Maksuvaba tulu arvestamine

Kõikidele tuludele rakendub üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus.

Maksuvaba tulu arvestamine:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik aasta kestel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA „Minu sissetulekud" lehelt.

Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu)
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud tavamääraga 20/80
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra

Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav riiklik pension (I sammas), täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Eesti äriühingult saadud dividend, mis on maksustatud äriühingu poolt tavamääraga 20/80, läheb aastatuluna arvesse laekunud summas (isikule laekunud raha). Samas välismaalt saadud dividendilt võib olla kinnipeetud või tasutud tulumaks ja välismaalt saadud dividend läheb arvesse brutosummas.

Aastatuluna ei arvestata:

 • maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume;
 • maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita;
 • maksuvabasid kohustusliku kogumispensioni (II samba) ja täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid;
 • kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakseid (sh kompensatsiooni), mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10% ning
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid, mis on maksustatud maksumääraga 10%. 

Näited
Töötaja, kes saab kalendriaastal brutotöötasu 1000 eurot kuus, saab tulu 12 000 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas.

Töötaja, kes saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus, saab tulu 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100) ja tema maksuvaba tulu on 4500 eurot aastas.

Viited

Maksuvaba tulu avaldus

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tööandja (tulumaksu kinnipidaja). Töötajal, kes töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas.

Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile. Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele.

Näiteks kujuneb järgmiste brutotöötasude puhul maksuvaba tulu (MVT) summa järgnevalt:

Maksuvaba tulu summa

Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Näide
Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, teenib aastatulu 29 400 eurot. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta järgmise aasta 1. oktoobriks.

Maksuvaba tulu summa

Seetõttu on 14 400–25 200 euro vahemikku jääva aastatulu puhul oluline, et inimene:

 • mõtleb kalendriaasta alguseks läbi oma igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm) ja
 • teeb eeldatavate aastatulude põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu rakendamiseks ning
 • teavitab oma otsusest tulumaksu kinnipidajat (nt tööandjat, Sotsiaalkindlustusametit) avaldusega, kas ta
  - loobub igakuise maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või
  - tahab igakuiselt maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 500 eurot.

Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta järgmise aasta 1. oktoobriks.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi järgmise aasta 1. oktoobriks.

Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu: e-teenus „Minu sissetulekud"

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel

Maksuvaba tulu summa sõltub teie sissetulekust. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust töötasu, pension, toetused ja teised tulud.

Kui teate oma aastasissetulekuid, on teil juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist järgmise aasta 1. oktoobriks.
 

Kuidas mõjutab maksuvaba tulu suurust...

Kui teil on mitu tööandjat ja teie brutotöötasu kõigilt tööandjatelt kokku on igas kuus üle 1200 euro, siis tuleb maksuvaba tulu suuruse leidmiseks kõik brutotöötasud liita.

Kuna tööandjad ei tea teie teisi sissetulekuid (nt teiselt tööandjalt saadud töötasu) ja ei saa neid maksuvaba tulu arvestamisel arvesse võtta, siis saate esitada ühele tööandjale maksuvaba tulu avalduse ja paluda maksuvaba tulu mitte arvestada või arvestada väiksemas summas kui 500 eurot.

Näide
Kui teenite igakuiselt kahes töökohas brutotöötasu 1000 eurot, siis on teil õigus ühes töökohas rakendada maksuvaba tulu täies ulatuses (500 eurot) ning tulumaks peetakse kinni vaid 500 eurolt. Teises töökohas maksuvaba tulu ei arvestata ja tulumaks peetakse kinni 1000 eurolt.

Tuludeklaratsiooni kohaselt on teie aastatulu 24 000 eurot, mille puhul maksuvaba tulu suurus on 666,62 eurot aastas ja peate järgmise aasta 1. oktoobriks tulumaksu juurde maksma.

Sellise olukorra vältimiseks tuleb teil endal teavitada oma tööandjat, et loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või lubate arvestada maksuvaba tulu näiteks 55 eurot kuus.

 

NB!

 • Maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes töökohas.
  Kui brutotöötasu mitmelt tööandjalt kuus on kokku üle 2100 euro, siis aasta maksuvaba tulu ette nähtud ei ole.
  Paluge tööandjal, kes siiani teie maksuvaba tulu on arvestanud, maksuvaba tulu arvestada 0 eurot või tulevikus ärge üldse maksuvaba tulu avaldust esitage.
 • Kui töötate korraga mitme tööandja juures, siis peab kuumäära alusel sotsiaalmaksu maksma see tööandja, kelle olete valinud tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu rakendajaks. Seetõttu on mitme tööandja puhul eriti oluline esitada maksuvaba tulu avaldus ka olukorras, kus palute tööandjal arvestada maksuvaba tulu 0 eurot.

Kui teate juba ette, et teie töötasu võib aasta jooksul muutuda, või on teil õigus saada preemiat, tulemustasu vm, siis tasub maksuvaba tulu arvesse võtmisel olla pigem konservatiivsem.

Isegi kui seadusest tuleneva valemi järgi on teil lubatud maksuvaba tulu arvestada näiteks 200 eurot kuus, siis tasub tööandjale esitada avaldus, et ta arvestaks näiteks ainult 100 eurot kuus. Nii väldite tuludeklaratsiooni alusel 1. oktoobriks tulumaksu juurdemaksmist.

Kui aga maksate aasta jooksul tulumaksu rohkem, siis saate 30. aprilliks esitatava tuludeklaratsiooniga enammakstud tulumaksu tagasi. Seda ka juhul, kui palute tööandjal maksuvaba tulu üldse mitte arvestada.

Kui olete töötav pensionär ja saate töötasu ning Sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igas kuus kokku üle 1200 euro, siis tuleb maksuvaba tulu suuruse leidmiseks brutotöötasu ning pension liita.

Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile.

Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.

Näide
Inimese pension on 416 eurot ja töötasu 300 eurot. Inimesel on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu 416 euro ja tööandjale avaldus maksuvaba tulu 84 euro kasutamiseks.

Kui teil võib aasta jooksul tulla ka ootamatuid tulusid (nt kinnisvara müük, väärtpaberite müük), siis võite maksuvaba tulu suuruseks märkida samuti väiksema summa. Nii väldite järgmise aasta 1. oktoobriks tulumaksu juurdemaksmist.

NB!

Sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Töötukassa makstav töövõimetoetus on maksuvaba toetus, mis ei lähe aastatuluna arvesse ja mis ei mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Kui olete pensionär ja teil ei ole lisaks pensionile (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) muid sissetulekuid, siis kohaldub teile üldine maksuvaba tulu määr (500 eurot).

Maksuvaba tulu suurus mõjutab just töötavaid pensionäre ja eripensionide saajaid, kelle igakuine sissetulek ületab 1200 eurot.

NB!

Oluline on, et olete pensionärina Sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu avalduse esitanud. Seda saab teha nii portaali eesti.ee kaudu kui ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes kohapeal.

Kui olete lapsehoolduspuhkusel ja saate vanemahüvitist, siis on see teie maksustatav tulu. Kui vanemahüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui teie vanemahüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

NB!

Kui olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile esitanud ja teil ei ole muid sissetulekuid, siis võtab Sotsiaalkindlustusamet õige maksuvaba tulu arvesse ja teil täiendavaid kohustusi ei ole.

Sotsiaalkindlustusameti makstavad riiklikud toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus vm) on maksuvabad ja neid tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

NB!

Maksuvabad toetused ei lähe isiku aastulu arvestusse ega mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Töötukassa makstav töövõimetoetus ja töötutoetus on maksuvabad toetused, mida tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea. Töövõimetoetus ja töötutoetus ei lähe isiku aastatulu arvestusse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu suurust.

NB!

Siin on erinevus võrreldes Sotsiaalkindlustusameti makstava töövõimetuspensioniga, mis on isiku maksustatav tulu ning mis läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Kui saate Töötukassalt töötuskindlustushüvitist, siis on see teie maksustatav tulu.

Kui hüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui hüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

NB!

Kui olete maksuvaba tulu avalduse Töötukassale esitanud ja teil muid sissetulekuid ei ole, siis võtab Töötukassa õige maksuvaba tulu arvesse ja teil täiendavaid kohustusi ei ole.

Kui saate aasta jooksul dividende, mis on maksustatud äriühingu poolt tavamääraga 20/80, siis on see teie sissetulek, mis läheb aastatuluna arvesse. Tuludeklaratsioonis läheb aastatuluna arvesse teile laekunud dividendisumma ehk teile laekunud raha (tabel 7.1) ja see mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Kui olete saanud välismaalt dividende, millelt on välismaal tulumaks kinni peetud või tasutud, siis läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk summa koos kinnipeetud või tasutud maksuga.

Kui saate aasta jooksul dividende, mis on maksutatud äriühingu poolt madalama maksumääraga 14/86 ja millelt on kinni peetud tulumaks 7%, siis on see teie maksustatav tulu, mis mõjutab samuti maksuvaba tulu suurust.

Ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad teie maksuvaba tulu summa suurust.

Kui saate aasta jooksul kasu vara võõrandamisest, näiteks kinnisvara, väärtpaberite, kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist vmt, siis on see teie maksustatav tulu, mis mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Kui teate ette, et saate aasta jooksul lisaks töötasule ja/või pensionile ka kasu vara võõrandamisest, siis on teil võimalus teavitada oma tööandjat või Sotsiaalkindlustusametit, kellele olete maksuvaba tulu avalduse esitanud, et loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

NB!

Maksuvaba eluaseme müüki või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müüki tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastatuluna arvesse ei võeta.

Kohustusliku kogumispensioni väljamakse maksustamine sõltub väljamakse tingimustest ning võib olla nii maksuvaba kui ka maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%.

Täpsemalt saab lugeda lehelt "Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021".

Kohustusliku kogumispensioni maksuvabasid väljamakseid ei deklareerita füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ja need ei lähe inimese aastatuluna arvesse ega mõjuta maksuvaba tulu summa suurust. 

Sotsiaalkindlustusametilt saadav riiklik pension (I sammas) ning Pensionikeskuselt või kindlustusseltsilt saadav kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10%, on teie maksustatav tulu, mis deklareeritakse ka tuludeklaratsioonis, kuid selle erisusega, et riiklik pension läheb teie aastatuluna arvesse ja mõjutab teie maksuvaba tulu summa suurust, kuid kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakse ei lähe teie aastatuluna arvesse ja ei mõjuta teie maksuvaba tulu summa suurust. 
 

Viited

Jätkuvalt saab täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemakseid maha arvata 15% ulatuses isiku Eestis maksustatavast tulust või kuni 6000 eurot aastas.

Täiendava kogumispensioni väljamakse maksustamine sõltub väljamakse tingimustest ja võib olla nii maksuvaba kui ka maksustatud tulumaksumääraga 20% või 10%. 

Täpsemalt saab lugeda lehelt "Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021".

Täiendava kogumispensioni maksuvabasid väljamakseid ei deklareerita füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ning need ei lähe inimese aastatuluna arvesse ega mõjuta maksuvaba tulu summa suurust.

Pensionikeskuselt või kindlustusseltsilt saadav täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10%, on teie maksustatav tulu, mis deklareeritakse ka tuludeklaratsioonis, kuid selle erisusega, et väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%, läheb teie aastatuluna arvesse ja mõjutab teie maksuvaba tulu summa suurust, kuid väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 10%, ei lähe teie aastatuluna arvesse ja ei mõjuta teie maksuvaba tulu summa suurust. 
 

Viited

Viimati uuendatud 22.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?