Sa oled siin

Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (isikule on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus (kuni selle kehtivuse lõpuni)) saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. Lähemalt saab sellest lugeda töötukassa kodulehelt: „Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest". 

Alljärgnevalt selgitame lähemalt ja toome näiteid sotsiaalmaksu deklareerimise kohta vähenenud töövõimega töötaja eest.

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist vähenenud töövõimega töötaja eest reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3.
 

Töötukassa maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu tööandja ühekordse taotluse alusel


SMS § 6 lg 1 p 5 kohaselt maksab riik (töötukassa kaudu) sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja eest, kes on osalise või puuduva töövõimega isik ning kelle eest sotsiaalmaksu maksmiseks on tööandja esitanud vastava taotluse. Osalise või puuduva töövõime tingimus loetakse täidetuks ka isikul, kellel on tuvastatud vähemalt 40-protsendiline püsiv töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel (SMS § 13 lg 15).

Töötaja on isik, kes töötab ülalmainitud tööandja juures töölepingu alusel (töötamise registris peab olema registreeritud õige töötamise liik!). Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel või juhatuse liikme tasu saava isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa.

Töötajal tuleb tõendada tööandjale, et tema on vähenenud töövõimega isik, esitades töötukassa otsuse osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistuse, kus peab olema märge vastava pensioniliigi (töövõimetuspension) ja tähtaja kohta. Selle alusel saab tööandja taotleda töötaja eest riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist töötukassalt. Kui vähenenud töövõimega isik on töösuhtes mitme tööandjaga, siis on õigus sotsiaalmaksu soodustust taotleda tööandjal, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lg 1 ja 2 kohaselt. Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest töötukassa maksab sotsiaalmaksu.

Tööandja esitab töötukassale sotsiaalmaksu tasumiseks taotluse, kus näidatakse osalise või puuduva töövõimega töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, töötamise alustamise kuupäev ning kinnitus, et tööandja vastab sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõikes 3 sätestatud tingimusele. Taotluse vorm on saadaval Töötukassa kodulehel (DOC).

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud Rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113 (01.07.2016 jõustunud redaktsioonis). Korra kohaselt peab riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa, kes arvestab ja maksab sotsiaalmaksu riigi poolt tööandja ühekordselt esitatava taotluse alusel. Töötukassa maksab tööandja taotluse alusel vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt (2020. aastal 540 eurolt ehk sotsiaalmaks 178,20 eurot; 2021. aastal 584 eurolt ehk sotsiaalmaks 192,72 eurot) olenemata tööandja poolt töötajale makstava tasu suurusest.

Sotsiaalmaksukohustuse tekkimise päevaks loetakse töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast või tema kohta maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast (töösuhte alguse kuupäev). Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt.

Kui töötukassa kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta (vt näidet 1 ja näidet 5).
 

Tööandja deklareerib vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu TSD lisal 1


Vorm TSD esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Tööandjal ei ole kohustust maksta vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu kuumääralt, tööandja arvestab sotsiaalmaksu tegelikult töötasult, olenemata selle suurusest (SMS § 2 lg 4 p 6). Kui töötukassa maksab sellise töötaja eest sotsiaalmaksu, siis tööandja maksab sotsiaalmaksu tasu osalt, mis ületab töötukassa poolt makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat summat (SMS § 6 lg 3).

Sotsiaalmaksusoodustuse kasutamiseks deklareerib tööandja oma maksudeklaratsiooni vormi TSD lisas 1 koodi 1070 all vähenenud töövõimega töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötukassa. Kui töötasu on väiksem summast, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa, siis koodil 1070 näidatakse töötajale makstud töötasu (vt näidet 4).
Koodil 1070 näidatud summa võrra väheneb koodil 1060 deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse summa, millelt arvutatakse koodil 1100 tööandja tasumisele kuuluv sotsiaalmaks: kood 1100 = (kood 1060 – kood 1070) x 33%.

Näide 1. Vähenenud töövõimega isiku tööle võtmine

Osalise töövõimega isikuga töösuhte alguse kuupäev (töötamise registris ja töötukassale esitatavas taotluses) on 1. august 2021.

Tööandja esitab töötukassale sotsiaalmaksu maksmise taotluse 10. augustil, seega töötukassa sotsiaalmaksu kohustus tekib alates 10. augustist. Töötukassa poolt augusti eest maksmisele kuuluv sotsiaalmaks arvutatakse proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta:
584 ÷ 31 × 22 = 414,45 × 33% = 136,77 eurot.

Töötajale on arvestatud augusti eest töötasu 600 eurot. Töötasu makstakse välja 5. septembril ja deklareeritakse septembri TSD (esitamise tähtaeg 10. oktoober) lisal 1, kus lisaks töötasu brutosummale (kood 1060) 600 eurot deklareerib tööandja koodi 1070 all summa 414,45 eurot ehk palga osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa. Kui deklaratsioon täidetakse e-MTAs, siis Maksu- ja Tolliameti süsteem arvutab deklareeritud andmete alusel sotsiaalmaksu:

Kood 1020 VM liik 10;
Kood 1030 VM summa 600 eurot;
Kood 1060 = Kood 1030 = 600 eurot;
Kood 1070 = 414,45 eurot;
Kood 1100 = (kood 1060 – kood 1070) × 33% = (600 – 414,45) × 33% = 61,23 eurot.

Näide 2. Vähenenud töövõimega isiku puhkus

Töövõimetuspensioni saava töötaja töötasu on 600 eurot kuus. Töötukassale on ühekordne taotlus sotsiaalmaksu maksmiseks selle töötaja eest esitatud 2. juulil. Töötaja on puhkusel 1. septembrist kuni 30. septembrini. Septembris makstakse töötajale välja augusti töötasu 600 eurot ja septembri puhkuseraha 600 eurot, kokku 1200 eurot.

TSD septembri eest lisa 1:

Kood 1030 = kood 1060 = 1200 eurot;
Kood 1070 = 584 + 584* = 1168 eurot;
Sotsiaalmaks kood 1100 = (1200 – 1168) × 33%= 10,56 eurot.

* Tööandjal on õigus kasutada septembris sotsiaalmaksusoodustust kahekordses määras, kuna puhkusetasu makstakse välja septembris ning oktoobris töötajale väljamakset ei tehta.

Kui töötaja puhkab näiteks 16. augustist kuni 14. septembrini ning saab septembri puhkusepäevade eest puhkuseraha augustis 300 eurot, aga tasu septembris töötatud päevade eest 300 eurot saab oktoobris, siis saab pool sotsiaalmaksusoodustust kasutada augustis ja teine pool oktoobris.

Näide 3. Vähenenud töövõimega töötaja tasustamata puhkus või ajutine töövõimetus

Kui töötaja, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa, on terve kuu tasustamata puhkusel või haige, st selle kuu eest talle töötasu ei maksta ja tema eest sotsiaalmaksu ei arvestata, siis tööandjal ei ole õigust vähendada selle võrra oma teiste kuude sotsiaalmaksu kohustust.

Näide 4. Osalise tööajaga töötav vähenenud töövõimega isik (töötasu on 584 eurost väiksem)

Töötaja töötab osalise tööajaga ja saab töötasu 300 eurot kuus.
Tööandja esitas töötukassale ühekordse taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmiseks. Tööandja ise sotsiaalmaksu selle töötaja töötasult ei maksa. Vormi TSD lisas 1 näidatakse: kood 1030 = kood 1060 = 300 eurot ja kood 1070 = 300 eurot, selle tulemusena sotsiaalmaks koodil 1100 = 0.

Koodil 1070 deklareeritav summa ei tohi olla tegeliku väljamakse summast suurem (kuigi töötukassa maksab sotsiaalmaksu 584 eurolt)!

Selle kohta on rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 kinnitatud TSD lisa 1 täitmise korra punktis 10 (PDF) kirjas: „Koodil 1070 näidatakse osalise või puuduva töövõimega isikust töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt tööandja esitatud taotluse alusel maksab sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa ja mille võrra vähendatakse sotsiaalmaksuga maksustatavat töötasu (SMS § 6 lõige 3). Kui osalise või puuduva töövõimega isikule makstud töötasu on väiksem summast, millelt maksab sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa, siis koodil 1070 näidatakse töötajale makstud töötasu."

Näide 5. Sotsiaalmaks töösuhte lõpetamisel

Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on riigil kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Vähenenud töövõimega töötaja, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa, koondatakse töölt, töösuhte viimaseks päevaks on 17. detsember (töötamise registris töötamise lõpukuupäeva kanne). Töötukassa maksab viimase sotsiaalmaksu proportsionaalselt detsembris töötatud päevade arvuga:
584 ÷ 31 × 17 = 320,26 × 33% = 105,69 eurot.

Viimaseks kuuks, millal tööandja saab kasutada SMS §-s 6 ette nähtud soodustust, on töötajale viimase sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse ehk lõpparve maksmise kuu. Detsembris makstakse välja novembri töötasu 600 eurot ja lõpparve 330 eurot kogusummas 930 eurot, seega on tööandjal õigus vähendada detsembris isikule tehtud sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamakset (töötasu + lõpparve) summa võrra, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa kahe kuu (november ja detsembri 17 päeva) eest:
detsembri TSD lisa 1 kood 1030 = kood 1060 = 930 eurot;
kood 1070 = 904,26 eurot (584 + 320,26);
Tööandja sotsiaalmaks kood 1100 = (930 – 904,26) × 33% = 8,49 eurot.

Näide 6. Sotsiaalmaksubaasi vähendamine aastavahetusel muutuva sotsiaalmaksu kuumäära puhul

Riik (Eesti Töötukassa) maksab vähenenud töövõimega isiku eest tööandja ühekordse taotluse olemasolul sotsiaalmaksu arvestusperioodil kehtiva sotsiaalmaksu kuumäära alusel. Seega, kuna detsembris 2020 kehtis sotsiaalmaksu kuumäär 540 eurot, siis riik maksab 2020. a detsembrikuu eest sotsiaalmaksu 540 eurolt. Jaanuaris 2021 on sotsiaalmaksu kuumäär 584 eurot, seega riik maksab arvestusperioodi jaanuar 2021 eest sotsiaalmaksu 584 eurolt.

Tööandja võtab soodustuse arvesse siis, kui töötasu välja makstakse, lähtudes sellest kuumäärast, millelt on riik arvestusperioodi eest sotsiaalmaksu maksnud, täites vormi TSD lisal 1 koodi 1070. Tööandja peab igat kuud eraldi vaatama, st kui näiteks makstakse korraga välja mitme kuu töötasu, siis soodustus liidetakse kokku selle järgi, millised kuumäärad konkreetsetel arvestusperioodidel kehtisid. Kasutamata osa järgmistele kuudele ei kanta (arvestus iga kuu kohta eraldi). Kui konkreetse kuu töötasu brutosumma on väiksem kui kuumäär, siis saab vähendusena arvesse võtta brutosummale vastava summa.

Seega, kui:

  1. detsembrikuu tasu makstakse välja arvestusperioodi lõpus detsembris, siis on detsembrikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär);
  2. detsembrikuu tasu makstakse välja järgmise kuu algul jaanuaris 2021, siis on jaanuarikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär);
  3. detsembrikuu tasu makstakse välja hilinemisega märtsis 2021, siis on märtsikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot detsembrikuu eest (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär). Kui näiteks märtsis makstakse välja lisaks detsembrikuu tasule ka jaanuari- ja veebruarikuu töötasu, siis liidetakse koodile 1070 kokku kõikide nende kuude soodustused, milliste kuude töötasu korraga välja maksti.
    Näiteks kui 2020. a detsembrikuu tasu on 584 eurot, jaanuari 2021 tasu on 300 eurot, veebruari tasu 600 eurot ja töötasu makstakse välja korraga märtsis 2021. a kogusummas 1484 eurot, siis märtsikuu TSD lisa 1 koodile 1070 saab vähendusena näidata 540 (detsembri eest) + 300 (jaanuari eest, NB! brutosumma oli väiksem kui jaanuaris kehtiv sotsiaalmaksu kuumäär) + 584 (veebruari eest) ehk kokku 1424 eurot ning sotsiaalmaksukohustus tekib tööandjal 60 eurolt.
  4. jaanuarikuu tasu makstakse välja jaanuaris – jaanuarikuu TSD lisal 1 koodil 1070 näidatakse 584 eurot;
  5. jaanuarikuu tasu makstakse välja veebruaris – veebruarikuu TSD lisal 1 koodil 1070 näidatakse 584 eurot.

Seega, kui vähenenud töövõimega isiku detsembrikuu tasu maksti välja jaanuaris, siis jaanuarikuu TSD lisal 1 (deklaratsiooni esitamise tähtaeg 10.02) koodil 1070 saab vähendusena deklareerida selle kuumäära, millelt riik sotsiaalmaksu detsembrikuu eest maksis, seega mitte rohkem kui 540 eurot. Esimest korda saab vähendusena koodil 1070 näidata 584 eurot jaanuarikuu 2021 eest makstavale tasule, kui see välja makstakse.
 

19.12.2020