Sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksmise näited


Selgitame näidete varal, kellel on kohustus jälgida maksuvaba sportlasestipendiumi piirmäära täitumist ning kellel tekib piirmäära ületamisel maksukohustus.

Näited Kes peab jälgima ja
kellel tekib maksukohustus?
1. Spordiregistris (Eesti spordiregister) olev spordiorganisatsioon maksab sportlasele sportlasestipendiumit (SpS § 101)
 • Spordiorganisatsioonil on kohustus spordiregistri kaudu jälgida, et sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksuvabasid piirmäärasid ei ületataks;

 • sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära ületamisel tuleb sportlasel ületav summa väljamaksjale tagastada.

2. Spordiregistris olev spordiorganisatsioon maksab ühes aastas sportlasele sportlasestipendiumit (SpS § 101) ja sportlasetoetust (SpS §d 105 ja 106)
 • Sportlase lepingu kehtivuse ajal sportlasetoetuse maksmisel ei ole sportlasestipendiumi lubatud täiendavalt maksta;

 • spordiorganisatsioonil on kohustus jälgida, et sportlasestipendiumit ja sportlasetoetust ei makstaks üle maksuvaba piirmäära (üle 24-kordse kuu töötasu alammäära);

 • sportlasestipendiumi, sportlasetoetuse maksuvaba piirmäära ületamisel tuleb sportlasel ületav summa tagastada;

 • kui spordiorganisatsioon või spordikool soovib sportlast toetada suuremas summas, kui kalendriaasta maksuvaba piirmäär võimaldab, siis tuleb sportlase lepingus tasu suurendada ja väljamakse maksustada kõigi tööjõumaksudega.

3. Tulumaksusoodustusega MTÜ, SA ja usuliste ühingute nimekirjas olev ühing (kes ei ole spordiorganisatsioon/spordikool ega ole registreeritud spordiregistris) maksab sportlasele maksuvaba stipendiumit spordiga seotud teadmiste või oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks (TuMS § 19 lg 6)
 • Ühing peab jälgima spordiga seotud stipendiumitele kehtestatud maksuvaba piirmäära. Piirmäära ületavalt stipendiumilt tuleb tulumaks kinni pidada (TSD lisa 1 või 2);
 • ka sportlasel endal on kohustus jälgida sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära täitumist juhul, kui stipendiumi väljamaksjaid on mitu. Kui stipendiumi väljamaksmisel on jäänud maksuvaba piirmäära ületav osa maksustamata, tekib sportlasel maksuvaba piirmäära ületavalt summalt tulumaksukohustus füüsilise isiku deklaratsiooni alusel;
 • kui sportlane teavitab stipendiumi maksjat, et väljamakse ületab maksuvaba piirmäära, siis on väljamaksjal kohustus stipendiumilt jooksvalt tulumaks kinni pidada ja deklareerida (TSD lisal 1 või 2).
4. Spordiregistris registreeritud tulumaksusoodustusega ühing maksab sportlasele maksuvaba stipendiumit hariduse omandamiseks, nt treeneriõppeks (TuMS § 19 lg 6)
 • Kuna tegemist ei ole sportlasestipendiumiga (SpS § 101) ja/või sportlasetoetusega (SpS § 105), siis ei lähe õppetööks makstud stipendium maksuvaba spordistipendiumi piirmäära arvestusse.
5. Spordiregistris registreeritud tulumaksusoodustusega ühing (spordiorganisatsioon) maksab sportlasele sportlasestipendiumit (SpS § 101)
 • Kuna stipendiumi maksja on spordiorganisatsioon, kohaldub talle spordiseadus ning spordiorganisatsioonil on kohustus spordiregistri kaudu jälgida, et sportlasestipendiumi maksuvabasid piirmäärasid ei ületataks;
 • sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära ületamisel tuleb sportlasel ületav summa väljamaksjale tagastada.
6. MTÜ (kes ei ole tulumaksusoodustusega ühing, spordiorganisatsioon ega ole registreeritud spordiregistris) maksab sportlasele spordiga seotud võimete arendamise soodustamiseks stipendiumit
 • Ühingu poolt väljamakstavalt stipendiumilt kuulub kinnipidamisele tulumaks (TSD lisa 1 või 2).

7. Samal aastal/ajal maksavad sportlasele sportlasestipendiumit spordiorganisatsioon (SpS § 101) ja tulumaksusoodustusega ühing (kes ei ole spordiorganisatsioon/spordikool ega ole registreeritud spordiregistris)
 • Spordiorganisatsioonil on kohustus spordiregistri kaudu jälgida, et sportlasestipendiumi maksuvabasid piirmäärasid ei ületataks;

 • ka sportlasel endal on kohustus jälgida sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära täitumist, sest stipendiumi maksjad ei saa seda üksteise osas teha. Kui sportlane saab tulumaksusoodustusega ühingult spordiga seotud maksuvaba stipendiumit summas, mis ületab sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära, tekib sportlasel ületavalt summalt tulumaksukohustus füüsilise isiku deklaratsiooni alusel;

 • tulumaksusoodustusega ühing peab jälgima maksuvaba piirmäära täitumist enda makstud stipendiumi osas, kuid üle kõikide väljamaksjate ta seda jälgida ei saa, mistõttu spordiga seotud stipendiumite maksmisel soovitame sel teemal sportlasega suhelda, et maksuvaba piirmäära täitumisel hakata stipendiumilt kohe tulumaksu kinni pidama. Nii ei teki sportlasel tuludeklaratsiooni alusel stipendiumilt tagantjärele täiendavat tulumaksukohustust. Tulumaksusoodustusega ühingul tuleb stipendiumilt tulumaksu kinni pidama hakata, kui ühingu enda makstav stipendium ületab maksuvaba piirmäära.

8. Spordiorganisatsioon maksab sportlasele sportlasestipendiumit (SpS § 101) ja riiklik ülikool maksab sportlasest üliõpilasele maksuvaba õppe- ja teadustööks ettenähtud stipendiumit (TuMS § 19 lg 5):
 • Spordiorganisatsioonil on kohustus spordiregistri kaudu jälgida, et sportlasestipendiumi maksuvabasid piirmäärasid ei ületataks;

 • kuna riikliku ülikooli poolt õppe- ja teadustööks makstav stipendium ei ole oma sisult sportlasestipendium, siis seda ei arvata sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära arvestusse.

9. Linnavolikogu määruse alusel makstakse sportlasele stipendiumit (TuMS § 19 lg 5) , mille eesmärgiks on toetada linna noorte ja täiskasvanute vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused
 • Linnavolikogu määruse alusel makstavat stipendiumit ei arvata sportlasestipendiumi maksuvaba piirmäära arvestusse.

Spordiorganisatsioonid/-koolid annavad makstavatest sportlasestipendiumitest, sportlasetoetusest teada spordiregistrile ning tulumaksusoodustusega ühingud annavad kõigist maksuvabadest stipendiumitest maksuhaldurile teada, esitades kord aastas INF 9 deklaratsiooni.

Spordiregistris olevate sportlasestipendiumite ja sportlasetoetuse andmeid tulumaksusoodustusega ühingust spordiorganisatsioon deklaratsioonil INF 9 ei deklareeri.

 

29.09.2020