Eesti elanike maksutahe

Viime igal aastal läbi üle-Eestilise maksutahte uuringu, millega mõõdame Eesti inimeste maksude alaseid teadmisi, hoiakuid ja norme ning nende muutumist.

MTA üks eesmärke on suurendada inimeste sisemist motivatsiooni vabatahtlikult maksude tasumiseks. See võimaldab riigi tulude laekumist ja maksuaugu vähenemist ilma järelevalvelisi meetmeid kasutamata. Maksukohustuse sisu ja maksude tasumise vajalikkus Eesti riigi toimimiseks peaks olema kõigile maksumaksjatele üheselt mõistetav.

Siiski mõjutavad elanike maksukäitumist mitmed aspektid:

 • teadmised ja hoiakud (arusaam riigieelarve täitmisest ning kulutamisest (avalikud teenused), maksusüsteemi ja järelevalve õigluse tajumine ja eripärad (maksumäär, maksude deklareerimise lihtsus);
 • psühholoogilised aspektid (teadmised maksustamisest, hoiakud, individuaalsed normid, maksudest kõrvalehoidumise võimaluste tajumine, õigluse taju, motivatsioon ning reeglitekohane käitumine);
 • maksuhalduri ja maksumaksja vaheline koostöö;
 • maksumaksja otsustusprotsessi mõjutavad tegurid (sissetuleku tegelik suurus, maksumäär, maksusoodustused, maksukontroll, kontrolli võimalused, karistused).

Uuringu eesmärk on välja selgitada 15–74-aastaste Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksukäitumise, Maksu- ja Tolliameti tegevuse, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi kohta.

Uuring võimaldab hinnata viimaste aastate jooksul toimunud arenguid ning annab seeläbi MTA-le sisendi valdkonna edasiseks arendamiseks.

2020. aasta maksutahte uuringu olulisemad tulemused:

 • Oma teadmisi Eesti maksusüsteemist pidas üldiselt heaks 55% Eesti elanikest, kuid 38% teadmised ei ole nende endi hinnangul piisavad.
 • Maksude maksmist peavad Eesti elanikud tähtsaks kodanikukohustuseks – täiesti nõus on antud väitega 56% ja pigem nõus 37%. Maksude tasumata jätmise korral tunneks ennast halvasti kolmveerand Eesti elanikest, samas kui enam kui viiendik ennast sellest oluliselt häirida ei laseks.
 • „Musta töö“ tegemisse suhtub taunivalt 39% Eesti elanikest, 34% on samuti pigem nõus, et nii ei ole õige toimida, samas kui pea viiendik eestimaalastest on selles küsimuses pigem või täiesti tolerantsed.
 • Teenuste või toodete nn mustalt ostmist ei kiida pigem või üldse heaks ligi 70% eestimaalastest.
 • Eesti maksusüsteemi peab täiesti lihtsaks 13% ja pigem lihtsaks 43%.
 • Eesti maksusüsteemi peab õiglaseks 49% ning ebaõiglaseks 34% eestimaalastest, veidi alla viiendiku ei ole selles osas seisukohta välja kujundanud.
 • 62% Eesti elanikest arvab, et kui jäetakse osa oma tulust deklareerimata, siis on tõenäoline, et sellele järgneb MTA karistus.
 • 64% Eesti elanikest kinnitavad, et nad maksavad oma maksud alati korrektselt ära. 28% on sellega pigem nõus, millest võib järeldada, et üldjoontes on nemadki maksukuulekad.
 • MTA tööd puudutavatest eri aspektidest hinnati kõige kõrgemalt asutuse usaldusväärsust ja efektiivsust. Ettevõtjad hindasid MTA-d keskmisest usaldusväärsemaks ja inimeste juhendamisele suunatumaks, kuid andsid samas keskmisest madamalad hinnangud koostööle suunatusele ning pidasid MTA-d karistuste määramist kõige rangemaks.

Viimati uuendatud 21.06.2021

Kas sellest lehest oli abi?