Digiteenuste loetelu

Allolev teenuste loetelu ei ole ammendav ning omab tähendust üksnes käibemaksuga maksustamise seisukohast.  

Digiteenused on:
1. elektroonilise side teenused ja
2. elektrooniliselt osutatavad teenused.

 

1. Elektroonilise side teenused

 

Elektroonilise side teenused on:

a) telekommunikatsiooniteenused ja

b) ringhäälinguteenused.

Elektroonilise side teenuseid kirjeldavad:

  • käibemaksudirektiivi 2006/112 art 24
  • Nõukogu rakendusmäärus nr 1042/2013 art 1 (täiendab Nõukogu rakendusmäärust nr 282/2011 artiklitega 6a, 6b)

a) Telekommunikatsiooniteenused

Telekommunikatsiooniteenused on teenused, mis on seotud mis tahes laadi signaalide, kirjutiste, kujutiste ja helide või teabe edastamise, saatmise või vastuvõtmisega juhtme kaudu või raadio teel, optiliste või muude elektromagnetiliste süsteemide abil, sealhulgas sellega seotud edastus-, saate- või vastuvõtumahtude kasutusõiguse üleandmine või võimaldamine, mille hulka kuulub ülemaailmsetele teabevõrkudele juurdepääsu võimaldamine.

Telekommunikatsiooniteenused hõlmavad eelkõige:
a) laua- ja mobiiltelefoniteenused hääle, andmete ja videote ülekandmiseks, sh videokomponendiga telefoniteenused (videofoniteenused);
b) interneti kaudu osutatavad telefoniteenused, sh IP-kõne;
c) kõnepost, kõne ootele panek, kõne edasisuunamine, helistaja kindlakstegemine, konverentskõne ja muud kõnehaldusteenused;
d) kaugotsinguteenused;
e) audiotekstiteenused;
f) faksi-, telegraafi- ja teleksiteenused;
g) internetiühendus, st veebiühendus;
h) eravõrguühendused, mille kaudu pakutakse ainult kliendile ette nähtud telekommunikatsiooniühendust.

Telekommunikatsiooniteenused ei hõlma:
a) elektrooniliselt osutatavad teenuseid;
b) raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuseid (edaspidi „ringhäälinguteenused”).

b) Ringhäälinguteenused

Ringhäälinguteenused hõlmavad audio- ja audiovisuaalteoseid sisaldavaid teenuseid, nagu raadio- ja telesaated, mida edastatakse üldsusele saatekava alusel kommunikatsioonivõrkude kaudu meediateenuse esitaja poolt ja tema toimetusvastutuse all samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks.

Teenused hõlmavad eelkõige järgmist:
a) raadio- või televisioonivõrgu kaudu edastatavad või taasedastatavad raadio- või televisioonisaated;
b) interneti või muu sellise elektroonilise võrgu kaudu levitatavad raadio- või telesaated (IP-striiming), kui neid nende edastamise või taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus samaaegselt üle kantakse.

Teenused ei hõlma järgmist:
a) telekommunikatsiooniteenused;
b) elektrooniliselt osutatavad teenused;
c) teabe esitamine konkreetsete tellitavate saadete kohta;
d) ringhäälingu- ja edastamisõiguste ülekandmine;
e) saate vastuvõtmisel kasutatavate tehniliste vahendite või rajatiste rentimine;
f) interneti või mõne samalaadse elektroonilise võrgu kaudu levitatavad raadio- või telesaated (IP-striiming), välja arvatud juhul, kui neid nende edastamise või taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus samaaegselt üle kantakse.
 

2. Elektrooniliselt osutatavad teenused

 

„Elektrooniliselt osutatavad teenused” hõlmavad teenuseid, mida osutatakse interneti või muu arvutivõrgu kaudu ning mille laadist tingituna osutatakse neid peamiselt automaatselt ja minimaalse inimsekkumisega ning mida infotehnoloogia abita osutada ei saaks.

Elektrooniliselt osutatavaid teenuseid kirjeldavad:

  • käibemaksuseaduse § 2 lg 4
  • direktiivi 2006/112 II lisa
  • Nõukogu rakendusmääruse nr 282/2011 art 7
  • Nõukogu rakendusmääruse nr 1042/2013 art 1 (muudab määruse 282/2011 artiklit 7)

Elektrooniliselt osutatav teenus on:
1) veebikeskkonna võõrandamine;
2) veebi administreerimine;
3) programmi ja seadme kaughooldus;
4) elektrooniliselt edastatava tarkvara võõrandamine ja uuendamine;
5) elektrooniliselt edastatav pilt, tekst ja informatsioon ning elektroonilise andmebaasi kasutamise võimaldamine;
6) elektrooniliselt edastatav muusika, film ja mäng, sealhulgas hasartmäng;
7) elektrooniliselt edastatav poliitiline, kultuuri-, spordi- ja teadusalane ning meelelahutuslik ülekanne;
8) elektrooniline kaugõpe ning muud eelnimetatud teenustega sarnanevad teenused.

Elektroonilised teenused hõlmavad eelkõige järgmisi juhtumeid:
a) digitaaltoodete tarnimine üldiselt, sealhulgas tarkvara ja tarkvara muudatused või täiustatud versioonid;
b) teenused, mis pakuvad või toetavad ettevõtja või isiku esitlemist arvutivõrgus, näiteks veebisaidil või veebileheküljel;
c) teenused, mida arvuti automaatselt osutab interneti või muu arvutivõrgu kaudu vastuseks teatavate andmete sisestamisele teenuse saaja poolt;
d) tasu eest õiguse andmine panna kaup või teenus müüki internetipoena tegutseval veebisaidil, kus potentsiaalsed ostjad teevad oma pakkumised automaatse protseduuri kaudu ning kus mõlemale osapoolele antakse müügi toimumisest teada automaatselt saadetava e-kirja teel;
e) internetiteenuste pakett, milles telekommunikatsioonil on abistav ja teisejärguline osa (st ei piirdu internetiühendusega ning sisaldavad muid elemente, nagu näiteks leheküljed, millelt pääseb ligi uudistele, ilmateatele või reisiinfole; mängusaidid; veebisaitide majutus, juurdepääs internetipõhistele suhtluskanalitele jne);
f) määruse 282/2011 I lisas loetletud teenused:

1) veebilehekülgede tarnimine ja majutamine (hosting), programmide ja seadmete kaughooldus:

a) veebisaitide ja veebilehekülgede majutamine;
b) programmide automaatne võrgupõhine kaughooldus;
c) süsteemide kaughaldus;
d) võrgupõhised andmebaasid, kus teatavaid andmeid salvestatakse ja otsitakse elektrooniliselt;
e) kettaruumi võrgupõhine tarne selle tellimisel.

2) tarkvara tarne ja ajakohastamine:

a) juurdepääs tarkvarale (sealhulgas hanke- ning raamatupidamisprogrammid ja viirusetõrjetarkvara) ning selle täienditele, või tarkvara ja täiendite allalaadimine;
b) ribareklaamide blokeerimiseks vajalik tarkvara (bannerblockers);
c) allalaadimisdraiverid, näiteks tarkvara, mis ühendab arvuti välisseadmetega (näiteks printeriga);
d) veebisaitide filtrite automaatne võrgupõhine paigaldus;
e) tulemüüride automaatne võrgupõhine paigaldus.

3) piltide, tekstide ja andmete tarne, andmekogude kasutamise võimaldamine:

a) juurdepääs töölauateemadele ja nende allalaadimine;
b) juurdepääs fotodele või piltidele või ekraanisäästuritele ja nende allalaadimine;
c) raamatute digiteeritud sisu ja muud elektroonilised trükised;
d) võrguajalehtede ja -ajakirjade tellimine;
e) veebipäevikud ja veebisaitide külastatavuse statistika;
f) võrgu kaudu edastatavad uudised, liiklusteave ja ilmateade;
g) võrgupõhine teave, mida tarkvara loob automaatselt kliendi sisestatud andmete põhjal, näiteks õiguslike ja finantsandmete põhjal (sealhulgas reaalajas pidevalt ajakohastatud börsiteave);
h) reklaamipinna pakkumine, sealhulgas ribareklaamid veebisaidil või veebileheküljel;
i) otsingumootorite ja internetikataloogide kasutamine.

4) muusika, filmide ja mängude, sealhulgas hasart- ja õnnemängude tarne ning poliitika-, kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- ja meelelahutussaadete tarne:

a) juurdepääs muusikale või selle allalaadimine arvutisse ja mobiiltelefoni;
b) juurdepääs reklaamlauludele, katkenditele, helinatoonidele või muudele helidele või nende allalaadimine;
c) juurdepääs filmidele või nende allalaadimine;
d) mängude allalaadimine arvutisse ja mobiiltelefoni;
e) juurdepääs automaatsetele võrgumängudele, mis sõltuvad internetist või samalaadsetest arvutivõrkudest ning kus mängijad ei asu üheaegselt samas kohas.
f) raadio- või televisioonivõrgu, interneti või mõne muu sellise elektroonilise võrgu kaudu levitatavate raadio- või telesaadete vastuvõtmine kuulamiseks või vaatamiseks kasutaja valitud ajal ja kasutaja isikliku taotluse alusel meediateenuse osutaja pakutud saatevalikust, nt tellitavad tele- või videosaated;
g) interneti või mõne samalaadse elektroonilise võrgu kaudu levitatavate raadio- või telesaadete vastuvõtmine (IP-striiming), välja arvatud juhul, kui neid nende edastamise või taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus samaaegselt üle kantakse;
h) kommunikatsioonivõrkude kaudu selliste audio- ja audiovisuaalteoste tarnimine, mida meediateenuse osutaja ei paku ja mis ei kuulu tema toimetusvastutuse alla;
i) meediateenuse osutaja audio- ja audiovisuaalväljundi edasitarnimine kommunikatsioonivõrkude kaudu kellegi teise kui meediateenuse osutaja poolt.

5) kaugõppeteenuste osutamine:

a) õpe, mis on automaatne ja mille toimumine sõltub internetist või samalaadsest arvutivõrgust ning mis nõuab piiratud inimsekkumist või ei nõua seda üldse, sealhulgas virtuaalsed klassiruumid, välja arvatud juhul, kui internetti või samalaadset arvutivõrku kasutatakse üksnes õpetaja ja õpilase vahelise suhtlusvahendina;
b) töövihikud, mida õpilane täidab võrgu kaudu ja mida hinnatakse automaatselt ilma inimsekkumiseta.

Elektroonilised teenused ei hõlma:
a) raadio- ja televisiooniringhäälinguteenused;
b) telekommunikatsiooniteenused;
c) kaubad, mille tellimus esitatakse ja mille tellimust töödeldakse elektrooniliselt;
d) CD-ROMid, disketid ja muud materiaalsed andmekandjad;
e) trükised, näiteks raamatud, teabelehed, ajalehed või ajakirjad;
f) CDd ja helikassetid;
g) videokassetid ja DVDd;
h) mängud CD-ROMil;
i) e-posti teel kliente nõustavate spetsialistide, näiteks juristide ja finantskonsultantide teenused;
j) koolitusteenused, mille puhul õpetaja edastab kursuse sisu interneti või muu arvutivõrgu (kauglingi) kaudu;
k) arvutiseadmete võrguvälised parandusteenused;
l) võrguvälised andmebaasiteenused;
m) reklaamiteenused, näiteks reklaam ajalehtedes, plakatitel ja televisioonis;
n) kasutajatoe teenused telefoni teel;
o) koolitusteenused, mis hõlmavad üksnes kirjavahetuse teel toimuvat õpet, näiteks posti teel toimuvad kursused;
p) tavapärased oksjoniteenused, mis vajavad otsest inimsekkumist, olenemata sellest, kuidas pakkumisi tehakse;

punktid q, r ja s jäetakse välja

t) elektrooniliselt broneeritud kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus-, meelelahutus- ja muude selliste ürituste piletid;
u) elektrooniliselt broneeritud majutus-, autorendi-, restoraniteenused, reisijateveo- või muud sellised teenused.
 

07.03.2019