Sa oled siin

1. detsembril 2015 jõustuvad tolliseaduse muudatused

Lihtsustatakse füüsilise isiku tolliformaalsusi ja laiendatakse võimalusi, millal võib esitada reisija deklaratsiooni. Uue korra kohaselt võib füüsiline isik alati, kui kaup ei ole kaubanduslikku laadi, esitada reisija deklaratsiooni. Sarnaselt kehtivale korrale võib reisija deklaratsiooni esitada juhul, kui kaubanduslikku laadi saadetis on alla 1000 euro või 1000 kg ning tollideklaratsiooni esitamise kohustus kehtib üksnes siis, kui kaubanduslikku laadi saadetis on üle 1000 euro või 1000 kg.


Õigusselguse huvides reguleeritakse detailselt TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsiooniga TIR-märkmike kasutamiseks loa andmise ja loa kehtetuks tunnistamise kord. Võimalust TIR-märkmike väljastamise loa üleandmiseks garantiiühingule Maksu- ja Tolliamet hetkel kasutanud ei ole.

Lisatakse uus kord intellektuaalomandi (IO) õiguskaitse tagamiseks väikesaadetistele. IO õiguste omaja taotlusel võib tollis läbi viia haldusmenetluse, kus otsustatakse, kas tegemist on IO õiguste rikkumisega. Muudatus kehtib ainult väikeste kaubapartiide puhul. Taotlusele peab olema lisatud tõenditega põhjendatud hinnang kinnipeetud kauba kohta, mille alusel saab otsustada, kas IO õigusi on rikutud.

Täiendavalt antakse võimalus ka Sisekaitseakadeemia üliõpilastel kanda tolliametniku vormiriietust.

NB! Muudatused ei too kaasa muudatusi tolli andmetöötlussüsteemides.

Vaadake lisaks: tolliseaduse muutmise seadus

30.11.2015