Sa oled siin

Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist

COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra info

Eraisikute piiriületusi Eesti-Venemaa piiril eriolukorras ei lubata. Piiril kehtivad nii Eesti kui ka Venemaa eriolukorra reeglid. Lubatud on vaid rahvusvaheline kaubavedu ja omal kulul korraldatav veosevedu ettevõttele.

Lähem info Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel „Piirangud Eesti-Venemaa piiril”.

Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot. Juhul kui maksuvaba summa piirmäär on ületatud, on reisijal vaja esitada tollideklaratsioon (e-MTAs) või valida punane kontrollkoridor. Sellisel juhul maksustatakse kaubad tollimaksu ja käibemaksuga. Ühendkuningriigist saabumisel on võimalik kasutada kaupadele kuni 1200 euro väärtuses soodustollimaksumäära (0%) ja tasuda käibemaks tavamääraga (20% või 9%). Juhul kui kaasa toodav mittekaubanduslikku laadi kaup on kallim kui 1200 eurot, tuleb soodustollimaksumäära kohaldamiseks esitada päritolukinnitus eksportijalt (Ühendkuningriigi kaubamüüjalt).

Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Reisija kaasa toodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade sissetoomine on keelatud.

Tollikoridoride valimine


Kui Eestisse saabudes on piiripunktis kahe koridori süsteem, peab reisija käituma järgmiselt:

 • rohelise koridori valib reisija juhul, kui tal on kaasas kaup, mis ei kuulu deklareerimisele
 • punase koridori valib reisija, kui tal on kaasas deklareerimisele kuuluv kaup, milleks on:
  • kaup, mis ületab oma väärtuselt maksuvaba piirnormi
  • maksuvaba koguselist piirnormi ületav kaup, mis ületab oma koguselt maksuvaba piirnormi
  • eriluba nõudev kaup

Kui Te pole kindel, kas Teie pagasis olev kaup vajab deklareerimist, valige punane koridor!

Kui piirpunktis puudub kahe koridori süsteem, tuleb kauba maksustamiseks või eriloa esitamiseks pöörduda tolliametniku poole.
 

Alkoholi, tubakatoodete ja mootorikütuse maksuvabad kogused


Aktsiisikaupadele (alkoholile, tubakatoodetele ja kütusele) rakendub aktsiisivabastus ainult juhul, kui kaupa tuuakse mitteärilisel eesmärgil. Aktsiisikaup loetakse väljastpoolt Euroopa Liitu soetatuks, kui reisija ei ole Eestist väljumisel deklareerinud aktsiisikauba olemasolu ja selle kogust.

Tubakatooted

Eestisse saabuval vähemalt 18-aastasel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis tubakatooteid järgmistes kogustes:

 • 40 sigaretti* (lennureisijal kuni 200 sigaretti) või
 • 100 sigarillot* või
 • 50 sigarit* või
 • 50 grammi suitsetamistubakat* (lennureisijal kuni 250 grammi suitsetamistubakat) (sh vesipiibu tubakas ja kuumutamise teel tarbitav tubakas)

ja lisaks:

 • 120 grammi tubaka tahket aseainet (sh tubakavaba huuletubakas) või
 • 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet

ning veel:

 • üks pakk käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
  Keelatud suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%.
Kombineeritud näide:
20 sigaretti (50% 40 sigaretist) ja lisaks 25 sigarit (50% 50 sigarist).

Reisija Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul kolmandal korral, v.a suitsuvaba tubakatoote puhul, võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui reisija tõendab, et tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi.

Reisijatele, kes saabuvad õhusõiduki, rongi ja laevaga, ei rakendata tubakatoodete aktsiisivabastuse piiriületuste sageduse piirangut.

Alkohol

Eestisse saabuval vähemalt 18-aastasel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis alkoholi järgmistes kogustes:

 • veini kuni 4 liitrit (v.a vahuveini, liköörveini),
 • õlut kuni 16 liitrit,
 • lisaks 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahuveini, liköörveini)* või
 • 1 liiter kanget alkohoolset jooki (alkoholisisaldusega üle 22%)*.

Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%.
Kombineeritud näide:
1,5 l kuni 22%-list jooki (75% 2-liitrist) ja lisaks 0,25 l üle 22%-list jooki (25% 1-liitrist).

Reisija teistkordsel Eestisse saabumisel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui reisija tõendab, et alkoholi toomine on juhuslikku laadi.

Reisijatele, kes saabuvad õhusõiduki, rongi ja laevaga, ei rakendata alkoholi aktsiisivabastuse piiriületuste sageduse piirangut.

Mootorikütus

Mootorsõidukiga (sh veemootorsõidukiga) Eestisse sisenemisel on aktsiisist vabastatud reisija esmakordsel Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul:
 • standardses kütusepaagis olev mootorikütus (v.a vedelgaas, mida võib aktsiisivabalt tuua ka järgnevatel Eestisse saabumistel);
 • kuni 10 liitrit mootorikütust kütusekanistris,

mis on mõlemal juhul ette nähtud tarbimiseks samas mootorsõidukis.

Reisija järgnevatel Eestisse saabumistel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu- ja Tolliamet mootorikütusele rakendada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui:

 1. reisija on eelneva 6 kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga Eestisse saabunud kokku kuni 3 korral,
 2. reisija piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine,
 3. reisija esitab teavituse Eestist sõiduki paagis väljaviidavast kütusest (124.82 KB, PDF).

Mootorikütusele aktsiisivabastuse kohaldamisel loetakse reisijaks sõiduki aktiivne kasutaja ehk sõiduki juht.

Aktsiisivaba mootorikütust tohib kasutada vaid sõidukis, millega kütust sisse veeti ning kütuse sõidukist välja võtmine või selle igasugune üleandmine on keelatud. Aktsiisivabastust ei kohaldata, kui sõiduki valdaja tegevusest ilmneb, et kütust veetakse sisse ärilisel eesmärgil.

Erinõuded


Teatud reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele kaupadele on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.

Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!


Keelatud kaubad


Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms
 • piraatkaupa, sh piraatkoopiaid CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel jms
  NB! Soovitame alles hoida plaatide, kassettide jms ostutšekid!
 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Krimmi ja Sevastopoli päritoluga kaupade impordile ELi riikidesse kehtib keeld. Impordikeeld puudutab nii kaubasaadetisi kui ka postisaadetisi ja reisijatega kaasasolevat kaupa.

Impordikeeld ei kehti vaid sellistele kaupadele, millel on Ukraina päritolusertifikaat.

Lisainfo

Krimmi ja Sevastopoli kaupadele kehtib sellest nädalast impordikeeld »

Välisministeeriumi veebileht „Rahvusvahelised sanktsioonid"


Surmajuhtum välisriigis »
 

29.04.2021