Krüptoraha

Selgitame alljärgnevalt, kuidas eraisik peab krüptorahas (ka krüptovaluuta, virtuaalvääring, virtuaalvaluuta jne) saadud tulu deklareerima. Krüptoraha on näiteks bitcoin, etherum, litecoin jne.

Krüptoraha vahetustehingute, rahakotiteenuse, kaevandamise ja platvormiteenuse osutamise puhul võib kaasneda käibemaksu tasumise kohustus.

Tulu tekib

Tulu saab tekkida erineval viisil, näiteks:

 • krüptoraha hinnamuudatusest, mis tekkis müües/ostes/vahetades krüptoraha tavavaluuta või teise virtuaalvääringu vastu
 • krüptoraha eest kaupade/teenuste eest tasumisel
 • krüptoraha kaevandamisest
 • arvuti andmemahu rentimisest
 • saades tehtud töö eest tasu krüptorahas

Tulu ei teki

Tulu ei teki näiteks:

 • krüptoraha annetamisest
 • ostes krüptoraha tavavaluuta (nt euro, USA dollar) eest
 • kandes krüptoraha enda elektrooniliste rahakottide vahel
 • kinkides krüptoraha (v.a kingisaaja kui ta selle edasi müüb)

Maksustamine

Krüptorahas saadud tulu (kasu vara võõrandamisest, palgatulu, ettevõtlustulu) maksustatakse sarnastel põhimõtetel kui traditsioonilises valuutas saadud tulu.

Tulu maksustamisel tuleb krüptoraha ostu- ja müügihind või saadud tulu ümber arvutada eurodesse tulu saamise või kulu tegemise kuupäeval kehtinud krüptoraha vahetuskursi (turuhinna) alusel.

Virtuaalse valuuta keskmise vahetuskursi leidmisel on abiks turuülevaade.

Turutingimustel tehingu korral võib kasutada turuhinnana ka selle keskkonna vahetuskurssi, kus tehing toimus. Kui keskkonnas, kus tehakse tehinguid krüptorahas, on toodud vahetuskurss muu traditsioonilise valuuta kaudu, nt USA dollar, siis tuleb summa eurodesse ümber arvestada, kasutades keskpanga päevakurssi Eesti Panga veebilehelt „Eurokursside ajalugu”.

Krüptorahas saadud tulu deklareerimine

Krüptoraha käsitletakse tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lõike 1 tähenduses varana.

Tulumaksuga maksustatakse krüptoraha võõrandamisest, sh vahetamisest, saadud kasu (TuMS § 15 lg 1 ja § 37 lg 1).

Kui eraisik saab tulu kauplemisest, ostes, müües või vahetades krüptovaluutat teise krüptovaluuta või tavavaluuta vastu, tuleb saadud tulu deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest.

Kasu leitakse tehingupõhiselt krüptovaluuta müügihinna ja ostuhinna vahena või vahetamisel vastu saadud vara hinna ja vahetatava krüptovaluuta ostuhinna vahena.

Deklareerida tuleb vaid need müügi- või vahetustehingud, millest saadi kasu. Iga võõrandamistehingut, sh vahetustehingut vaadatakse vara maksustamisel eraldi maksuobjektina.

Võõrandamistehingut, mille tulemusel saadi kahju, ei saa maksustamisel arvesse võtta ning sellist tehingut ei saa deklareerida. Seda põhjusel, et kahju saab maksustamisel arvesse võtta vaid väärtpaberite võõrandamise korral TuMS §-s 39 sätestatud tingimustel. Krüptoraha ei ole käsitletav väärtpaberina. Krüptoraha käsitletakse varana (TuMS § 15 lõige 1).

Näide 1

Isik soetab 2 litecoin'i 260 euro väärtuses, mille ta vahetab mõne kuu möödudes 0,2 etherum'i vastu. Vahetustehingu tegemise hetkel on 2 litecoin'i turuhind tõusnud 500 eurole. Kuivõrd isik on vahetustehingust saanud 240 eurot (500 – 260) kasu, tekib isikul deklareerimiskohustus ning teenitud tulult, s.o 240 eurolt, tulumaksukohustus.

Näide 2

Isik soetab 2017. aasta detsembris 1 bitcoin'i väärtuses 11 000 eurot. Isik müüb soetatud 1 bitcoin'i 2020. aasta detsembris 30 000 euro eest maha. Kuivõrd isik on müügitehingus saanud 19 000 eurot (30 000 – 11 000) tulu, peab isik tehingu deklareerima ning teenitud tulult, s.o 19 000 eurolt, tulumaksu tasuma.

Näide 3

Isik soetab 1 etherum'i 1300 euro väärtuses. Isik müüb soetatud 1 etherum'i teatud aja pärast 1000 euro eest maha. Antud näites tekib isikul võõrandamistehingust 300 eurot kahju (1300 – 1000). Kuivõrd tekkinud kahju ei ole isikul õigus arvesse võtta ning deklareerida tuleb vaid need müügitehingud, millest saadi tulu, siis kõnealust tehingut deklareerima ei pea.

Krüptoraha võib kasutada kaupade või teenuste eest tasumiseks. Kui eraisik kasutab krüptoraha kaupade ja teenuste eest tasumiseks, siis tuleb saadud tulu deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest.Töötasuna, juhatuse liikme tasuna või dividendina juba maksustatud krüptorahas saadud tulu kasutamine erinevate kaupade või teenuste ostmiseks enam täiendavat maksukohustust kaasa ei too.

Kasu leitakse tehingupõhiselt krüptoraha kasutamisel vastu saadud vara hinna ja kasutatud virtuaalvääringu ostuhinna vahena.

Näide 1

Isikul on 1 bitcoin, mille ta soetas 2017. aasta juunis 2500 euro eest. Isik kasutab oma 1 bitcoin'i 2020. aasta detsembris uue auto ostmiseks. Auto soetamise hetkel on 1 bitcoin'i turuhind 30 000 eurot. Seega on isik auto soetamistehinguga saanud 27 500 eurot (30 000 – 2500) tulu.

Saadud tulu peab isik deklareerima ja tasuma sellelt tulumaksu. Sama arvestusmeetod kehtib ka muude kaupade ja teenuste (nt toidukaubad, tehnika, iluteenus jne) soetamisel.

Näide 2

Isiku virtuaalvääringu rahakotti laekub OÜ-lt X veebruarikuu töötasu 0,05 bitcoin'i. OÜ X deklareeris isikule makstud töötasu äriühingu veebruarikuu TSD lisal 1. Deklareerimisel arvutas OÜ X isikule tasutud töötasu ümber eurodesse väljamakse tegemise kuupäeval kehtinud bitcoin'i turuhinna alusel. Deklareerimisel pidas MTA isikule väljamakstud töötasult tööjõumaksud kinni ning OÜ X tasus need.

Isik kasutas tema rahakotti laekunud töötasu summas 0,05 bitcoin'i erinevate kaupade ja teenuste soetamiseks. Isikul puudub saadud kaupade ja teenuste osas deklareerimiskohustus.

Krüptoraha kaevandamine on ettevõtlus ja maksustamisel koheldud võrdselt ise kauba tootmisega (TuMS § 14 lg 2, §-d 32–35 ja 47 ning osaliselt §-d 36–38). Kaevandatud krüptoraha maksustatakse selle võõrandamisel, s.o hetkel, kui kaevandatud krüptoraha konverteeritakse tavavaluuta vastu, vahetakse mõne muu krüptoraha vastu või võetakse tarbimisse. Kaevandamistulu deklareeritakse tuludeklaratsiooni vormil E.

Kui eraisik tegeleb krüptoraha kaevandamisega, siis peab eraisik saadud tulu deklareerima ettevõtlustuluna ning tuludeklaratsiooni alusel sellelt maksud maksma. Kaevandamistulu saamiseks tehtud kulud (seadmed, elektrikulu) ei saa eraisik mahaarvata.

Püsivalt krüptoraha kaevandamisega tegelev isik peab end registreerima äriregistris ja tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu. Registreeritud FIE saab ettevõtlustulust maha arvata ning deklareerida ka ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulud (näiteks seadmed, elektrikulu). Ettevõtluse netotulult tuleb tuludeklaratsiooni alusel maksta tulumaksu, sotsiaalmaksu ning kohustatud isik ka kohustusliku kogumispensioni makset.

NB! FIE peab tähele panema, et maksukohustuse edasilükkamiseks kasutatavale erikontole ei ole võimalik krüptoraha kanda.

Äriühing saab samuti ettevõtlusega seotud kulud arvesse võtta. Äriühingul tekib maksukohustus, kui ta teeb palgatulu, erisoodustuse, dividendi või ettevõtlusega mitteseotud kulude väljamakseid.

Eraisiku arvuti andmemahu rentimisest saadud tulu deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tabelis 5.4 rendituluna. Kui renditulu väljamaksja ei pidanud renditulult tulumaksu kinni, siis eraisik deklareerib saadud renditulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 5.4 II osas.

Kui krüptorahade kaevandamine ja arvuti andmemahu rentimine on ettevõtlus, siis sel juhul tuleb arvuti andmemahu rentimisest saadud tulu deklareerida vormil E ettevõtlustuluna.

Eesti tööandja peab krüptorahas makstud töötasu turuhinna alusel eurodesse ümber arvutama ning pidama makstavalt töötasult kinni ning tasuma tööjõumaksud.

Kui eraisik saab töö- või teenustasu krüptorahas, millelt ei ole makse kinni peetud (näiteks välismaa tööandjalt saadud töötasu), siis tuleb isikul see tulu krüptoraha laekumise kuupäeval kehtinud turuhinna alusel eurodesse ümber arvestada ning deklareerida saadud tulu ettevõtlustuluna.

Dividendi võib maksta nii virtuaalses valuutas kui ka muud liiki virtuaalses varas.

Virtuaalses valuutas

Kui dividend on makstud virtuaalses valuutas, koheldakse seda saaja tasandil nagu eurodes saadud dividendi:

 • kui äriühing on dividendilt tulumaksu tasunud, siis eraisikul täiendavat tulumaksukohustust ei ole;
 • kui äriühing ei ole dividendilt või selle aluseks olevalt kasumiosalt tulumaksu tasunud, siis tuleb dividendi saajal tulumaks tuludeklaratsiooniga maksta. Sellise dividendi kasutamisel kaupade või teenuste ostmiseks täiendavat maksukohustust ei ole.
Muud liiki virtuaalses varas

Kui aga äriühing on dividendi jaganud muud liiki virtuaalses varas, kohaldatakse selle vara edasisel müügil/vahetusel vara võõrandamise reegleid. See tähendab, et dividendi saaja saab soetamismaksumusena arvesse võtta äriühingu tasandil maksustatud dividendi väärtuse ning selle vara müügi- või vahetustulust maha arvata. Vara müügist/vahetusest tekkinud kasum kuulub maksustamisele.

Maksu- ja Tolliamet on seisukohal, et tuleb eristada inimese enda ja äriühingu nimel tehtud krüptovara tehinguid. Seda seetõttu, et inimesele (füüsilisele isikule) kehtivad maksustamisel ühed ja äriühingule (juriidilisele isikule) teised reeglid:

 • kui krüptovara tehingud on tehtud inimese nimel, siis on ka inimesel endal kohustus kasumlikud tehingud deklareerida. Inimesel tekib maksukohustus residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.
 • kui krüptovara tehingud on tehtud äriühingu nimel, siis tuleb tehingud raamatupidamises kajastada ja äriühingu maksustamise reeglite kohaselt maksustada. Äriühingul tekib maksukohustus väljamaksete tegemisel maksudeklaratsiooni vorm TSD alusel.

Juhatuse liige on äriühingu seaduslik esindaja ja juhatuse liikmena tehtud krüptovara tehinguid teostatakse äriühingu nimel. Krüptovara tehingu tegemine eeldab konto/wallet‛i olemasolu. Seega äriühingu (juriidilise isiku) nimel krüptovara tehingu tegemiseks on kohustuslik avada äriühingu nimel ka konto/wallet.

Maksu- ja Tolliamet on seisukohal, et võlaõigusseaduses reguleeritud agendileping kuulub käsundi tüüpi teenuse osutamise lepingute hulka. Agendilepingut iseloomustab ja eristab teistest sarnastest lepingutest agendi iseseisev ja püsiv lepingute vahendamise või sõlmimise kohustus käsundiandja nimel ja huvides. Agent on küll iseseisev ettevõtja, kuid tegutsedes püsivalt käsundiandja heaks ning olles seotud lojaalsuskohustuse ja sellest tulenevate tegutsemispiirangutega, sarnaneb agent töötajaga.

See tähendab, et kui äriühing sõlmib inimesega agendilepingu (käsundi tüüpi teenuse osutamise lepingu), siis tegutsedes agendina ei tee inimene tehinguid enda nimel, vaid talle käsundi andnud äriühingu nimel, arvel ja huvides. Käsunduslepingu erivormiks loetakse ka juhatuse liikme suhet juriidilise isikuga. Juhatuse liige sõlmib samuti lepingud äriühingu nimel ja huvides.

Nii agendilepingu alusel kui ka otse äriühingu sõlmitud krüptovara ostu-müügitehingud peavad kajastuma äriühingu kontol/wallet'is.

NB! 29. aprilli 2021 Eesti Krüptoraha Liidu koolitusel kõlas ekslikult Maksu- ja Tolliameti seisukoht, et äriühing võib agendilepingu alusel kasutada krüptovara tehinguteks eraisiku (agendi) kontot/wallet'it. Koolituse tõttu agendilepingut ja eraisiku (agendi) kontot kasutanud äriühing saab erandkorras kajastada tehingud äriühingu tehingutena, kuid peab uuteks tehinguteks kindlasti avama äriühingu nimel konto/wallet'i.

15. oktoober 2021

Juhul kui eraisik otsustab alustada või jätkata krüptorahasse investeerimist äriühinguna, siis tuleb tal arvestada äriühingu maksunüanssidega.

Residendist äriühing maksab tulumaksu kasumi jaotamisel ehk dividendi väljamaksmisel määras 20/80. Tööandja poolt antud hüved (erisoodustused) töötajatele maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%. Äriühingu poolt tehtud kingitusi, annetusi ja vastuvõtukulusid maksustatakse tulumaksuga määras 20/80. Residendist äriühingu poolt tehtud kulud/väljamaksed, mis ei ole seotud äriühingu ettevõtlusega, maksustatakse tulumaksuga määras 20/80.

Küsimused ja vastused

1. Kas krüptovaluuta tehingute puhul saab kasutada investeerimiskontot?

Krüptovaluuta ei kvalifitseeru finantsvaraks TuMS § 17¹ lõike 2 tähenduses, seetõttu on füüsilise isiku maksukohustuse edasilükkamine investeerimiskonto kaudu välistatud.

2. Kas krüptovaluuta tehingute puhul saab deklareerida ainult see tulu, mis reaalselt laekub pangakontole?

Tulumaksuga maksustatakse kõik kasumlikud tehingud krüptovaluutaga, sh ostes-müües või vahetades virtuaalset valuutat teise virtuaalse valuuta. Kasu vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe (TuMS § 37 lg 1). Selle tõttu kuulub deklareerimisele tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 ka tulu, mis on saadud krüptovaluutade vahetamise tulemusel ning mis ei ole tavavaluutaks vahetatud.

3. Kas euroväärtuste arvutamiseks sobib Binance vahetuskeskkonna euro vahetuskurss (kui nt investeerin/kauplen Binance vahetuskeskkonnas, siis Binance vahetuskeskonna euro vahetuskurss)?"

Jah, turutingimustel tehingu korral võib kasutada turuhinnana ka selle keskkonna vahetuskurssi, kus tehing toimus.

4. Ma ei tea krüptovaluuta soetusmaksumust ja müügihinda, mida ma deklareerin?

Kui eraisik saab tulu kauplemisest, ostes-müües või vahetades virtuaalset valuutat teise virtuaalse valuuta või tavavaluuta vastu, tuleb saadud tulu deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest. Kasu leitakse tehingupõhiselt virtuaalse valuuta müügihinna ja ostuhinna vahena või vahetamisel vastu saadud vara hinna ja vahetatava virtuaalse valuuta ostuhinna vahena. See tähendab, et iga kasumlik tehing kuulub deklareerimisele ja tulumaksuga maksustamisele. Tulumaksuseadus ei võimalda arvestada kasu vara võõrandamisest päevakäibena, kuna arvestus peab käima iga kasumliku tehingu kohta.

5. Kui ma saan palka krüptovaluutas, kas pean selle tavavaluutaks vahetamisel tulumaksu maksma?

Isikul ei teki deklareerimiskohustust, kui ta võõrandab (vahetamine virtuaal- või tavavaluuta vastu või kaupade ja teenuste ostmine) töötasuna saadud krüptovaluuta, mis on tööjõumaksudega maksustatud. Kui isik investeerib tööjõumaksudega maksustatud krüptovaluuta ning saab investeerimisest kasu, siis kuuluvad kasumlikud tehingud deklareerimisele tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 kasuna muu vara võõrandamisest.

6. Kui ma kasutan robotit, mis pidevalt teeb tehinguid väikeste summadega, lisades või kahandades, sel juhul pole mul võimalik määratleda üksikute tehingute kasumit vaid ainult portaalist raha välja võttes. Näiteks ostan 2 ja 2 ühikut mingit krüptot ning müün 3 ja 1 krüptot, siis kuidas määratleda üksikute müügitehingute kasumit, kui mitte summaarselt?

Virtuaalvaluuta ei ole käsitletav väärtpaberina ja virtuaalvaluuta vahetamisest saadud kahju ei saa maksustamisel arvesse võtta. Juhul kui robot ehk maakler teeb teie eest ainult kasumlikud tehingud, siis saate päeva kasu arvutada summaarselt, kuid krüptovaluuta tehingute deklareerimisel tuleb lähtuda võõrandatud vara soetusmaksumusest ja müügihinnast. Krüptovaluuta võõrandamisel on müügihinnast lisaks soetusmaksumusele õigus maha arvata ka vara müügi või vahetusega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud, näiteks tehingutasud vms. See eeldab, et maksumaksja peab nende varade üle arvestust aasta ringi.

Kuigi tulumaksuseadus ei näe ette valuutavahetustehingute soetamismaksumuse arvutamisele lihtsustatud meetodeid, mõistame me, et suure hulga tehingute puhul on iga üksiku krüptovaluuta soetamismaksumuse üle arve pidamine keeruline. Seetõttu aktsepteerime soetamismaksumuse arvutamiseks FIFO või kaalutud keskmise meetodi kasutamist.

7. Kui füüsiline isik laenab ettevõttele krüptovaluutat ja see tagastatakse ka hiljem krüptovaluutas. Näiteks laenan 2 BTC (bitcoin) ja ettevõtte tagastab kunagi mulle 2 BTC. Kas eraisikul ehk laenajal tekib tulumaksu kohustus?

Kui eraisik laenab laenulepingu alusel ettevõttele 2 BTC ja ettevõtte tagastab eraisikule 2 BTC, siis eraisikul ei teki maksukohustust.

8. Kui ma laenan 1 BTC sõbrale ja ta tagastab mulle 1,06 BTC, mida ja kus ma pean deklareerima?

Kui isik laenab 1 BTC ja saab tagasi 0,06 BTC rohkem, siis kuulub eraisikule antud laenult saadud intress deklareerimisele tuludeklaratsiooni tabelis 5.6. Intressitulu kuulub deklareerimisele selle saamise aastale vastaval füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Kuna saadud intressitulu deklareeritakse eurodes, siis deklareeritakse saadud intressitulu on 0,06 BTC väärtus eurodes intressi saamise hetkel.

Viimati uuendatud 25.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?