Sa oled siin

Füüsilise isiku ja FIE tehtud seotud isikute vahelise tehingu deklareerimise erisused

Kuigi füüsiline isik ja FIE on üks ja sama isik, siis tuludeklaratsiooni vormide A ja E täitmisel on oluline eristada, milline tehing seotud osapooltega ettevõtluse käigus on tehtud füüsilise isikuna ja milline FIEna.
 

Füüsiline isik


Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevates tehingutes saab maksukohustus tekkida eelkõige juriidilisel isikul (nii residendil kui mitteresidendil), kuid ka füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE). Füüsilisel isikul ei teki sellistest tehingutest maksukohustust, kuid sellele vaatamata saab ta olla seotud osapooleks. Tehingus seotud osapooleks olemine ei tähenda automaatselt maksukohustust. Füüsilise isikuga turuhinnast erinev tehing võib maksukohustuse kaasa tuua teisele poolele, kui see on nt juriidiline isik või FIE.

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi A esitades tuleb seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevatest tehingutest teada anda ja tulu arvestamisel arvesse võtta ainult väärtpaberitehinguid. Muudest seotud isikutega tehtud tehingute erinevusest turuväärtusest deklaratsioonil ei teavitata ning need ei mõjuta füüsilise isiku maksukohustust.

Füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist ei loeta ettevõtluseks, seega tuleb need deklareerida vormil A (tabelis 6.1, 6.5 või 8.2), mitte vormil E. Kui väärtpaberite võõrandamine on toimunud seotud osapoolte vahel, siis kahju, mis tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest või turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberite võõrandamisest, maha arvata ei saa.

Kahju, mis tekkis investeerimiskontol olnud raha eest soetatud väärtpaberite võõrandamisest, deklareeritakse investeerimiskonto väljamaksena TuMS § 172 kohaselt.
 

FIE


1. Vormil E ei kajastata vara võõrandamist seotud isikule, kui FIE võõrandab oma isiklikus tarbimises olevat ja maksustamisele kuuluvat vara, mitte ettevõtluses kasutatavat vara. Sellisel juhul tuleb vara võõrandamist kajastada vastavalt tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.2 või 6.3 (8.3) ja siinkohal hinna korrigeerimist ei toimu.

2. Vormil E ei näidata vara renti (üüri) seotud isikule, kui vara rentimine (üürimine) ei ole FIE ettevõtlus. Selline renditulu näidatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 5.4 (8.71) ja sellisel juhul hinna korrigeerimist ei toimu.

Kui FIE ettevõtlus ongi kinnisvara vm vara rentimine või vahendamine ja tehingud ei vasta turuväärtusele ning turuhinnast erineva hinna kasutamine ei ole põhjendatud, tuleb tehinguid kajastada vormil E.

3. Samuti tuleb eristada tehinguid, mis ei kuulugi seotud isikute vaheliste tehingutena maksustamisele, kuigi tehingud on tehtud omavahel seotud isikutega. Need on tehingud, mille kohta tulumaksuseaduses on maksustamisel erisätted:

  • FIE kui tööandja maksab oma töötajatele palka. Tegemist on seotud isikutega, kuid palk ja sotsiaalmaks näidatakse vormi E vastavatel ridadel 1.2.7–1.2.9 või 2.2.7–2.2.9 või 3.2.7–3.2.9 olenevalt töötaja töö iseloomust.
  • FIE teeb oma töötajatele erisoodustusi – näidatakse vastavalt vormi E ridadel 1.2.4–1.2.6 või 2.2.4–2.2.6 või 3.2.4–3.2.6.

Seega enne seotud isikute vaheliste tehingute maksustamisreeglite kohaldamist tuleb hinnata, millise tehinguga on tegemist.

 

19.10.2020