Maksuvõla kustutamine

Maksukohustuslane võib taotleda Maksu- ja Tolliametilt oma maksuvõla kustutamist, kui selle sissenõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude tõttu, samuti kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Maksuvõlg on kas tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja sellelt arvestatud intress või tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intress. Maksuvõlg ei ole näiteks sunniraha, trahv vms.

Maksuvõlg kustutatakse, kui

 • maksuvõla sissenõudmine on lootusetu;
 • maksuvõla sissenõudmine on ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude, sh vääramatu jõu tõttu;
 • tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Mida silmas pidada?

 • Maksuvõlga ei saa kustutada kokkuleppeliselt.
 • Kustutamise aluseks ei saa olla ainuüksi makseraskustes olek.

Üldjuhul saab maksuvõla sissenõudmist lootusetuks pidada olukorras, kus taotleja töövõime on vähenenud ning tal puudub seejuures lisasissetulek ja ka realiseeritav vara.

Tööealise inimese töövõimet hindab Eesti Töötukassa. Töövõime vähenemist ei pea Maksu- ja Tolliametile tõendama vanaduspensioni saajad.


Taotlusele palume lisada:

 1. kõikide Teile kuuluvate pangakontode väljavõtted viimase 12 kuu kohta;
 2. andmed Teie omandis ja/või valduses oleva vara, sh abikaasade ühisvara kohta (vara nimekiri, seisukorra kirjeldus, hinnanguline väärtus jms);
 3. selgitused Teie perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta;
 4. Teie (leibkonna) kuu keskmiste tulude arvestus (sh Teie ja/või Teie leibkonna liikmete netopalgad, pensionid, toetused, stipendiumid, välisriigist saadavad sissetulekud, elatisraha, üüri- ja intressitulu jms);
 5. Teie (leibkonna) kuu keskmiste kulude arvestus (sh kulutused ülalpeetavatele, üürile, kommunaal- ja sideteenustele, elektrile, toidule, ravimitele, transpordile, laenudele, liisingutele, järelmaksudele jms);
 6. andmed Teie laenude, liisingute ja järelmaksude kohta (kohustuse jääk, igakuise tagasimakse suurus ja tagasimaksmise lõpptähtaeg);
 7. tõendid töövõime hindamise kohta, kui seda on tehtud.

Mida silmas pidada?

 • Maksuvõla õiguspärasust ei hinnata.
 • Taotlejal on tõendamiskohustus.


Maksuvõla sissenõudmine on ebaõiglane juhul, kui korraga on täidetud kõik need eeldused:

 • on tõendatud, et esineb mõni erandlik ja ettenägematu asjaolu (näiteks vääramatu jõud);
 • on tõendatud, et asjaolu tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest;
 • on tõendatud, et asjaolu tekkimine ei olnud taotleja poolt välditav;
 • on tõendatud, et taotlejal ei ole võimalik asjaolu kõrvaldada;
 • on tõendatud, et taotleja on seatud ebavõrdsesse olukorda võrreldes teiste sarnaste maksukohustuslastega.

  Taotlusele palume lisada:

 1. tõendid taotluses esitatud selgituste ja väidete kinnitamiseks;
 2. andmed selle kohta, et olete antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele.

Tulumaksuvõlg kuulub kustutamisele juhul, kui see tekkis taotleja vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Taotlusele palume lisada selgitused ja tõendid kirjeldatud olukorra kohta.

Taotluse esitamine

Maksuvõla kustutamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada eestikeelne vabas vormis taotlus koos asjakohaste tõenditega:

 • digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile emta@emta.ee, või
 • posti teel aadressile Lõõtsa 8A, Tallinn, või
 • tuua lähimasse teenindusbüroosse.

Taotluse menetlustähtaeg on 30 kalendripäeva. Kirjaliku otsuse väljastame taotlejale või tema esindajale.

Viimati uuendatud 20.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?