2021. a tulu deklareerimine

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik Maksu- ja Tolliametit ning täidab residentsuse määramise vormi R.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E);
 • isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte);
 • isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust;
 • isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid;
 • isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu (kuni 2160 eurot) deklareerida.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud);
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 6000 eurot.

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks:

 • kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
15. veeb­ruar algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA

teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil

25. veeb­ruar

algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele
18. märts algab tulumaksu tagastamine dek­laratsiooni pabervormil esitanud klientidele
2. mai tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev
3. oktoo­ber juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-teenuste keskkonnas e-MTA kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:

 • pangakonto number ja omaniku nimi
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni maksed jm)
 • dividendid, millelt on 7% tulumaksu kinni peetud
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad)
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
 • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel (nagu näiteks dividendid ja omakapitali väljamaksed, mida maksustatakse äriühingu tasemel, ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa)
 • Eesti äriühingu omakapitali väljamaksete osa, millelt äriühing ei ole tulumaksu tasunud

Eeltäidetud ei ole:

 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ja välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu või eluasemelaenu intressi ja koolituskulu piirangut ületava osa ning laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda.

Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Juhised elektroonsete tuludeklaratsioonide parandamiseks, kui abikaasad soovivad jagada maksusoodustusi

 1. Abikaasa A teeb tuludeklaratsiooni. Süsteem pakub talle võimalust kasutamata maksusoodustused (mahaarvamised) abikaasa deklaratsioonile üle kanda. Abikaasa A märgib vastava soovi ja kinnitab oma deklaratsiooni.
 2. Abikaasa B läheb tegema oma tuludeklaratsiooni. Ta võtab abikaasa kulud vastu, vajutades nupule „Kanna andmed deklaratsioonile", ja kinnitab oma deklaratsiooni.
 3. Selgub, et tuludeklaratsioone on vaja muuta. Abikaasa B teeb oma deklaratsiooni uuesti, kuid ta ei võta enam vastu saadetud kulusid ning kinnitab oma tuludeklaratsiooni.
 4. Seejärel alustab abikaasa A uuesti tuludeklaratsiooni esitamist Maksu- ja Tolliameti andmetega. Abikaasa A teeb oma deklaratsioonis vajalikud parandused. Kui ta soovib jälle anda üle oma kulud abikaasale, siis saab ta seda uuesti teha. Abikaasa A kinnitab oma deklaratsiooni.
 5. Abikaasa B läheb oma deklaratsiooni muutma, juhul kui ta tahab abikaasa kulud vastu võtta. Abikaasa B kinnitab oma tuludeklaratsiooni.

E-teenuste keskkonnas e-MTA

Sisenemine e-MTAsse:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • Smart-ID abil
 • Euroopa Liidu riigi elektroonilise identiteedi (eID) abil (vt eID vahendite loetelu)

Tuludeklaratsiooni asukoht: e-MTA menüüs tuleb valida Maksud – Tuludeklaratsioon.

Tuludeklaratsiooni täitmine: nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelses keskkonnas tuleb deklaratsiooni väljad täita eesti keeles.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-MTAst oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Nutitelefonis saab esitada tuludeklaratsiooni täies mahus.

Teenindusbüroos

Tuludeklaratsiooni esitamiseks teenindusbüroos saate valida kolme võimaluse vahel.

1. Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teenindusbürood klientidele alates 15. veebruarist isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui võtate teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume Teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel maksumaksja esindajale tuleb teenindusbüroole esitada notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek. Aktsepteerime ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

 • esitada teenindusbüroo ametnikule
 • panna selleks ette nähtud postkasti teenindusbüroos
2. Eeltäitmata andmetega pabervormid

Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval veebilehel „Deklaratsioonide vormid ja nende täitmise juhised".

3. Teenindussaali kliendiarvuti

Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-MTA kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

Postiga

Tuludeklaratsiooni saab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga. Teenindusbüroode aadressid

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida vajame andmete kontrollimiseks, saate:

Tagasisaadava tulumaksu saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.

Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole ja/või jätta oma ettemaksukontole.
 

 • Maksuvabastus toetusele

  Tulumaksuga ei maksustata ning tulumaksu ei peeta kinni riigieelarve seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel makstavalt toetuselt lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks.
 • Kogumispensionide reformiga seotud maksumuudatused

  Kogumispensionide reformiga seotud maksumuudatused
 • Põllumajandusliku tootmisega tegelev FIE

  Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.
 • Helistage 880 0811 – deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui ka elektroonilise deklaratsiooni täitmisel, füüsiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamine.
 • Kirjutage e-posti aadressile eraklient@emta.ee
 • Saatke oma küsimus e-MTAs rubriigis Suhtlus – Kirjavahetus.

Viimati uuendatud 09.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?