Pärandvara

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle ka pärandaja õigused ja kohustused, sh pärandaja kohustused Maksu- ja Tolliameti ees.

Pärandi enda nimele saamiseks tuleb notarile esitada pärimismenetluse algatamise avaldus. Pärimismenetluse algatamise avalduse võib esitada: pärima õigustatud isik, pärandaja võlausaldaja või muu huvitatud isik.

Seaduse kohaselt peab notarile vastava avalduse esitama ka see isik, kellel oleks õigus küll pärida, kuid kes  tahab pärandist loobuda. Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud. Seda saab teha üksnes 3 kuu jooksul arvates päevast, millal pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega juhul, kui pärima õigustatud isik ei esita selle aja jooksul notarile pärandist loobumise avaldust, loetakse ta pärandi vastu võtnuks ehk ta on muutunud pärijaks.

Kiirelt kätte

Pärimisseadus Notarite Koja koduleht

Pärandamisest ja pärimisest

Päritavad maksukohustused

Päritavad Maksu- ja Tolliameti nõuded on maksuvõlg, intressivõlg, kahjunõue ja tsiviilnõue.

Maksu-ja Tolliamet ei nõua pärijalt pärandvarasse kuuluvate kohustuste täitmist enne, kui pärimisasjas on väljastatud pärimistunnistus (mis on tõend selle kohta, kes on pärijad ja milline on iga pärija päritud osa suurus).

Päritud maksukohustused kajastuvad Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis pärandaja nimel seni, kuni need pärija maksuarvestusse (pärimistunnistuse alusel) ümber kantakse. Automaatset nõuete ümber kandmist pärandaja maksuarvestusest pärija maksuarvestusse ei toimu.

Pärijal on võimalik pärandaja kohustusi vabatahtlikult täita ka enne pärimistunnistuse väljastamist.

Pärandaja võimalike kohustuste väljaselgitamiseks ja päritud nõuete tasumise kohta informatsiooni saamiseks kontakteeruge meiega palun e-posti aadressil eraklient@emta.ee või infotelefonil +372 880 0811.

Päritud maksukohustusi on võimalik tasuda osade kaupa maksegraafiku alusel. Selleks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada maksuvõla tasumise ajatamise taotlus. Täpsem info veebilehelt „Ajatamine".

Pärijal on õigus nõuda pärandvara inventuuri läbiviimist. Inventuuri käigus selgitab notari poolt määratud kohtutäitur välja kõik pärandil lasuvad õigused ja kohustused. Lisaks piirab inventuuri läbi viimine pärija vastutust pärandil lasuvate kohustuste täitmise ees, mis tähendab, et pärija ei pea pärandvarasse kuuluvaid kohustusi täitma oma vara arvelt.

Inventuuri läbiviimine on kohustuslik, kui pärijaks on piiratud teovõimega isik, kohalik omavalitsusüksus või riik.

Kui pärandvara inventuuri käigus selgub, et pärandvarast ei piisa päritud nõuete tasumiseks ja pärija ei ole nõus tasuma neid nõudeid enda vara arvelt, siis tuleb tal pärandaja elukohajärgsele maakohtule viivitamatult esitada avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Pärast pärandvara pankrotimenetluse lõppemist kannab Maksu- ja Tolliamet pankrotimenetluse käigus täitmata jäänud pärandaja maksukohustused maha.

Teatud juhtudel on Maksu- ja Tolliametil päritud maksukohustusi võimalik maha kanda ka enne pärandvara pankrotimenetluse läbi viimist. Seda näiteks siis, kui Maksu- ja Tolliamet on pärimisasjas ainuke võlausaldaja.

Päritud maksukohustuste maha kandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile e-posti (emta@emta.ee) või posti (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teel esitada eestikeelne vabas vormis ja allkirjastatud taotlus, millele palume lisada:

 • pärimistunnistuse koopia,
 • inventuuri käigus koostatud pärandvara nimekirja koopia,
 • olemasolul pärandvara jagamise lepingu koopia.

Maksuvabastus väljastpoolt ELi päranduseks saadud isiklikele asjadele

Euroopa Liidus alaliselt elav füüsiline isik või mittetulunduslikul alal tegutsev juriidiline isik võib kahe aasta jooksul pärandi avanemisest importida päranduseks saadud isiklikke asju imporditollimaksuvabalt. Selle tähtaja jooksul võib päranduseks saadud isiklikke asju vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerida mitme erineva saadetisena.

Maksuvabastuse saab vaid isiklikuks kasutamiseks mõeldud pärandvara nagu majapidamises kasutatavad tarbeesemed ja seadmed (isiklikud tarbeesemed, kodutekstiil, mööbel, majapidamismasinad, telerid, raadiod jms, jalgrattad, mootorrattad, sõiduautod ja nende haagised, haagissuvilad, väikelennukid, lõbusõidulaevad jms, kodu- ja lemmikloomad, ratsahobused, kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks).

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada pärimist tõendavad dokumendid ja päritud isiklike asjade loetelu. Juhul kui erilistel asjaoludel on vajalik pikendada kaheaastast tähtaega, peab isik esitama neid asjaolusid tõendavad dokumendid.

Maksuvabastuse kohaldamiseks peab pärija või tema esindaja esitama järgmised dokumendid:

 • tollideklaratsioon;
 • isikutunnistus; või
 • mittetulunduslikul alal tegutseva juriidilise isiku dokumendid;
 • esindaja puhul volitus;
 • pärimist tõendavad dokumendid, nt pärimistunnistus;
 • eesti- või ingliskeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga.

Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning tõendavate dokumentide ehtsuse eest.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Maksuvabastust ei kohaldata

 • alkoholile
 • tubakale ja tubakatoodetele
 • kommertssõidukitele
 • ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks, mis olid vajalikud seoses surnu ameti või erialaga
 • toorainevarudele ja valmis- või pooltoodetele
 • elusloomadele ja põllumajandustoodete varudele, mis ületavad tavalise majapidamisvajaduse

Täiendavat infot saab tolliinfo telefonil +372 880 0814.

Õiguslikud alused

Isiklikud asjad on mistahes asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Isiklikud asjad on eelkõige:

 • majatarbed;
 • jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid.

Tavaliste majapidamisvajaduste rahuldamiseks vajalikud kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad ning kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud seoses tema ameti või erialaga kuuluvad samuti isiklike asjade hulka. Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt viidata sellele, et on imporditud kaubanduslikul eesmärgil.

Majatarbed – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Alkoholitooted – ühise tollitariifistiku rubriikidesse 2203 kuni 2208 kuuluvad tooted: õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne.

Tubakas ja tubakatooted – ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted: töötlemata tubakas, tubakajäätmed, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid ning muud tooted tubakast või tubaka aseainetest.

Kommertssõiduk  veovahend, mis oma laadilt on tootmisvahend või teenuskaubanduse vahend.

Erinõuded

Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid. Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud.

Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, tolliinfo telefonil 880 0814 ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Viimati uuendatud 11.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?