Sa oled siin

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Metsa võõrandamise viisid
3. Metsamaa (kinnistu) võõrandamisest saadud tulu maksustamine
4. Kasvava metsa raieõiguse ning raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamine
5. Metsamaterjali ja raieõiguse müügist saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse maksustamise erikord metsaomanikele, kes ei ole ettevõtjad (FIE-d)
6. Kuludega arvestamine metsa võõrandamisel, kui metsaomanik ei ole ettevõtja
7. Töödeldud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamine
8. Toetused metsaomanikele


1. Sissejuhatus


Olenevalt metsa võõrandamise ja Natura toetuse saamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Oluline on teada, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega (FIE) või füüsilise isiku (FI) vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Kui metsa müüakse eraisikuna, on tegemist kasuga vara võõrandamisest. Kasu vara võõrandamisest on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasust saab maha arvata vara müügiga otseselt seotud kulud. Kasu kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga ning sotsiaalmaksu ei tasuta.

Ettevõtlus on tulumaksuseaduse kohaselt isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest. Ettevõtluse puhul on võimalik metsa kasvatamise, ülestöötamise, tehnika soetamise, palgatud tööjõuga jms seotud dokumentaalselt tõendatud kulud kanda ettevõtluse kuludesse ja vähendada nendega maksustatavat tulu. FIE-l tuleb lisaks tulumaksule tasuda ka sotsiaalmaksu ning kogumispensioni kohustatud isikul ka kohustusliku kogumispensioni makset.

Kui FIE käive ületab maksustamisperioodil 40 000 eurot, lisandub ka käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus.

FIE on kohustatud pidama oma tulude ja kulude kohta maksu- ja raamatupidamisarvestust. Kõik ettevõtlusest saadud tulud ja ettevõtluse tarbeks tehtud kulud deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E.
 

2. Metsa võõrandamise viisid


Võõrandatakse:

 • metsamaad (kinnisasja)
 • kasvava metsa raieõigust (kasvavat metsa)
 • metsamaterjali (langetatud puu, puutüvi, puutüve järkamisel saadud tüveosa või raidmeid)
 • töödeldud metsamaterjali (lõhutud küttepuud, laudu, prusse jne)
 • kasutusvaldust (kantakse kinnistusraamatusse, kasutusvaldaja kasutab asja ja omandab selle vilju)

Võõrandamisena käsitletakse tehinguid, mille tulemusel vara vahetab omanikku, näiteks ostu-müügitehingud, kinkimine, vahetus jms, kusjuures vahetustehingule kohaldatakse müügilepingu kohta sätestatut. Vahetamisel loetakse maksustatavaks tuluks vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Tulu saadakse ka metsa rendile andmisest või mõne muu pikaajalise lepingu alusel. Sellisel juhul valib maksumaksja ise, kas tegemist on tema ettevõtlustuluga või mitte, kuna renditulu puhul on maksumaksjale endale antud tulumaksuseaduses valikuvõimalus. Juhul kui renditulu ei ole füüsilisele isikule ettevõtlustuluks, siis renditulust mahaarvamisi teha ei saa.

Samuti võib tulu saada ka Natura 2000 erametsamaa toetusest. Toetus tuleb kindlasti tuludeklaratsioonis deklareerida. Kui toetust saab metsaomanik, kes ei ole ettevõtja, siis tema deklareerib selle vormi A tabelis 6.2 ning maksustamine toimub sarnaselt kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulule. Kui aga toetust saadakse metsamaale, mida kasutatakse ettevõtluses, siis tuleb toetus deklareerida vormi E kolmandas osas.

Ettevõtja võib saada lisaks Natura 2000 erametsamaa toetusele ka muid ettevõtlusega seotud toetusi. Ka need on ettevõtlusega seotud tulud ja tuleb tuludeklaratsiooni vormil E deklareerida.
 

3. Metsamaa (kinnistu) võõrandamisest saadud tulu maksustamine


Metsamaa on maatükk, millel kasvab mets ja mis on kantud kinnistusraamatusse.

Maksustamine või mittemaksustamine oleneb sellest, kuidas on metsamaa omandatud ja kas seda on ettevõtluses kasutatud.

Kui omandireformi õigustatud subjekt võõrandab temale omandireformi käigus tagastatud metsamaad, siis on saadud tulu talle maksuvaba, seda ka siis kui metsamaad kasutati ettevõtluses või seda võõrandatakse osade kaupa.

Kui võõrandatakse metsamaad, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, siis loetakse metsamaa müügihind või vahetuse teel vastu saadud vara turuhind FIE ettevõtlustuluks.

Metsamaa, mille soetamismaksumus on eelnevalt kantud ettevõtluse kuludesse, isiklikku tarbimisse võtmisel (nt ettevõtluse lõpetamisel või peatamisel kauemaks kui 12 kuuks) loetakse selle metsamaa turuhind ettevõtlustuluks. Selle metsamaa hilisemal võõrandamisel sama isiku poolt käsitletakse füüsilise isiku (mitte kui FIE) vara võõrandamisena ning saadud kasu maksustatakse tulumaksuga. Maksustatava kasu arvutamisel metsamaa soetamismaksumuseks loetakse ettevõtlustulule lisatud metsamaa turuhind.

Isiklikku tarbimisse võtmist ei teki, kui ettevõtluse vara antakse üle või pärandatakse isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust (kas äriühingule või teisele FIE-le).

Kui võõrandatakse kinkimise teel tasuta omandatud metsamaad, siis loetakse võõrandamisest saadud kasu füüsilise isiku kasuks vara võõrandamisest ja vara omandamiseks tehtud kulu on null. Kui aga kingituse saaja on teinud parenduskulusid, siis need saab soetamiskuludeks lugeda ja tulust maha arvata.

Kui ostetakse kasvava metsaga kinnistu, saab omanik kinnistu ostuhinna jagada sisuliselt kaheks: osaks, mille saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning osaks, mille saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel. Kinnistule ostuhinna osa suuruse arvutamisel võib aluseks võtta maa maksustamishinna, kui ostudokumendil ei ole eraldi näidatud maahinda ja metsahinda. Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisest saadud maksustatava kasu arvutamisel, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda arvesse võtta. Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulu, truupide ehitamise kulu jms.
 

4. Kasvava metsa raieõiguse ning raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamine


Raieõiguse võõrandamisel ei ole tegemist kinnisasja võõrandamisega, vaid ressursi kasutusõiguse võõrandamisega.

Metsamaterjal metsaseaduse § 28 lg 2 tähenduses on:
     1) langetatud puu ja puutüvi
     2) puutüve järkamisel saadud tüveosa
     3) raidmed

Raidmed on:

 • puu järkamisel saadud latv
 • laasimisel saadud oksad
 • laasimisel saadud tüükakabad
 • alamõõdulised notiosad
 • alusmetsast raiutud puud koos okstega

Alates 2020. a on kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamise reeglistik kehtiv ka Natura 2000 erametsamaa toetusele. Natura 2000 erametsamaa toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Tulu maksustatakse kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest:

 • kui võõrandatakse raieõigust või metsamaterjali ettevõtluse objektiks olevalt metsamaalt või saadakse Natura erametsamaa toetust ettevõtluses kasutatavale kinnistule, on saadud tulu ettevõtlustulu;

 • ettevõtluse objektiks olevalt metsamaalt raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest saab metsamaa omanik maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 5000 eurot.

  Tulu maksustamisel omab tähtsust, kas võõrandatav raieõigus ja metsamaterjal on pärit FIE-le kuuluvalt või teisele isikule (nt sõbrale, vennale, abikaasa lahusvarasse jne) kuuluvalt kinnistult ning kas Natura erametsamaa toetust saab FIE-le kuuluvale kinnistule, sest FIE-le kehtib täiendav maksuvabastus kuni 5000 eurot ainult temale kuuluvalt kinnistult raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud tulule ning tema kinnistule saadud Natura 2000 erametsamaa toetusele.
 • Täiendav mahaarvamine ei pea olema dokumentaalselt tõendatud ja see võetakse arvesse alles pärast ettevõtlustulust dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist. Täiendav maksuvabastus ei saa tekitada maksustamisperioodil kahjumit. Maksustamisperioodil kasutamata maksuvabastuse osa ei kanta edasi järgnevatele maksustamisperioodidele.
 • Kui kinnistul on rohkem kui üks omanik, siis iga kaas- või ühisomanik saab oma metsatulust täiendavalt 5000 eurot maha arvata. Kui ühel eraisikul on mitu metsakinnistut, millelt saadakse tulu, siis saadud metsatuludest saab maha arvata kokku 5000 eurot.

  Töödeldud metsamaterjali (nt raiutud küttepuu, hakkepuit jne) võõrandamise puhul ei ole võimalik täiendavat mahaarvamist arvesse võtta.
Näide

FIE-le laekus 2020. aastal oma metsast metsamaterjali müügist 15 000 eurot ja Natura erametsamaa toetust 3000 eurot. 2020. aastal tegi ta metsa ülestöötamisega ja tehnika soetamisega dokumentaalselt tõendatud kulutusi 6000 eurot. Tema ettevõtlustulu on 15 000 + 3000 – 6000 = 12 000 eurot. FIE saab oma maksustatavat tulu vähendada 5000 euro võrra. Seega jääb tema kasuks enne metsandusega seotud teistliiki toetuste lisamist 12000 – 5000 = 7000 eurot.

 • kui isiklikku tarbimisse võetakse metsamaterjali, mille soetamismaksumus on ettevõtluse kuludesse kantud, lisatakse ettevõtlustulule metsamaterjali turuhind;

 • kui võõrandatakse ostetud või kinkimise/pärimise teel omandatud metsamaalt, mis ei ole ettevõtluse objektiks, raieõigust või metsamaterjali või saadakse sellel metsamaale Natura 2000 erametsamaa toetust, siis loetakse saadud kasu kasuks vara võõrandamisest ja deklareeritakse tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.2 ning maksustamine toimub erikorra alusel.
   

5. Metsamaterjali ja raieõiguse müügist saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse maksustamise erikord metsaomanikele, kes ei ole ettevõtjad (FIE-d)


Alates 2012. aastast kehtestati kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule maksuarvestuse erikord. Alates 2020. aastast kehtib erikord ka Natura 2000 erametsamaa toetusele. Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu koos Natura 2000 erametsamaa toetusega nimetame edaspidi metsatuluks.

Metsatulust saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Näiteks kui raieõiguse müügist saadi tulu 2018. aastal, maksustatakse kasu metsatulust hiljemalt 2021. aasta tuludeklaratsiooni alusel. Tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud võib kasust maha arvata.

Metsa majandamise kulusid saab deklareerida, kui metsa majandamine on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga. Metsaseaduse § 16 kohaselt metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Kui metsaseadusega on kehtestatud nõue esitada majandamistegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatis, peab Keskkonnaamet olema lubanud metsateatises kavandatud tegevuse.

Arvesse saab võtta dokumentaalselt tõendatud majandamiskulud. Tulumaksuga mittemaksustatud toetuse arvelt tehtud kulusid ei saa kasust maha arvata.

Näiteks osteti metsa uuendamiseks istikuid 875 euro eest ja istikute ostuks saadi riigilt metsaseaduse alusel metsa uuendamise toetust 700 eurot (maksuvaba toetus). Maksuarvestuses saab majandamise kulusid deklareerida selles osas, mis tehti omafinantseeringu arvelt ehk 875 – 700 = 175 eurot.

Kui metsa majandamiseks tehti kulutusi rohkem, kui metsatulult kasu saadi, saab ka metsa majandamiseks tehtud kulud edasi kanda kuni kolmele aastale.

Näide

2018. aastal saadi metsa müügist 17 000 eurot, sellel aastal arvutati kasu arvestades müügitulust maha soetamishind 7000 eurot ja müügiga seotud kulud 1000 eurot ning saadud kasu 17 000 – 7000 – 1000 = 9000 eurot kanti edasi.

2019. aastal tegi metsaomanik metsa majandamiseks kulutusi 4000 eurot, 2020. aastasse kanti edasi kasu 9000 – 4000 = 5000 eurot. 2020. aastal tegi metsaomanik metsa majandamiseks kulutusi 6000 eurot.

2021. aastasse kannab metsaomanik juba edasi kasu ületavad kulud 6000 – 5000 = 1000 eurot. Edasikantud kuludega saab metsaomanik vähendada 2021.–2023. a saadud metsatulu.

6. Kuludega arvestamine metsa võõrandamisel, kui metsaomanik ei ole ettevõtja


Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse ka metsa majandamise kulud. Metsa peab vastavalt Natura metsamaa reeglitele majandama ka see metsaomanik, kes sai Natura metsamaa toetust. Need kulud on lubatud samuti tuludest maha arvata.

Puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest, on müügiga otseselt seotud kulud.

Vara müügiga otseselt seotud kuludeks on konkreetse võõrandamistehinguga seotud hädavajalikud kulud, mida tegemata ei saa tehingut sooritada või ka kulud, mis võimaldavad tehingut edukamalt sooritada või mis oleksid tehingu mittetoimumisel jäänud kandmata. Näiteks kui metsamaterjali poleks müüdud, ei oleks olnud vajalik ka kasvava metsa ülestöötamisele ja metsamaterjali transportimisele kulutusi teha.

Müügiga seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine.

Võõrandamisega seotud kuludeks ei loeta kulusid metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisel, kuna selline tegevus viitab ettevõtlusele kui iseseisvale majandustegevusele. Sellise tehnika soetamiskulud saab deklareerida ainult FIE.

Tuludeklaratsiooni täitmise lihtsustamiseks leiate näited järgnevast juhendmaterjalist.

Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse sellel aastal maksustamiseks valitud kokku summast saab alates 2020. aastast täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. Järgmisel aastal tuludeklaratsioonis maksustamiseks valitud summast saab jälle kuni 5000 eurot maha arvata, jne.

Täiendava mahaarvamise soodustuse rakendamine toimub tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.2 kaudu.
 

7. Töödeldud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu maksustamine


Metsamaterjali liigitatakse töötlemata ja töödeldud (näiteks prussid, lauad, lõhutud küttepuud, hakkepuit, keemiliselt töödeldud metsamaterjal jms) materjaliks. Töödeldud metsamaterjali võõrandamise korral lähtutakse maksustamise üldpõhimõttest, s.t kas tegemist on vara võõrandamisega või ettevõtlusega. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud kasu maksustamise erikorda ei saa töödeldud metsamaterjali müügitulu maksustamisel kasutada. Töödeldud metsamaterjali võõrandamisel ei saa täiendavat mahaarvamist 5000 eurot arvesse võtta.
 

8. Toetused metsaomanikele


Toetuse saamisel on oluline, kas metsaomanik saab toetust FIE tegevuse tarbeks või füüsilise isikuna, sest maksustamine on erinev.

Maksustamisele ei kuulu füüsilisele isikule seaduse alusel või omavalitsuse määruse alusel makstavad toetused, v.a Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad toetused. Kui toetused makstakse seoses ettevõtlusega, siis see on maksustatav ja deklareeritakse vormi E real 3.7.

Natura 2000 erametsamaa toetust makstakse ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel, aga selle toetuse deklareerib mitteettevõtjast toetuse saaja vormi A tabelis 6.2 ning FIE deklareerib selle toetuse vormi E real 3.1.2. Selle toetuse maksustamise reeglid on erinevad teistest toetustest. Natura 2000 erametsamaa toetuselt PRIA toetust välja makstes tulumaksu kinni ei pea, aga toetuse saajal tuleb see kindlasti tuludeklaratsioonis deklareerida.

Seega kui metsaomanik füüsilise isikuna saab toetusi, mille maksmine tuleneb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest, v.a Natura 2000 erametsamaa toetus, on need tulumaksuga maksustatavad ja need maksustatakse toetust välja makstes. Maksustatud toetuse arvelt, ka Natura 2000 erametsamaa toetuse arvelt, tehtud metsa majandamise kulud saab raieõiguse või metsamaterjali müügitulust maha arvata.

Kui toetuse saab FIE ettevõtluse tegevusalaga seoses, siis tema puhul arvestatakse saadud toetus ettevõtluse tulude hulka. Ettevõtlusega seotud kulud saab ettevõtlustulust maha arvata, sh ka kulud, mis on tehtud toetuse arvelt.
 

07.05.2021