Riiginõuete ajatamine

Kui teil on tekkinud ajutine raskus riiginõuete tasumisel, siis on võimalik taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa.

Taotluse esitamine

Riiginõuete ajatamist saab taotleda kohtu kaudu, kuid teatud juhtudel ka Maksu- ja Tolliametis.

  • Rahalise karistuse ja/või kriminaalmenetluse kulude tasumise tähtaja pikendamiseks või ajatamiseks tuleb esitada taotlus elukoha järgsele maakohtule. Taotluse saab esitada perioodiks kuni üks aasta.
  • Väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi täitmisele pööramise edasi lükkamiseks tuleb esitada taotlus väärteoasjas esmakordselt kohtulahendi teinud maakohtule.

Kui kohtukulude täitmise osas on juba algatatud täitemenetlus, siis tuleb pöörduda ajatamise graafiku saamiseks samuti kohtu poole.

  • Kui tsiviilasjas kohtulahendiga määratud nõuet (sh äriregistri trahve) ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik tähtaegselt tasuda, siis on võimalik taotleda Maksu- ja Tolliametilt nõude ajatamist.

Ajatamise taotluse saate esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Kohtuasjade puhul palume taotlusele lisada ka kohtuasja numbri.

Maksu- ja Tolliamet ei muuda kehtivat kohtu poolt kinnitatud maksegraafikut.
 

Kui olete laenusaaja või tema käendaja ning ei saa mõjuvatel põhjustel viivitamatult riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja sellelt summalt makstavat intressi tasuda, siis saate taotleda Maksu- ja Tolliametilt nõude tasumist osade kaupa.

Ajatamise taotlus tuleb esitada hiljemalt nõudeõiguse teates määratud õppelaenu tasumise tähtajaks. Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks kuni 7 aastat. Maksegraafiku minimaalne osamakse saab olla 50 eurot.
 

Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto.

Kui täitemenetlus elatise sissenõudmiseks on lõpetatud, kuid elatisabi nõue on jätkuvalt täitmata, on teil võimalus esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus nõude ajatamiseks.

Me ei rahulda täitemenetlusaegse elatisabi ajatamise taotlust juhul kui teil on tasumata elatise võlgnevus.

Maksu- ja Tolliametile saab riiginõuete ajatamise taotluse esitada:

Kiirelt kätte

Kohtute kontaktandmed

kontaktid kohtule taotluse esitamiseks

Ajatamise otsus

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeme otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestame:

  • teie maksedistsipliini (näiteks seda, kas olete varasemaid kohustusi täitnud õigeaegselt, kui pikaajaline on võlg, jne);
  • teie varalist seisundit;
  • kohustuste täitmise võimalikkust.

Otsuse saate kätte e-MTAs (Suhtlus - Dokumendid) ning dokumendi väljastamise kohta saadetakse teile teavitus e-posti või tekstisõnumiga.

Juhul kui meile on teada ainult teie postiaadress, siis saadetakse dokumendid postiga.

Ajatamisest keeldumine

Kui teil on kehtiv kohtu poolt kinnitatud maksegraafik, siis Maksu- ja Tolliamet uut ajatamise taotlust ei rahulda.

Maksu- ja Tolliametil on õigus tasumisgraafik tühistada juhul, kui te:

  • ei täida kinnitatud ajakava
  • ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makseid.

Peale tasumisgraafiku tühistamist on meil õigus edastada nõue täiendava teavitamise kohustuseta sundtäitmiseks kohtutäiturile või vajadusel sissenõudmiseks kohtusse. Tekkivad kulud tasute teie.

Viimati uuendatud 22.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?