Dokumentide kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliamet toimetab dokumente kätte mitmel erineval viisil: allkirja vastu; käsipostiga; postiga (lihtkirjana, tähtkirjana, tähtkirjana väljastusteatega), sh kullerpostiga; elektrooniliselt (e-post, e-MTA); perioodilises väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.

Dokumentide eelistatuim kättetoimetamise viis on elektrooniline. Kui dokumendi saaja on e-MTA kasutaja ja tema andmed seal on ajakohased, siis laaditakse dokument üles e-MTAsse ja saajale tuleb sellekohane e-kiri, e-posti aadressi puudumisel lühisõnum mobiiltelefoninumbrile.

Kui e-MTA kaudu ei ole võimalik dokumenti saata, siis edastatakse dokument posti teel.

Juurdepääsupiiranguga dokumendid toimetatakse adressaadile kätte tähtsaadetisena tema elu-, asu- või tegevuskoha aadressil tööpäeviti. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui see on allkirja vastu üle antud saajale või tema eluruumis elavale või perekonda teenivale isikule, või postkontoris saajale isiklikult või tema poolt volitatud isikule. Dokument loetakse kättetoimetatuks ka siis, kui selle vastuvõtmisest keeldutakse.

Kui menetlusosalise aadressi, tegeliku asu- või tegevuskoha kohta puuduvad andmed ja dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, siis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes dokumendi resolutiivosa ning dokument loetakse sel viisil kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel avaldamisest.

Dokumentide kättetoimetamise viisid

Dokumentide kättetoimetamine elektrooniliselt on:

 • dokumendi üleslaadimine e-MTAsse tingimusel, et dokumendi adressaat on e-MTA kasutaja ja ta on teatanud MTAle oma e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbri. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema e-posti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoninumbril. Dokument loetakse kätte toimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.
 • dokumendi saatmine dokumendi adressaadi nõusolekul tema e-posti aadressil, mille dokumendi adressaat on Maksu- ja Tolliametile teatavaks teinud. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta.

Kõigi e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasneb e-MTAs õigus võtta vastu esindatava dokumente.

Posti teel võib dokumente kätte toimetada nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Posti teel toimetatakse dokument kätte adressaadile ka siis, kui see on elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, kuid:

 • dokumendi adressaat soovib dokumenti ka paberkandjal,
 • dokumenti ei ole avatud e-MTAs 5 tööpäeva jooksul selle kättesaadavaks tegemisest arvates,
 • MTA ei ole saanud dokumendi adressaadilt dokumendi kättesaamise kohta kinnitust 5 tööpäeva jooksul dokumendi e-posti aadressile saatmisest arvates. Sel juhul edastatakse posti teel isikule eelnevalt e-posti või e-MTA kaudu saadetud dokumendi väljatrükk.
 • kui see on ette nähtud õigusaktides või vastavasisulistes juhendites,
 • kui välisriiki edastatav dokument vajab allkirjastamist.

Dokumendid toimetatakse adressaadile kätte lihtkirjana või tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega. Haldusaktid toimetatakse kätte tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega, sest nii on võimalik tõendada dokumentide vastuvõtmist adressaadi poolt.

Eestis elavale füüsilisele isikule saadetakse dokumendid rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või isiku poolt teatatud aadressil. Kui füüsiline isik ei ole oma aadressi muutmisest teatanud, on saadab maksuhaldur dokumendi viimasel talle teada oleval aadressil.

Välisriigis elavale adressaadile toimetatakse dokument kätte tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil posti teel või välisriigi pädeva ametiasutuse kaudu. Kui välisriigis elaval adressaadil on Eestis püsiv tegevuskoht või esindaja, toimetatakse dokument kätte püsiva tegevuskoha või esindaja aadressil.

Allkirja vastu toimetatakse dokumente kätte nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Dokument toimetatakse kätte adressaadi elu-, asu- või tegevuskoha aadressile tööpäeviti ajavahemikus kl 8.00–20.00 või kokkuleppel isikuga Maksu- ja Tolliametis. Maksuhalduri juhi kirjalikul loal võib dokumendi kätte toimetada ajavahemikus kl 20.00–8.00 ja puhkepäevadel.

Allkirja vastu loetakse dokument kätte toimetatuks, kui:

 • see on allkirja vastu üle antud füüsilisele isikule endale või füüsilisest isikust adressaadi esindajale või füüsilisest isikust adressaadiga koos elavale vähemalt 10aastasele perekonnaliikmele, kes elab menetlusosalisega koos ja neil on ühine majapidamine;
 • dokumendi vastuvõtmisest keeldutakse.
  Sel juhul teeb kättetoimetaja dokumendile märke, mille kinnitab oma allkirjaga. Märkega dokument tagastatakse maksuhaldurile ning loetakse adressaadile kättetoimetatuks.

Perioodilises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ avaldatakse dokumendi resolutiivosa siis, kui:

 • menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ja
 • dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada.

Ametlikes Teadaannetes avaldamise korral lähtutakse konkreetse haldusakti resolutsioonist, dokumendi resolutiivosa avaldamisel veendutakse, et kohustavat haldusakti, mida avaldatakse, on võimalik täita, st et isikul oleks võimalik oma kohustustest aru saada.

Dokument loetakse Ametlike Teadaannete kaudu kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel selle avaldamisest.

Последнее обновление 07.06.2022

Вам помогла информация на этой странице?