Tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetamismaksumus

Olukorras, kui:

  • töötaja on tööandjalt saanud tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on erisoodustuse maksustamisel tasunud tulu- ja sotsiaalmaksu, või

  • füüsiline isik on juriidiliselt isikult saanud kingitusena väärtpabereid, millelt juriidiline isik on kingituse maksustamisel tasunud tulumaksu,

on nende väärtpaberite võõrandamisel õigus füüsilise isiku tuludeklaratsioonis soetamismaksumusena arvestada ka tööandja või juriidilise isiku poolt maksustatud erisoodustuse või kingituse hind (väärtpaberite turuhind või hinnavahe).

Seejuures tuleb väärtpaberid andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult küsida vabas vormis tõend, kus on näidatud väärtpaberite emitendi nimi ja registrikood, väärtpaberite liik, hulk ja hind ning tööandja või juriidilise isiku poolt maksustatud summa. Tõendil on oluline ära näidata ka, mis maksustamisperioodi (kuu, aasta) deklaratsiooni vormil TSD (lisa 4 või lisa 5) on maksustatud summa kajastatud.

Küsimus

Kuidas kujuneb soetamismaksumus väärtpaberitele, mida inimene (töötaja) omandas optsioonilepinguga Eesti tööandjalt?

Vastus

Inimene saab väärtpaberite võõrandamisel soetamismaksumusena arvestada enda poolt tehtud kulud optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud summa tööandja väljastatud tõendi alusel.

Osalusoptsioonileping võib ette näha lepingu sõlmimisel optsioonipreemia tasumise. Inimene saab väärtpaberite võõrandamisel soetamismaksumusena arvestada ka enda poolt tasutud optsioonipreemia.

Samuti võib osalusoptsioonileping ette näha tingimuse, et juhul kui optsioonilepingu sõlmimisest ei ole möödunud 36 kuud ja töötaja otsustab oma optsiooni realiseerida, siis tuleb töötajal tööandjale tasuda erisoodustuselt tekkiva maksukohustuse summa.

Sel juhul saab soetamismaksumusena arvestada ka inimese poolt tööandjale tasutud summa (erisoodustuse maksukohustuse summa).

Juhul kui optsioonilepingu sõlmimisest ei ole möödunud 36 kuud ja optsioon realiseeritakse, siis on tööandjal kohustus erisoodustusena maksustada töötajale antavate väärtpaberite (optsioonilepingu alusvara) turuhind või hinnavahe, millest on lahutatud

  • töötaja tasutud optsioonipreemia ja/või

  • töötaja poolt tööandjale tasutud summa.

Näiteks olukorras, kus erisoodustuse hind (väärtpaberite turuhind) on 1000 eurot ja töötaja tasub tööandjale erisoodustuselt tekkiva maksukohustuse 662,50 eurot, kujuneb tööandja maksustatavaks erisoodustuse hinnaks 1000 – 662,50 = 337,50 eurot. Töötaja omandatud väärtpaberite soetamismaksumuseks kujuneb 1000 eurot (töötaja tasutud 662,50 + erisoodustusena maksustatud 337,50 eurot).

Uuendatud mais 2019
 

03.05.2019