Sa oled siin

Veokite ja busside kütuse maksuvabastuse piirikontroll

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) teavitab, et alates 2014. aasta sügisest on Eesti Vabariigi – Venemaa Föderatsiooni maismaapiiril tõhustatud kontrolli veokite ja busside standardsetes paakides toodava kütuse üle. Kontrolli eesmärk on tagada, et veokite ja busside standardses kütusepaagis imporditava kütuse aktsiisivabastus vastaks aktsiisivabastuse eesmärkidele (ATKEAS[1] § 68 lg 4) ning sisse veetavat kütust kasutataks ainult rahvusvaheliste veoste teostamiseks.


Tõhusamate ja täiendavate kontrollitoimingute vajaduse on tekitanud olukord kus MTA-l on teabeanalüüsile tuginedes tekkinud põhjendatud kahtlus, et aktsiisivabalt sisse veetud kütust võetakse ebaseaduslikult sõidukitest välja ja antakse tasu eest üle kolmandatele isikutele (ATKEAS § 68 lg 6).

MTA üheks ülesandeks MKS[2] § 10 lg 2 p 1 kohaselt on kontrollida ja jälgida, et maksusoodustusi (ka aktsiisivabastus) kohaldatakse seadusega sätestatud suuruses ja korra.

Lisaks eeltoodule sätestab ka TS[3] § 14, et tollieeskirjade rakendamisel on MTA ülesanneteks ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisega, kauba importimisel tasumisele kuuluvate maksude kogumine ning Eesti ja liiduväliste riikide vahelise seadusliku kaubanduse hõlbustamine.

TS § 40 lg 1 annab MTA-le õiguse Eestisse saabuva, Eestis viibiva ja Eestist lahkuva transpordivahendi peatamiseks ja läbivaatuseks.

Eeltoodust tulenevalt märgib MTA, et kontrolli objektideks on eelkõige veokid/bussid, mille puhul on MTA-l kahtlus, et kütust on ebaseaduslikult eemaldatud. Lisaks riskianalüüsiga valitud veokite/bussidele, seirab MTA ka teisi veokeid ja busse, kelle piiriületuse sagedus, marsruut või muu info viitab vajadusele fikseerida hodomeetri (läbisõidumõõdik) näit ja veokite/busside paakides olev kütuse kogus.

Kui MTA tuvastab, et pärast Venemaa Föderatsioonist  Eesti Vabariiki sisenemist on väljumisel Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni veoki/bussi paakidest puudu eluliselt mitteusutav kogus kütust (näiteks olukord kus fikseeritud andmete pinnalt on sõiduki kütusekuluks näiteks 150 liitrit 100 kilomeetri kohta), alustatakse veoki osas põhjalikumat kontrolli, mille eesmärk on tuvastada vajalikud asjaolud ning selgitada välja kütuse puudujäägi põhjused. Kontrolli tulemusena võib MTA algatada veoki juhi või veoettevõtte suhtes väärteomenetlust.

MTA soovitab Venemaa Föderatsioonist kütust sisse vedada üksnes koguses, mis on vajalik rahvusvahelise veo teostamiseks. MTA lähtub keskmisest kütusekulust 35 L / 100 km kohta ning põhjendatud juhtudel arvestatakse ka kõrgema kütusekuluga.

MTA hinnangul Venemaa Föderatsioonist  veoki või bussi standardpaagis toodud maksuvaba kütust võib kasutada üksnes samas sõidukis Eesti Vabariigi-Venemaa Föderatsiooni vaheliste vedude teostamiseks .

Kui MTA kontrolli tulemusena selgub, et maksuvabastust on varasemalt kuritarvitatud ja kogu veoki/bussi standardses kütusepaagis asuvale kütusele maksuvabastuse andmiseks pole alust, peetakse kütus täiendavateks kontrollitoiminguteks kinni ning kütuse omanikule edastatakse teavituskiri, mis palutakse kinnipeetud kütuse osas teostada täiendavaid tolliformaalsusi või esitada MTA-le  andmeid ja tõendeid kütuse eesmärgipärase kasutamise ja maksuvabastuse kohaldumise kohta . Kui maksuvabastuse kohaldamiseks ei ole alust, ei saa kinnipeetud kütust Eesti Vabariiki ilma seadusest tulenevaid makse tasumata tuua. Kui kütuse omanik ei suuda maksuvaba kütuse eesmärgipärast kasutust MTA-le piisavalt tõendada ega tasu impordimakse, on kütuse omanikul lähtuvalt ÜTS[4] artiklist 182 võimalus valida järgmiste variantide vahel:

1) ekspordib kütuse tagasi kolmandasse riiki kust kütust sooviti Eesti Vabariiki sisse tuua,

2) loovutab kinnipeetud kütuse riigile,

3) kinnipeetud kütuse hävitamine tollijärelevalve all.

NB! Kuivõrd VKS[5] § 2 lg 1 p 3 kohaselt loetakse kütuse import kütuse käitlemiseks, siis saavad juriidilised isikud deklaratsioone esitada üksnes juhul, kui neil on olemas kehtiv MTR registreering.

 


[1] Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

[2] Maksukorralduse seadus

[3] Tolliseadus

[4] Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

[5] Vedelkütuse seadus