Koos ülepiiriliste tehingute kohta taotletava eelotsusega saab küsida ka teise liikmesriigi käibemaksualast seisukohta

20.03.2014 | 13:15

Uudis
    • Jaga

Euroopa Liidu käibemaksufoorumi (EU VAT Forum) algatusel loodi pilootprojekt, et kui eelotsuste taotlemisel on teemaks ülepiiriliste tehingutega kaasnevad käibemaksu küsimused, võivad ettevõtjad saada maksustamisalase seisukoha (Cross-Border Ruling, CBR) ka teistelt asjasse puutuvatelt liikmesriikidelt. Tuleb aga arvestada, et CBR ei ole Eesti seadusandluse kohaselt Eesti maksuhalduri jaoks siduv.

Pilootprojektis osalemine on liikmesriikidele vabatahtlik ning projekti üheks eesmärgiks on hinnata, kas ja kuidas seda valdkonda peaks reguleerima ning millised on praktikas üleskerkivad probleemid.

Projektis osalevate liikmesriikide maksumaksjad saavad kasutada võimalust küsida eelotsuse taotluse raames CBRi tehinguga seotud liikmesriigi maksuhaldurilt eeldusel, et:

  • tegu on ülepiirilise tehinguga, mis hõlmab vähemalt kahte liikmesriiki;
  • asjassepuutuv liikmesriik(riigid) on testgrupiga liitunud – praegu on pilootprojektiga liitunud lisaks Eestile veel Belgia, Taani, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Ungari, Holland, Portugal, Sloveenia, Soome ja Rootsi, teiste liikmesriikide maksuhalduritelt ei saa CBRi küsida;
  • eelotsuse taotlus esitatakse koduriigile tavapärases korras;
  • maksumaksja on eelotsuse taotluses väljendanud selget soovi teise liikmesriigi seisukoha saamiseks ning on nõus, et teine liikmesriik saab kogu eelotsuse taotlusesse puutuva info.

Teine liikmesriik:

  • võib taotleda maksumaksjalt taotluse tõlget;
  • ei anna siduvat eelotsust, vaid vastab küsimustele kui järelepärimisele (võidakse anda ka siduv eelotsus, kui õigusaktid seda võimaldavad);
  • ei ole seotud eelotsuse taotlust menetleva riigi õigusaktides ettenähtud tähtaegadega, kuid eeldatakse, et vastus antakse mõistliku aja jooksul.

Eesti maksuhaldur annab eelotsuse vastavalt Eesti maksukorralduse seaduses sätestatule, st CBRi taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile koos siduva eelotsuse taotlusega. Siduva eelotsuse saab Eesti maksuhaldur ka piiriülese tehingu kohta anda ainult Eesti seadusandlusest lähtudes. Eraldi vormi ja spetsiaalseid reegleid CBRi taotluse esitamisele ei ole Eestis kehtestatud, kuid kõik isikud, keda CBRi taotlus puudutab, peavad taotluses olema identifitseeritud.

Teiste liikmesriikide seisukohad piiriülese tehingu maksustamise kohta edastab Eesti maksuhaldur maksumaksjale koos eelotsusega või teisest liikmesriigist vastuse saamisel.

Kuna liikmesriikide õigusaktid ei pruugi valdkonda reguleerida ühtmoodi, siis ei pea ka Eesti maksuhalduri siduv eelotsus ja teisest liikmesriigist saadud selgitus alati olema sama maksukäsitlusega. Iga riik järgib maksustamisel omi õigusakte ning annab seisukohti nendest lähtuvalt.

Kui Eestile esitatakse CBRi otsuse taotlus, siis Eesti maksuhaldur ei nõua talle esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide ametlikku vandetõlgi tehtud tõlget eesti keelde, piisab ka taotluse esitaja enda tehtud tõlkest. Küll aga on oluline teada, et kui Eesti maksuhaldurilt taotletakse siduvat eelotsust vastavalt maksukorralduse seadusele ja selle tegemiseks vajalikud originaaldokumendid ei ole eesti keeles, siis me lähtume dokumentide eestikeelsest tõlkest ja kui see tõlge ei ole korrektne, ei saa siduvat eelotsust kohaldada.

Täpsemalt saab algatusest lugeda ning osalevate liikmesriikide nimekirjaga ja väljastatud eelotsustega tutvuda Euroopa Komisjoni veebilehel (inglise keeles).


Uuendatud aprillis 2015, juunis 2017, jaanuaris 2020 ja juulis 2020

20. märts 2014

Maksu- ja Tolliamet