Topeltmaksustamise vältimise lepingute rakendamine

Eesti ja välisriigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus (edaspidi maksuleping) sätestatud tulumaksuseadusest soodsama määraga tulumaksu kohaldamiseks väljamakse tegemisel esitatakse tulumaksu kinnipidamisel koos tuludeklaratsiooni vormiga TSD saaja residentsuse tõend vormil TM3 (Rahandusministri 18. juunil 2004 kinnitatud määrus nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks" koos hilisemate muudatuste ja täiendusega).

Tõendit ei pea esitama, kui andmed isiku kehtiva residentsuse kohta teises maksulepinguriigis on juba kantud Maksu- ja Tolliameti registrisse. Nimetatud andmeid saab kontrollida Maksu- ja Tolliameti kodulehel mitteresidentsuse päringu abil.

Residentsuse tõendi kasutamise aeg on füüsilisele isikule 12 kuud ja juriidilise isiku, juriidilise isiku staatuseta välismaise isikute ühenduse või varakogumi korral 36 kuud alates väljaandmisest.

Kui välislepingu kohaldamiseks vajalikud maksulepinguriigi residentsust kinnitavad andmed on maksuhaldurile esitatud ning need ei ole muutunud, siis ei ole tõendi kehtivusajal uut tõendit esitada vaja.

Kui väljamakse on litsentsitasu, siis kinnitab tulu saaja soodsama maksumäära kohaldamiseks vormi TM3 osas II, et ta on nimetatud tulu saaja. Täidetakse täpsed andmed saadud tulu kohta (nt litsentsitasu maksva isiku nimi, registrikood). Kui välislepingust tuleneva soodsama maksumäära kohaldamiseks piisab residentsuse tõendamisest (pole tegamist litsentsitasuga), vormi TM3 osa II ei täideta.

Juhime tähelepanu, et tulumaksuseaduse kohaselt pole dividend mitteresidendist saajale maksustatav tulu ning on rida maksuvabastusi mitteresidentidele makstud intressidele ja litsentsitasudele. Tulumaksuseaduses sätestatud maksuvabastuse korral puudub vajadus välislepingu maksusoodustuse kohaldamiseks ning vormi TM3 ei esitata.

Esindajakontol olevate väärtpaberitega seotud väljamaksete puhul on esindajakonto omanikul teatud tingimustel õigus kinnitada tulu saajaid ning nende residentsust vormil TM3, ka ühtse nimekirjana.Seega esindajakonto puhul esitatakse Eesti maksuhaldurile välisriigi maksuhalduri ja tulu saajate kinnitus vaid erandjuhul, täiendava kontrollimise vajadusel.

Kui väljamakse tegemisel on tulumaksu kinni peetud enam, kui välisleping ette näeb (nt puudus residentsuse tõend), siis saab mitteresident välislepingus sätestatust enammakstud tulumaksu tagasi taotleda, esitades Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TM3, täites vormi TM3 osa IV (või samu andmeid sisaldava tulumaksu tagastamise taotluse). Taotlusele lisatakse vajalikud lisadokumendid, mis kinnitavad enammakstud tulumaksu tasumist. Kui aga välislepingust tulenevat soodsamat määra kohaldatakse kohe väljamakse tegemisel, siis enammakstud tulumaksu ei teki ning vormi TM3 osa IV täita pole vaja.

Välisriigi maksuhaldur kinnitab vormi TM3 osas III saaja residentsust maksulepingu mõttes.
 

03.05.2019