TSD, ESD ja tõendid 2015

 • Vorm TSD (160.52 KB, PDF) Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon
  Форма TSD (206.74 KB, PDF) Декларация по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии и платежу по страхованию от безработицы
  Form TSD (131.64 KB, PDF)Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension
 • Vormi TSD lisa 1 (123.83 KB, PDF) Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse
  TSd lisa 1 täitmise juhend (51.94 KB, PDF)
  Приложение 1 формы TSD (289.21 KB, PDF)Выплаты, произведённые резидентам — физическим лицам, удержанный подоходный налог, платёж по обязательному пенсионному страхованию и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы работодателя
  Annex 1 of Form TSD (209.07 KB, PDF)Payments made to resident natural persons, withheld income tax, contributions to mandatory funded pension and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums
 • Vormi TSD lisa 2 (574.06 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks
  TSD lisa 2 täitmise juhend (102.49 KB, PDF)
  Приложение 2 формы TSD (387.86 KB, PDF) Выплаты, произведённые нерезидентам — физическим или юридическим лицам, удержанный подоходный налог и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы, выплаты, произведённые договорному инвестиционному фонду и удержанный подоходный налог
  Annex 2 of Form TSD (296.41 KB, PDF) Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums, payments made to contractual investment funds and withheld income tax
 • Vormi TSD lisa 3 (289.8 KB, PDF) Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum
  Vorm TSD lisa 3 lisaleht (576.03 KB, PDF)
  TSD lisa 3 täitmise juhend (40.66 KB, PDF)
  Приложение 3 формы TSD (286.36 KB, PDF)Прибыль, выведенная с постоянного места деятельности юридического лица ― нерезидента
  Annex 3 of Form 3 (203.15 KB, PDF)Profit taken out of permanent establishment of a non-resident legal person
 • Vormi TSD lisa 4 (587.17 KB, PDF) Erisoodustused
  TSD lisa 4 täitmise juhend (26.32 KB, PDF)
  Приложение 4 формы TSD (307.82 KB, PDF)Специальные льготы
  Annex 4 of Form TSD (235.63 KB, PDF) Fringe benefits
 • Vormi TSD lisa 5 (595.71 KB, PDF) Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud
  TSD lisa 5 täitmise juhend (36.05 KB, PDF)
  Приложение 5 формы TSD (247 KB, PDF) (247 KB, PDF)Подарки, пожертвования и расходы на приём
  Annex 5 of Form TSD (167.78 KB, PDF) Gifts, donations and entertainment expenses
 • Vormi TSD lisa 6 (589.89 KB, PDF) Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed
  TSD lisa 6 täitmise juhend (260.45 KB, PDF)
  Приложение 6 формы TSD (244.63 KB, PDF) Расходы, не связанные с предпринимательством и уставной деятельностью, и прочие выплаты
  Annex 6 of Form TSD (166.44 KB, PDF)Expenses unrelated to business and statutory activities and other disbursements
 • Vormi TSD lisa 7 (599.64 KB, PDF) Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 1 (579.7 KB, PDF) Saadud tulud
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 2 (581.2 KB, PDF) Üle antud ja saadud õigused
  TSD lisa 7 täitmise juhend (266.99 KB, PDF)
  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid (142.16 KB, PDF)
  Приложение 7 формы TSD (276.78 KB, PDF) Дивиденды и прочие отчисления от прибыли, выплаты из собственного капитала, и с этими выплатами связанные права
  Annex 7 of Form TSD (193.84 KB, PDF) Dividends and other profit distributions, payments from equity and related rights
 • Vorm ESD (709.2 KB, PDF) Erijuhtude sotsiaalmaksu deklaratsioon
 • Vorm INF 1 (774.33 KB, PDF) Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon
  Форма INF 1 (225.84 KB, PDF) Декларация получателей дивидендов и выплат из собственного капитала
  Form INF 1 (152.3 KB, PDF) Disclosure of recipients of dividends and other equity distributions
   

Tõendid

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

26.01.2021