Kui olete sattunud maksukontrolli

Anname ülevaate maksukontrolliga seotud teemadest, mis aitaksid mõista kontrolli protsessi olemust ja toimimist.

Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus. 

Palume teid:

 • hoida kontaktid värskena;
 • kontrollida e-kirju;
 • vastata telefonile/helistada tagasi;
 • olla suhtlemisel avatud ja aus;
 • esitada tõeseid andmeid;
 • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Kontrolli alustamisest teavitame teid kas suuliselt või kirjalikult. Tavaliselt teeme seda kirjalikult, elektrooniliselt saadetud teate või korraldusega. Samuti anname teada kontrollist kas telefonikõnega või teiega kohtumisel.

Teabe ja dokumentide küsimine teatega

Teabe palume teil esitada esimesel võimalusel. Esitamise tähtaeg sõltub küsitavate andmete mahust, üldjuhul on see 5 tööpäeva.
 

Teabe ja dokumentide küsimine korraldusega

Korralduses kohustame teid teatud kindlaks kuupäevaks esitama dokumente ja andma teavet kontrollitava perioodi ja/või tehingu kohta.

Üldjuhul palume tulla teile lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse seletusi andma, kuid teatud juhtudel piisab ka kirjalikest vastustest. Erandiks on olnud viimane aasta, mil koroona viiruse laialdase leviku tõttu küsime selgitused enamasti kirjalikult.

Korraldusega seotud küsimuste tekkimisel võtke alati julgesti enne korralduse täitmise tähtaega korralduse koostajaga ühendust, helistades korralduse lõpus oleval kontakttelefonil või kirjutades seal kirjas olevale meiliaadressile.

Kui te teate, et ei saa korraldust tähtaegselt täita, on teil võimalik taotleda tähtaja pikendamist. Tähtaja pikendamiseks tuleb teil esitada korralduse koostajale põhjendatud ja allkirjastatud taotlus.
 

Dokumentide üleandmine-vastuvõtmine

Deklareeritud andmete kontrollimiseks vajame, et esitate kontrollitava perioodi kohta meile tulude ja kulude arvestuse ja maksuarvestusega seonduvaid dokumente (nt pangakontoväljavõtted) – sõltuvalt kontrollist on need dokumendid erinevad.

Dokumendid võite edastada kas e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või esitada paberkandjal (originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad).

Paberkandjal dokumentide üleandmisel tuleb teil arvestada, et peate esitama dokumendid korrastatult ja süstematiseeritult (sisukorraga varustatult).

Paberkandjal esitatud dokumentide üleandmisel vormistame dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti, kuhu märgime dokumentide nimetused ja arvu, toimikute äravõtmise korral ka lehekülgede arvu. Üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastavad akti koostaja ning toimingus osalevad isikud. Üleandmise-vastuvõtmise akti koostame kahes eksemplaris, millest ühe anname teile. Ka dokumentide tagastamisel teile vormistame üleandmise-vastuvõtmise akti.

Suuliste seletuste küsimine

Suulised seletused protokollime. Tihti osaleb suuliste seletuste võtmisel mitu maksuaudiitorit. Suuliste seletuste andjana on teil õigus kaasata suuliste seletuste võtmisele oma esindaja.

Suuliste seletuste küsimise eelduseks on, et olete tutvunud maksukorralduse seadusest tulenevate õiguste ja kohustustega, mis on lisatud edastatud korraldusele lisana „Õigused ja kohustused“. Vastav märge, et olete õiguste ja kohustusega tutvunud tehakse ka protokolli.

Küsimused, mis teil tekivad „Õiguste ja kohustustega“ tutvumisel, esitage julgelt maksuaudiitorile, kes saab täpsemalt seletada küsimusi tekitanud punkte.

Kolmandate isikute poole pöördumine

Juhul, kui me ei saa teie käest palutud teavet, esitatud teave on vastuoluline, meil on alust arvata, et esitatud teave ei vasta tõele, pöördume kolmandate isikute poole teabe saamiseks.

Kolmas isik menetluses võib olla näiteks pank.

Teavet ja dokumente küsime kolmandatelt isikutelt korralduse alusel.

Välispäringute tegemine

Juhul, kui me ei saa teie käest või meil ei ole võimalik saada teie käest palutud teavet ning meil ei õnnestu vajaminevat teavet saada siseriiklike vahendeid kasutades, võime saata päringu teise riigi maksuhaldurile küsimaks nende käest konkreetset informatsiooni ja dokumente, mis on vajalikud kontrolli läbiviimiseks.

Välispäringu tegemine tähendab kontrolli kestvuse märgatavat pikenemist, sest päringutele vastamise tähtajad on pikad.

Teate või maksuotsuse väljastamine

Erinevad seisukohad maksude arvestamise osas püüame lahendada kontrollimenetluse käigus, aga kui me ühist lahendust ei leia, koostame kontrolliakti, mille kohta on teil võimalus esitada vastuväide või arvamus. Seega, kui kontrolli käigus selgub maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis edastame teile esmalt kontrolliakti, kus on kajastatud kõik maksustamise seisukohast tähendust omavad asjaolud.

Kontrolliaktist selgub, kuidas on teie poolt tasumisele kuuluv maksusumma leitud (määratava maksu arvestamise metoodika). Ühtlasi viitame tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatava intressi tasumise kohustusele ja intressimäärale.

Kontrolliakt võimaldab teil aru saada meie tuvastatud asjaoludest ja tehtud järeldustest ning annab võimaluse esitada oma eriarvamus või vastuväited ning neid kinnitavad tõendid.

Kontrolliaktis märgime mõistliku tähtaja kontrolliaktiga tutvumiseks ning arvamuse või vastuväidete/eriarvamuse esitamiseks, tasumisele kuuluva tollimaksusumma korral on tähtaeg 5 tööpäeva kontrolliakti kättesaamisest.

Kui kontrolli käigus me ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid või tegite te kontrolli käigus deklaratsiooniparanduse, teavitame teid kontrolli lõppemisest kirjaliku teatega. Maksukontrolli lõpetamise teadet peetakse võrdväärseks maksuotsusega. Pärast teile teate kättetoimetamist ei ole teil õigust kontrollitud deklaratsioone ise parandada.

Kui kontrolli käigus oleme tuvastanud maksukohustust muutvaid asjaolusid ja te ei soovi deklaratsioone ise parandada, siis teeme tasumisele kuuluva maksusumma määramiseks maksuotsuse.

Maksuotsuse koostame teile pärast kontrolliaktis märgitud eriarvamuse esitamise tähtaja möödumist.

Maksuotsuses määratud maksusumma tuleb teil tasuda üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevast, tollimaks kuulub tasumisele 10 päeva jooksul.

Kui kontroll on lõppenud maksuotsuse või teate väljastamisega, on teil õigus 30 päeva jooksul esitada vaie Maksu- ja Tolliametile või esitada kaebus kohtule.

Maksuauditi osakonna ametnikud:

 • pakuvad vajadusest lähtuvat nõustamist, aitamaks luua kindluse, et maksuasjad oleksid korras,
 • viivad läbi maksu- ja väärteomenetlusi.

Maksuauditi osakonna ametnike volitused on toodud ära Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjas „Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele".

Maksukohustuslase õigused ja kohustused maksumenetluses

Maksumenetluses on maksukohustuslane menetlusosaline, kes taotleb haldusakti andmist või toimingu sooritamist või kellele haldusakt või toiming on suunatud (maksukorralduse seaduse (MKS) § 43 p-d 1 ja 2).

Maksu- ja Tolliameti ja maksukohustuslase vaheline suhtlemine toimub eesti keeles, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. Maksu- ja Tolliamet märgib, et erandiks on omavalitsusüksused, kus isikutele on keeleseaduse § 9 alusel antud õigus pöörduda riigiasutusse vähemusrahvuse keeles. Tõlgi kaasab maksumenetlusse maksukohustuslane või maksukohustuslase taotlusel Maksu- ja Tolliamet või maksukohustuslase taotluseta Maksu- ja Tolliamet, kui ta peab seda vajalikuks.

Maksu- ja Tolliameti poolt tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud isik, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti või kui Maksu- ja Tolliamet ei otsusta teisiti (MKS § 47).


Maksukohustuslase õigused

Esindaja kasutamine
Maksukohustuslasel on õigus kasutada maksumenetluses esindajat, kes võib esindatava nimel osaleda kõigis menetlustoimingutes, välja arvatud juhul, kui seadusest või toimingu olemusest tulenevalt on vajalik esindatava isiklik osavõtt. Maksukohustuslasel on õigus ilmuda menetlustoimingutele koos esindajaga, kelle ütlused ja taotlused loetakse maksukohustuslase poolt öelduks ning esitatuks, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslane nendele koheselt vastu vaidleb (MKS § 48).

Ametniku taandamise taotluse esitamine
Maksukohustuslasel on õigus esitada Maksu- ja Tolliameti ametniku maksumenetlusest taandamise taotlus. Ametnik ei või asja menetleda, kui ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja, või menetlusosalise või tema esindaja sugulane, hõimlane või perekonnaliige, või ta on isiklikult huvitatud asja lahendist, või muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses (MKS § 49).

Teabe andmisest ja tõendite esitamisest keeldumine
Maksukohustuslasel on teabe andmisest ja tõendite esitamisest õigus keelduda järgmistel MKS-i §-s 64 toodud alustel:

 • advokaadil asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses õigusabi andmisega;
 • arstil, notaril, patendivolinikul ja vaimulikul temale seoses kutse- või ametitegevusega teatavaks saanud andmete kohta;
 • riikliku statistilise vaatluse korraldajal ja seda läbiviinud ametnikul talle seoses vaatlusega teatavaks saanud andmete kohta;
 • audiitoril ja audiitori kutsetegevusega seotud isikul;
 • maksukohustuslase abikaasal, otsejoones sugulasel, õel või vennal, õe või venna alanejal sugulasel, abikaasa otsejoones sugulasel, abikaasa õel või vennal, välja arvatud juhul, kui ta peab antud asjas teavet andma ja dokumente esitama seoses enda maksukohustusega;
 • isikul küsimustes, millele vastamine tähendaks enda või eelnevalt nimetatud isiku õigusrikkumises süüditunnistamist;
 • kui teabe andmine või tõendite esitamine rikuks posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladust või riigisaladust.

Tööülesannete täitmisega teatavaks saanud asjaolude suhtes on teabe andmisest keeldumise õigus ka advokaati, arsti, notarit, patendivolinikku, vaimulikku, riikliku statistilise vaatluse korraldajat ja audiitorit ameti- ja kutsetegevuses abistavatel isikutel.

Eksperdi kasutamine
Maksukohustuslane võib taotleda eksperdi kaasamist menetlusse. Maksukohustuslase taotlusel ja Maksu- ja Tolliameti kulul tehtud ekspertiisi kulud katab isik, kelle taotlusel ekspert kaasati. Kui eksperdi on menetlusse kaasanud Maksu- ja Tolliamet, on maksukohustuslasel õigus esitada eksperdile küsimusi (MKS §-d 68 ja 69).

Menetlustoimingu läbiviimise koht
Menetlustoiming sooritatakse Maksu- ja Tolliameti neis ametiruumides, mis paiknevad maksukohustuslase elu- või asukohale kõige lähemal, kui ei ole kokku lepitud teisiti (MKS § 491).

Ärakuulamine
Maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada Maksu- ja Tolliametile oma arvamus või vastuväited, v.a järgmistel MKS-i §-s 13 toodud juhtudel:

 • viivitusest tuleneva kahju ennetamise või avalike huvide kaitse eesmärgil on vaja viivitamata tegutseda või
 • Maksu- ja Tolliamet ei kaldu kõrvale maksukohustuslase poolt avalduses, taotluses või selgituses toodud andmetest ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks või
 • asja ei otsustata maksukohustuslase kahjuks või
 • arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti eesmärki või
 • muudel seadusega sätestatud juhtudel.

Teabe saamine
Maksukohustuslasel on õigus tutvuda Maksu- ja Tolliameti poolt tema kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid. Maksu- ja Tolliametil on õigus andmete esitamisest keelduda, kui see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses (MKS § 14 lg 3).

Kohustuse täitmise tähtaja pikendamise taotlemine
Maksukohustuslane võib taotleda korralduses antud kohustuse täitmise tähtaja pikendamist. Tähtaja pikendamiseks tuleb esitada korralduse koostajale põhjendatud ja allkirjastatud taotlus (MKS § 50).


Maksukohustuslase kohustused

Kaasaaitamiskohustus
Maksukohustuslane on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile kõik talle teadaolevad asjaolud, mis omavad või võivad omada maksustamise seisukohast tähendust. Maksukohustuslane ei või takistada Maksu- ja Tolliametit menetlustoimingute sooritamisel (MKS § 56).

Teabe esitamine
Maksukohustuslane või tema esindaja on kohustatud andma Maksu- ja Tolliametile suulist või kirjalikku teavet maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamiseks. Maksukohustuslasel on kohustus ilmuda teabe andmiseks Maksu- ja Tolliameti poolt määratud ajal Maksu- ja Tolliameti ametiruumidesse (MKS § 60).

Asjade ja dokumentide esitamine
Maksukohustuslasel on kohustus näidata maksumenetluses tähendust omavate asjaolude kindlakstegemiseks Maksu- ja Tolliameti nõudmisel ette tema valduses olevad asjad ja esitajaväärtpaberid ning sularaha, samuti esitada dokumendid. Raha näidatakse ette selle asukohas (MKS § 62).

Isikusamasuse tuvastamise võimaldamine
Maksukohustuslasel on kohustus esitada Maksu- ja Tolliameti ametniku nõudmisel oma isikut tõendav dokument ning anda isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid ütlusi (MKS § 721).


Kohustuste täitmata jätmise võimalikud tagajärjed

 • Teabe, asjade ja dokumentide tähtajaks esitamata jätmise eest rakendatakse hoiatuses märgitud sunniraha (MKS § 67).
 • Dokumendi või asja tähtpäevaks esitamata jätmise või Maksu- ja Tolliameti korralduse täitmata jätmise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga (MKS § 154).
 • Riikliku järelevalve takistamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalve teostamist, karistatakse väärteokorras rahatrahviga või arestiga (karistusseadustiku § 279).
 • Maksu- ja Tolliametile teadvalt valeandmete esitamise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga või arestiga (karistusseadustiku § 280 lg 1 ja lg 3).
 • Maksukohustuse varjamise ja tagastusnõude alusetu suurendamise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga (MKS § 1531).
 • Maksu- ja Tolliametile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest eesmärgiga varjata maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendada alusetult tagastusnõuet 40 000 euro ulatuses või enam karistatakse isikut kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega (karistusseadustiku § 3891).

Dokument „Maksukohustuslase õigused ja kohustused“ on maksukohustuslase seletuste võtmise, vaatluse, dokumentide äravõtmise, asjade äravõtmise vms protokolli vahetu lisa.

Viimati uuendatud 10.03.2021

Kas sellest lehest oli abi?