Elektrienergia müük

Eraisiku toodetud elektrienergia müügitulu maksustamine oleneb sellest, kas müüjaks on eraisik või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

Kui elektrienergia tootmise eesmärgiks on tulu teenimine, tuleb ennast äriregistris FIE-na registreerida, et saada õigus maksustamisel arvesse võtta ka kõik ettevõtlusega seotud kulutused.

Eraisikud toodavad päikesepaneelide abil elektrienergiat peamiselt oma majapidamise tarbeks. Kui päikesepaneelid toodavad piisavalt elektrienergiat ning seda jääb oma tarbest üle, ostab energiaettevõte ülejääva elektrienergia võrku tagasi. Perioodil, kui paneelide tootlikus ei ole majapidamise tarbeks piisav, tuleb inimesel energiaettevõttelt elektrit juurde osta.

Kui aasta kokkuvõttes on elektrienergia müügist saadud tulu vähem, kui ostetud elektrienergia eest tasutud, siis maksukohustust ei teki. Inimene võib vähendada elektrienergia müügist saadud tulu ka teistes temale kuuluvates tarbimiskohtades kasutatud elektrienergia kulu võrra. See tähendab, et kui inimesel on üks elektrienergia tootmiskoht, kuid mitu tarbimiskohta, siis müügitulust saab ta kõikide tarbimiskohtade elektrienergia kulu maha arvata.

Elektrienergiat müües tekib aga tulumaksuga maksustatav kasu, kui aasta kokkuvõttes on elektri müügist saadud tulu suurem kui elektri ostule kulutatud summa. Energiaettevõte ei pea inimesele tehtud väljamakselt (elektri müügist saadud tulult) kinni tulumaksu. Inimesel on endal kohustus kalendriaasta jooksul energiaettevõttele müüdud elektrienergia (tulu) ning samalt energiaettevõttelt ostetud elektrienergia (kulu) deklareerida oma residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (FIDEKi) tabelis 6.3 ning kasult maksta tulumaksu. Inimese elektrienergia müügist saadud tulu on kalendriaasta jooksul inimese pangakontole energiaettevõttelt laekunud summa(d) ja ettemaksusumma energiaettevõtte juures.

Inimene, kes ei tegele ettevõtlusega ja ei ole registreeritud ettevõtjana, ei saa tulust maha arvata päikesepargi rajamiseks vajalike seadmete ja materjalide kulu ning ehitus-, paigaldus- ja hooldustööde kulu. Samuti ei saa inimene tulust maha arvata päikesepargi rajamiseks võetud laenu tagasimakseid ja tasutud intresse.

Päikesepaneelide omanikule makstakse toetust elektrituruseaduse § 59 alusel ja see on saajale maksuvaba.

Maksuvaba toetust eraisik oma tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

Kui elektrienergia müügiga tegeletakse ettevõtluse korras, tuleb järgida füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tulu maksustamise reegleid. Ettevõtluseks loetakse isiku iseseisvat majandus- või kutsetegevust, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega, peab registreerima oma tegevuse äriregistris. Ettevõtlusest saadud tulu, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioniga liitunud isiku puhul ka kogumispensionimaksega.

Isikul võib teatud juhtudel tekkida elektrienergialt ka aktsiisi maksmise kohustus. Elektriaktsiisi kohta saate lugeda lähemalt infomaterjalidest.

Elektrienergia müügist saadud tulu tuleb FIE-l deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E tulude koosseisus.

FIE-l on õigus kõik elektritootmisega seotud kulud arvesse võtta (näiteks jaama ehituskulud, ülalpidamise kulud, sh saadud toetuse arvel tehtud kulud) ning deklaratsiooni alusel arvutatakse maksukohustus kasumilt.

Ettevõtjale makstavad toetused on maksustatavad ja need tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis vormil E tulude koosseisus.

Toetuste arvelt tehtavad kulutused võetakse kulude kooseisus arvesse ning maksukohustus arvutatakse kasumilt.

Käive tekib nii ettevõtjana tegutseval väiketootjal võrku lastud elektrienergia müümisest kui ka energiaettevõttel väiketootjale võrgu kaudu elektrienergia müümisest. 
 
Käibemaksukohustuslasena registreeritud väiketootja seejuures peab lisama võrku lastud elektrienergia hinnale 20% määraga käibemaksu ja esitama selle kohta ka energiaettevõttele käibemaksuseaduse nõuetele vastava arve. Kui väiketootja on käibemaksukohustuslasena registreerimata isik, siis tema võrku lastud elektrienergia müümisel selle hinnale käibemaksu ei lisa. 
 
Energiaettevõte peab arvestama ja maksma käibemaksu kogu tema poolt elektrienergia väiketootjale müüdud elektrienergialt ja ka esitama arve kogu väiketootjale müüdud elektrienergia kohta – sellest ei saa maha lahutada sama väiketootja poolt energiaettevõtte võrku lastud elektrienergia kogust. Seejuures ei ole oluline, kas elektrienergia väiketootjaks on füüsiline isik, käibemaksukohustuslasena registreeritud või käibemaksukohustuslasena registreerimata juriidiline isik. Energiaettevõte ei arvesta käibemaksu ainult sellelt elektrienergia koguselt, mille elektrienergia väiketootja ise otse ära tarbib ilma seda võrku laskmata.

Sõidujagamisplatvormi kaudu taksoveoteenuse osutamine

Taksoveoteenuse osutamine on oma olemuselt ettevõtlus. Ettevõtlusega tegutsemisel tuleb inimesel otsustada, kas pakkuda oma teenuseid FIE-na, äriühingu kaudu või läbi ettevõtluskonto.

Eraisikust autojuhid, kes teevad väga üksikuid juhuslikke sõite, mida ei saa ettevõtluseks lugeda, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses „Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud“ ning maksma ise tulumaksu.

Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne.

Deklareerida tuleb sõitude või autojuhi teenuse eest saadud summa, millest kulusid (nt Uberi, Bolt või mõne muu sõidujagamisteenuse platvormi teenustasu, kütus, autoremont, rehvid jne) maha arvata ei saa.

Eraisikult eraisikule pakutavate teenuste (sh taksoveoteenuse platvormide kaudu teenitud tulu) maksustamise lihtsustamiseks on alates 2019. aastast võimalik kasutada ettevõtluskontot.

Selleks tuleb ettevõtluskontot pakkuvas pangas (LHV) avada spetsiaalne konto ning teenitud tulu lasta sinna kanda. Pank broneerib laekunud summadest automaatselt ettenähtud protsendi (kui aastane laekumine on kuni 25 000 eurot – on maksumäär 20%, seda ületavalt summalt 40%) maksude katteks ning kannab Maksu- ja Tolliametile.

Ettevõtlustulu maksust saab tasutud nii tulumaks, sotsiaalmaks kui ka kohustuslik kogumispensioni makse ning kehtestatud maksumäär võtab arvesse arvestuslikud kulutused, mis teenuse osutamisega tekkida võivad. Maksudeklaratsioonide, ettevõtjaks registreerimise ja kulude üle arvestuse pidamise kohustust eraisikul sellega ei kaasne.

Eraisikul on ettevõtluskonto kasutamine juhusliku (ettevõtlus)tulu teenimisel kindlasti mõistlik, sest ettevõtluskonto kasutamine toob kaasa ka sotsiaalmaksu ja kohustuslikku kogumispensioni makse tasumise, ehk see suurendab II samba pensionifondi sissemakseid ja sealtkaudu teenitud tulu võetakse arvesse ka sotsiaalmaksust sõltuvate hüvitiste maksmisel.

Rohkem infot ettevõtluskonto kohta.

Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) võivad taksoveoteenuse osutamisest saadud tulust maha arvata ettevõtlusega seotud kulud ning kasumilt peavad nad maksma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud FIE ka kohustusliku kogumispensioni makset.

Käibemaksukohustuslasest FIE peab maksma käibemaksu. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt.

FIE ei saa endale dividende maksta ning ta ei pea esitama majandusaasta aruannet äriregistrile.

Ettevõtlustulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E. Tuludeklaratsioon, sealhulgas vorm E, tuleb esitada kord aastas koos isiku muude tulude ja mahaarvamistega järgneva aasta 30. aprilliks. FIE maksuarvestus on kassapõhine, mis tähendab, et tulud ja kulud tuleb näidata selle aasta maksuarvestuses, millal raha liigub.

Kui FIE soovib näiteks suurema investeeringu tegemiseks raha koguda, siis võib ta kasutada maksukohustuse edasilükkamiseks erikontot.

FIE-d peavad arvestama ka võimalike avansiliste maksete tasumise kohustusega. Rohkem infot FIE maksukohustuste kohta.

Osaühingu (OÜ) vormis ettevõtlusega tegelemisel peab arvesse võtma, et autojuhi teenuse osutamine on isiku aktiivne tegevus ning palgatulult tuleb maksta tööjõumaksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse, kui isik on liitunud kohustusliku kogumispensioni süsteemiga).

OÜ omanik võib lisaks palgale saada omanikutuluna dividende. Dividendilt tuleb maksta ainult tulumaksu.

OÜ esindaja peab maksustatavate väljamaksete tegemisel esitama igakuiselt Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) ning kord aastas äriregistrile majandusaasta aruande.

Käibemaksukohustus tekib, kui OÜ maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot ning selle määra täitumisel peab OÜ esindaja esitama Maksu- ja Tolliametile avalduse käibemaksuregistrisse kandmiseks. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt.

Autojuhiteenust osutaval isikul tuleb endal otsustada, millist ettevõtluse vormi – FIE või OÜ – ta hakkab kasutama. Sõltumata valitud ettevõtlusvormist tuleb arvestada, et Hollandis käibemaksukohustuslasena registreeritud Uberi osutatav rakenduse kasutada andmise teenus kuulub käibemaksuseaduse § 10 lõikes 5 nimetatud teenuste hulka – see tähendab, et Uberi rakenduse kasutamine tekitab sõidujagamisteenust pakkuvale Eesti ettevõtjale (FIE-le või OÜ-le) piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustuse ning sellelt teenuselt tuleb deklareerida ja maksta Eesti maksumääraga 20% käibemaksu (niinimetatud pöördmaksustamine).

Kuna piiratud maksukohustuslasel puudub oma ettevõtluseks ostetud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu (sealhulgas pöördmaksustatud teenuse ostuhinnalt endalt välja arvutatud käibemaksu) mahaarvamise õigus, tasub ettevõtluse käigus autojuhiteenust osutavatel isikutel kaaluda enda registreerimist käibemaksukohustuslaseks tavakorras vabatahtlikult enne registreerimiskohustuse piirmäära täitumist.

Kui taksoveoteenuse kasutamine oli seotud sõitja tööülesannete täitmisega, saab tööandja selle kulu oma töötajale hüvitada sõidujagamisteenuse platvormi poolt väljastatud sõidukokkuvõtte alusel kui teise isiku kasuks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulu tulumaksuseaduse § 12 lõikest 3 lähtuvalt.

Seda sõltumata asjaolust, kas taksoveoteenuse osutaja oli FIE, OÜ, ettevõtluskonto omanik või eraisik.

Tulu, mis on saadud äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga

Kui äriühingu füüsilisest isikust ainuosanik või -aktsionär on alternatiivina äriühingu likvideerimismenetlusele ühendanud äriühingu varad oma isikliku varaga, siis peab ta selle deklareerima tuludeklaratsiooni tabelis 6.6.

Äriühingul, kes annab oma vara ja kohustused ühinemisel üle füüsilisele isikule, tekib maksukohustus omakapitali osalt, mis ületab äriühingusse tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid (tulumaksuseaduse § 50 lg 22).

Füüsilisel isikul tuleb deklareerida äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ja ülevõetud kohustuste vahe ning osaluse soetamismaksumus (tulumaksuseaduse § 15 lg 31). Mitterahalises vormis saadud tulu tuleb deklareerida turuhinnas. Füüsilisel isikul tekib maksukohustus saadud kasult, mis ei ole äriühingu tasemel maksustatud.

Kui ühinemisel võetakse üle äriühingu kohustused, siis tuleb füüsilisel isikul deklareerida ülevõetud kohustuste summa.

Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, siis tuleb see deklareerida ning füüsilisel isikul tekib maksustatav tulu sellel maksustamisperioodil, kui kohustus ära langeb.

Viimati uuendatud 24.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?