Kauba tariifne klassifitseerimine

Vastavalt ELi tolliseadustiku art 20 lõikele 6 määratakse kaupade klassifitseerimisel kindlaks kombineeritud nomenklatuuri (tõlgetes nimetatud ka koondnomenklatuuriks) alamrubriik või mõne muu kombineeritud nomenklatuuril põhineva nomenklatuuri alamrubriik. Nendeks muudeks nomenklatuurideks võivad olla nomenklatuurid, mis on kehtestatud konkreetseid valdkondi reguleerivate ühenduse õigusaktidega, et kohaldada kaubavahetusega seotud tariifseid või mittetariifseid meetmeid.  

Euroopa Nõukogu määrusega 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri kohta (art 1) kehtestatakse ELi kombineeritud nomenklatuur, mis peab vastama nii ühise tollitariifistiku kui ka ühenduse väliskaubanduse statistika nõuetele.

Kombineeritud nomenklatuur on esitatud määruse nr 2658/87 I lisas koos vastavate ühise tollitariifistiku ühepoolsete ja kokkuleppeliste tollimaksumääradega ja täiendavate statistiliste mõõtühikutega.

Kombineeritud nomenklatuuri muudetakse, et võtta arvesse statistika või kaubanduspoliitikaga seotud nõuete muudatusi, tehnika või kaubanduse arengut, vajadust tekste kohandada või selgemaks muuta. Määruse nr 2658/87 artiklis 12 sätestatud korras võtab komisjon vastu määruse, milles esitatakse kombineeritud nomenklatuuri täielik variant. Kõnealune määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 31. oktoobril ja seda kohaldatakse alates järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kaupade impordil kolmandatest maadest ELi territooriumile tuleb kaup lisaks kombineeritud nomenklatuurile (edaspidi KN) klassifitseerida ka vastavalt ELi integreeritud tollitariifistikule (edaspidi TARIC). TARIC alamrubriik on 10-kohaline kaubakood, mille 8 esimest kohta on KN-kood (KN-koodi 6 esimest kohta tuleneb omakorda Harmoneeritud süsteemi (HS) koodist) ning 9. ja 10. koht on seotud ühenduse meetme integreerimisega tollitariifistikus. Kui 10-kohalisest TARIC koodist ei piisa ühenduse meetmete rakendamiseks, tuleb kasutada TARIC neljakohalist lisakoodi. Lisakoodid ei ole kaubakoodi osa, vaid täiendavad neid (v.a eksporditoetuste nomenklatuuri korral, kus 8-kohalist KN-koodi eraldi ei kasutata, vaid ainult 12-kohalisena kombineeritud nomenklatuuri koodi ja eksporditoetuste neljakohalise lisakoodi kombinatsioonina (8+4)).

Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat (TAXUD) haldab:

  • TARIC elektroonset andmebaasi, mis sisaldab ajakohastatult kõiki TARIC koodile ELi õigusaktidega kehtestatud kaubavahetusega seotud tariifseid ja mittetariifseid meetmeid. Päringu teostamisel tuleb sisestada kuupäev, millise seisuga soovitakse meetmete infot saada;
  • EBTI siduvat tariifiinformatsiooni puudutavat elektroonset andmebaasi, mis võimaldab teostada päringuid ELis väljaantud siduva tariifiinformatsiooni (inglise k. Binding tariff information (BTI)) kohta;
  • ECICS keemiliste ainete klassifitseerimiseks on võimalik päringuid teostada Euroopa keemiliste ainete elektroonses andmebaasis.

Klassifitseerimise kontaktisikud

 

Vaata lisaks:Tagasi | Üles