Töötuskindlustusmakse kinnipidamine vanaduspensionieas isikutele tehtud väljamaksetelt

Tööandja ei pea töötuskindlustusmakset (määraga 1,6%) kinni pidama väljamaksetelt, mida ta teeb vanaduspensionieas isikutele ja isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik pension.

Juhend selgitab töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisusi vanaduspensionieas ja ennetähtaegset või paindlikku pensioni saavate isikute ning muid pensioniliike saavate isikute korral. Töötuskindlustuse seaduse (TKindlS) § 42 lg 1 p 1 kohaselt ei tule töötuskindlustusmakset (1,6% määraga) isikule tehtud väljamaksetelt kinni pidada juhul, kui isik on:

 1. riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik;
 2. isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne või §-s 91 sätestatud paindlik vanaduspension.

Eelnimetatud isikud on vabastatud töötuskindlustusmakse (1,6%) maksmisest kinnipidamise teel, sest töö kaotuse korral ei võimalda seadus neil end töötuna arvele võtta ja seetõttu taotleda töötuskindlustushüvitist.

Töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Ennetähtaegne vanaduspensionär on isik, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž ja ta on jäänud ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Paindlikule vanaduspensionile on isikul õigus kuni viis aastat enne ja mistahes ajal pärast vanaduspensioniikka jõudmist.

Töötuskindlustusmakse maksmise kohustusest ei ole vabastatud töötajad, kes saavad mõnda muud liiki pensioni (töövõimetuspension, soodustingimustel vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse või soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, väljateenitud aastate pension jms), kuid ei ole veel vanaduspensionieas. Nendele tehtud väljamaksetelt tuleb tööandjal kinni pidada 1,6%-list töötuskindlustusmakset (vt näide 3). Kõigil neil pensionäridel on kuni vanaduspensioniea saabumiseni õigus end töö kaotuse korral Töötukassas töötuna arvele võtta ning saada teiste töötutega võrdsetel tingimustel töötuskindlustushüvitist ja tööturuteenuseid.

Maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 sisestamisel e-MTAs arvutab TSD programm sisestatud isikukoodi ja väljamakse andmete alusel automaatselt selle isiku eest tasumisele kuuluvad töötaja ja tööandja töötuskindlustusmaksed (vastavalt lisa 1 kood 1130 ja kood 1140). Seoses sellega ei ole e-MTAs sisestatava TSD lisal 1 lisamise real koodid 1120, 1130 ja 1140 aktiivsed ehk neid maksumaksja ise täita ei saa.

Töötuskindlustusmaksete arvutamise aluseks on töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse TK VM koodil 1120, kuhu kantakse andmed väljamakse summa kohta koodilt 1030 koodi 1020 liikide real 10, 11, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 52 ehk nende väljamakse liikide puhul, mis on maksustatavad töötuskindlustusmaksetega (vt TSD lisa 1 väljamaksete liikide tabel (50.5 KB, XLS)).

Koodil 1130 arvutatakse kinnipeetav töötuskindlustusmakse TK makse määraga 1,6%. Kood 1130 arvutatakse juhul kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või ennetähtaegne vanaduspensionär.

Kui isikukood (koodil 1000) on vanaduspensionieas või eelpensionär, siis Kood 1130 = 0.

Kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või eelpensionär, siis Kood 1130 = kood 1120 × kindlustatu töötuskindlustusmakse määr (aastatel 2015–2021 on 1,6%).

Vanaduspensioniea kontrolli aluseks on isikukoodis (koodil 1000) sisalduv isiku sugu ja sünnikuupäev.

Vanaduspensionieas olevaks isikuks loetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik:

 1. kes on saanud 63-aastaseks ja
 2. 1944.–1952. aastal sündinud naised järgnevalt sätestatud vanuses:
Sünniaasta Vanus
1944 58 aastat 6 kuud
1945 59 aastat
1946 59 aastat 6 kuud
1947 60 aastat
1948 60 aastat 6 kuud
1949 61 aastat
1950 61 aastat 6 kuud
1951 62 aastat
1952 62 aastat 6 kuud

Alates 01.01.2017 jõustunud redaktsioonis:

§ 7. Õigus vanaduspensionile on isikul:

1) kes on saanud 65-aastaseks ja

(11) Vanaduspensioniea järkjärguliseks tõstmiseks tekib õigus vanaduspensionile enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud ea saabumist 1953.–1960. aastal sündinud isikutel alljärgnevalt sätestatud vanuses:

Sünniaasta
Vanus
1953 63 a
1954 63 a 3 kuud
1955 63 a 6 kuud
1956 63 a 9 kuud
1957 64 a
1958 64 a 3 kuud
1959 64 a 6 kuud
1960 64 a 9 kuud

[RT I 2010, 18, 97 – jõust. 01.01.2017]

Seega lähtutakse antud juhul isiku east, sõltumata sellest, kas sellele isikule on juba määratud vanaduspension pärast pensioni saamiseks vajalike formaalsuste täitmist.

Vanaduspensionieas isikute eristamiseks teistest isikutest lähtub maksuhalduri maksudeklaratsiooni arvutiprogramm isiku soost ja tema sünnikuupäevast isikukoodis.

Mehed

Isikukood

Kõik numbrid, mis väiksemad kui 33910 (338, 337 jne) – makset ei peeta kinni alates 01.11.2002.

 • 33911 – alates 01.12.2002
 • 33912 – alates 01.01.2003
 • 34001 – alates 01.02.2003
 • 34002 – alates 01.03.2003
  jne kuni 344011 k.a
 • 34012 – alates 01.01.2004
 • 34101 – alates 01.02.2004
  jne kuni 34111 k.a
 • 34112 – alates 01.01.2005
 • 34201 – alates 01.02.2005
  jne kuni 34211 k.a
 • 34212 – alates 01.01.2006
 • 34301 – alates 01.02.2006
  jne kuni 34311 k.a
 • 34312 – alates 01.01.2007
 • 34401 – alates 01.02.2007
  jne kuni 34411
 • 34412 – alates 01.01.2008
 • 34501 – alates 01.02.2008
  jne kuni 34511
 • 34512 – alates 01.01.2009
 • 34601 – alates 01.02.2009
  jne kuni 34611
 • 34612 – alates 01.01.2010
 • 34701 – alates 01.02.2010
 • 34702 – alates 01.03.2010
 • 34703 – alates 01.04.2010
 • 34704 – alates 01.05.2010
 • 34705 – alates 01.06.2010
 • 34706 – alates 01.07.2010
 • 34707 – alates 01.08.2010
 • 34708 – alates 01.09.2010
 • 34709 – alates 01.10.2010
 • 34710 – alates 01.11.2010
 • 34711 – alates 01.12.2010
 • 34712 – alates 01.01.2011
 • 34811 – alates 01.12.2011
 • 34812 – alates 01.01.2012
 • 34901 – alates 01.02.2012
 • 34911 – alates 01.12.2012
 • 34912 – alates 01.01.2013
 • 35001 – alates 01.02.2013
 • jne kuni 35011
 • 35012 – alates 01.01.2014
 • 35101 – alates 01.02.2014
 • 35102 – alates 01.03.2014
 • 35103 – alates 01.04.2014
 • 35104 – alates 01.05.2014
 • 35105 – alates 01.06.2014
 • 35106 – alates 01.07.2014
 • 35107 – alates 01.08.2014
 • 35108 – alates 01.09.2014
 • 35109 – alates 01.10.2014
 • 35110 – alates 01.11.2014
 • 35111 – alates 01.12.2014
 • 35112 – alates 01.01.2015

 • 35201 – alates 01.02.2015

 • 35202 – alates 01.03.2015
 • 35203 – alates 01.04.2015
 • 35204 – alates 01.05.2015
 • 35205 – alates 01.06.2015
 • 35206 – alates 01.07.2015
 • 35207 – alates 01.08.2015
 • 35208 – alates 01.09.2015
 • 35209 – alates 01.10.2015
 • 35210 – alates 01.11.2015
 • 35211 – alates 01.12.2015
 • 35212 – alates 01.01.2016
 • 35301 – alates 01.02.2016
 • jne kuni 35311
 • 35312 – alates 01.01.2017
 • 35401 – alates 01.05.2017 (vanaduspensioniiga 63 aastat 3 kuud)
 • 35402 – alates 01.06.2017
 • 35403 – alates 01.07.2017
 • 35404 – alates 01.08.2017
 • 35405 – alates 01.09.2017
 • 35406 – alates 01.10.2017
 • 35407 – alates 01.11.2017
 • 35408 – alates 01.12.2017
 • 35409 – alates 01.01.2018
 • 35410 alates 01.02.2018
 • 35411 – alates 01.03.2018
 • 35412 – alates 01.04.2018
 • 35501 – alates 01.08.2018 (vanaduspensioniiga 63 a 6 kuud)
 • 35502 – alates 01.09.2018
 • 35503 – alates 01.10.2018
 • 35504 – alates 01.11.2018
 • 35505 – alates 01.12.2018
 • 35506 – alates 01.01.2019
 • 35507 – alates 01.02.2019
 • 35508 – alates 01.03.2019
 • 35509 – alates 01.04.2019
 • 35510 – alates 01.05.2019
 • 35511 – alates 01.06.2019
 • 35512 – alates 01.07.2019
 • 35601 – alates 01.11.2019 (vanaduspensioniiga 63 aastat 9 kuud)
 • 35602 – alates 01.12.2019
 • 35603 – alates 01.01.2020
 • 35604 – alates 01.02.2020
 • 35605 – alates 01.03.2020
 • 35606 – alates 01.04.2020
 • 35607 – alates 01.05.2020
 • 35608 – alates 01.06.2020
 • 35609 – alates 01.07.2020
 • 35610 – alates 01.08.2020
 • 35611 – alates 01.09.2020
 • 35612 – alates 01.10.2020
 • 35701 – alates 01.02.2021 (vanaduspensioniiga 64 aastat)

 • 35701 – alates 01.03.2021

 • jne kuni 35711…

Naised

Isikukood

Numbrid 44406 ja kõik enne 444 (443, 442 jne) – makset ei peeta kinni alates 01.11.2002.

 • 44407 – alates 01.02.2003 (vanaduspensioniiga 58 aastat 6 kuud – jõuab 01.01.2003)
 • 44408 – alates 01.03.2003
 • 44409 – alates 01.04.2003
 • 44410 – alates 01.05.2003
 • 44411 – alates 01.06.2003
 • 44412 – alates 01.07.2003
 • 44501 – alates 01.02.2004 (vanaduspensioniiga 59 aastat – jõuab 01.01.2004)
 • 44502 – alates 01.03.2004
  jne kuni 44511
 • 44512 – alates 01.01.2005
 • 44601 – alates 01.08.2005 (vanaduspensioniiga 59 aastat 6 kuud)
 • 44602 – alates 01.09.2005
 • 44603 – alates 01.10.2005
 • 44604 – alates 01.11.2005
 • 44605 – alates 01.12.2005
 • 44606 – alates 01.01.2006
 • 44607 – alates 01.02.2006
 • 44608 – alates 01.03.2006
 • 44609 – alates 01.04.2006
 • 44610 – alates 01.05.2006
 • 44611 – alates 01.06.2006
 • 44612 – alates 01.07.2006
 • 44701 – alates 01.02.2007 (vanaduspensioniiga 60 aastat)
 • 44702 – alates 01.03.2007
  jne kuni 44711
 • 44712 – alates 01.01.2008
 • 44801 – alates 01.08.2008 (vanaduspensioniiga 60 aastat 6 kuud)
 • 44802 – alates 01.09.2008
 • 44803 – alates 01.10.2008
 • 44804 – alates 01.11.2008
 • 44805 – alates 01.12.2008
 • 44806 – alates 01.01.2009
 • 44807 – alates 01.02.2009
 • 44808 – alates 01.03.2009
 • 44809 – alates 01.04.2009
 • 44810 – alates 01.05.2009
 • 44811 – alates 01.06.2009
 • 44812 – alates 01.07.2009
 • 44901 – alates 01.02.2010 (vanaduspensioniiga 61 aastat)
 • 44902 – alates 01.03.2010
 • 44903 – alates 01.04.2010
 • 44904 – alates 01.05.2010
 • 44905 – alates 01.06.2010
 • 44906 – alates 01.07.2010
 • 44907 – alates 01.08.2010
 • 44908 – alates 01.09.2010
 • 44909 – alates 01.10.2010
 • 44910 – alates 01.11.2010
 • 44911 – alates 01.12.2010
 • 44912 – alates 01.01.2011
 • 45001 – alates 01.08.2011 (vanaduspensioniiga 61 aastat 6 kuud)
 • 45002 – alates 01.09.2011
 • 45003 – alates 01.10.2011
 • 45004 – alates 01.11.2011
 • 45005 – alates 01.12.2011
 • 45006 – alates 01.01.2012
 • 45007 – alates 01.02.2012
 • 45008 – alates 01.03.2012
 • 45009 – alates 01.04.2012
 • 45010 – alates 01.05.2012
 • 45011 – alates 01.06.2012
 • 45012 – alates 01.07.2012
 • 45101 – alates 01.02.2013 (vanaduspensioniiga 62 aastat)
 • 45102 – alates 01.03.2013
 • 45103 – alates 01.04.2013
 • 45104 – alates 01.05.2013
 • 45105 – alates 01.06.2013
 • 45106 – alates 01.07.2013
 • 45107 – alates 01.08.2013
 • 45108 – alates 01.09.2013
 • 45109 – alates 01.10.2013
 • 45110 – alates 01.11.2013
 • 45111 – alates 01.12.2013
 • 45112 – alates 01.01.2014
 • 45201 – alates 01.08.2014 (vanaduspensioniiga 62 aastat 6 kuud)
 • 45202 – alates 01.09.2014
 • 45203 – alates 01.10.2014
 • 45204 – alates 01.11.2014
 • 45205 – alates 01.12.2014
 • 45206 – alates 01.01.2015
 • 45207 – alates 01.02.2015
 • 45208 – alates 01.03.2015
 • 45209 – alates 01.04.2015
 • 45210 – alates 01.05.2015
 • 45211 – alates 01.06.2015
 • 45212 – alates 01.07.2015
 • 45301 – alates 01.02.2016 (vanaduspensioniiga 63 aastat)
  jne kuni 45311
 • 45312 – alates 01.01.2017
 • 45401 – alates 01.05.2017 (vanaduspensioniiga 63 aastat 3 kuud)
 • 45402 alates 01.06.2017
 • 45403 – alates 01.07.2017
 • 45404 – alates 01.08.2017
 • 45405 – alates 01.09.2017
 • 45406 – alates 01.10.2017
 • 45407 – alates 01.11.2017
 • 45408 – alates 01.12.2017
 • 45409 – alates 01.01.2018
 • 45410 alates 01.02.2018
 • 45411 – alates 01.03.2018
 • 45412 – alates 01.04.2018
 • 45501 – alates 01.08.2018 (vanaduspensioniiga 63 a 6 kuud)
 • 45502 – alates 01.09.2018
 • 45503 – alates 01.10.2018
 • 45504 – alates 01.11.2018
 • 45505 – alates 01.12.2018
 • 45506 – alates 01.01.2019
 • 45507 – alates 01.02.2019
 • 45508 – alates 01.03.2019
 • 45509 – alates 01.04.2019
 • 45510 – alates 01.05.2019
 • 45511 – alates 01.06.2019
 • 45512 – alates 01.07.2019
 • 45601 – alates 01.11.2019 (vanaduspensioniiga 63 aastat 9 kuud)
 • 45602 – alates 01.12.2019
 • 45603 – alates 01.01.2020
 • 45604 – alates 01.02.2020
 • 45605 – alates 01.03.2020
 • 45606 – alates 01.04.2020
 • 45607 – alates 01.05.2020
 • 45608 – alates 01.06.2020
 • 45609 – alates 01.07.2020
 • 45610 – alates 01.08.2020
 • 45611 – alates 01.09.2020
 • 45612 – alates 01.10.2020
 • 45701 – alates 01.02.2021 (vanaduspensioniiga 64 aastat)
 • 45701 – alates 01.03.2021
 • jne kuni 45711…

Tööandjad on endiselt kohustatud maksma tööandja töötuskindlustusmakset (0,8% määraga) ka töötava vanaduspensionieas isiku või isiku, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, palgalt ning muudelt tasudelt (TKindlS § 42 lg 1 p 2). Tööandja 0,8% määraga tasutud töötuskindlustusmaksest rahastatakse Töötukassa poolt töötajale makstavaid hüvitisi (koondamishüvitised, saamata jäänud palga hüvitis jms) seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega või tööandja pankrotistumisega. Nimetatud juhtudel on vanaduspensionieas töötajatel ja ennetähtaegse pensioni saavatel töötajatel õigus hüvitistele teiste töötajatega võrdsetel alustel

Seoses eeltooduga arvutab TSD programm maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 koodil 1140 tööandja töötuskindlustusmakset (TTK) isikustatult ka juhul, kui väljamakse on tehtud vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension.

Koodi 1140 arvutamise aluseks on kood 1120. Kood 1140 = kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse määr (aastatel 2015–2021 on 0,8%).
 

Näited


Näide 1. Ennetähtaegne pensionär

Töötaja Jaak Tamm on 61aastane. Talle on määratud ennetähtaegne pension (läks pensionile 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist). Talle makstakse 2021. aasta jaanuaris töötasu 500 eurot. Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta; arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2021. aasta jaanuari TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood 353...
Kood 1020 VM liik 10;
Kood 1030 VM summa 500 eurot;
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot;
Kood 1130 TK = 0;
Kood 1140 TTK = Kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot.


Näide 2. Vanaduspensionieas töötaja

Töötaja Eha Lepp, sündinud 1957. aasta jaanuaris, jõudis vanaduspensioniikka 2021. aasta jaanuaris vanuses 64 aastat. Makset ei peeta kinni väljamaksetelt, mida tehakse talle alates 1. veebruarist 2021. 2021. aasta veebruaris maksti talle palka välja 500 eurot. Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta, arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2021. aasta veebruari TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood 45701...
Kood 1020 VM liik 10;
Kood 1030 VM summa 500 eurot;
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot;
Kood 1130 TK = 0;
Kood 1140 TTK = Kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot.


Näide 3. Soodustingimustel pensionär

Töötaja Enn Kask on 59aastane, talle on määratud soodustingimustel vanaduspension 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist sel alusel, et ta on töötanud tervist kahjustavatel ja raskete tingimustega töödel. 2021. aasta jaanuaris maksti talle palka 500 eurot. Palgalt peetakse kinni 1,6%-line töötuskindlustusmakse ja arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%.

2021. aasta jaanuari TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood .....
Kood 1020 VM liik 10;
Kood 1030 VM summa 500 eurot;
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot;
Kood 1130 TK = kood 1120 × kindlustatu töötuskindlustusmakse = 500 × 1,6% = 8 eurot;
Kood 1140 TTK = Kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot.

28.06.2021