Maamaks

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
 • Maamaks lähtub maa maksustamishinnast maksumäära alusel, mille kehtestab kohalik omavalitsus.
 • Maksustamishind kujuneb maa potentsiaalse tulukuse, maa sihtotstarbe ja asukoha, mitte maa tegeliku kasutuse põhjal.
 • Maa maksustamishinna ja sellele kehtestatud maksumäära põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu ning korraldab maamaksu tasumist.

Kiirelt kätte

Maamaksuinfo e-MTAs

Maaomanikuna saate oma maatükkide andmeid, maamaksu arvutuskäiku ja -summasid ning maamaksuteateid vaadata e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Maamaksuseadus Kohalike omavalitsuste maakorraldajate kontaktandmed

Maamaksu maksavad maa omanikud või maa kasutajad – nii eraisikud, ettevõtted kui riik.

Maamaksuga maksustamise aluseks on maa omandi- või kasutusõigus.

 • Kui maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega, siis maksab maamaksu maa kasutaja.
 • Kui maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega, siis maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja.
 • Kui kinnistu (krunt koos hoonetega) on jagatud korteriomanditeks, siis maksab iga korteri omanik maamaksu enda korteriomandi eest.

Maamaksu ei määrata, kui maksusumma jääb alla 5 euro. Ka kortermajades elavad korterite omanikud on maamaksu maksjad. Kuna aga paljudes kortermajades jääb korteriomanike maamaksu osa alla 5 euro, siis ei pruugi inimesed olla maamaksust ja maamaksuvabastusest teadlikud.

Maa maksustamisel on aluseks maa väärtus, mille leiab Maa-amet maa korralisel hindamisel.

Hindamise tulemusel moodustatakse hinnatsoonid ja igas tsoonis leitakse maa väärtus sihtotstarvete või kõlvikute (maatükk, mis erineb temaga piirnevast alast) kaupa. Tulemused vormistatakse hinnatsoonide kaartidena ning maa väärtuste loeteluna.

Maa-amet lisab hindamise tulemused maakatastrisse (andmekogu, mis koosneb maaregistrist, katastrikaartidest ja katastriarhiivist). Maakataster kajastab muuhulgas ka maatüki looduslikku seisundit, kõlvikute andmeid, mis võivad muutuda, kui muutub maa looduslik olukord.
 

Lisainfo

Maa hindamist reguleerib maa hindamise seadus.

Maatüki maksustamishinna arvutavad kohalikud omavalitsused, kes kehtestavad igale maatükile maksumäära ning soodustused hinnatsoonide lõikes igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks.

Maamaksumäär on 0,1—2,5 protsenti maksustatava maa hinnast aastas. Muudetud maksumäärad hakkavad kehtima 1. jaanuaril.

Maatüki maksustamishinna alusel arvutab Maksu- ja Tollimet maamaksu.

Maa maksustamishinna määramise vaidlustamise kehtestab maa hindamise seadus.

Maamaksust on vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit.

Maaomanikul on õigus kodualuse maa maamaksuvabastusele, kui 1. jaanuari seisuga:

 • on ta maatüki omanik või kasutaja;
 • on maatükk elamumaa, või maatulundusmaa, mille koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
 • on sellel maal asuvas hoones maaomaniku püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistris olevatele elukoha andmetele.

Korteriomandite puhul kehtib kodualuse maa maksuvaba piirmäär, mis on jaotatud igale korteriomandile vastavalt selle omandiosale. Maamaksuvabastus kehtib ka hooneühistule, mille omandisse elamu kuulub. Kui maatükil on mitu kaas- või ühisomanikku, siis kehtib maksuvaba piirmäär kõikide omanike kohta ühiselt.

Kui korterelamus on osa ruume kasutusel äripinna või sotsiaalmaana, siis määratakse maatükile liitsihtostarve.

Kogu maatükile määratakse suhtarvuna elamumaa ja muu maa kasutusotstarve, mis kohaldub kõikidele selle maatüki korteriomanditele ühtemoodi.

Kohalik omavalitsus võib anda täiendava maamaksuvabastuse pensionäridele ja puudega inimestele kuni 0,15 hektari ulatuses ning represseeritutele kogu elamumaa ulatuses. Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele avaldus.

Maamaksumäärad

 • maamaksumäär väljendatakse protsendina maa maksustamishinnast;
 • kui maamaksumäärad on kehtestatud diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes, siis kajastatakse erinevad maksumäärad eraldi ridadel.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes 1. jaanuari seisuga on maa omanik või kasutaja.

Maamaksu tasumise kohustus tekib, kui maamaksusumma ühe kohaliku omavalitsuse piires on vähemalt 5 eurot.

Kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires kokku on vähem kui 5 eurot, siis maamaksuteadet ei saadeta ja maamaksu tasuma ei pea.

Kui maa omandatakse või maa kasutusõigus tekib aasta keskel, siis säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu tasumise kohustus aasta lõpuni. Uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kui maamaksuteates on maakasutuse või maksumaksja andmetes ebatäpsusi, siis teavitage maksustatava maa asukohajärgset omavalitsust, kes teeb registrites vajalikud parandused.

Maaomanik ja/või maa kasutaja ei pea ise maa andmeid esitama, maamaksu arvutama ega deklareerima.

Kohalike omavalitsuste andmete põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu hiljemalt 15. veebruariks ning väljastab iseteeninduskeskkonnas e-MTA maamaksuteate.

Maamaksuteate väljastamisest teavitame kas e-kirja või tekstisõnumiga. Kui meil maksumaksja e-posti aadressi ja telefoninumbrit ei ole, siis saadame paberil maksuteate tavapostiga.

Kasutame teadete saatmisel rahvastikuregistris või e-MTA registris olevaid kontaktandmeid. Kui andmed registrites erinevad, siis eelistame andmeid, mis on kõige hiljem muudetud. Et teated teieni jõuaks, palun vaadake üle oma kontaktandmed rahvastikuregistris ja/või e-MTAs ja parandage need, kui vaja.

E-MTAs on kättesaadav ka kogu teie maa maksustamist puudutav info. Kui märkate oma maa andmeid üle vaadates ebatäpsusi, siis andke sellest kohe teada maa asukohajärgsele omavalitsusele.

Kui te ei ole maamaksuteadet hiljemalt 25. veebruariks kätte saanud, võtke ühendust Maksu- ja Tolliametiga.

Maksu- ja Tolliamet ei saada maksuteadet, kui maaomaniku maamaksusumma ühe omavalitsuse piires olevalt maalt on väiksem kui 5 eurot.

Tasumine

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva - 31. märts ja 1. oktoober.

 • Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 31. märtsiks.
 • Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda
   

  – 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;

  – hiljemalt 1.oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

Maamaks tasutakse Maksu ja Tolliameti pangakontole.

Tasun maamaksu

E-arve

Maamaksu tasumise hõlbustamiseks saate tellida e-arve mugavalt MTA iseteeninduses.

Tellin e-arve

Lisainfo

Omavalitsusüksuse kood Omavalitsusüksuse nimi Kontaktisik E-posti aadress Telefon
130 Alutaguse vald Sirje Allikmaa sirje.allikmaa@alutagusevald.ee 336 6909
141 Anija vald Mait Paasik mait.paasik@anija.ee 619 9021
142 Antsla vald Ester Hommik ester@antsla.ee 785 5225
171 Elva vald Daisy Sild daisy.sild@elva.ee 730 9896
184 Haapsalu linn Marju Kohtring marju.kohtring@haapsalulv.ee 472 5322
191 Haljala vald Marju Kirsipuu marju@haljala.ee 327 8220
198 Harku vald Anna Grete Kompus AnnaGrete.Kompus@harku.ee 600 3847
205 Hiiumaa vald Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee 463 6845
214 Häädemeeste vald Marie Selberg marie.selberg@haademeeste.ee 444 8894
245 Jõelähtme vald Gerli Kelk gerli@joelahtme.ee 605 4879
247 Jõgeva vald Ülle Soodla ylle.soodla@jogeva.ee 776 2907
251 Jõhvi vald johvi@johvi.ee 336 3752
255 Järva vald Mati Tatrik mati.tatrik@jarva.ee 510 9734
272 Kadrina vald Ülle Visnapuu ulle.visnapuu@kadrina.ee 322 5612
283 Kambja vald Arved Küngas arved.kungas@kambja.ee 741 6207
Marge Einola marge@ylenurme.ee 750 2605
284 Kanepi vald Kadri Kaska kadri@kanepi.ee 797 6315
291 Kastre vald Kati Kala kati.kala@kastre.ee 744 6521
293 Kehtna vald Ene Sulg ene.sulg@kehtna.ee 489 8834
296 Keila linn Sven Andrejev sven.andrejev@keila.ee 679 0700
303 Kihnu vald Kaido Selberg kaido.selberg@kihnu.ee 5912 5115
304 Kiili vald Benno Johanson benno.johanson@kiilivald.ee 679 0264
317 Kohila vald Anne Laas anne.laas@kohila.ee 489 4768
321 Kohtla-Järve linn Olga Ivanova olga.ivanova@kjlv.ee 337 8578
338 Kose vald Siiri Kiiver siiri@kose.ee 633 9320
353 Kuusalu vald Kairi Rohtmets kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
424 Loksa linn Karin Ilves karin.ilves@loksa.ee 5304 8333
430 Lääneranna vald Mihkel Kalmaru mihkel.kalmaru@laaneranna.ee 447 3745
431 Lääne-Harju vald Kairi Tiitsmann kairi.tiitsmann@laaneharju.ee 677 6921
432 Luunja vald Teivi Leis teivi@luunja.ee 741 7323
441 Lääne-Nigula vald Sirje Selart sirje.selart@laanenigula.ee 473 5056
Marika Meister marika.meister@laanenigula.ee 472 4354
442 Lüganuse vald Tatjana Pääro Tatjana.Paaro@lyganuse.ee 332 1341
446 Maardu linn Marika Antson maksuinspektor@maardu.ee 606 0713
478 Muhu vald Pille Tamm maa@muhu.ee 453 0680
480 Mulgi vald Tiia Kukk tiia.kukk@mulgivald.ee 435 5516
Anneli Pälsing anneli@mulgivald.ee 436 3185
486 Mustvee vald Pille Lapin pille.lapin@mustvee.ee 506 8432
503 Märjamaa vald Kirsti Mau kirsti.mau@marjamaa.ee 5302 1768
511 Narva linn Virve Torpan info@narvaplan.ee 359 9170
virve.torpan@narva.ee
514 Narva-Jõesuu linn Tatjana Hütt tatjana.hutt@narva-joesuu.ee 359 9598
528 Nõo vald Piret Retter piret@nvv.ee 745 5434
557 Otepää vald Vello Vou vello.vou@otepaa.ee 766 4822
567 Paide linn Elliko Kõiv elliko.koiv@paide.ee 383 8635
Maritana Pärna maritana.parna@paide.ee 383 8637
586 Peipsiääre vald vald@peipsivald.ee 730 2370
615 Põhja-Sakala vald Rein Vahtra rein.vahtra@pohja-sakala.ee 435 5445
618 Põltsamaa vald Kätlin Põdra katlin.podra@poltsamaa.ee 5197 6577
622 Põlva vald Tiivi Parts tiivi.parts@polva.ee 799 9485
624 Pärnu linn Annika Kullerkan annika.kullerkan@parnu.ee 444 8369
638 Põhja-Pärnumaa vald Maritta Sillandi vald@pparnumaa.ee 443 0330
651 Raasiku vald Riina Rand raasiku.vald@raasiku.ee 607 0348
653 Rae vald Silja Angerjas silja.angerjas@rae.ee 605 6788
661 Rakvere vald Tiit Mark tiit.mark@rakverevald.ee 322 1025
663 Rakvere linn Inge Kuhi inge.kuhi@rakvere.ee 324 0312
668 Rapla vald Sirje Salu sirje.salu@rapla.ee 489 0536
689 Ruhnu vald Margus Pikkor m.pikkor@gmail.com 454 5602
698 Rõuge vald Heidi Normann maaspetsialist@rauge.ee 5330 0711
708 Räpina vald Miia Kasearu miia@rapina.ee 799 9510
712 Saarde vald Martti Rooden martti.rooden@saarde.ee 449 0139
714 Saaremaa vald Pille Pukk pille.pukk@saaremaavald.ee  452 5085
718 Saku vald Maie Lipso maie.lipso@sakuvald.ee 671 2423
726 Saue vald Aime Renser aime.renser@sauevald.ee 6 541 134
732 Setomaa vald Erika Joonas erika.joonas@setomaa.ee 5745 0133
735 Sillamäe linn Natalja Tšistjakova tsistjakova@sillamae.ee 392 5746
784 Tallinn linnavaraamet@tallinnlv.ee 640 4454
792 Tapa vald vallavalitsus@tapa.ee 322 9672
793 Tartu linn Riho Sulp riho.sulp@tartulv.ee 736 1257
796 Tartu vald Tõnis Tõnissoo tonis.tonissoo@tartuvald.ee 733 7756
803 Toila vald Hannes Kohting hannes.kohtring@toila.ee 336 9546
809 Tori vald Mati Leht mati.leht@torivald.ee 442 0728
824 Tõrva vald Arvo Kargu arvo.kargu@torva.ee 766 8454
834 Türi vald Ülle Surva ylle.surva@tyri.ee 384 8251
855 Valga vald valgalv@valgalv.ee 766 9900
890 Viimsi vald Stella Laur Stella.Laur@viimsivv.ee 602 8816
897 Viljandi linn Ilme Kurro ilme.kurro@viljandi.ee 435 4753
899 Viljandi vald Mall Ingermaa mall.ingermaa@viljandivald.ee 435 0123
Ülle Moll ylle.moll@viljandivald.ee 435 0135
901 Vinni vald Irina Kuhlbach irina@vinnivald.ee 325 8668
903 Viru-Nigula vald Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee 322 9631
907 Vormsi vald Valvi Sarapuu valvi@vormsi.ee 5307 3269
917 Võru vald Alar Veibri alar.veibri@voruvald.ee 782 2716
919 Võru linn Tauno Asi tauno.asi@voru.ee 785 0928
928 Väike-Maarja vald Diana Seepter diana.seepter@v-maarja.ee 329 5755

Viimati uuendatud 16.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?