Sa oled siin

Sõidujagamisplatvormi kaudu sõitjateveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamine

Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil.


Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses „Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud“ ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne. Deklareerida tuleb sõitude või autojuhi teenuse eest saadud summa, millest kulusid (nt Uberi, Taxify või mõne muu sõidujagamisteenuse platvormi teenustasu, kütus, autoremont, rehvid jne) maha arvata ei saa.

Kui eraisikust autojuhi pakutav teenus oli seotud sõitja tööülesannete täitmisega, saab tööandja selle kulu oma töötajale hüvitada sõidujagamisteenuse platvormi poolt väljastatud sõidukokkuvõtte alusel kui teise isiku kasuks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulu tulumaksuseaduse § 12 lg 3 lähtuvalt.

Eraisikult eraisikule pakutavate teenuste (sh autojuhtide sõidujagamisteenuse platvormi kaudu teenitud tulu) maksustamise lihtsustamiseks on 2018. aastal võimalik kasutada ettevõtluskontot, sest jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus. Selleks tuleb ettevõtluskontot pakkuvas pangas avada spetsiaalne konto ning teenitud tulu lasta sinna kanda. Pank broneerib laekunud summadest automaatselt ettenähtud protsendi (kui aastane laekumine on kuni 25 000 eurot – on maksumäär 20%, seda ületavalt summalt 40%) maksude katteks ning kannab Maksu- ja Tolliametile. Ettevõtlustulu maksust saab tasutud nii tulumaks, sotsiaalmaks kui ka kohustuslik kogumispensioni makse ning kehtestatud maksumäär võtab arvesse arvestuslikud kulutused, mis teenuse osutamisega tekkida võivad. Maksudeklaratsioonide, ettevõtjaks registreerimise ja kulude üle arvestuse pidamise kohustust eraisikul sellega ei kaasne.

Eraisikul on ettevõtluskonto kasutamine juhusliku (ettevõtlus)tulu teenimisel kindlasti mõistlik, sest ettevõtluskonto kasutamine toob kaasa ka sotsiaalmaksu ja kohustuslikku kogumispensioni makse tasumise, ehk see suurendab II samba pensionifondi sissemakseid ja sealtkaudu teenitud tulu võetakse arvesse ka sotsiaalmaksust sõltuvate hüvitiste maksmisel.

Sinnamaani, kui pankades on ettevõtluskonto avamine võimalik, toimub eraisikust autojuhtide sõidujagamisteenuse platvormi kasutamise kaudu teenitud juhuslikku laadi tulu maksustamine nende tuludeklaratsioonil.

Näide

Juhuslikke sõite osutanud füüsiline isik teenis kolmel kuul igas kuus 100 eurot, viiel kuul igas kuus 150 eurot ja neljal kuul igas kuus 200 eurot. Seega aastas teenis juhuslikke sõite osutanud füüsiline isik kokku 1850 eurot:
3 × 100 = 300 eurot
5 × 150 = 750 eurot
4 × 200 = 800 eurot
Kokku: 1850 eurot

Samas töötas füüsiline isik ka töölepingu alusel ja tema igakuine brutotöötasu oli 450 eurot (brutotasu on tasu enne tulumaksu, töötaja töötuskindlustusmakse ja kohustatud isiku puhul kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamist). Seega aastas teenis füüsiline isik brutotöötasu kokku 5400 eurot. Füüsiline isik oli tööandjale esitanud maksuvaba tulu (500 eurot) rakendamise avalduse.

Füüsilise isiku 2018. aasta tuludeklaratsioonis (esitamise tähtpäev on 1. aprill 2019) eeltäidab Maksu- ja Tolliamet tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 töötasu 5400 eurot ja kinnipeetud tulumaksu 0 eurot (kohaldati maksuvaba tulu) ning tabelisse 9.1 kinnipeetud töötuskindlustusmakse (1,6%) 86.40 eurot ja kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse (2%) 108.00 eurot.

Füüsiline isik ise märgib tabelisse 5.6 osutatud sõiduteenuse tulu 1850 eurot.

Füüsilise isiku maksuarvestus kujuneb 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel:

  1. arvutatakse isiku maksuvaba tulu suurus – selleks liidetakse kõik aasta tulud ehk 5400 + 1850 = 7250 eurot.
    Kui isiku aasta tulu on väiksem kui 14 400 eurot, siis on isiku aasta maksuvaba tulu suuruseks 6000 eurot. Kuna näites toodud isiku aasta tulu on väiksem kui 14 400 eurot, siis kohaldatakse talle maksuvaba tulu 6000 eurot.
  2. arvutatakse isiku tulumaksukohustus – selleks arvatakse isiku aasta tulust maha maksuvaba tulu summa, sotsiaalmaksed ning arvutatakse tulumaks määras 20% ehk (7250 – 6000 – 86.40 – 108) × 20% = 1055.60 × 20% = 211.12 eurot;
  3. võrreldakse tulumaksukohustust juba isiku poolt aasta jooksul tasutud tulumaksuga. Kuna näites toodud isikule kohaldati jooksvalt maksuvaba tulu ning ta aasta jooksul tulumaksu ei tasunud, siis tuleb isikul 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2019. aasta 1. juuliks tasuda tulumaksu 211.12 eurot.

Autojuhtidele, kes tegelevad teenuse osutamisega püsivalt tulu saamiseks, on see ettevõtlustulu ning nad peavad end registreerima äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjaks või asutama osaühingu.

Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) võivad ettevõtlustulust maha arvata ettevõtlusega seotud kulud ning kasumilt peavad nad maksma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud FIE ka kohustusliku kogumispensioni makset.

Käibemaksukohustuslasest FIE peab maksma käibemaksu. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt.

FIE ei saa endale dividende maksta ning ta ei pea esitama majandusaasta aruannet äriregistrile.

Ettevõtlustulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E. Tuludeklaratsioon, sealhulgas vorm E, tuleb esitada kord aastas koos isiku muude tulude ja mahaarvamistega järgneva aasta 31. märtsiks. FIE maksuarvestus on kassapõhine, mis tähendab, et tulud ja kulud tuleb näidata selle aasta maksuarvestuses, millal raha liigub.

Kui FIE soovib näiteks suurema investeeringu tegemiseks raha koguda, siis võib ta kasutada maksukohustuse edasilükkamiseks erikontot.

FIE-d peavad arvestama ka võimalike avansiliste maksete tasumise kohustusega.

FIE maksukohustuste kohta leiate üksikasjalikumat infot juhendist „FIE ABC.


Osaühingu (OÜ) vormis ettevõtlusega tegelemisel peab arvesse võtma, et autojuhi teenuse osutamine on isiku aktiivne tegevus ning palgatulult tuleb maksta tööjõumaksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse, kui isik on liitunud kohustusliku kogumispensioni süsteemiga).

OÜ omanik võib lisaks palgale saada omanikutuluna dividende. Dividendilt tuleb maksta ainult tulumaksu.

OÜ esindaja peab maksustatavate väljamaksete tegemisel esitama igakuiselt Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) ning kord aastas äriregistrile majandusaasta aruande.

Käibemaksukohustus tekib, kui OÜ maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot ning selle määra täitumisel peab OÜ esindaja esitama Maksu- ja Tolliametile avalduse käibemaksuregistrisse kandmiseks. Käibedeklaratsioon (vorm KMD) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada igakuiselt.

Autojuhiteenust osutaval isikul tuleb endal otsustada, millist ettevõtluse vormi – FIE või OÜ – ta hakkab kasutama.

Sõltumata valitud ettevõtlusvormist tuleb arvestada, et Hollandis käibemaksukohustuslasena registreeritud Uberi osutatav rakenduse kasutada andmise teenus kuulub käibemaksuseaduse § 10 lõikes 5 nimetatud teenuste hulka – see tähendab, et Uberi rakenduse kasutamine tekitab sõidujagamisteenust pakkuvale Eesti ettevõtjale (FIE-le või OÜ-le) piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustuse ning sellelt teenuselt tuleb deklareerida ja maksta Eesti maksumääraga 20% käibemaksu (niinimetatud pöördmaksustamine).

Kuna piiratud maksukohustuslasel puudub oma ettevõtluseks ostetud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu (sealhulgas pöördmaksustatud teenuse ostuhinnalt endalt välja arvutatud käibemaksu) mahaarvamise õigus, tasub ettevõtluse käigus autojuhiteenust osutavatel isikutel kaaluda enda registreerimist käibemaksukohustuslaseks tavakorras vabatahtlikult enne registreerimiskohustuse piirmäära täitumist.

 

03.12.2018