Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju

Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta arvesse üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud. Sealjuures ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis maksustamisperioodil või eelnevatel aastatel. Viimasel juhul peab kahju olema juba deklareeritud ning see kantakse eelnevatelt maksustamisperioodidelt üle.

Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui samal aastal väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

Lisaks väärtpaberikahjule võib deklareerida ka juriidilise isiku omakapitali väljamaksete või likvideerimisjaotise maksustamisel tekkivat kahju ning samuti lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel või osaku tagastamisel tekkivat kahju.

Väärtpaberite võõrandamisest tekkinud kahju ei saa väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui:

  • kahju tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või
  • kahju tekkis väärtpaberi turuhinnast kõrgema hinnaga võõrandamisel maksumaksjaga seotud isikult või
  • kahju tekkis väärtpaberite kehtivuse kaotamisest maksumaksjaga seotud isiku kasuks turutingimustest erinevatel tingimustel.

Seotud isikutega kahjuga tehtud tehingutel tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6.1 veergu 8 kirjutada „X” järgmistel juhtudel:

  • kui dividendi saamise õigust andev väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati dividendiõiguslike isikute määramise päeval või 
  • kui dividendi saamise õigust andev väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati 30 päeva jooksul pärast eelnimetatud kuupäeva.

Kahe viimatinimetatud kahjuga tehtud tehingu puhul tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6.1 veergu 9 kirjutada „X”.

Küsimus
Kas dividendiõiguslike aktsiate optsiooni preemiat saab deklareerida, kui aktsiad on müüdud dividendiõiguslike isikute määramise päevale järgneva 30 päeva jooksul kahjuga?

Vastus
Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud situatsioonis arvesse võtta, ei saa arvesse võtta ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju.

 

31.01.2019