Kasu maksustamine, deklareerimine ja tulumaksu tasumine

Vara võõrandamisest saadud kasu maksustatakse vara müügi korral sellel maksustamisperioodil (kalendriaastal), millal müügitehingust raha laekub. Vahetustehingu puhul tekib kasu maksustamisperioodil, millal tehti vastav kanne kinnistusraamatus.

Kasu vara võõrandamisest deklareeritakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil (vormil A), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada hiljemalt kasu tekkimisele järgneva aasta 30. aprilliks. Mugavam on tuludeklaratsioon esitada elektrooniliselt e-MTA kaudu. Tulude e-deklareerimisel on osa andmetest juba eeltäidetud.

Kui raha laekub vara müüjale mitme aasta jooksul, siis erinevate perioodide kasu arvestamisel võetakse soetusmaksumust ja müügiga otseselt seotud kulusid arvesse konkreetsel maksustamisperioodil laekunud raha osatähtsuse järgi.

Näide
Kaks aastat tagasi ostetud kinnistu ostuhinnaga 6400 eurot müüakse 25 600 euroga ning müügihind laekub kahes osas, käesoleval aastal 6400 eurot ja järgmisel aastal 19 200 eurot ehk käesoleval aastal laekub 25% ning järgmisel aastal 75% müügisummast. Proportsionaalsel soetusmaksumuse arvesse võtmisel võetakse ostuhinnast käesoleval aastal arvesse 25% ehk 1600 eurot ja järgmisel aastal 75% ehk 4800 eurot.

Maksumaksja soovi korral võib soetusmaksumust ja müügiga seotud kulusid arvesse võtta ka maksustamisperioodil laekunud raha ulatuses, st kasu maksustatakse siis, kui laekunud tulu ületab soetusmaksumust ja võõrandamisega seotud kulusid.

Kinnisvara vahendustegevusest saadav kasu deklareeritakse ning maksustatakse üldjuhul ettevõtlustuluna. Kui kinnisvaravahendus on isikule ettevõtluseks, siis tuleb saadud tulu deklareerida ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E). Äriregistrisse kantud FIE saab kasust maha arvata ettevõtlusega seotud kulud. Ettevõtlustulult tuleb maksta nii tulu- kui sotsiaalmaksu.

Kui kinnisvaravahenduse näol ei ole tegemist ettevõtluse tunnustele vastava tegevusega, siis deklareeritakse saadud kasu tuludeklaratsiooni vormil A. Tulult makstakse tulumaksu (sotsiaalmaksu maksma ei pea).

Kinnisvarabroneeringu võõrandamisest või vahendamisest saadav kasu maksustatakse kas ettevõtlustuluna (deklareeritakse vormil E) või kasuna vara võõrandamisest (deklareeritakse vormil A) või muu tuluna (deklareeritakse vormil A).

12.11.2020