Maksukalendri sündmused

Kõik sündmused (271)

20. oktoober 2022

Terve päev

Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine

Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.

Abstraktsioon

20. oktoober 2022

Terve päev

Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine

Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja, võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja).

Värvilised postid

17. oktoober 2022

Terve päev

Raskeveokimaksu tasumine

Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

Veoautod

17. oktoober 2022

Terve päev

Keskkonnatasu deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad ja deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile. Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama, ning keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliametile.

Rabasaared

17. oktoober 2022

Terve päev

Tankla müügi aruande esitamine

Tankla müügi aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes (vedelkütuse seaduse § 7 lg 1).

Elektriauto laadimine