Soetusmaksumus ja võõrandamisega seotud kulud

Väärtpaberi soetusmaksumuseks on kõik väärtpaberi omandamisega tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Väärtpaberi võõrandamisel on müügihinnast lisaks soetusmaksumusele õigus maha arvata ka vara müügi või vahetusega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud, näiteks tehingutasud vms.

Kuna vara võõrandamisega otseselt seotud kulud on määratlemata õigusmõiste, tuleb neid kulusid vaadata iga konkreetse tehingu puhul eraldi. Otseselt seotud kulud saavad olla konkreetse tehingu toimumiseks tehtavad kulutused, ilma milleta ei ole tehingut võimalik sooritada.

Kuluna ei võeta arvesse väärtpaberikonto hooldustasusid ja muid väärtpaberite haldamisega seotud üldkulusid. Need kulud tuleb maksumaksjal teha sõltumata väärtpaberite müügitehingust ja neid kasust maha arvata ega kahjule juurde lisada ei saa.

Küsimus
Millal saab arvesse võtta optsiooni preemiat, kui aktsiate soetamiseks kasutati optsiooni?

Vastus
Optsiooni preemiat saab arvesse võtta aktsia soetusmaksumuse hulgas, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Alates 2014. aastast võib optsiooni preemiat optsiooni täitmise kuupäeva seisuga deklareerida ka juhul, kui optsioon ei realiseeru ning alusvara ei osteta.

Väärtpaberite puhul on lisaks maksustamisperioodil saadud kasule võimalik arvesse võtta ka väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju.

Seega väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju on:

  • müümisel – väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahe
  • vahetamisel – vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse teel vastu saadud väärtpaberi turuhinna vahe

Äriühingute või mittetulundusühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel toimub osaluste vahetuse teel saadud uute osaluste maksustamine nende võõrandamisel, kusjuures maksustatakse vahetatud osaluse soetusmaksumuse ja vastu saadud osaluse müügihinna vahe. Sarnastel tingimustel toimub ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu maksustamine.

Küsimus
Kas tulumaksuga maksustatakse sama fondivalitseja hallatavate erinevate investeerimisfondide osakute vahetamist?

Vastus
Sama fondivalitseja hallatavate erinevate fondide osakute vahetamist ning osaluse vahetamist investeerimisfondide ühinemise käigus ei maksustata tulumaksuga. Neid osakute vahetustehinguid ei pea deklareerima.


Küsimus
Mida lugeda investeerimisfondi osakute omandamise ajaks, kui osakute soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit ning osakuid on maksuvabalt vahetatud?

Vastus
Osakute omandamise ajaks loetakse maksuvaba vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aega.


Erinevatel perioodidel erinevate hindadega soetatud samanimeliste väärtpaberite osalisel võõrandamisel tuleb soetusmaksumuse arvestamisel järjepidevalt lähtuda ühest järgnevatest meetoditest:

  • FIFO – võõrandamine toimub sisseostu järjekorras
  • kaalutud keskmise meetod – ühe võõrandatud väärtpaberi soetusmaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetusmaksumuse summa jagamisel nende arvuga

Küsimus
Kuidas arvestada soetusmaksumust, kui on toimunud split, st kui aktsiate nimiväärtus muutub, kuid aktsiakapital jääb samaks?

Vastus
Splititud aktsiate soetamismaksumus tuleb jagada vastavalt spliti suhtele. Näiteks, kui ühe varasemalt soetatud aktsia asemel saadi kaks aktsiat, siis tuleb soetamismaksumus jagada kahega.

 

Küsimus
Kuidas arvestada soetamismaksumust, kui toimub uute aktsiate emiteerimine ja aktsiakapitali suurendamine?

Vastus
Soetamismaksumuseks on aktsiate saamisel tehtud kulu. Juhul, kui tegemist on tööandjalt turuhinnast soodsama hinnaga saadud aktsiatega ning kui tööandjal on tekkinud maksukohustus erisoodustuselt, siis saab töötaja tööandja väljastatud tõendi alusel tööandja poolt maksustatud summa nende aktsiate soetamismaksumusena arvesse võtta. Tasuta saadud aktsiatel soetamismaksumus puudub.

 

10.05.2021