Sa oled siin

Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang välistulude korral


1. Põhimõtted

Alates 2011. aastast kehtima hakanud tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) [RT I 18.11.2010,1] muudatustega täiendati tulust tehtavate mahaarvamiste piirangu sätet – TuMS § 282 – lõigetega 2 ja 3.

Lõikega 2 piiratakse tulust tehtavaid mahaarvamisi residendist füüsilisele isikule, kes sai vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa sellest moodustab tulu, mis on Eestis tulumaksust vabastatud. Sellisele tingimusele vastav residendist maksumaksja saab Eestis tulust teha mahaarvamisi Eestis maksustamisele kuuluvast tulust proportsionaalselt selle osakaaluga tema kogutulus (maailmatulus). Töötuskindlustuse seaduse alusel kinni peetud töötuskindlustusmaksed (TuMS § 281 lg 2) saab maha arvata täies ulatuses, kuna mahaarvamine on seotud Eestis teenitud tuluga.

Lõige 3 võimaldab eelmises lõikes sätestatud piirangu vältimiseks maksumaksjal valida ka TuMS § 45 ehk krediidimeetodi. Sellisel juhul lõikes 2 sätestatud piirang ei kohaldu ja maksumaksja välisriigis saadud tulu liidetakse Eestis saadud tulule ning tasumisele kuuluvast tulumaksust arvatakse maha välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaks, arvestades TuMS §-s 45 sätestatud tingimusi.


2. Välistulude maksustamise kaks meetodit

Välistulude maksustamisel kasutatakse kahte meetodit: vabastus- või krediidimeetodit.

Vabastusmeetodi puhul on isikul kohustus deklareerida tulumaksuga maksustatud tulud, kuid maksukohustust Eestis ei järgne.

Krediidimeetodi puhul maksustatakse välisriigis saadud tulud Eestis, arvestades saadud tuludelt välismaal juba tasutud või kinnipeetud tulumaksu vastavalt TuMS § 45 lõigetes 2–6 toodud tingimustele.

 1. Vabastusmeetod (tulud deklareeritakse tabelis 8.8)
  Residendist füüsiline isik, kes sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa või kõik sellest tulust on Eestis tulumaksust vabastatud, saab teha TuMSi 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi oma Eesti maksustatavast tulust proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga isiku sama maksustamisperioodi maksustatavas kogutulus.
  Maksustatava tuluna käsitletakse isiku sellist tulu enne mahaarvamiste tegemist, mis on maksustatav Eestis või riigis, kus tulu saadi (v.a Eesti tulumaksuseaduses sätestatud maksuvabad tulud).

  Näide
  Residendist füüsiline isik sai 2017. aastal välisriigist maksustatud dividende 6000 eurot, mis Eestis on tulumaksust vabastatud. Eestis teenis ta renditulu 2000 eurot. Isiku maksustatav kogutulu on 8000 eurot, millest 6000 eurot ehk 75% on saadud välisriigist. Mahaarvamiste proportsioon leitakse Eesti tulu jagamisel kogutuluga, seega: 2000 ÷ 8000 × 100 = 25%.
  Antud näite puhul võib isik teha mahaarvamisi oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust 25% ulatuses. Maksustamisperioodi maksuvaba tulu on 1728 eurot, sellest 25% moodustab 432 eurot. Seega saab isik oma Eesti tulust maha arvata maksuvaba tulu summas 432 eurot. Sama proportsiooniga arvutatakse läbi ka teised isiku mahaarvamised, nagu koolituskulud, eluasemelaenu intressid jne.
  Eelpool nimetatud piirangut ei kohaldata töötuskindlustuse seaduse alusel kinnipeetud töötuskindlustusmaksetele.
 2. Krediidimeetod (tulud deklareeritakse tabelites 8.1–8.7)
  Isik, kes sai vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis, võib valida tulumaksu arvestamisele ka krediidimeetodi (TuMS § 45). Sellisel juhul eelmises punktis nimetatud piirangut ei kohaldata, kõik välisriigist saadud tulud liidetakse isiku Eesti tuludele ning tasumisele kuuluvast tulumaksust arvatakse maha välisriigis tasutud või kinni peetud tulumaks Eestis kehtiva tulumaksumäära ulatuses. See tähendab, kui välisriigis tasutud tulumaksu summa jääb alla 20%, tuleb Eestis tasuda välisriigi ja Eesti tulumaksu vahe. Kui välisriigis tasutud tulumaksu summa on üle 20%, võetakse maksuarvetuses arvesse ainult 20%. Välisriigis enammakstud tulumaksu Eesti ei hüvita.
  NB! Krediidimeetodit ei saa valida sellise tulu suhtes, mis Eestis on tulumaksust vabastatud (deklareeritud tabelis 8.8) ja mida Eestis tulenevalt välislepingutest tulumaksuga ei maksustata (näiteks Soome pension).

 

   
   

 

 

 26.02.2018
 

26.02.2018