Eesti elanike maksutahe

Viime igal aastal läbi üle-Eestilise maksutahte uuringu, millega mõõdame Eesti inimeste maksude alaseid teadmisi, hoiakuid ja norme ning nende muutumist.

MTA üks eesmärke on suurendada inimeste sisemist motivatsiooni vabatahtlikult maksude tasumiseks. See võimaldab riigi tulude laekumist ja maksuaugu vähenemist ilma järelevalvelisi meetmeid kasutamata. Maksukohustuse sisu ja maksude tasumise vajalikkus Eesti riigi toimimiseks peaks olema kõigile maksumaksjatele üheselt mõistetav.

Siiski mõjutavad elanike maksukäitumist mitmed aspektid:

 • teadmised ja hoiakud (arusaam riigieelarve täitmisest ning kulutamisest (avalikud teenused), maksusüsteemi ja järelevalve õigluse tajumine ja eripärad (maksumäär, maksude deklareerimise lihtsus);
 • psühholoogilised aspektid (teadmised maksustamisest, hoiakud, individuaalsed normid, maksudest kõrvalehoidumise võimaluste tajumine, õigluse taju, motivatsioon ning reeglitekohane käitumine);
 • maksuhalduri ja maksumaksja vaheline koostöö;
 • maksumaksja otsustusprotsessi mõjutavad tegurid (sissetuleku tegelik suurus, maksumäär, maksusoodustused, maksukontroll, kontrolli võimalused, karistused).

Uuringu eesmärk on välja selgitada 15–74-aastaste Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksukäitumise, Maksu- ja Tolliameti tegevuse, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi kohta.

Uuring võimaldab hinnata viimaste aastate jooksul toimunud arenguid ning annab seeläbi MTA-le sisendi valdkonna edasiseks arendamiseks.

2021. aasta maksutahte uuringu olulisemad tulemused:

 • Oma teadmisi Eesti maksusüsteemist pidas heaks 63% Eesti elanikest, kuid 32% teadmised ei ole nende endi hinnangul piisavad. 
 • Maksude maksmist peavad Eesti elanikud tähtsaks kodanikukohustuseks – täiesti nõus on antud väitega 53% ja pigem nõus 38%. 
 • 72% Eesti elanikest arvab, et „musta tööd“ ei tohiks teha, 22% elanikest on selles küsimuses täiesti või pigem tolerantsed.
 • Teenuste või toodete nn mustalt ostmist ei kiida heaks ligi 65% eestimaalastest.
 • Eesti maksusüsteemi peab õiglaseks 43% ning ebaõiglaseks 45% eestimaalastest, veidi alla viiendiku ei ole selles osas seisukohta välja kujundanud.
 • 66% Eesti elanikest arvab, et kui jäetakse osa oma tulust deklareerimata, siis on tõenäoline, et MTA kontakteerub temaga.
 • 69% Eesti elanikest kinnitavad, et nad maksavad oma maksud alati korrektselt ära. 24% on sellega pigem nõus, millest võib järeldada, et üldjoontes on nemadki maksukuulekad.
 • MTA on viimastel aastatel pööranud rohkem tähelepanu venekeelse elanikkonna teavitamisele. Selle positiivset mõju on näha ka 2021. aastal: maksutahe on kasvanud rohkem mitte-eestlaste kui eestlaste seas. Samuti on näha MTA teavitustöö mõju noorte hulgas: kuigi nende maksualane teadlikkus on jätkuvalt madalam, on maksutahe viimasel kahel aastal kasvanud. Lisaks on maksutahe tõusnud alg- ja põhiharidusega elanike hulgas.

Viimati uuendatud 21.06.2021

Kas sellest lehest oli abi?