TSD, ESD ja tõendid 2018

 • Vorm TSD (306.41 KB, PDF) „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon"
  Форма TSD (216.97 KB, PDF) «Декларация по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии и платежу по страхованию от безработицы»
  Form TSD (148.87 KB, PDF) "Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension"
 • Vormi TSD lisa 1 (248.86 KB, PDF) „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse"
  Vormi TSD lisa 1 täitmise juhend (260.03 KB, PDF)
  Приложение 1 формы TSD (300.65 KB, PDF) «Выплаты, произведённые резидентам — физическим лицам, удержанный подоходный налог, платёж по обязательному пенсионному страхованию и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы работодателя»
  Annex 1 of Form TSD (271.92 KB, PDF) "Payments made to resident natural persons, withheld income tax, contributions to mandatory funded pension and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums"
 • Vormi TSD lisa 2 (424.48 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend (465.8 KB, PDF)
  Приложение 2 формы TSD (389.23 KB, PDF) «Выплаты, произведённые нерезидентам — физическим или юридическим лицам, удержанный подоходный налог и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы. Выплаты, произведённые акционерным инвестиционным фондам или договорным инвестиционным фондам и удержанный подоходный налог»
  Annex 2 of Form TSD (358.33 KB, PDF) "Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums. Payments made to public limited funds or contractual investment funds and withheld income tax"

 • Vormi TSD lisa 3 (286.95 KB, PDF) „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum ning krediidiasutuse avansiline makse"
  Vormi TSD lisa 3 lisaleht (576.03 KB, PDF)
  Vormi TSD lisa 3 täitmise juhend (233.61 KB, PDF)
  Приложение 3 формы TSD (303.1 KB, PDF) «Прибыль, выведенная с постоянного места деятельности юридического лица ― нерезидента и авансовые платежи кредитного учреждения»
  Annex 3 of Form 3 (226.54 KB, PDF) "Profit taken out of permanent establishment of a non-resident legal person and advance payment of a credit institution"
 • Vormi TSD lisa 4 (446.42 KB, PDF) „Erisoodustused"
  Vormi TSD lisa 4 täitmise juhend (121.17 KB, PDF)
  Приложение 4 формы TSD (370.27 KB, PDF) «Специальные льготы»
  Annex 4 of Form TSD (462.16 KB, PDF) "Fringe benefits"
 • Vormi TSD lisa 5 (595.71 KB, PDF) „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud"
  Vormi TSD lisa 5 täitmise juhend (270.39 KB, PDF)
  Приложение 5 формы TSD (247 KB, PDF) «Подарки, пожертвования и расходы на приём»
  Annex 5 of Form TSD (167.78 KB, PDF) "Gifts, donations and entertainment expenses"
 • Vormi TSD lisa 6 (1.24 MB, PDF) „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed"
  Vormi TSD lisa 6 täitmise juhend (132.06 KB, PDF)
  Приложение 6 формы TSD (338.4 KB, PDF) «Расходы, не связанные с предпринимательством и уставной деятельностью, и прочие выплаты»
  Annex 6 of Form TSD (232.72 KB, PDF) "Expenses unrelated to business and statutory activities and other disbursements"
 • Vormi TSD lisa 7 (930.52 KB, PDF) „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt"
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 1 (579.7 KB, PDF) „Saadud tulud"
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 2 (581.2 KB, PDF) „Üle antud ja saadud õigused"
  Vormi TSD lisa 7 täitmise juhend (343.75 KB, PDF)
  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid (142.16 KB, PDF)
  Приложение 7 формы TSD (295.18 KB, PDF) «Дивиденды и прочие отчисления от прибыли, выплаты из собственного капитала, и с этими выплатами связанные права, сокрытые отчисления от прибыли и авансовые платежи по подоходному налогу с прибыли кредитных учреждений»
  Annex 7 of Form TSD (218.93 KB, PDF) "Dividends and other profit distributions, payments from equity and related rights, hidden profit distributions and credit institution's advance income tax on profit"
 • Vorm ESD (726.97 KB, PDF) „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon"
 • Vorm INF 1 (912.55 KB, PDF) „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja varjatud kasumieraldiste saajate deklaratsioon"
  Форма INF 1 (236.12 KB, PDF) «Декларация получателей дивидендов, выплат из собственного капитала и сокрытых отчислений от прибыли»
  Form INF 1 (354.07 KB, PDF) "Disclosure of recipients of dividends and other equity payments"
   

Tõendid

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

 • Vorm TSM (702.48 KB, PDF) „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
 • Vorm TSM MR (655.97 KB, PDF) „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
  Form TSM MR (201.46 KB, PDF) "Certificate for payments made to a non-resident, amounts of taxes withheld and calculated"
 • Vorm TSM LIF (229.23 KB, PDF) „Lepingulisele investeerimisfondile või aktsiaseltsifondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend"
 • Vorm TD (116.57 KB, PDF) „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste tõend"
 • Vorm TPS (102.76 KB, PDF) „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend"
 • Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend / Certificate for income tax paid on distributed dividends (107.51 KB, RTF)

 

02.01.2018