Mitteresidendile

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult. Maksustamisel on oluline tähtsus residendi mõistel, sest sellest oleneb, millises ulatuses isiku tulu maksustatakse: kas kogu maailmas saadud tulu või vaid Eesti tulu. Resident on piiramatu maksukohustusega isik, ehk Eestis maksustatakse nii Eesti kui välisriigi tulu, kuid topeltmaksustamine välditakse.

Füüsiline isik on Eesti resident, kui on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

  • isiku elukoht on Eestis
  • isik viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval
  • isik on välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat.

Muudel juhtudel on füüsiline isik mitteresident.

Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast.

Kui isik on samaaegselt resident nii Eestis kui teises Eestiga topeltmaksustamise vältimise ning maksude tasumisest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) sõlminud riigis, siis on isiku topeltresidentsus maksulepingu alusel välditav.

Kui maksulepingu alusel määratud residentsus erineb seaduse alusel määratud residentsusest, siis kohaldatakse maksulepingu sätteid.

Füüsiline isik peab Maksu- ja Tolliametit residentsuse tekkimisest või muutumisest teavitama vormil R. Esitatud andmete alusel määrab Maksu- ja Tolliamet, kas isik on Eestis resident või mitteresident. Vorm aitab lahendada ka võimalikke topeltresidentsuse juhtumeid maksulepingu kohaldamisel.

Näide
Läti elanik käib iga päev Eestis, et töötada Eesti äriühingus. Töö tõttu viibib ta Eestis kauem kui 183 päeval ning oleks Eesti tulumaksuseaduse kohaselt resident, kuid elukoha tõttu Lätis loetakse teda ka Läti residendiks. Eesti ja Läti vahel sõlmitud maksulepingu artiklist 4 tulenevalt saab residentsuse määramisel otsustavaks elukoht Lätis ning isik loetakse Eestis mitteresidendiks.

Vorm R

Registrikoodi taotlemine

Mitteresidendil peab Eestis tulu deklareerimiseks olema Eesti registrikood. Maksulepingust tulenevate tulumaksuseadusest soodsamate maksumäärade kohaldamiseks peab väljamakse tegija esitama Maksu- ja Tolliametile ka mitteresidendist tulu saaja välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

Loe edasi

Eesti tulu maksustamine ja maksulepingud

Eestis maksustatakse mitteresidendi tulu, mis saadud ainult Eesti tuluallikatest. Mitteresidendi tulu maksustamist Eestis mõjutavad kahepoolsed riikidevahelised maksulepingud.

Loe edasi

Töötasu

Mitteresidendi Eestis viibides saadud töö- ja teenustasu ning erisoodustus on Eestis maksustatav tulu, mille deklareerib väljamakse tegija.

Loe edasi

Ettevõtlustulu

Mitteresidendist ettevõtja maksab tulumaksu ja sotsiaalmaksu Eestis toimunud ettevõtluselt. Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Loe edasi

Pension

Mitteresidendile Eestis makstav pension on maksustatav tulu. Reeglina peab pensionilt tulumaksu kinni ja deklareerib Maksu- ja Tolliametile pensioni väljamaksja. Eesti pensionisüsteem toetub kolmele sambale: riiklik pension, kohustuslik kogumispension ning täiendav kogumispension.

Loe edasi

Intress ja dividendid

Mitteresidendi intressi ja dividendi Eestis reeglina ei maksustata.

Loe edasi

Vara võõrandamise kasu

Vara võõrandamise kasu on Eestis tulumaksuga maksustatav tulu, mille mitteresident peab deklareerima ja sellelt tulumaksu tasuma.

Loe edasi

Üüri- ja renditulu ning litsentsitasu

Mitteresidendi Eestis saadud üüri- ja renditulu ning litsentsitasu on Eestis tulumaksuga maksustatav tulu.

Loe edasi

Mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust

Mitteresidentidel, kes on residendid teises Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis, on võimalus vähendada Eestis maksustatava tulu suurust, esitades väljamaksjale maksuvaba tulu avalduse või Eesti residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Muude riikide mitteresidendid Eestis maksustavast tulust mahaarvamisi teha ei saa.

Loe edasi

Deklareerimine ja vormid

Mitteresident peab esitama Eestis tuludeklaratsiooni, kui ta sai Eestis ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest. Muudel juhtudel peab mitteresidendile tehtud väljamaksetelt reeglina tulumaksu kinni väljamakse tegija.

Loe edasi

E-teenuste kasutamine

Mitteresidendina saate Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda (e-MTA) siseneda ja e-teenuseid kasutada, kui teil on kõrge tagatistasemega autentimisvahend.

Loe edasi

Viimati uuendatud 13.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?