MOSS-erikorra küsimused ja vastused

Mis muutus alates 2019 digiteenuste maksustamisel?

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima direktiivi muudatus elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse (edaspidi digiteenus) maksustamise koha osas, mille eesmärk on lihtsustada väikeettevõtjate käibemaksukohustuse täitmist. Sellega seoses muudeti käibemaksuseadust, täiendades seda paragrahviga 101 „Isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena, osutatava elektroonilise side teenuse või elektrooniliselt osutatava teenuse käibe tekkimise koht“.

Muudatuse kohaselt on ettevõtjal, kes osutab väikeses mahus piiriüleselt digiteenust, võimalus maksustamisel järgida oma asukohariigi reegleid. Alates 2019. aastast loetakse käibe tekkimise kohaks ettevõtte (teenuse osutaja) asukoht juhul, kui digiteenuste käive teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale ei ületa 10 000 eurot. See tähendab, et kuni vastava künnise täitumiseni on ettevõtjal õigus digiteenuse osutamisel järgida oma asukohariigi reegleid. Seega, Eesti ettevõtja võib maksustada teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale osutatavad digiteenused kuni piirmäära ületamiseni Eesti käibemaksumääraga (20%) ning deklareerida need oma käibedeklaratsioonil siseriikliku käibena KMD lahtris 1.

Ühtlasi on siin tingimuseks, et isik ei oma asukohta või püsivat tegevuskohta mujal liikmesriikides peale tema asukohariigi (koduriigi).

Samas on ettevõtjal võimalus täita maksukohustus tarbimisriigis (st mitte Eestis) ka juhul, kui digiteenuste käive jääb alla 10 000 euro. Selline valik kohustab isikut järgima digiteenuste vastavat maksustamist kahe kalendriaasta jooksul.

Kui digiteenuse müüja juba kasutab MOSS-erikorda, siis on võimalik samal moel deklareerimist jätkata ka alates 1. jaanuarist 2019, st lugeda piirmäära arvestamata kõikide piiriüleste klientide puhul teenuse osutamise kohaks lõpptarbija asukohariik.

Kui MOSS erikorra kasutaja, kelle digiteenuste käive jääb alla 10 000 euro, soovib erikorra kasutamist lõpetada, tuleb MOSS avaldusel täita lõpetamise taotlus („soovin lõpetada erikorra kasutamise“). Siinjuures tuleb silmas pidada, et erikorrast väljaarvamisest alates hakkab ettevõttele kehtima nn karantiiniperiood 6 kuud, mille jooksul ei ole võimalik uuesti erikorra kasutajaks registreerida.

Kui digiteenuste piiriülene käive ületab kalendriaasta algusest arvates 10 000 euro piiri, on edasiste teenuste puhul käibe toimumise kohaks tarbimise liikmesriik ning ettevõtja on kohustatud arvestama ja tasuma käibemaksu vastavas liikmesriigis. Seega peab ettevõtja peale piirmäära täitumist valima, kas registreerida end igas lõpptarbimise liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks või rakendada teises liikmesriigis tekkiva maksukohustuse täitmiseks MOSS erikorda.

Mis muutus alates 2015. aastast käibe toimumise koha reeglites?

Digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavad teenused) osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele on käibe toimumise kohaks kliendi asukohariik. See tähendab, et teenused maksustatakse kliendi asukohariigi käibemaksuga ja maks laekub kliendi asukohariigile.

Mis on MOSS (Mini One Stop Shop ehk elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord)?

Tegemist on digiteenuste maksustamise vabatahtliku erikorraga, mis võimaldab teenuse pakkujal deklareerida ja tasuda teises liikmesriigis tasumisele kuuluv käibemaks läbi oma asukohariigi maksuhalduri ilma, et peaks registreerima käibemaksukohustuslaseks kliendi asukohariigis. Kui isik soovib erikorda kasutada Eesti maksuhalduri kaudu, esitab ta vastava avalduse e-MTAs („Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Digiteenuste maksustamise erikorra kasutajaks registreerimine (MOSS)").

Kes saavad erikorda kasutada?

MOSS-erikorda saavad kasutada käibemaksukohustuslased (teenuse pakkujad), kes osutavad digiteenuseid teises liikmesriigis (tarbimisriigis) asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele (klientidele e-teenuse tarbijatele).

Kui teenuse pakkuja on tarbimisriigis registreeritud käibemaksukohustuslasena või omab seal (püsivat) tegevuskohta, siis kõik selles riigis (nii käibemaksukohustuslastele kui mittemaksukohustuslastele) osutatud digiteenused deklareeritakse tarbimisriigi käibedeklaratsioonil, neid ei deklareerita MOSS-deklaratsioonil.

Püsiva tegevuskoha kaudu teises liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud digiteenused kuuluvad deklareerimisele MOSS-erikorra alusel.

Näide

Eestis erikorra kasutajaks registreerinud ettevõttel on KMKR numbrit omav püsiv tegevuskoht ka Soomes. Soomes osutatud (st Soomes asuvatele klientidele) digiteenused deklareerib ta Soome käibedeklaratsioonil. MOSS-deklaratsioonil neid teenuseid ei kajastata. Samuti ei kajastata MOSS-deklaratsioonil Soome püsivast tegevuskohast Eestis asuvatele klientidele osutatavaid digiteenuseid. Need tuleb deklareerida Eesti käibedeklaratsioonil.
Soome käibemaksukohustuslase numbriga nt Rootsis ja Saksamaal asuvatele eraisikutele osutatud digiteenused deklareeritakse MOSS-deklaratsioonil püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenustena.

Kuidas toimub tarbija asukoha määramine?

Tarbija asukoha määramise reeglid on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti juhendis „Kliendi asukoha määramisest" ning Euroopa Komisjoni juhendis „Selgitavad märkused telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise kohaga seotud ELi käibemaksumuudatuste kohta, mis jõustuvad 2015. aastal" (PDF) (inglise ja teistes keeltes leiab siit).

Kas muudatus puudutab digiteenuste osutamist teiste riikide käibemaksukohustuslastele ja ühenduseväliste riikide isikutele?

Ei puuduta. Teise liikmesriigi käibemaksukohustuslastele ja ühendusevälise riigi isikutele osutatud digiteenused maksustatakse jätkuvalt 0% käibemaksumääraga.

Näited, kuidas maksustatakse digiteenused alates 2015. aastast
Teenuse saaja Digiteenuse maksustamine
Soome (teise liikmesriigi) eraisik Tehing maksustatakse Soome (teise liikmesriigi) käibemaksuga. Kui kasutatakse MOSS erikorda, saab selle tehingu deklareerida MOSS deklaratsioonil ning esitada e-MTA kaudu. Vastasel juhul tuleb tehing deklareerida Soomes, Eesti käibedeklaratsioonil seda ei kajastata.
USA (ühendusevälise riigi) eraisik Tehing maksustatakse 0% vastavalt käibemaksuseaduse (KMS) § 15 lg 4 p 1 – käibe tekkimise koht ei ole Eesti (KMS § 10 lg 5 – müük ettevõtlusega mittetegelevale ühendusevälise riigi isikule). Deklareeritakse Eesti käibedeklaratsioonil lahtris 3.
Eesti eraisik Tehing maksustatakse Eesti käibemaksuga ja deklareeritakse riigisisese käibena Eesti käibedeklaratsioonil lahtris 1.
Prantsusmaa käibemaksukohustuslane Tehing maksustatakse Prantsusmaal (pöördmaksustamine), Eestis deklareeritakse 0% maksumääraga käibedeklaratsioonil lahtrites 3.1 ja 3 ning VD aruandel.

Registreerimine


Mis on registreerimisliikmesriik?

Registreerimisliikmesriik on riik, kus teenuse pakkuja on registreeritud erikorra kasutajaks.
Ühendusevälise riigi digiteenuse pakkuja, kellel puudub Euroopa Liidus (EL) püsiv tegevuskoht, võib registreerimisriigiks valida mistahes ELi liikmesriigi (liiduväline kord).
Kui ühendusevälise riigi teenuse pakkujal on mõnes ELi liikmesriigis püsiv tegevuskoht, saab ta valida registreerimisriigiks ühe nendest riikidest. Liikmesriigi maksukohustuslane saab erikorra kasutamiseks valida oma asukohariigi (liidu kord).

Kas erikorra kasutajaks saab registreerida rohkem kui ühes liikmesriigis?

Kui ettevõte on asutatud Euroopa Liidus, saab registreerimisriigiks olla üksnes tema asukoha liikmesriik ja seda vahetada ei saa.
Kui ettevõte on asutatud väljaspool Euroopa Liitu ja ta on valinud endale registreerimisliikmesriigi, peab ta olema selle riigi MOSS-registris vähemalt kaks aastat alates registreerimise kuupäevast. See ei kehti juhul, kui ettevõte ei vasta enam erikorra kasutamise tingimustele.

Mis on tarbimisliikmesriik?

Tarbimisliikmesriik on riik, kus asub mittekäibemaksukohustuslasest klient (tarbija), ning selle riigi maksuhaldurile tuleb tasuda käibemaks.

Kas erikorrast võib loobuda?

Jah. Loobumisest tuleb registreerimisliikmesriigi maksuhaldurit vähemalt 15 päeva enne kvartali lõppu teavitada ning sel juhul kaotab erikorra kasutajaks registreerimise avaldus kehtivuse järgneva kalendrikvartali algusest.

Kui isiku ettevõtlus muutub ja isik lõpetab erikorraga hõlmatud digiteenuste osutamise, siis tuleb sellest maksuhaldurit teavitada hiljemalt erikorra lõpetamise kuule järgneva kuu 10. päeval.

MOSS-erikorra kasutamise lõpetamiseks või erikorrast loobumiseks tuleb e-MTA MOSS registreerimisavaldusel valida link „Taotle lõpetamist".

Kui erikorra lõpetamine on tingitud ettevõtte asukoha või püsiva tegevuskoha muutumisest, siis isik ei vasta senises registreerimisriigis enam erikorra rakendamise tingimustele. Sellisel juhul saab erikorra kasutaja registreerimisriiki vahetada ning peab märkima uue registreerimisriigi ka oma MOSS-avaldusel.

Kas maksuhaldur saab isiku erikorra kasutamise lõpetada?

Jah. Maksuhaldur lõpetab erikorra kasutamise, kui isik ei ole kaheksa järjestikuse kvartali jooksul digiteenuseid osutanud.

Samuti jäetakse erikorra kasutamise õigusest ilma isik, kes on korduvalt rikkunud erikorra rakendamise nõudeid.

Nõuete täitmata jätmine loetakse korduvaks, kui:

1) maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused MOSS-deklaratsioonide esitamise kohustuse kohta, kuid isik ei ole deklaratsiooni kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates esitatud;

2) maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused käibemaksuvõlgnevuse kohta, kuid isik ei ole võlgu olevat käibemaksusummat ühegi kvartali kohta kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates tasunud. Kui käibemaksuvõlg kvartali kohta on väiksem kui 100 eurot, siis seda korduvaks rikkumiseks ei loeta.

3) pärast registreerimis- või tarbimisliikmesriigi maksuhalduri taotlust ning üks kuu pärast meeldetuletust ei ole isik teinud maksuhaldurile elektrooniliselt kättesaadavaks käibemaksuseaduse § 43 lõikes 16 sätestatud andmeid.

Kui erikorra kasutaja arvatakse välja erikorra kasutamise nõuete rikkumiste tõttu, kaotab ta õiguse rakendada erikorda kaheksa järgneva kvartali jooksul alates lõpetamise otsusest.

Kas käibemaksugrupp saab kasutada erikorda?

Jah. MOSS-deklaratsiooni saab esitada käibemaksugrupi esindusisik. Tuleb silmas pidada, et käibemaksugrupi liikmete puhul kehtivad mõnevõrra erinevad reeglid teistes liikmesriikides asuvate püsivate tegevuskohtade osas:

a) grupp ei saa MOSS-registreerimisavaldusel märkida grupi liikmete teises liikmesriigis asuvaid püsivaid tegevuskohti

b) grupi liikme teises liikmesriigis asuvast püsivast tegevuskohast osutatud teenuseid ei deklareerita grupi MOSS-deklaratsioonil

c) teenused, mida grupp osutab grupi liikme püsiva tegevuskohaga liikmesriigis asuvale kliendile deklareeritakse grupi MOSS-deklaratsioonil (mitte püsiva tegevuskoha liikmesriigi käibedeklaratsioonil).

Kas registreerimisandmeid saab muuta?

Jah, avaldusel peavad kajastuma kõik erikorra kasutaja andmete muudatused. Muudatused tuleb avaldusele märkida hiljemalt muudatusele järgneva kuu 10. päevaks.

Deklareerida saab vaid nende püsivate tegevuskohtade kaudu, mis on eelnevalt MOSS-registreerimisavaldusele märgitud. Seega on oluline jälgida, et enne deklaratsiooni täitmist oleksid avaldusel märgitud teistes liikmesriikides olevad püsivad tegevuskohad. Püsivaid tegevuskohti saab vajadusel lisada ka juba eelnevalt esitatud avaldusele.
 

Deklareerimine


Milline on MOSS-erikorra kasutamisel maksustamisperiood?

Maksustamisperiood on kalendrikvartal.

Kuidas ja millal tuleb MOSS-deklaratsioon esitada?

MOSS-deklaratsioon tuleb esitada hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.
Deklaratsiooni esitamiseks tuleb e-MTAs valida „Maksud" > „Käibemaks" > „Digiteenuste deklaratsioon (MOSS)". Andmeid saab deklaratsioonile kanda nii käsitsi kui XML-failiga laadides. Vt XML-faili tehnilist kirjeldust.

Deklaratsioone on võimalik täita ka enne maksustamisperioodi lõppu, kuid esitada ei saa. Sisestatud andmed saab salvestada ning deklaratsioon jääb staatusesse „Ettevalmistamisel“. Maksustamisperioodi lõppedes on võimalik deklaratsioon kinnitada ja esitada.

Millised andmed kajastatakse MOSS-deklaratsioonil?

MOSS-deklaratsioonil esitatakse järgmised andmed:

  1. erikorda rakendava isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
  2. kvartal ja aasta, mille kohta deklaratsioon esitatakse;
  3. liikmesriik, kus erikorraga hõlmatud teenust osutati (tarbimisliikmesriik);
  4. teenuste maksustatav väärtus kokku eurodes liikmesriikide kaupa;
  5. maksumäär liikmesriikide kaupa;
  6. tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
  7. kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

Tarbimisliikmesriigi ja seal kehtiva käibemaksumäära saab valida etteantud rippmenüüst. Käibemaksusumma arvutab süsteem automaatselt vastavalt valitud maksumäärale. Samuti arvutab süsteem kokku tasumisele kuuluva summa. Käibemaksumäära või käibemaksusummat on deklareerijal võimalik ka endal sisestada.

Olen registreerinud Eestis MOSS-erikorra kasutajaks. Kas MOSS-deklaratsioonil tuleb deklareerida ka tehingud Eestis asuvate klientidega?

Kui registreerimisriik on Eesti, siis Eestis asuvatele klientidele osutatud digiteenuseid MOSS-deklaratsioonil ei kajastata, vaid need deklareeritakse käibedeklaratsioonil (vormil KMD).
Liiduvälise korra kasutaja deklareerib MOSS-deklaratsioonil muuhulgas ka tehingud Eesti klientidega.

Kuidas deklareerib digiteenuseid isik, kellel on lisaks Eestile käibemaksukohustuslase numbrit omav ettevõte Soomes?

Erikorda ei ole võimalik rakendada nendes liikmesriikides, kus isik on registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Seega deklareeritakse Soome klientidele osutatavad digiteenused Soome käibedeklaratsioonil ning käibemaks kuulub tasumisele Soomes.
Kui Soome käibemaksukohustuslase numbrit kasutades müüakse teenuseid nt Rootsi eraisikutele, siis need digiteenused deklareeritakse Eesti maksuhalduri kaudu MOSS-deklaratsioonil. 

Kuidas deklareeritakse Ahvenamaal asuvatele mittekäibemaksukohustustele osutatud digiteenused?

Ahvenamaale osutatud digiteenused tuleb deklareerida Soome käibedeklaratsioonil, mitte MOSS-deklaratsioonil.
Täpsemalt saate lugeda Soome maksuameti veebist MOSS juhendi
Guidance on the special scheme for VAT (the mini One Stop Shop)" punktis 3.1.3 „Business established on the Åland islands".

Kas MOSS-deklaratsioonil esitatud andmeid saab muuta?

Jah. Deklaratsiooni on võimalik parandada kolme aasta jooksul peale esialgse deklaratsiooni esitamist. Pärast kolme aasta möödumist tuleb andmete parandamiseks pöörduda tarbimisliikmesriigi maksuhalduri poole.
Parandatakse esialgset deklaratsiooni, mitte ei viida parandusi sisse jooksvasse perioodi.
Siiski on soovitav deklareerida andmed õigesti juba esimesel korral. Arvestades süsteemi rahvusvahelise iseloomuga võib deklaratsiooni parandusega kaasnev maksukohustuse ümberarvestus hõlmata mitut erinevat maksuhaldurit korraga.

Kuidas kajastatakse kreeditarveid?

Kreeditarve alusel tehtud tehingud võetakse arvesse perioodil, mil teenus osutati. See tähendab, et kreeditarvega parandatakse esialgset deklaratsiooni, mitte ei deklareerita seda perioodil, mil kreeditarve väljastati.
MOSS-deklaratsiooni summa ei saa olla negatiivne.

Kas deklaratsioon tuleb esitada, kui maksustamisperioodil tehingud puudusid?

Jah. Sellisel juhul esitatakse nullsummaline deklaratsioon, mille saab esitada, valides „Loo nullsummaline deklaratsioon“.

Mis juhtub, kui deklaratsioon esitatakse hilinemisega või ei esitata üldse?

Kui deklaratsiooni ei esitata tähtaegselt, saadab registreerimisliikmesriik isikule elektroonilise meeldetuletuse. Deklaratsioonide esitamist ja maksu tasumist jälgib tarbimisliikmesriik, kes otsustab vajadusel sanktsioonide rakendamise, mis määratakse tarbimisliikmesriigi reeglite kohaselt.
 

Maksu tasumine


Kas käibemaksu saab tasuda ainult MOSS-deklaratsiooni alusel kord kvartalis?

MOSS-deklaratsioon esitatakse kord kvartalis ja deklaratsiooni alusel tasuda tulev käibemaks makstakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole pangaülekandega personaalse viitenumbri või deklaratsiooni viitenumbri alusel.
 

29.04.2020