas.
21. (kehtetu)

3. Volitan maksude osakonna aktsiiside talituse juhatajat, aktsiiside talituse peaspetsialisti ja aktsiiside talituse vanemspetsialisti teostama maksumärkide tellimist, vastuvõtmist ja väljastamist ning tagastatud maksumärkide vastuvõtmist ja hävitamist.

4. (kehtetu)

5. Tunnistan kehtetuks 5. detsembri 2012 käskkirja nr 404-P „Volituste andmine maksude osakonna ametnikele“.

6. Käskkirja rakendatakse arvates 1. veebruarist 2018.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Käskkiri

Tallinn, 17. detsember 2014 nr 252-P


 

15.01.2016 kk nr 11-P
25.04.2016 kk nr 67-P
22.09.2016 kk nr 131-P
17.10.2016 kk nr 142-P
22.06.2017 kk nr 77-P
06.02.2018 kk nr 37-P
23.01.2019 kk nr 6-P
27.03.2019 kk nr 32-P
10.05.2019 kk nr 55-P
18.12.2019 kk nr 118-P
29.09.2020 kk nr 67-P
28.12.2020 kk nr 101-P
15.02.2021 kk nr 11-P
30.09.2021 kk nr 81-P
31.01.2022 kk nr 10-P

Volituste andmine tolliosakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2:

1. Volitan tolliosakonna juhatajat ja valdkonnajuhti allkirjastama kõiki tolliosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.

11. Volitan tolliosakonna punktis 1 nimetamata ametnikke – vastavalt ameti teenistuskohtade koosseisule tolliosakonda käsitlevas osas – allkirjastama otsuseid, korraldusi, ettekirjutusi, hoiatusi ja teatisi:

 • alkoholiseaduse,
 • alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse,
 • asendustäitmise ja sunniraha seaduse,
 • autoveoseaduse,
 • haldusmenetluse seaduse,
 • korrakaitseseaduse,
 • liiklusseaduse,
 • maksukorralduse seaduse,
 • tolliseaduse,
 • tubakaseaduse,
 • vedelkütuse seaduse,
 • vedelkütuse erimärgistamise seaduse,
 • tolliseadustiku ja muude Euroopa Liidu õigusaktide alusel,

samuti muid dokumente, mis sisaldavad eelloetletud õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi, arvestades järgmiste erisustega:

11.1. tollipunktijuhatajal ja talitusejuhatajal on pädevus teha maksuotsus MKS § 95 alusel summas kuni 100 000 eurot;
11.2. juhtival tolliinspektoril, juhtival väärteomenetlejal, juhtival tolliaudiitoril, tolliinspektor-vahetusevanemal, tolliinspektor-koerajuhil, tolliinspektoril, väärteomenetlejal, tolliaudiitoril ja tollispetsialistil on pädevus teha maksuotsus MKS § 95 alusel summas kuni 5000 eurot.

2. (kehtetu)

21. Volitan tolliosakonna punktis 1 nimetamata ametnikke – vastavalt ameti teenistuskohtade koosseisule tolliosakonda käsitlevas osas – allkirjastama kirjavahetust tolliosakonna ülesannete täitmiseks.

3. Kinnitan väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel loetelu tolliosakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:
3.1. osakonnajuhataja;
3.2. välispiiri valdkonnas – tollipunktijuhataja, juhtiv tolliinspektor, tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht ja tolliinspektor;
3.3. sisepiiri valdkonnas – tollipunktijuhataja, talitusejuhataja, juhtiv tolliinspektor, juhtiv väärteomenetleja, juhtiv tolliaudiitor, tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht, tolliinspektor, väärteomenetleja ja tolliaudiitor;
3.4. tolliformaalsuste valdkonnas – tollipunktijuhataja, talitusejuhataja, juhtiv tolliinspektor, tolliinspektor ja tollispetsialist.

4. Tunnistan 30. novembri 2012. a käskkirja nr 397-P „Volituste andmine tollikorralduse osakonna ametnikele“ kehtetuks.

Terviktekst seisuga 01.02.2022

Käskkiri

Tallinn, 14.12.2018 nr 116-P


 

27.12.2018 kk nr 121-P
07.02.2019 kk nr 16-P
21.05.2019 kk nr 61-P
06.11.2019 nr 105-P
27.12.2019 nr 123-P
16.01.2020 nr 5-P
04.05.2020 nr 30-P
08.09.2020 nr 60-P
26.11.2020 nr 91-P
11.02.2022 nr 23-P
29.08.2022 nr 79-P

Volituste andmine teenuste osakonna teenistujatele


Võttes aluseks rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning rahandusministri ja riigihalduse ministri 13. juuli 2020 käskkirja nr 118 „Volituste andmine“, samuti kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 ja maksukorralduse seaduse § 46 lg 5:

1. Volitan teenuste osakonna juhatajat ja valdkonna juhti allkirjastama kõiki teenuste osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte ning dokumente.

2. Volitan teenuste osakonna talituse juhatajaid allkirjastama kõiki talituses koostatud haldusakte ja dokumente, kui haldusaktist ei tulene teisiti.

3. Volitan Maksu- ja Tolliameti teenuste osakonna käesoleva käskkirja punktis 1–2 nimetamata teenistujaid allkirjastama teenuste osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte ning dokumente ja osalema toimingutes alljärgnevalt:

3.1. teenuste osakonna teenusejuht, peakasutaja, klienditoe juht, teenindusbüroode juht, e-büroo juht, infoliini juht, regiooni teenindusjuht, e-büroo teenusejuht, juhtivkonsultant ja peaspetsialist:
3.1.1. kirjaliku teabe andmine maksukorralduse seaduse (edaspidi: MKS) § 14 alusel;
3.1.2. tõend MKS § 18 lg 2 alusel;
3.1.3. tõend MKS § 202 alusel;
3.1.4. kirjavahetus maksukohustuslastega MKS § 25 alusel;
3.1.5. otsus MKS § 256 alusel;
3.1.6. otsus MKS § 257 alusel;
3.1.7. sunniraha hoiatus töötamise registreerimiseks MKS § 258 lg 1 alusel;
3.1.8. sunniraha tasumise korraldus töötamise registreerimata jätmise eest MKS § 258 lg 2 alusel;
3.1.9. (kehtetu)
3.1.10. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 29 alusel;
3.1.11. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 30 alusel;
3.1.12. otsus MKS § 46 alusel;
3.1.13. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.1.14. (kehtetu)
3.1.15. korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, § 61, § 62 ja § 63 alusel;
3.1.16. menetlustoimingud sellekohase korralduse alusel MKS § 60, § 61 ja § 62 alusel;
3.1.17. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
3.1.18. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.1.19. korraldus ja teatis deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.1.20. maksuteade MKS § 88 alusel;
3.1.21. teade esinevatest puudustest deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramiseks MKS § 90 alusel;
3.1.22. sunniraha hoiatus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.1.23. sunniraha tasumise korraldus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.1.24. maksuotsus MKS § 92, § 93 ja § 95 alusel;
3.1.25. maksuotsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsus MKS § 101, § 102, § 103 alusel;
3.1.26. otsus tagastusnõude täitmise kohta summas kuni 640 000 eurot MKS § 106 alusel;
3.1.27. otsus tagastusnõude täitmise peatamiseks või pikendamiseks summas kuni 640 000 eurot MKS § 107 alusel;
3.1.28. otsus tagastatud tulumaksu tagasinõudmise kohta MKS § 107 lg 4 alusel;
3.1.29. otsus tagastusnõude rahuldamata jätmisest MKS § 107 lg 3 alusel;
3.1.30. intressinõue MKS § 115 lg 3 alusel;
3.1.31. kiri seoses intressi mittearvestamisega MKS § 119 alusel;
3.1.32. (kehtetu)
3.1.33. tõend kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 9 lg 3 alusel
3.1.34. otsus avansiliste maksete vähendamise kohta tulumaksuseaduse (edaspidi: TuMS) § 47 lg 4 ja lg 5 alusel;
3.1.35. otsus isiku registreerimise kohta maksukohustuslasena käibemaksuseaduse (edaspidi: KMS) § 20, 21 ja 43 alusel;
3.1.36. otsus maksukohustuslaste registreerimise kohta ühe maksukohustuslasena KMS § 26 alusel ja käibemaksugrupi kustutamise kohta KMS § 26 alusel;
3.1.37. kirjalik kinnitus KMS § 20 lg 9 alusel;
3.1.38. otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning erikorra lõpetamise kohta KMS § 43 ja § 431 alusel;
3.1.39. otsus kalendrikuust pikema maksustamisperioodi kehtestamiseks KMS § 27 lg 4 alusel;
3.1.40. otsus sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise kohta KMS § 32 lg 3 alusel;
3.1.41. otsus sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodi kohta KMS § 29 lg 4, § 33 lg 2 ja lg 4 alusel;
3.1.42. otsus KMS § 34 lg 2 alusel;
3.1.43. otsus kasutada reisiteenuse maksustatava väärtuse arvutamisel teenuse osutamisele eelnenud kalendriaasta keskmist marginaali KMS § 40 lg 5 alusel;
3.1.44. otsus summas kuni 640 000 eurot KMS § 39 alusel;
3.1.44.1. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442 ja MKS § 120 lg 1 alusel;
3.1.44.2. otsus seonduvalt kauba või põhivara impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigusega KMS § 38 lg 21–26 alusel;
3.1.44.3. otsus teatud kaupade maksustatava väärtuse arvutamise õiguse kohta KMS § 41 lg 3 alusel;
3.1.45. otsus aktsiisi tagastamiseks summas kuni 640 000 eurot alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi: ATKEAS) § 452 ja 453 alusel;
3.1.46. otsus tolliformaalsuste teostamiseks tolliteenusena teises kohas ja teisel ajal komisjoni määruse (EL) nr 952/2013 art 52 alusel;
3.1.47. eriprotseduuri kohaldamise tähtaja pikendamise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 251, 257 ja 259 alusel;
3.1.48. kaubaga tavaliste käitlemistoimingute teostamise või ladustamise kohast ajutise väljaviimise taotluste aktsepteerimine tolliseaduse (edaspidi: TS) § 52 alusel;
3.1.49. (kehtetu)
3.1.50. kirjavahetus teenuste osakonna tegevuse valdkonnas;
3.1.51. (kehtetu)
3.1.51.1. otsus mitteresidendi maksuesindaja tegevusloa andmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta MKS § 81 lg 5 ja lg 6 alusel;
3.1.52. tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate tõendite vormide kinnitamine rahandusministri 29.11.2010. a määruse nr 60 alusel;
3.1.53. ettekirjutus vedelkütuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks vedelkütuse seaduse (edaspidi: VKS) § 20, § 22, § 24, § 25 alusel;
3.1.54. otsus haldusmenetluse seaduse § 65, § 66 alusel;
3.1.55. kontrolli lõpetamise teade MKS § 555 lg 4 ja HMS § 43 lg 2 alusel;
3.1.56. otsus haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta HMS § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja MKS § 45, § 46 alusel;
3.1.57. ettekirjutus ja otsus MsüS § 36, § 43, § 68 alusel;
3.1.58. täitekorraldus sunniraha tasumiseks asendustäitmise ja sunniraha seaduse (edaspidi: ATSS) § 9 alusel;
3.1.59. otsus hasartmängude korraldamise tegevus- ja korraldusloa andmise ning tegevus-ja korraldusloa andmisest keeldumise kohta hasartmänguseaduse (edaspidi: HasMS) § 18, § 19, § 28 ja § 29 alusel;
3.1.60. otsus hasartmängu korraldamise tegevus- ja korraldusloa kehtetuks tunnistamise kohta HasMS § 21 ja § 31 alusel;
3.1.61. otsus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise, mittekandmise või kustutamise kohta tulumaksuseaduse § 11 lg 9 alusel;
3.1.62. eelaresti taotlus MKS § 1361 alusel;
3.1.63. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks HasMS § 691 ja korrakaitseseaduse (edaspidi: KorS) § 30 alusel;
3.1.64. ettekirjutus HasMS § 13, § 56, § 561, § 70 alusel;
3.1.65. otsus mängureeglite muutmise kohta HasMS § 35 alusel;
3.1.66. otsus rahaliste vahendite tagastamise kohta HasMS § 561 lg 4 alusel;
3.1.67. otsus hasartmängude korraldamisele suunatud tegevuse edasiandmise kohta HasMS § 8 lg 2 alusel;
3.1.68. ettekirjutus korrarikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks KorS § 28 lg 1 alusel.
3.1.69. (kehtetu)
3.1.70. (kehtetu)

3.2. konsultant:
3.2.1. kirjaliku teabe andmine MKS § 14 alusel;
3.2.2. tõend MKS § 18 lg 2 alusel;
3.2.3. tõend MKS § 202 alusel;
3.2.4. kirjavahetus maksukohustuslastega MKS § 25 alusel;
3.2.5. avalike andmete väljastamine MKS § 27 alusel;
3.2.6. maksusaldust sisaldava teabe väljastamine MKS § 29 alusel;
3.2.7. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 30 alusel;
3.2.8. (kehtetu)
3.2.9. korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, § 61, § 62 ja § 63 alusel;
3.2.10. menetlustoimingud sellekohase korralduse alusel MKS § 60, § 61 ja § 62 alusel;
3.2.11. korraldus ja teatis deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.2.12. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
3.2.13. maksuteade MKS § 88 alusel;
3.2.14. teade esinevatest puudustest deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramiseks MKS § 90 alusel;
3.2.15. sunniraha hoiatus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.2.16. sunniraha tasumise korraldus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.2.16.1. otsus tagastusnõude täitmise kohta summas kuni 640 000 eurot MKS § 106 alusel;
3.2.17. intressinõue MKS § 115 lg 3 alusel;
3.2.18. (kehtetu)
3.2.19. otsus isiku registreerimise kohta maksukohustuslasena käibemaksuseaduse (edaspidi: KMS) § 20, 21 ja 43 alusel;
3.2.20. otsus maksukohustuslaste registreerimise kohta ühe maksukohustuslasena KMS § 26 alusel ja käibemaksugrupi kustutamise kohta KMS § 26 alusel;
3.2.21. otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning erikorra lõpetamise kohta KMS § 43 ja § 431 alusel;
3.2.21.1. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442 ja MKS § 120 lg 1 alusel;
3.2.21.2. otsus seonduvalt kauba või põhivara impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigusega KMS § 38 lg 21–26 alusel;
3.2.21.3. otsus teatud kaupade maksustatava väärtuse arvutamise õiguse kohta KMS § 41 lg 3 alusel;
3.2.22. otsus tolliformaalsuste teostamiseks tolliteenusena teises kohas ja teisel ajal komisjoni määruse (EL) nr 952/2013 art 52 alusel;
3.2.23. eriprotseduuri kohaldamise tähtaja pikendamise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 251, 257 ja 259 alusel;
3.2.24. (kehtetu)
3.2.25. kirjavahetus teenuste osakonna tegevuse valdkonnas;
3.2.26. (kehtetu)
3.2.27. tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate tõendite vormide kinnitamine rahandusministri 29.11.2010. a määruse nr 60 alusel;
3.2.28. ettekirjutus vedelkütuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks VKS § 20, § 22, § 24, § 25;
3.2.29. otsus MKS 256 alusel;
3.2.30. otsus MKS § 257 alusel;
3.2.31. sunniraha hoiatus töötamise registreerimiseks MKS § 258 lg 1 alusel;
3.2.32. sunniraha tasumise korraldus töötamise registreerimata jätmise eest MKS § 258 lg 2 alusel;
3.2.33. otsus avansiliste maksete vähendamise kohta TuMS § 47 lg 4 ja lg 5 alusel;
3.2.34. tõend kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 9 lg 3  alusel;
3.2.35. kontrolliakt MKS § 555 lg 3 alusel;
3.2.36. täitekorraldus sunniraha tasumiseks ATSS § 9 alusel;
3.2.37. kontrolliakt HasMS § 72 alusel;
3.2.38. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks HasMS § 691 ja KorS § 30 alusel;
3.2.39. ettekirjutus HasMS § 56 alusel;
3.2.40. protokoll KorS § 30 lg 2 ja lg 4, § 49, § 50, § 52 alusel;
3.2.41. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.2.42. ettekirjutus korrarikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks KorS § 28 lg 1 alusel;
3.2.43. ettekirjutus MsüS § 68 alusel.
3.2.44. (kehtetu)
3.2.45. (kehtetu)

3.3. (kehtetu)

3.4. (kehtetu)

3.5. arvestuse talituse arvestusspetsialist ja teenusejuht:
3.5.1 kirjavahetus arvestuse talituse tegevuse valdkonnas;
3.5.2 rahaliste vahendite riigituludesse kandmise ja mahakandmise aktide muutmise õiendid;
3.5.3 raamatupidamiskannete õiendid;
3.5.4 tollimaksu Euroopa Liidu traditsiooniliste omavahendite aruanded;
3.5.5 üldtagatissummade määramise aluseks oleva usalduskoefitsiendi, aktsiisi maksmise ja transiitveo tagatise protsendi suuruse määramise otsused;
3.5.6 deposiidina esitatud tagatise tagastamise ja ümberkandmise otsused;
3.5.7 aktsepteerima ja vabastama käendusdokumente;
3.5.8. diplomaatide ja suursaatkondade tagastusnõuete täitmise otsused ja nende muutmise otsused kuni 650 000 eurot;
3.5.9. teatised laenu saajale ja käendajatele nõude riigile ülemineku kohta ning maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamine õppetoetuste ja õppelaenu seadus (ÕÕS) § 23 lg 1 alusel;
3.5.10. avalik-õiguslikest nõuetest tulenevad ajatamise otsused;
3.5.11. ajatamise otsus summas kuni 50 000 eurot ja tähtajaga kuni 24 kuud;
3.5.12. haldusaktid MKS § 113 ja 115 lg 3 alusel;
3.5.13. avaldused, taotlused ja muud dokumendid kohtulahendi täitmise kohtumenetluses;
3.5.14. avaldused, taotlused, muud dokumendid ja kirjavahetus ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses.

3.6. võlamenetluse talituse juhtivspetsialist ja teenusejuht:
3.6.1. kirjavahetus võlamenetluse talituse tegevuse valdkonnas;
3.6.2. haldusaktid MKS § 113, 115 lg 3 ja 129–131 alusel;
3.6.3. rahvusvahelise sissenõudmisalase ametiabi osutamisega seotud dokumendid;
3.6.4. avaldused, taotlused, tagatiste nõudmine ja muud dokumendid ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses ning nõudeavaldused käendajale;
3.6.5. pankrotihoiatus;
3.6.6. ajatamise otsus;
3.6.7. avaldused, taotlused ja muud dokumendid väärtegude kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi täitmise kohtumenetluses;
3.6.8. deposiidina esitatud tagatise ümberkandmise otsused;
3.6.9. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
3.6.10. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.6.11. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 alusel;
3.6.12. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.6.13. dokumentide saatmine avalik-õiguslike nõuete tunnustamiseks ja täitmiseks välisriigis;
3.6.14. õiend rahaliste vahendite tagastamise kohta sundtäitmise aluste äralangemisel või krediidiasutuse eksimusel raha valesti kandmisel.

3.7. võlamenetluse talituse võlamenetleja:
3.7.1. kirjavahetus võlamenetluse talituse tegevuse valdkonnas;
3.7.2. haldusaktid MKS § 113, 115 lg 3 ja 129–131 alusel;
3.7.3. ajatamise otsus summas kuni 100 000 eurot ja tähtajaga kuni 36 kuud;
3.7.4. rahvusvahelise sissenõudmisalase ametiabi osutamisega seotud dokumendid;
3.7.5. avaldused, taotlused, tagatiste nõudmine ja muud dokumendid ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses ning nõudeavaldused käendajale;
3.7.6. deposiidina esitatud tagatise ümberkandmise otsused;
3.7.7. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
3.7.8. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 alusel;
3.7.9. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.7.10. dokumentide saatmine avalik-õiguslike nõuete tunnustamiseks ja täitmiseks välisriigis;
3.7.11. avalik-õiguslikest nõuetest tulenevad ajatamise otsused;
3.7.12. avaldused, taotlused ja muud dokumendid kohtulahendi täitmise kohtumenetluses.

3.8. (kehtetu)

3.9. aruandlustiimi juht ja aruandlusspetsialist:
3.9.1. kirjavahetus esitamata või vigaste deklaratsioonide ning võlgade tasumise, sissenõudmise või ajatamise osas;
3.9.2. korraldus ja teatis deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.9.3. teade esinevatest puudustest deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramiseks MKS § 90 alusel;
3.9.4. sunniraha hoiatus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.9.5. sunniraha tasumise korraldus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.9.6. intressinõue MKS § 115 lg 3 alusel;
3.9.7. sundtäitmise hoiatus MKS § 129 alusel;
3.9.8. ajatamise otsus summas kuni 50 000 eurot ja tähtajaga kuni 24 kuud;
3.9.9. haldusaktid MKS § 113 alusel;
3.9.10. otsus MKS § 46 alusel;
3.9.11. korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, § 61, § 62 ja § 63 alusel.

4. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 30.01.2018 käskkirja nr 21-P „Volituste andmine teenuste osakonna ametnikele“.

5. Käesolevat käskkirja rakendatakse alates 01.01.2019. a.

Terviktekst seisuga 29.08.2022

Tallinn, 25.06.2018 nr 72-P
muudetud käskkirjaga:
19.10.2020 nr 77-P
 

Volituste andmine teabeosakonna ametnikele


Võttes aluseks rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 ja maksukorralduse seaduse § 46 lg 5:

1. Volitan teabeosakonna juhatajat ja valdkonnajuhte allkirjastama kõiki teabeosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.

2. Volitan rahvusvahelise infovahetuse valdkonna ametnikke allkirjastama järgmisi dokumente:
2.1. korraldused kolmandatele isikutele, sh krediidiasutustele, kirjaliku teabe esitamiseks maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 61 lg 1 alusel;
2.2. korraldused kolmandatele isikutele maksuhalduri juurde ilmumiseks ja ütluste andmiseks MKS § 61 lg 3 alusel;
2.3. korraldused asjade ja dokumentide edastamiseks MKS § 62 lg 1 alusel;
2.4. korraldused sunniraha rakendamiseks teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest MKS § 67 lg 1 alusel;
2.5. korraldused vaatluse läbiviimiseks MKS § 72 lg 1 ja lg 2 alusel;
2.6. korraldused tõendite ja andmete esitamiseks haldusmenetluse seaduse § 38 lg 1 alusel;
2.7. otsused menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
2.8. kaaskirjad välisriigi teatamistaotluse alusel saabunud dokumentide edastamiseks MKS § 52 lg 1 alusel.

3. Volitan Teabejuhtimiskeskuse ametnikke allkirjastama järgmisi dokumente:
3.1. vastuskirjad Maksu- ja Tolliametile saadetud vihjeinfole.

4. Volitan analüüsi valdkonna ja strateegilise analüüsi valdkonna ametnikke allkirjastama järgmisi dokumente:
4.1. vastuskirjad ametiasutustele seoses rahapesu, maksupettuste ja muu järelevalvelise informatsiooni liikumisega.

5. Volitan teabeosakonna kõiki ametnikke allkirjastama järgmisi dokumente:
5.1. päringud tööks vajaliku info saamiseks ning vastuskirjad teabe ja infovahetuse vallas teabeosakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;
5.2. kirjad Maksu- ja Tolliameti poolt kogutud andmete väljastamiseks.

6. Tunnistan kehtetuks 03.06.2013 käskkirja nr 196-P „Volituste andmine teabeosakonna ametnikele".

7. Käskkirja rakendatakse arvates 01. juulist 2018.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Tallinn, 30.01.2018 nr 20-P
muudetud käskkirjaga:
28.05.2019 kk nr 66-P
 

Volituste andmine uurimisosakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5, alkoholiseaduse § 521 lg 4, tubakaseaduse § 332 lg 4, väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lg 1 ja 5:

1. Volitan uurimisosakonna osakonnajuhatajat ja osakonnajuhataja asetäitjat allkirjastama kõiki uurimisosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju, samuti tegema käskkirja p-des 2, 3 ja 4 nimetatud otsuseid ja toiminguid.

2. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat, juhtivinspektorit, peainspektorit ja vaneminspektorit allkirjastama alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, autoveoseaduse, liiklusseaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, Tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse ja korrakaitseseaduse seaduse alusel koostatud ettekirjutusi, hoiatusi, korraldusi, otsuseid, teatisi ja muid dokumente, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi, arvestades käskkirja punktides 3 ja 4 toodud erisustega.

3. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat ja juhtivinspektorit allkirjastama teatisi kauba riigi omandisse ülemineku otsuse tegemise kavatsusest (tolliseaduse § 80 lg 1) ja kauba riigi omandisse ülemineku otsuseid (tolliseaduse § 81 lg 2).

4. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat otsustama kontrolltehingu tegemise üle (alkoholiseaduse § 521 lg 4; tubakaseaduse § 332 lg 4).

5. Kinnitan loetelu uurimisosakonna ametikohtadest, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:
5.1. osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja;
5.2. Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhataja, juhtivinspektor, peainspektor, vaneminspektor;
5.3. koordinatsiooni ja arendustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija ja vanemuurija;
5.4. Lõuna ja Lääne talituse vanemuurija-IT analüütik.

6. Kinnitan loetelu uurimisosakonna ametikohtadest, mida täitvatel ametnikel on õigus osaleda kriminaalmenetluses Maksu- ja Tolliameti pädevuse piires:
6.1. osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja;
6.2. Ida, Lõuna, Lääne, narko, Põhja I ja Põhja II talituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.3. jälitustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.4. rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse talitusejuhataja, talitusejuhataja asetäitja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.5. koordinatsiooni ja arendustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija.

7. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 31. mai 2012. a käskkirja nr 194-P „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on õigus kriminaalmenetluses osaleda, kinnitamine“.

8. Käskkiri jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Tallinn, 09.11.2017 nr 126-P
muudetud järgmise käskkirjaga:
12.05.2022 nr 50-P

Volituste andmine


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel:

1. Volitan haldusosakonna juhatajat allkirjastama järgmisi dokumente:
1.1. Tolliseaduse § 82 alusel peremehetu ja riigiomandisse ülekantud kauba ning konfiskeeritud kauba hävitamise otsused;
1.2. Tolliseaduse § 80 lg 4 alusel konfiskeeritud kauba kaubapartiist põhjendatud kogus kaupa õigusrikkumiste ennetustöös kasutamiseks võtmise otsused;
1.3. Vabariigi Valituse 30.07.2004 määrusega nr 263 kinnitatud „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvele võtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord“ alusel tehtavad otsused;
1.4. Riigivaraseaduse § 7 lg 1 ja lg 5 p 1 alusel kriminaalasjas kohtuotsuse või -määrusega, väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega konfiskeeritud vara teisele riigivalitsejale ülekandmise, vara võõrandamise ja hävitamise otsused ja korraldused;
1.5. Riigivaraseaduse § 37 lg 1 alusel riigivara võõrandamise otsused;
1.6. Riigivaraseaduse § 55 ja § 56 alusel kõlbmatuks tunnistatud riigivara maha kandmise ja hävitamise otsused;
1.7. taotlused sadamatele ja Tallinna Lennujaamale isikulubade ja autolubade väljastamiseks;
1.8. kaaskirjad lepingute edastamiseks teisele lepingupoolele;
1.9. tõendid riigihankelepingu nõuetekohase täitmise kohta;
1.10. ettepanekud pakkumuste esitamiseks, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui riigihanke piirmäär;
1.11. rajatiste kasutusloa taotlused;
1.12. tehniliste seadmete, masinate üleandmise-vastuvõtmise akte ja garantiikirju, mis on müügilepingu lahutamatuks osaks;
1.13. autode liisingulepingute maksegraafikuid;
1.14. kindlustusmaakleritele väljaantud volitusi ameti vara kindlustuse pakkumuste võtmiseks;
1.15. vaided automaatse kiirusemõõteseadmega tuvastatud kiiruseületamise eest määratud hoiatustrahvidele ja taotlused trahviteatele foto lisamiseks;
1.16. vaided ametiautodele määratud parkimistrahvide ja viivistasuotsuste vaidlustamiseks;
1.17. lepingute lisad, mis reguleerivad Maksu- ja Tolliameti tasuta kasutuses olevate või üüritavate varadega ja ruumidega seotud muudatusi, millega ei kaasne kulude suurenemine, kontaktandmete ja kontaktisikute muudatusi;
1.18. (kehtetu)
1.19. (kehtetu)
1.20. maha kantud vormiriietuse esemete suunamine utiliseerimisele.

2. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 05.06.2012. a. käskkirja nr 204-P „Volituste andmine“.

3. Käesolev käskkiri jõustub 01.12.2017. a.

Terviktekst seisuga 26.05.2022

Tallinn, 06.02.2018 nr 35-P
muudetud järgmise käskkirjaga:
04.11.2019 kk nr 104-P

Volituse andmine x-tee teenuste andmevahetuslepingute sõlmimiseks


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2:

1. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 05.08.2014 käskkirja nr 169-P „Volituse andmine x-tee teenuste andmevahetuslepingute sõlmimiseks“.

2. Volitan teenuste osakonna e-büroo juhti, tolliosakonna juhatajat ja maksude osakonna juhatajat allkirjastama x-tee teenuste andmevahetuslepinguid.

Terviktekst seisuga 26.10.2021

Viimati uuendatud 30.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?