Millal saab füüsilisest isikust mitteresident tulumaksu tagasi

Sisukord

1. Üldist


Maksustamisel jaotatakse isikud residentideks ja mitteresidentideks.

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt.

Mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni väljamakse tegemisel. Reeglina on nimetatud kinnipeetud tulumaks mitteresidendile lõplikuks maksuks ehk mitteresident ise tuludeklaratsiooni esitama ei pea (olenevalt tululiigist on deklareerimise kohustus ka saajal, nt ettevõtlustulu või vara võõrandamise kasu korral).

Väljamakse tegija peab tulumaksu kinni kogu summalt, ehk maksustatavast tulust tulumaksu arvutamisel mahaarvamisi (maksuvaba tulu jne) teha ei saa. Erandina arvatakse tulumaksuga maksustatavast summast maha kinnipeetud töötuskindlustusmakse (1,6%).
 

2. Topeltmaksustamise vältimise lepingute rakendamine


Eesti ja välisriigi vahelises tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus (edaspidi maksuleping) sätestatud tulumaksuseadusest soodsama määraga tulumaksu kohaldamiseks väljamakse tegemisel esitatakse tulumaksu kinnipidamisel koos tuludeklaratsiooni vormiga TSD saaja residentsuse tõend vormil TM 3.

 

Tõendit ei pea esitama, kui andmed isiku kehtiva residentsuse kohta teises maksulepinguriigis on juba kantud Maksu- ja Tolliameti registrisse. Nimetatud andmeid saab kontrollida mitteresidentsuse päringu kaudu.

Residentsuse tõendi kasutamise aeg on füüsilisele isikule 12 kuud. Juriidilise isiku, juriidilise isiku staatuseta välismaise isikute ühenduse või varakogumi korral on tõendi kasutamise aeg 36 kuud alates väljaandmisest. Kui välislepingu kohaldamiseks vajalikud maksulepinguriigi residentsust kinnitavad andmed on maksuhaldurile esitatud ning need ei ole muutunud, siis ei ole tõendi kehtivusajal uut tõendit vaja esitada.

Kui väljamakse on litsentsitasu, kinnitab tulu saaja soodsama maksumäära kohaldamiseks vormi TM 3 osas II, et ta on nimetatud tulu saaja. Täidetakse täpsed andmed saadud tulu kohta (näiteks litsentsitasu maksva isiku nimi, registrikood). Kui välislepingust tuleneva soodsama maksumäära kohaldamiseks piisab residentsuse tõendamisest (pole tegamist litsentsitasuga), vormi TM 3 osa II ei täideta.

Juhime tähelepanu, et dividend ja intress pole mitteresidendist saajale maksustatav tulu ning tulumaksuseaduses on maksuvabastusi mitteresidentidele makstud litsentsitasudele. Tulumaksuseaduses sätestatud maksuvabastuse korral puudub vajadus välislepingu maksusoodustuse kohaldamiseks ning vormi TM 3 ei esitata.

Esindajakontol olevate väärtpaberitega seotud väljamaksete puhul on esindajakonto omanikul teatud tingimustel õigus kinnitada tulu saajaid ning nende residentsust vormil TM 3, ka ühtse nimekirjana. Seega esindajakonto puhul esitatakse Eesti maksuhaldurile välisriigi maksuhalduri ja tulu saajate kinnitus vaid erandjuhul, täiendava kontrollimise vajadusel.

Kui väljamakse tegemisel on tulumaksu kinni peetud enam, kui välisleping ette näeb (näiteks puudus residentsuse tõend), siis saab mitteresident välislepingus sätestatust enammakstud tulumaksu tagasi taotleda, esitades maksuhaldurile taotluse vormil TM 3, täites vormi TM 3 osa IV (või samu andmeid sisaldava tulumaksu tagastamise taotluse). Taotlusele lisatakse vajalikud lisadokumendid, mis kinnitavad enammakstud tulumaksu tasumist. Kui aga välislepingust tulenevat soodsamat määra kohaldatakse kohe väljamakse tegemisel, siis enammakstud tulumaksu ei teki ning vormi TM 3 osa IV täita pole vaja.

Välisriigi maksuhaldur kinnitab vormi TM 3 osas III saaja residentsust maksulepingu mõttes.
 

3. Töötuskindlustusmakse mahaarvamine


Mitteresidendist füüsilise isiku maksustatavast tulust arvatakse maha töötuskindlustuse seaduse alusel kinnipeetud töötuskindlustusmaksed (tulumaksuseaduse § 311 lg 1). Nimetatud maksuvabastuse saamiseks ei ole kohustust esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, sest mahaarvamine tehakse juba väljamakse tegemisel vormi TSD lisal 2 (tulumaksuseaduse § 41 p 2, § 42 lg 5).
 

4. Muud mahaarvamised


Mitteresident võib oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust teha tulumaksuseaduses residendile ettenähtud mahaarvamisi, kui mitteresidendist füüsiline isik on Euroopa  Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes esitab residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kalendriaasta maksustatavate tulude kohta hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks. Tuludeklaratsiooni märgib ta Eestis maksustatud tulu ja sellelt Eestis kinnipeetud maksu, samuti välismaalt saadud tulu tema residendiriigi või tulu saamise riigi seaduste kohaselt, et oleks võimalik arvutada välja Eestis maksuvaba tulu.

Seega Eestis mitteresidendile maksustatava (näiteks igakuise) väljamakse tegemisel kinnipeetud (lubatud mahaarvamiste võrra) enammakstud tulumaks tagastatakse mitteresidendile tagantjärele kord aastas maksuhalduri poolt.
 

4.1. Lubatud mahaarvamiste loetelu

 

2020. aasta tuludest saab teatud tingimustel teha järgmised mahaarvamised:

 • maksuvaba tulu – olenevalt tulu suurusest kuni 6000 eurot kalendriaastas (täpsemalt veebilehelt „Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018")

 • täiendav maksuvaba tulu alaealise lapse korral kalendriaastas iga kuni 17aastase lapse kohta

  • alates teisest lapsest 1848 eurot

  • alates kolmandast lapsest 3048 eurot

 • eluasemelaenu intressid – kuni 300 eurot aastas

 • koolituskulud

 • kingitused, annetused

 • kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine

 • kohustuslik sotsiaalkindlustusmakse

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning kingitusi ja annetusi ei saa maksustatavast tulust maha arvata rohkem kui kokku 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.

4.2. Deklaratsiooni täitmisest ja esitamisest


Et tulumaksuseaduse §s 311 lg 2 märgitud mitteresident saaks Eestis maksustatavast tulust mahaarvamisi teha, tuleb esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon Eestis maksustatavate tulude, kinnipeetud tulumaksu ja tehtud dokumentaalselt tõendatud mahaarvamiste kohta hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 30. aprilliks. Kalendriaasta jooksul (mahaarvamiste võrra) enam kinnipeetud tulumaks tagastatakse kord aastas tuludeklaratsiooni alusel.

Abikaasad ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni. Kui abikaasad on kas residendid või tulumaksuseaduse § 311 lõikes 2 nimetatud mitteresidendid, saavad nad abikaasale teatud tingimustel üle kanda enda kasutamata mahaarvamise õiguse.  Abikaasad täidavad enda kohta eraldi tuludeklaratsiooni vormid.

Mitteresident saab esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni Eestis maksustatava tulu kohta, kui ta on Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi resident, et teha mahaarvamisi maksustatavast tulust, kuid kolmandatest riikidest pärit mitteresident residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitada ei saa.

Kui mitteresidendil puudub Eesti isikukood, märgitakse tuludeklaratsiooni Eesti Maksu- ja Tolliameti antud registrikood.

Kui mitteresidendil füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmise ajaks ei ole veel Maksu- ja Tolliameti registrikoodi väljastatud, saab selle pärast vastava taotluse täitmist. Vt juhendit ja vorme.

Mitteresidendile väljastatud Eesti Maksu- ja Tolliameti registrikoodi saab kontrollida mitteresidentsuse päringu kaudu.

Mitteresident, kelle kohta on täidetud tulumaksuseaduse §s 311 lõikes 2 märgitud tingimused, täidab tuludeklaratsiooni vaid Eestis maksustavate tulude kohta. Kui mitteresident on saanud tulu ka väljaspoolt Eestit, märgitakse välismaa tulu liik ja summa, mida Eestis küll ei maksustata, kuid mis mõjutab Eestis maksustatavast tulust tehtavate lubatud mahaarvamiste summat, füüsilise isiku tuludeklaratsiooni välismaa tulude tabelisse 8.9. Välisriigi tulu ja välisriiki tasutud tulumaks peab olema dokumentaalselt tõendatud (sobib näiteks välisriigi maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsiooni koopia). Teisi välismaa tulude tabeleid (8.1 kuni 8.8) mitteresident ei täida.

Mitteresidendi poolt tehtud kulud märgitakse neid tõendavate dokumentide alusel tabelitesse 9.
 

4.3. Tulumaksu tagastamisest


Tulumaksu tagastamise taotlust eraldi esitama ei pea, maksuhaldur tagastab esitatud tuludeklaratsiooni alusel arvutatud enammakstud tulumaksu maksumaksja pangakontole.

Enammakstud tulumaks tagastakse isikule füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel arvutatud summas maksuhalduri poolt tulumaksuseaduse § 46 lõikes 6 sätestatud tähtpäevadeks (1. oktoobriks).

Tagastatava summa ülekandmisel maksukohustuslase välisriigis olevale pangakontole on maksuhalduril õigus tagastatava summa ülekandmise kulud tagastatavast summast maha arvata (maksukorralduse seadus § 106 p 4).

 

 

12.01.2021