Välisriigis võõrandatud väärtpaberid

Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad eelnevates rubriikides toodud reeglid ja maksustamise põhimõtted. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- või turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.

Enne 2011. aastat omandatud vara soetusmaksumus tuleb Eesti Panga päevakursiga arvutada Eesti kroonidesse ja seejärel eurodesse, võttes aluseks vahetuskursi 15,6466. Sama tehinguga seotud tehinguandmed (näiteks soetusmaksumus ja müügihind) tuleb deklareerida ühes valuutas. Vajadusel võib tehinguandmed ümber arvutada eurodesse.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata tuludeklaratsiooni tabelis 8.2, mis täidetakse analoogselt tabelile 6.1 (v.a investeerimiskonto süsteemis soetatud väärtpaberid).

Selliste väärtpaberite suhtes, millega kaubeldakse avalikult OECD liikmesriigi reguleeritud väärtpaberiturul või alternatiivturul, võib maksukohustuse edasilükkamiseks kasutada nimetatud riigi krediidiasutuses (pangas) avatud investeerimiskontot. Investeerimiskonto välisvaluuta kanded tuleb Euroopa Keskpanga kursiga ümber arvutada eurodesse ning tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 deklareerida eurodes.

 

16.02.2021