OÜ või AS ühinemisest füüsilise isiku varaga alates 01.01.2015

01.01.2015 jõustus äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mille kohaselt täiendati äriseadustiku 31. peatükki 41. jaoga, mis reguleerib osaühingu või aktsiaseltsi vara ühendamist tema ainuosanikuks või -aktsionäriks oleva füüsilise isiku varaga (§-d 4271–4275).

Muudatus võimaldab osaühingut või aktsiaseltsi lihtsustatud korras likvideerida sel teel, et äriühingu vara antakse üle ainuosanikuks või -aktsionäriks olevale füüsilisele isikule ning füüsiline isik muutub juriidilise isiku õigusjärglaseks.

Kuivõrd äriseadustiku muudatus näeb ette ühinemismenetluse, kus ainuosanikule või -aktsionärile antakse üle nii äriühingu varad kui ka kohustused, siis ei ole ühinemisel veel selge, mis on äriühingu lõplik kasum, mida ta oma osanikule või aktsionärile jaotab. Seetõttu täiendati tulumaksuseaduse (TuMS) sätetega, mis täpsustavad ühinemisel jaotatud kasumi arvestamist ning maksustamist nii äriühingu kui ka osaniku või aktsionäri tasandil.

Maksustamine äriühingu tasandil

Kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud sõnastuse kohaselt ei tekkinud maksukohustust, kui registrist kustutatud äriühingu vara kasutati jätkuvalt Eestis majandustegevuses.

Alates 1. jaanuarist 2015 kehtiv muudatus täiendab TuMS § 50 lõike 22 sõnastus nii, et maksukohustust ei teki vaid juhul, kui registrist kustutatud äriühingu vara kasutatakse jätkuvalt Eestis majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendist äriühingu püsivas tegevuskohas.

Muudatuse tulemusena tekib sama sätte kohaselt maksukohustus ka äriühingul, kes annab oma vara ja kohustused ühinemisel (äriseadustiku § 391 lõike 7 alusel) üle füüsilisele isikule. Sarnaselt varasemale tekib äriühingul maksukohustus omakapitali osalt, mis ületab äriühingusse tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Maksukohustus arvutatakse ühendatava äriühingu lõppbilansis kajastuva omakapitali summa alusel.

Maksustamine osaniku või aktsionäri tasandil

Alates 1. jaanuarist 2015 täiendati TuMS § 15 lõikega 32, mille kohaselt maksustatakse äriühingult ühinemise tõttu saadud kasu sarnaselt TuMS § 15 lõigetes 2 ja 3 sätestatud omakapitali väljamaksetele ja likvideerimisjaotisele. Seega peab füüsiline isik, kelle varaga äriühingu varad ühinesid, olema tähelepanelik võimalike tekkivate maksukohustuste osas.

TuMS § 15 lõige 32 näeb ette, et äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga maksustatakse tulumaksuga äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ning üle võetud kohustuste vahe, mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud kasu osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, maksustatakse tulumaksuga äralangenud kohustuse summa, mille võrra ühinemisel äriühingust saadud tulu vähendati.

Seega tekib ühinemisel füüsilisel isikul maksukohustus äriühingult omandatud vara ja kohustuste vahelt, mis ületab osaluse soetamismaksumust. Mitterahalises vormis saadud tulu (omandatud vara) arvestatakse turuhinnas. Kui hiljem äriühingult ülevõetud kohustused vähenevad, tekib füüsilisel isikul täiendav maksukohustus.

Kuigi äriseadustiku § 391 lõike 7 alusel toimunud ühinemisel lähevad äriühingu kohustused füüsilisest isikust ainuosanikule või -aktsionärile üle, võib juhtuda, et füüsiline isik ei peagi kõiki kohustusi täitma. Näiteks võib võlausaldaja pärast äriühingu ühinemist loobuda nõudest füüsilise isiku vastu või võib füüsiline isik kohustuse täitmisest keelduda aegumise tõttu.

Samuti võib nõue võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemisel (VÕS § 186 p 3) lõppeda, kui äriühingult kohustuse üle võtnud ainuosanik või -aktsionär on ise äriühingu võlausaldajaks.

Kui äriühingu maksukohustuse arvutamisel on maksustatavat kasumit sellise kohustuse võrra vähendatud, siis tuleb füüsilisel isikul maksta tulumaksu, kui selgub, et ta seda kohustust täitma ei pea.

Füüsilisel isikul tekib maksukohustus sel maksustamisperioodil, kui kohustus ära langeb. Aegumise puhul kaasneb maksukohustus nõude aegumistähtaja saabumisega. Füüsilise isiku tasemel arvestatakse tulumaksu üksnes sellelt kohustuse osalt, mida füüsiline isik ei pea täitma. Näiteks kui füüsiline isik on osa kohustusest täitnud oma vara arvel ning osa kohustusest aegub, siis peab füüsiline isik tulumaksu tasuma ainult sellelt osalt, mis aegus.


Jaanuar 2015
 

15.02.2016