TSD, ESD ja tõendid 2016

 • Vorm TSD (302.88 KB, PDF) Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon
  Форма TSD (216.72 KB, PDF) Декларация по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии и платежу по страхованию от безработицы
  Form TSD (145.22 KB, PDF) Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension
 • Vormi TSD lisa 1 (jaanuar – juuni 2016) (345.94 KB, PDF) Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse
  TSD lisa 1 täitmise juhend (jaanuar – juuni 2016) (295.01 KB, PDF)
  Приложение 1 формы TSD (январь – июнь 2016) (300.62 KB, PDF) Выплаты, произведённые резидентам — физическим лицам, удержанный подоходный налог, платёж по обязательному пенсионному страхованию и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы работодателя
  Annex 1 of Form TSD (from January to June 2016) (227.22 KB, PDF)Payments made to resident natural persons, withheld income tax, contributions to mandatory funded pension and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums

  Vormi TSD lisa 1 (juuli – detsember 2016) (309.31 KB, PDF) Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse
  TSD lisa 1 täitmise juhend (juuli – detsember 2016) (372.02 KB, PDF)
  Приложение 1 формы TSD (июль – декабрь 2016) (PDF) Выплаты, произведённые резидентам — физическим лицам, удержанный подоходный налог, платёж по обязательному пенсионному страхованию и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы работодателя
  Annex 1 of Form TSD (from July to December 2016) (272.34 KB, PDF) Payments made to resident natural persons, withheld income tax, contributions to mandatory funded pension and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums
 • Vormi TSD lisa 2 (jaanuar – juuni 2016) (574.06 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks
  TSD lisa 2 täitmise juhend (jaanuar – juuni 2016) (338.23 KB, PDF)
  Приложение 2 формы TSD (январь – июнь 2016) (387.86 KB, PDF) Выплаты, произведённые нерезидентам — физическим или юридическим лицам, удержанный подоходный налог и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы, выплаты, произведённые договорному инвестиционному фонду и удержанный подоходный налог
  Annex 2 of Form TSD (from January to June 2016) (296.41 KB, PDF) Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums, payments made to contractual investment funds and withheld income tax


  Vormi TSD lisa 2 (juuli – detsember 2016) (438.94 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks
  TSD lisa 2 täitmise juhend (juuli – detsember 2016) (338.46 KB, PDF)
  Приложение 2 формы TSD (июль – декабрь 2016) (358.75 KB, PDF) Выплаты, произведённые нерезидентам — физическим или юридическим лицам, удержанный подоходный налог и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы, выплаты, произведённые договорному инвестиционному фонду и удержанный подоходный налог
  Annex 2 of Form TSD (from July to December 2016) (360.33 KB, PDF) Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums, payments made to contractual investment funds and withheld income tax
 • Vormi TSD lisa 3 (289.8 KB, PDF) Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum
  Vorm TSD lisa 3 lisaleht (576.03 KB, PDF)
  TSD lisa 3 täitmise juhend (40.66 KB, PDF)
  Приложение 3 формы TSD  (286.36 KB, PDF) Прибыль, выведенная с постоянного места деятельности юридического лица ― нерезидента
  Annex 3 of Form 3 (203.15 KB, PDF) Profit taken out of permanent establishment of a non-resident legal person
 • Vormi TSD lisa 4 (122.15 KB, PDF) Erisoodustused
  TSD lisa 4 täitmise juhend (104.1 KB, PDF)
  Приложение 4 формы TSD (306.42 KB, PDF)Специальные льготы
  Annex 4 of Form TSD (234.81 KB, PDF) Fringe benefits
 • Vormi TSD lisa 5 (595.71 KB, PDF) Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud
  TSD lisa 5 täitmise juhend (270.39 KB, PDF)
  Приложение 5 формы TSD (247 KB, PDF) (247 KB, PDF)Подарки, пожертвования и расходы на приём
  Annex 5 of Form TSD (167.78 KB, PDF) Gifts, donations and entertainment expenses
 • Vormi TSD lisa 6 (589.89 KB, PDF) Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed
  TSD lisa 6 täitmise juhend (260.45 KB, PDF)
  Приложение 6 формы TSD (244.63 KB, PDF) Расходы, не связанные с предпринимательством и уставной деятельностью, и прочие выплаты
  Annex 6 of Form TSD (166.44 KB, PDF)Expenses unrelated to business and statutory activities and other disbursements
 • Vormi TSD lisa 7 (599.64 KB, PDF) Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 1 (579.7 KB, PDF) Saadud tulud
  Vormi TSD lisa 7 lisaleht 2 (581.2 KB, PDF) Üle antud ja saadud õigused
  TSD lisa 7 täitmise juhend (266.99 KB, PDF)
  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid (142.16 KB, PDF)
  Приложение 7 формы TSD (276.78 KB, PDF) Дивиденды и прочие отчисления от прибыли, выплаты из собственного капитала, и с этими выплатами связанные права
  Annex 7 of Form TSD (193.84 KB, PDF) Dividends and other profit distributions, payments from equity and related rights
 • Vorm ESD (709.2 KB, PDF) Erijuhtude sotsiaalmaksu deklaratsioon
 • Vorm INF 1 (774.33 KB, PDF) Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon
  Форма INF 1 (225.84 KB, PDF) Декларация получателей дивидендов и выплат из собственного капитала
  Form INF 1 (152.3 KB, PDF) Disclosure of recipients of dividends and other equity payments

Tõendid

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

 

28.12.2017