Complexi teated ajavahemikus 2007.-2012. a

27.02.2012

Tollideklaratsiooni täitmise juhendi muudatused Complexis alates 1. märtsist 2012

02.11.2011

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. novembrist 2011

07.07.2011

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 11. augustist 2011

27.12.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. jaanuarist 2011

29.09.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. oktoobrist 2010

07.07.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 8. juulist 2010

28.06.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juulist 2010

26.05.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juunist 2010

28.04.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. maist 2010

29.03.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. aprillist 2010

26.02.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. märtsist 2010

26.01.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 28. jaanuarist 2010

21.10.2009

Complexi 22. oktoobrist 2009 rakenduva tarne kirjeldus

26.06.2009

Tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 01.07.2009

27.11.2008

Käitumisjuhis COMPLEX-i rakendamiseks kui deklaratsioonid on alustatud SIMP süsteemist

01.04.2008

Muudatused Complex-i reeglites alates 03.04.2008

11.01.2008

Muudatused Complex-i reeglites alates 17.01.2008

21.11.2007

Muudatused Complex-i reeglites alates 22.11.2007 (ver 1.7)

20.06.2007

Muudatused Complex-i reeglites alates 19.06.2007

13.04.2007

Muudatused Complex-i reeglites alates 13.04.2007

02.03.2007

Muudatused Complex-i reeglites alates 02.03.2007


Tollideklaratsiooni täitmise juhendi muudatused Complexis alates 1. märtsist 2012

27.02.2012

Seoses 1. märtsist 2012 jõustuvate Eesti tolliseaduse muudatustega, reguleeritakse otsese esindaja vastutust tollideklaratsiooni esitamisel. Sellega viiakse Eesti tolliseadus kooskõlla Euroopa Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 199 sätestatud põhimõttega. Muudatuse kohaselt vastutab nüüd ka otsene esindaja deklareeritud andmete täielikkuse ja õigsuse, esitatud dokumentide autentsuse ning kauba tollideklaratsioonile vastavuse eest. Teisisõnu hakkab otsene esindaja vastutama kauba korrektse deklareerimise eest. Muudatus ei laiene tollivõlale, st analoogselt tänasega ei hakka otsene esindaja vastutama tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest (juhendi lisa 1).

Lisaks on täiendatud lahtri 44AA „Lisadokumendi kood“ täitmist heakskiidetud eksportija andmete märkimise osas. Kui heakskiidetud eksportija on väljastanud arve- või päritoludeklaratsiooni, siis märgitakse lahtrisse kood 6020.
Kui kauba vabasse ringlusse lubamisel ja tariifsete soodustuste (v.a üldine soodustuste süsteem) kohaldamisel on tegemist heakskiidetud eksportija poolt väljastatud arve- või päritoludeklaratsiooniga, märgitakse lahtrisse täiendavalt kood 6020.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. novembrist 2011

02.11.2011

Alates 01.11.2011 on klientidel võimalik lisada tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex lisadokumendina senisetele vormingutele (PDF, JPG ja TIF) lisaks digitaalselt allkirjastatud dokumente (DDOC-vorming) ja seda nii deklaratsiooni üldtasemel kui ka kauba tasemel. Lisadokumedina võib lisada näiteks volikirju, arveid ja muid kauba või toiminguga seotud dokumente.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 11. augustist 2011

07.07.2011

Alates 01.10.2010 on klientidel võimalik rahandusministri 02.05.2006 määruse nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised" § 2 lg 3 p 1 kohaselt esitada taotlus pärast kauba vabastamist tollideklaratsiooni  muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks elektrooniliselt andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel.

Selle tegevuse jaoks seni eraldi kasutajaõigusi ei nõutud ja taotlusi sai esitada tollideklaratsiooni esitamise õigust omav isik. Kuna tollideklaratsiooni esitamine ja hilisem muudatuste taotlemine on siiski erinevad toimingud (tollideklaratsiooni muutmine on lubatud kolme aasta jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates), ei ole aktsepteeritav, et neid toiminguid tehakse ühe ja sama kasutajaõiguse raames. Ennetamaks tekkida võivaid vaidlusi tollideklaratsiooni andmete ja oleku muutmise osas, rakendatakse alates 11. augustist 2011 pärast kauba vabastamist Complexi kaudu tollideklaratsioonile esitatavatele muutmis- ja tühistamistaotlustele eraldi kasutajaõigusi.

Kasutajaõiguse taotlemise vorm asub e-maksuameti/e-tolli üldinfo lehel.    

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. jaanuarist 2011

27.12.2010

1. Seoses Eesti liitumisega euroalaga alates 01.01.2011 muutub Rahandusministri 22.06.2009 määrus nr 42 “Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” (Rahandusministri 29.10.2010 määrus nr 55 "Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega" ).

Complexi muudetakse järgnevalt:

Lahter 22 – “Valuuta. Summa” – märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursi euro suhtes. Imporditava kauba tolliväärtuse määramisel ja eksporditava kauba statistilise väärtuse arvutamisel, kui kauba arvel olev hind ja muud hinnaelemendid on väljendatud eurodes kasutatakse EUV kurssi. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskursse Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ja valuuta koodiks märgitakse EUV.

Lahter 46 – “Statistiline väärtus” – kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega.

Lahter 47 – “Summa” – maksuliigi maksusumma märgitakse eurodes sendi täpsusega.

Lahtrisse B märgitakse deklaratsiooni maksusumma kokku eurodes sendi täpsusega. Euro tähiseks märgitakse EUR.

2. 1. jaanuarist 2011 rakendub Incoterms 2010 Rahvusvahelise Kaubanduskoja siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutusreeglid. Seoses sellega täiendatakse Complexis lahtri 20 klassifikaatorit järgmiste uute tarnetingimustega:

DAP (Delivered At Place)   Tarnitud kohale (…nimetatud sihtkoht)
DAT (Delivered At Terminal) Tarnitud terminalis (...nimetatud terminal sihtsadamas või -kohas)
Tollideklaratsioonide vormistamisel on võimalus kasutada nii Incoterms 2000 kui Incoterms 2010 tarneklausleid.

3. Seoses nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisaga, millega kehtestatakse kaubagrupi 99 kasutamine muutmisega (komisjoni määrus nr 1228/2010 15.12.2010 ) ja rahandusministri 22.06.2009 määruse nr 42 “Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” lisa 4 muutmisega lõpetatakse 1. jaanuarist 2011 rubriigi 9910 kaubakoodide kasutamine.

Alates 1. jaanuarist 2011 tulevad kasutusele järgnevad kaubakoodid:

9905 00 00 00 - ümberasujate kaubad;
9919 00 00 00 - abiellujate kaubad; päranduseks saadud kaubad; õpilaste õppevahendid kirstud, urnid ja hauakaunistused; katastroofi ohvritele ja heategevusorganisatsioonidele saadetud kaubad;
9960 10 00 00 - NATO-sse kuuluvate relvajõudude kaubad (v.a Eesti relvajõud) ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisusule ja liikmetele vajalikud kaubad juhul, kui NATO-sse kuuluvad relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses;
 9960 20 00 00 - julgeoleku- ja kaitseotstarbeline salastusmärkega kaubad.

Ühtse 2,5% tollimaksumääraga maksustatavate kaupade osas muudatusi ei ole, koode 9920 10 01 00, 9920 10 02 00, 9920 10 03 00 ja nendega seotud meetmeid ei muudeta.

Kaubad, millele ei ole kehtestatud uut 99-ga algavat kaubakoodi, deklareeritakse alates 1. jaanuarist 2011 klassifitseermine üldreeglite järgi. Näiteks väikese väärtusega ja   mittekaubanduslikke saadetisi ei saa alates 1. jaanuarist 2011 deklareerida 99-ga algava kaubakoodiga.

4. Vastavalt Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554) §17 lõike 1 punkt 9 muutmisele kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011 maksuvabastust ühendusevälisest riigist saabunud saadetisele väärtusega kuni 21,98 eurot.

5. Complexis tollideklaratsiooni kopeerimisel ei kanta enam üle väärtusega seotud infot (lahtrid 12, 22B, 42, 45, 46) ja eelneva dokumendi (lahter 40) ning lisadokumendiga seotud viitandmeid ja lisatud dokumente ( lahter 44). See teave tuleb sisestada käsitsi.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. oktoobrist 2010

29.09.2010

Rahandusministri 2006. aasta 2. mai määruse nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised" muutmisega seoses on 1. oktoobrist võimalus esitada tollideklaratsiooni muutmistaotlusi (parandamis- või tühistamistaotlusi) peale kauba vabastamist elektrooniliselt.

Tollideklaratsiooni muutmise korral teeb isik ise kõik vajalikud muudatused infosüsteemi väljades (lahtrites), lisab vajalikud dokumendid ja edastab taotluse koos lisainformatsiooniga infosüsteemi vahendusel.

Elektrooniline taotlus esitatakse ja menetletakse selle tolliasutuse poolt, kus deklaratsioon aktsepteeriti, st isikul ei ole taotluse esitamisel võimalik tolliasutust ise valida.

Muutmistaotluse esitamisel on oluline tähele panna järgnevat:

 • Isiku poolt esitatud taotlust ametnik täiendada ei saa. Kui taotlus ei ole korrektne või põhjendatud, lükatakse isiku poolt esitatud elektrooniline taotlus tagasi.
 • Kui otsus on positiivne, siis ametnik selle kohta eraldi dokumenti ei vormista, vaid taotlus rahuldatakse muudatuse aktsepteerimisega.
 • Kui isik soovib, et ametnik teataks talle tasumisele kuuluva maksusumma ja selle tasumise tähtaja kirjalikult, siis tuleb soov lisada taotluse lisainfosse.
 • Kui tegemist on tollimaksu tagasimaksmise või vähendamisega, järgitakse selleks ettenähtud korda.
 • Elektroonilisele taotlusele saab analoogselt tollideklaratsioonile lisada dokumente PDF-, JPG- ja TIF-vormingus.
 • Elektroonilise taotluse menetlemiseks ei ole vaja esitada eraldi väljatrükke. Kogu informatsioon säilib Complexis ja on kättesaadav vastavate õigustega ametnikele ja isikutele.
   

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 8. juulist 2010

07.07.2010

8. juulil 2010 rakenduvad ekspordikontrolli süsteemi (ECS2) muudatused, millega seoses muudetakse Complexis tollideklaratsiooni kahe lahtri täitmist.

Muudatused

Lahtrer 31D „Pakendite arv"
Kaubapositsiooni tasemel on võimalik märkida pakendite arvuks null. Tingimuseks on, et kui kaubapositsiooni tasemel on pakendite arvuks null, siis peab esinema vähemalt üks selline kaup, millel on sama pakendi markeering ja pakendite arv on suurem kui null.

Lahter S29 „Veokulude makseviis"
Andmed märgitakse üldosasse siis, kui veokulude makseviis on kõikidele kaubapositsioonidele ühine. Kaubapositsiooni tasemel saab lahtri täita juhul, kui veokulude makseviis on kaubapostioonide lõikes erinev.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juulist 2010

28.06.2010

1. juulil 2010 jõustub Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 169/2010, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted Euroopa Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 ja millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse tolliseadustik.

Seoses sellega muudetakse Complexi järgnevalt.

1. Lahtris „40B - liik” muutub klassifikaator järgmiselt:

sisenemise ülddeklaratsiooni liik „ENS” asendatakse numbriga „355”
lisandub uus dokumendi liik „337 - ajutise ladustamise ülddeklaratsioon"

2. Lahtris „37C - protseduuri lisakood” muutub koodide E01, E02 ja F63 kirjeldus järgmiselt:

E01 - ühikuhindade kasutamine teatavate kergriknevate kaupade tolliväärtuse määramisel (artikli 152 lõike 1 punkti a alapunkt a)
E02 - kindlad impordiväärtused (näiteks: Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2007)
F63 - suunamine pardavarulattu (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artiklid 37–40)

3. Lahtris „44AR-Lisateave” kustutatakse järgmised koodid:

30100 - lihtsustatud eksport
30200 - lihtsustatud eksport 2

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juunist 2010

26.05.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex on alates 1. juunist laiendatud mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamisega seotud funktsionaalsust.

 1. Mittetäieliku tollideklaratsiooni toimimist täiendati järgmiselt: 

a)  Ekspordil, kui täpsed kaubakogused selguvad mõõteraportist, võib klient esitada mittetäieliku tollideklaratsiooni, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • väljale 99A – “Profiil on märgitud A või C;
 • väljale 1B – “Deklaratsiooni viis” on märgitud B;
 • väljale 44AA – “Lisadokumendi kood” on märgitud üheks puuduvaks dokumendiks mõõteraport koodiga 5001. Puuduolev dokument tähistatakse dokumendiväljal ettenähtud korras;
 • tollideklaratsiooni täiendatakse 5 kalendripäeva jooksul selle esitamisest arvates. 

b)  Teatud majandusliku mõjuga protseduuridele suunamisel ja taasväljaveol tollilaost, kui kauba täpsed kogused selguvad mõõtmisel, võib klient esitada mittetäieliku tollideklaratsiooni, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • väljale 99A – “Profiil on märgitud I, J või D;
 • väljale 1B – “Deklaratsiooni viis” on märgitud B;
 • väljadele 14A-G “Esindaja/Deklarant, 8A-G “Saaja” (impordil) või 2A-G “Saatja” (ekspordil) märgitud isik on klientide nimekirjas, kellele enne 1. juunit 2010 oli antud luba deklaratsioon esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval;
 • väljale 44AA – “Lisadokumendi kood” on märgitud üheks puuduvaks dokumendiks mõõteraport koodiga 5001. Puuduolev dokument tähistatakse dokumendiväljal ettenähtud korras;
 • tollideklaratsiooni täiendatakse 5 kalendripäeva jooksul selle esitamisest arvates. 

c)  Punktides a ja b nimetatud tingimustel esitatud mittetäieliku tollideklaratsiooni korral peab isik lisama puuduolevad lisadokumendid ja nendest tulenevaid andmeid ise 5 kalendripäeva jooksul Complexis korrigeerima. Mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamisel määrab süsteem automaatselt deklaratsiooni muutmise tähtaja ja see kuvatakse lahtris 99BT – “Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg”. 

2. Ühenduse tollisadustiku 2454/93 lisa 38 deklareerimise reeglite alusel tuleb kaupade puhul, mis eelnevalt olid seestöötlemisel, järgnevale protseduurile suunamisel märkida eelnevaks protseduuriks seestöötlemine ka juhul, kui eelnevaks protseduuriks oli tolliladustamine, ajutine importimine või kui kaupa ladustati vabatsoonis.

Sellest tulenevalt on loodud võimalus lisada väljale 49C – lao kood (näiteks AT/0024/EE4000EE), milles seestöötlemisel olnud kaupa ladustati ka muude profiilide kui D korral. Lao koodi märkimine tollideklaratsioonile, millega kaupa laost välja võetakse, on vajalik, kuna siis saab laopidaja aruandest kontrollida, kas väljastamist ootavale kaubale on tegelikult tollideklaratsioon esitatud. Kui deklaratsioonil lao koodi ei ole, siis see deklaratsiooni number ei kajastu ka aruandes.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. maist 2010

28.04.2010

Seoses rahandusministri 2009. aasta 22. juuni määruse nr 42 muutmisega 1. maist 2010 (määruse terviktekst; muudatustega määrus) on infosüsteemi Complex sisse viidud järgnevad täiendused.

 1. Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel on deklarant kohustatud koos impordi tollideklaratsiooniga esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi. Kui lahtris 36 kasutatakse soodusrežiimi koodi, mis algab numbriga 2, 3 või 4, siis peab lahtrisse 44 nõutud dokumendi märkimisel selle ka failina üles laadima. 
 2. Reekspordi korral pärast majandusliku mõjuga protseduuri ei ole nõutav loa omaniku andmete märkimine lahtrisse 2 (profiili C „Reeksport pärast muud majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kui tolliladustamine"). 
 3. Lihtsustatud koodiga 9910 10 08 00 on lubatud kasutada ainult lisakoodi C20 (kaup heategevusorganisatsioonidele). 
 4. Elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel on lubatud rakendada erikorda, mil tollideklaratsioon esitatakse  tagantjärele iga kuu 15. kuupäevaks eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.

  Ekspordi deklaratsioon ei pea sisaldama julgeolekuandmeid ning deklareeritud andmeid ei edastata ECS-i.
  Impordi deklaratsioonil ei ole nõutavad eelneva dokumendi andmed.

  Täiendavad tingimused nõuete rakendamiseks:
 5. lahtris 25A on piiritranspordi liigiks 7 torutransport (elekter, maagaas)
 6. lahtri 33A kaubakoodid on 2716 00 00 00 elektrienergia korral, 2711 21 00 00 maagaasi korral

Aruanded

 1. Lisandunud on aruanne „ET30 Lao aruanne (terminal/ladu) paigutamine ja väljastamine”, mis on koostatud tollilao- ja terminalipidajatele ning võimaldab kontrollida nende tollilattu või tolliterminali sisse või sealt välja vormistatud tollideklaratsioonide menetlemise staatust. Täiendavalt väljastatakse isikutele ka infot, mis on vajalik laoarvestuse pidamiseks. Aruanne on laoarvestuse pidamise abivahend, mitte kannete tegemise alus. 
 2. Aruannetes EE1007 (kliendi impordi ja ekspordi andmed) ja EE1007L (kliendi impordi ja ekspordi andmed lisadokumendi valikuga) on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.
 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. aprillist 2010

29.03.2010

Alates 1. aprillist 2010 võetakse kasutusele aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem (edaspidi EMCS) ning aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteem (edaspidi JVIS). Seoses EMCS-i ja JVIS-i kasutusele võtmisega rakenduvad alates 1. aprillist 2010 aktsiisikaupade tollivormistusel infosüsteemis Complex erinevad muudatused.

1. EMCS-i rakendumisega peab ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki liikuva kaubaga kaasas olema elektrooniline saateleht (edaspidi eSL). Complexis rakendatakse järgnevalt toodud muudatusi.

Ekspordi tolliprotseduuril koodiga 1045

1) Lahtrisse 40 on lisatud uus dokumendi liik AAD – haldus-saatedokument.
Andmeväli täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z
 • 40B – märgitakse AAD
 • 40C – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i number (ARC – haldusviitenumber)
 • 40E – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i kauba järjekorra number
 • 40D – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i kuupäev

2) Loodud on talitlusreeglid, mis võrdlevad järgmisi EMCS-i ja Complexi andmeid:

 • kauba netomassi
 • kauba brutomassi
 • tariifset klassifikatsiooni
 • kauba kogust (lahter 41B)
 • kauba saaja andmeid

3) Talitlusreeglid kontrollivad, et:

 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektrooniline saateleht on EMCS süsteemis vabastatavas olekus
 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektroonilise saatelehe andmed on tõesed
 • ühel kaubal ei oleks mitut eelnevat dokumenti tüübiga AAD
 • ühe kauba juures eelnevaks dokumendiks oleva elektroonilise saatelehe kõik kaubad on sellele samale ekspordi tollideklaratsioonile märgitud

Vabasse ringlusse lubamisel

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud registreeritud kauba saatja peab kauba toimetamiseks teise liikmesriiki lisama impordi tollideklaratsioonile lisadokumendi 6031 „Registreeritud kaubasaatja tegevusloa" ning märkima tollideklaratsioonile teises liikmesriigis asuva lõppsaaja andmed.

Lahter 44 täidetakse järgmiselt:

 • 44AA – märgitakse 6031
 • 44AB – märgitakse registreeritud kauba saatja tegevusloa number
 • 44AC – märgitakse registreeritud kauba saatja tegevusloa väljaandmise kuupäev
 • 44AV – märgitakse teise liikmesriigi lõppsaaja nimi
 • 44AX-BB – märgitakse teise liikmesriigi lõppsaaja aadress

Lahtrisse 17 märgitakse selle liikmesriigi kood, kuhu kaup toimetatakse (v.a Eesti).
Täiendavat informatsiooni protseduuri rakendamise kohta leiab protseduuride 4000 ja 4200 passidest aadressil: http://www.emta.ee/index.php?id=21079.


2. JVIS-i rakendumisega toimuvad Complexis aktsiisikaupade impordil protseduuride 4000, 4051, 4071 ja 4078 kohaldamisel järgnevalt toodud muudatused.

1) Lahtrisse 40 on lisatud uus väärtus JVE – eelteade.
Andmeväli täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z
 • 40B – märgitakse JVE
 • 40C – märgitakse JVIS süsteemis esitatud eelteate MRN-i number
 • 40E – ei täideta
 • 40D – märgitakse JVIS süsteemis esitatud eelteate kuupäev

2) Loodud on uued talitlusreeglid, mis kontrollivad tollideklaratsiooni lahtri 40 täitmise korrektsust profiilis H (protseduurikoodiga 40) järgmiste aktsiisikaupade korral:

 • kaubakood 27101945 või
 • kaubakood 27101941 + lisakood Q002 või
 • kaubakood 27101929 + lisakood Q002

Lisaks kontrollivad talitlusreeglid, et ühel kaubal ei oleks mitut eelnevat dokumenti tüübiga JVE ja et ühele teate MRN-ile viidatakse ainult ühe kauba juures.

3) Complex kontrollib eelteate ja tollideklaratsiooni andmete vastavust.

 • Eelteade peab JVIS süsteemis eksisteerima ja olema olekus „Tollideklaratsiooni vabastamise ootel“.
 • Eelteate lahter A81 „Registrikood/isikukood" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 98A „Saaja".
 • Eelteate lahter A11 „KN kood" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 33A „Kaubakoodi põhiosa" ja 33B „Kaubakoodi TARIC-kood“.
 • Eelteate lahter A131 „Kauba kogus" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 38 „Netomass", kui eelteate lahtrisse A132 „Ühik" on kauba ühikuks kilogramm (KG).
 • Kui eelteate lahtris A132  „Ühik" on ühikuks liiter (LI), siis tollideklaratsiooni lahtris 41A peab olema lisaühikuks liiter (LTR) ja lahtris 41B peab kauba kogus võrduma eelteate lahtriga A131 „Kauba kogus".
 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. märtsist 2010

26.02.2010

Alates 1. märtsist 2010 toimuvad Complexis järgnevad muudatused. 

 1. Kauba aktsiisilattu paigutamisel ja sealt välja toimetamisel ei pea tollideklaratsioonil kauba saajaks ja saatjaks olema märgitud aktsiislaopidaja. Nimetatud juhul peab tollideklaratsiooni lahtrisse 44 alati olema lisatud lisadokumendina aktsiisikauba saatedokument (saateleht) koodiga C651.

  Protseduuride 45, 07 ja 10 korral:
  1)  kui importimisel kauba saaja või eksportimisel kauba saatja erineb aktsiislaopidajast, siis kontrollitakse kas isik (kauba saaja või saatja) on märgitud TERM-süsteemis olevasse aktsiisilaopidaja partnerite nimekirja. Kui isiku nime selles nimekirjas pole, annab süsteem veateate;
  2) kui kauba saaja või saatja ei ole aktsiisilaopidaja ja tollideklaratsiooni lahtris 44 puudub saateleht koodiga C651, annab süsteem veateate.

  Aktsiisilaopidajad peavad selle funktsionaalsuse käivitamiseks lisama oma partnerid ICSi TERM-süsteemi partnerite nimekirja. Selle funktsionaalsuse kasutamiseks peab aktsiisilaopidajal olema e-maksuameti/e-tollis ICSi TERM-süsteemi kasutamise õigus.
   
 2. Muudetud on lahtri 24 „Tehingu liik" klassifikaatorit vastavalt Euroopa Komisjoni määruse nr 113/2010 lisale II.

  Tehingu liigid on nüüd:
 • 11 – 0st ja müük
 • 12 – proovimüük, tagastamisõigusega müük, komisjonimüük
 • 13 – vahetuskaubandus (loonustasu)
 • 14 – kapitalirent (müük järelmaksuga)
 • 19 – muu
 • 21 – kauba tagastamine
 • 22 – tagastatud kauba asendamine
 • 23 – tagastamata kauba asendamine (näiteks garantii korral)
 • 29 – muu
 • 3 – tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (näiteks abisaadetised)
 • 41 – lepinguline töötlemine: kaubad, mis eeldatavasti tagastatakse algsesse ekspordiriiki
 • 42 – lepinguline töötlemine: kaubad, mida eeldatavasti ei tagastata algsesse ekspordiriiki
 • 51 – lepingulisele töötlemisele järgnevad tehingud: kaubad, mis tagastatakse algsesse ekspordiriiki
 • 52 – lepingulisele töötlemisele järgnevad tehingud: kaubad, mida ei  tagastata algsesse ekspordiriiki
 • 6 – riiklikul otstarbel registreeritud eritehingud
 • 7 – tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste tootmisprogrammide alusel
 • 8 – ehitusmaterjali ning tehniliste seadmete tarnimine üld- ja tsiviilehitustööde lepingu raames ühe arve alusel
 • 91 – muud tehingud: rent, laen ja kasutusrent pikemaks ajaks kui 24 kuud
 • 99 – muud tehingud
 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 28. jaanuarist 2010

26.01.2010

Alates 28. jaanuarist 2010 toimuvad Complexis järgnevad muudatused.

 • Varude teatel (profiilis V) on tekitatud deklaratsiooni uus olek „Varude teade vastu võetud” ja see kuvatakse ka deklaratsiooni väljatrükil lahtris „D/J".
 • Deklaratsioonidel, mille otsene esindaja on AS Eesti Post, kuvatakse lõppsaaja andmed lahtrisse 31 lahtrist 44AU-BB.
 • Välistöötlemisele eelneva sisseveo korral protseduuril 4800 deklareeritakse kaubad profiilis H1 ja maksustatakse kaupadele lisandunud väärtus. Lisandunud väärtuse maksud arvestatakse välja käsitsi. Garantiiremondi korral ei kuulu need sissenõudmisele ja lahtris 37 protseduuri 4800 korral kasutatakse teises alajaotuses lisakoodi B02 ja B03.
 • Eelnevalt protseduuriga 48 sissetoodud kaubale välistöötlemise kohaldamisel (2148) deklareeritakse kaubad profiilis E.
 

Complexi 22. oktoobrist 2009 rakenduva tarne kirjeldus

21.10.2009

Parandatud on järgmised vead:

1) lihtsustatud tollideklaratsiooni (IMC) esitamisel vabaneb kaup automaatselt, tühja järelkannet ametniku poolt ei ole vaja teha;
2) lihtsustatud deklaratsiooni (IMC) järelkandel on lahtris 40 parandatud viga „kaubapositsioon ei ole vabastatavas olekus”;
3) kauba ajutisel importimisel (deklaratsiooni liik I1A) tolliprotseduuriga 5300 vabaneb kaup automaatselt;
4) protseduuri (42, 53) järelevalve lõpetamisel vabaneb tagatis;
5) MO profiilis ei pea täitma lahtrit 15 (lähteriik);
6) esitada ei saa tollideklaratsioone, mille lahtris 40 viidatakse eelneva deklaratsiooni olematule kaubapositsioonile;
7) Kaitseväe Logistikakeskuse poolt esitatud deklaratsioone saab avada ja vaadata;
8) kliendi töölaual parandustaotluse lehel on muudetud ingliskeelne tekst eestikeelseks.

 

Tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 01.07.2009

26.06.2009

 1. Alates 01.07.09 peavad kõik ettevõtjad, kes teostavad tollitoiminguid omama EORI (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber). numbrit. Süsteem kontrollib EORI numbri olemasolu EORI keskbaasist.
 
 1. Süsteem kontrollib saaja/saatja või deklarandi AEO sertifikaadi olemasolu, kui tollideklaratsiooni lahtrisse 44 on lisatud üks vastava isiku sertifikaadi number lisadokumendi viitenumbrina. 
Isikute lisadokumendid on järgmised:
Y022 - Kauba saatja / eksportija
Y023 - Kauba saaja
Y025 - Esindaja
Complexis on kasutuses AEOC ja AEOF tüüpi sertifikaadid. Sertifikaadi viitenumber on kujul: riik + AEO sertifikaadi tüüp + AEO sertifikaadi number.
Näiteks: EEAEOC12345678.
 
 1. Kõikidele ekspordiprofiilidele on lisatud julgeolekuandmed.
Üldosas lisandusid lahtrid:
7A Saadetise/veodokumendi viitenumber
S13 Marsruudil läbitavate riikide koodid
S29 Veokulude makseviis
S32 Eriasjaolu tunnusnumber
54F Esitamise aeg
Kauba tasemel lisandusid lahtrid:
44BG ÜRO Ohtliku kauba kood
S29 Veokulude makseviis
98H Saadetise/veodokumendi viitenumber
Kui andmed märgitakse üldosas, siis neid kauba tasemel ei märgita.
 
 1. Ekspordi tollideklaratsiooni esitamisel ei ole enam vaja täita välja "Eeldatav väljumiseaeg". Eeldatav väljumisaeg arvestatakse ja märgitakse süsteemi poolt, milleks on deklaratsiooni vabastamise aeg + 90 päeva. Samuti muudeti EAD väljatrükki, kus eeldatava väljumisaja asemel on deklaratsiooni vabastamise aeg + 90 päeva.
 
 1. Ekspordil on võimalik märkida mitu sihtriiki/lähteriiki. Kui sihtriik/lähteriik on kõikidel kaupadel ühesugune märgitakse see üldosas. Kui sihtriik/lähteriik on kaupadel erinev on võimalik see märkida iga kauba juurde. Ühe kauba juures on võimalik märkida üks sihtriik ja üks lähteriik.
 
 1. Ekspordil asendustoimingu kasutamise korral võib kasutada maksu- ja tolliameti kodulehel olevaid elektrooniliselt täidetavaid vorme.
 
 1. Koostalistusvõime tagamiseks teiste infosüsteemidega ICS, NCTS on loodud seosed lahtri 40 täitmise kaudu. Üld-, esialgse- ja eelneva dokumendi märkimisel tuleb viidata eelpoolnimetatud deklaratsiooni MRN-le ja kauba numbrile. Süsteem kontrollib – kas MRN eksisteerib ja on vabastatavas olekus, kuvatakse teade või hoiatus.
 
Dokumendi rolli ja liigi märkimist lahtrisse 40 vaata tabelist.

 

Eelnev infosüsteem
Dokumendi roll
Dokumendi liik
ICS
X
769, 785, ENS, MNS,
602, 603, 604, 605
 
Y
601
NCTS
Z
820, 821, 822, 952
CPLX
Z
IM, EX, CO, EU

 

 
 1. Aktsepteerimise tolliasutust ja kauba kontrollimise kohta saab eraldi märkida lahtris 30. Kliendil on võimalik deklaratsioon esitada tavaliselt valitud aktsepteerimise tolliasutusse ja kauba asukoha põhiselt valida kontrollimise tolliasutust.
 
 1. Impordil on võimalik kaupu osaliselt vabastada jagamise kaudu. See tähendab, et kui osa kaupu on valitud kontrolli, siis saab vabastada need kaubad, mis kontrolli ei valitud.
Kaupade osalist vabastamist jagamise kaudu on võimalik teostada sellistele kontrollis olevatele deklaratsioonidele, millele ei rakendu üldised vaid rakenduvad kaubapõhised riskikriteeriumid.
 
 1. Esitatud deklaratsioonide nimekirja lehel on võimalik näha ka kaupade arvu.
 
 1. Tolliagentidel peab olema kaudse esindamise korral lisatud tollideklaratsioonile tolliagentuuri esindusleping või esindatava volikiri, kui seda ei ole eelnevalt e-maksuametis registreeritud. Tolliagentuuri esindusleping või esindatava volikiri lisatakse lisadokumendina lahtrisse 44 koodiga “2010" ja viitenumbriks märgitakse lepingu või volikirja number.
 
 1. Otsese esinduse korral ei ole otsesel esindajal lubatud maksude tasumiseks kasutada maksetähtaja pikendust ( välja arvatud Eesti Post). Kui lahtris 14 on esindusviis [2] impordi suunal, ei saa kasutada lahtris 48 valikut “0 - esindaja tagab”.
 
 1. Lisatud on uus profiil ja viis :V- varude teade. 
Varude teade on ettevõtja poolt elektroonselt saadetav teade, kus antakse teada millal ja kus toimub varude laadimine. Varude teatega saab lõpetada eelneva tollikäitlusviisi, märkides lahtris 37 vastava eelneva protseduuri koodi (07, 45, 51, 71, 78). Teatele tuleb alati märkida protseduuri lisakood kas F61 (kaasavõetava ja tarbevaru puhul) või 6VL (varuosade ja lisavarustuse puhul). Samuti tuleb alati märkida lisadokumendi kood, mis on 4023 - ühenduse või 4024 - ühendusevälise staatuse korral.
Peale varude teate esitamist võib teatel korrigeerida peale laadimisaja lõppu ainult kauba koguse ja väärtusega seotud andmeid. Varude teade ei ole tollideklaratsioon.
 
 1. Tühistamis- ja muutmistaotlusele saab lisada faile, mida ametnik saab vaadata taotluse menetlemisel.
 
 1. Mittetäieliku deklaratsiooni esitamisel on kliendil võimalus esitada lõplikud andmed kasutades selleks deklaratsiooni parandustaotlust.
 
 1. Isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt ei ole klientidel (väliskasutajatel) võimalik profiilides ja isikute andmete otsingus näha saaja, saatja, deklarant, müüja, ostja jne aadresse. Samuti väliskasutaja korral EAD väljatrükis ei kuvata isikute aadresse.
 
 1. Järelkandel on võimalik muuta lahtrit 48. Siiski tagamist ei ole võimalik tasumiseks muuta.
 
 1. Järelevalve koodidest tühistatakse kood 94015 “Reisija transpordivahend, tasumine 5 päeva pärast” , mida asendab olemasolev kood 90005. Järelevalve lõpetamiseks võetakse kasutusele uus kood 94115 “Muudatuste tegemiseks reisija poolt sõiduki kohta esitatud viie päevase maksepikendusega tollideklaratsioonis (90005) viie päeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimisest”
 
Alates 01.07.09 muutub ekspordi deklaratsiooni MNR number. 8 asemel hakatakse kasutama numbrit 7, et eristada enne ja pärast 01.07.09 esitatud deklaratsioonid. Näiteks: 09EE1210EE7xxxxxxxx
 
 1. Muutub lahtri 30G Kauba asukoha liik klassifikaator:
A ajutine ladustamine
H volitatud kaubasaaja/saatja heakskiidetud koht
L ladu
T tolliasutus
V vabatsoon
X muu
 
 1. Pakkeüksuste märkimisel peab pakkeüksuste koguarv (lahter 6) võrduma iga kauba (lahter 31) pakkeüksuste koguarvuga.
 

Käitumisjuhis COMPLEX-i rakendamiseks kui deklaratsioonid on alustatud SIMP süsteemist

27.11.2008

 • Lihtsustatud deklaratsioonide, mis on esitatud kuni 30.11.2008 SIMP süsteemis, lisadeklaratsioonid tehakse COMPLEX-is viisiga A ehk täielikult täidetud tollideklaratsiooniga.
 • CAP eelteadete puhul, mis on esitatud kuni 30.11.2008 SIMP süsteemis, esitatakse täidetud deklaratsioon COMPLEX-is samuti viisiga A, kuid profiilis ACAP.
 • LOAD, millel tolliasutused muutuvad või on kehtetud alates 01.12.2008, kui tolliasutus:
  • muutub, muudetakse üldjuhul süsteemselt luba ja midagi pole vaja täiendavalt teha;
  • on kehtetu, siis tuleb ettevõtjal valida endale uus tolliasutus ja koostöös luba väljastanud tolliasutusega antakse välja uus luba.
 

Muudatused Complex-i reeglites alates 03.04.2008

01.04.2008

Tollideklaratsiooni vormistamisel tuleb edaspidi arvesse võtta muudatused, kui ülddeklaratsiooniks on märgitud sisenemisdeklaratsioon. 

Juhime Teie tähelepanu järgmistele muudatustele andmetöötlussüsteemis COMPLEX.

1. Kaupade deklareerimine privaattollilattu

Kaupu, mis on ajutise ladustamise kohta saabunud sisenemisdeklaratsiooniga, on võimalik paigutada tolliladustamisele privaattollilattu (lao luba algab tähisega CT) ka juhul, kui kauba saaja sisenemisdeklaratsioonil ei kattu isikuga, kellele on väljastatud tollilao pidamise luba. Muudatus kehtib Complexi profiilides J ja K.

2. Sisenemisdeklaratsiooniga katmata kaupade deklareerimine tolliprotseduurile

Sisenemisdeklaratsiooniga saabunud kaupade deklareerimisel tolliprotseduurile tuleb lahtris 40 viidata alati sisenemisdeklaratsioonile ja konkreetsele kaubale, mida nimetatud sisenemisdeklaratsioonilt tolliprotseduurile deklareeritakse.

Sisenemisdeklaratsioonile tuleb viidata ka juhul, kui kaup paigutati enne tolliprotsduurile suunamist ajutisele ladustamisele (ladustamiseteatele viidatakse lahtris 44). Kui ajutise ladustamise käigus avastati kauba suhtes erisusi ning näiteks 2 kauba asemel saabus 3 kaupa, tuleb lisandunud kolmandale kaubale viidata järgmiselt:
a) Lahter 40A – “Eelneva dokumendi roll” märgitakse “X”
b) Lahter 40B – “Liik” märgitakse “769 – Sisenemisdeklaratsioon”
c) Lahter 40C – “Viide” märgitakse SD MRN kujul 08EE5600EES00000XX/?

Küsimärgiga kaubale viitamine tähendab seda, et deklareeritakse kaupa, mida algselt SD-le ei olnud märgitud. Küsimärgi kasutamise eeldused:
1. Kaubad on ajutiselt ladustatud.
2. Erinevused on aktiga fikseeritud ja akt tollile esitatud.

Kui tollideklaratsioonil deklareeritakse küsimärgiga kaupu, mis ei ole ajutisel ladustamisel olnud, käsitleb MTA seda kui tollile valeandmete esitamist.

 

Muudatused Complex-i reeglites alates 17.01.2008

11.01.2008

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi COMPLEX muudatused alates 17. jaanuarist 2008
 
1. Impordi käibemaksu halduse muudatuse tõttu on võimalus tasuda käibemaksu käibedeklaratsioonil, kui selleks on eelnevalt väljastatud LUBA ja tollideklaratsioonile märgitakse lahtris 44 lisadokumendi koodid 6024 või 6025. Lisadokumenti koodiga 6024 kasutatakse- kui on antud tähtajatu luba kauba impordi käibemaksu tasumiseks käibedeklaratsioonil (edaspidi KMD-l); Kui isikul on luba, lisatakse lisadokumendikood 6024 süsteemi  poolt  automaatselt iga kauba juurde.

2. 6025- kasutatakse – kui on antud ühekordne luba põhivara impordi käibemaksu tasumiseks KMD-l. Lisadokumendikood 6025 tuleb sisestada käsitsi ning süsteem kontrollib isikul loa olemasolu ja kehtivust .  Vajalik on loa numbri väljale sisestada loa number, mis on ettevõtte kood ja loa väljaandmise kuupäev. 

3. Kui käibemaks  deklareeritakse automaatselt  käibedeklaratsioonil siis maksude lahtris 47  märgib süsteem  makseviisiks numbri  "2 ", mis tähistab  «2» käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimist.. Kui maksuliigiks on 830- "käibemaksutagatis tagatud kaupadelt” omistab süsteem automaatselt lahtris 47 makseviisiks "3" ehk esitab selle infona.

4. Taasväljaveol pärast seestöötlemist (profiilis C) kui lisadokumendiks on päritolusertifikaat (näiteks EUR 1 puhul lisadokument koodiga N954 või teistel juhtudel lisadokumendid N864, U045 ja U048 ), siis  kui  saatjal tuleb tasuda tollimaks, mida saab makse ainult käsitsi arvutada, lisades lisadokumendiks lahtri 44 lisadokumendikoodi 4004 ja sisestades lahtris 47 maksualuse, määra ja summa.

5. Lõpliku antidumpingu ja/või tasakaalutustollimaksu   puhul  - Ajutise dumpinguvastase ja/või tasakaalustustollimaksu lõpliku dumpinguvastase ja/või tasakaalustustollimaksuna  sissenõudmiseks teeb järelevalvet teostav tolliametnik järelkande. Järelkandel sisestab tolliametnik lisadokumendi koodiga 4005, nõukogu määruse numbri, mis on aluseks ajutise tollimaksu lõplikul sissenõudmisel ja määruse kuupäeva. Deklaratsiooni lahtrisse 47 sisestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks (maksuliik A30, meetmeliik 552)  ja/või lõplik tasakaalustustollimaks (maksuliik A40, meetmeliik 554) käsitsi. Käibemaksu arvutamine lõplikult tollimaksult, järelevalve alt vabastamise lisateabekoodi lisamine (kood 94112) ja tagatise vabastamine toimub automaatselt.

6. Parandatud on reegel, mis võimaldab käsitsi maksude sisestamisel (lisadokumendiga 4004) märkida maksumäära protsentides ka komakohaga.

7. Ladustamisel tuleb eelneva deklaratsiooni number ja viide märkida ainult lahtrisse 40 ja kui eelneva  deklaratsiooni numbrit ja viidet pole märgitud annab süsteem veateate.

8. Muutused tehnilise poole pealt:

 • muutunud on mõned ekraanipildid  kannete ja tagatiste  lehed on teistsugused.
 • panga viitenumber ja tasumata maksusumma andmed on nüüd  deklaratsiooni eluloolehel
 • mitmed olekud ei ole enam käibel (järelkanne algatatud jms).
 

Muudatused Complex-i reeglites alates 22.11.2007 (ver 1.7)

21.11.2007

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi COMPLEX muudatused alates 22. novembrist 2007

 1. Lisatud on uus protseduuri lisakood 6VL, mis märgitakse varuosade ja lisavarustuse ekspordil tollideklaratsiooni lahtri 37 teise alajaotisse.

Kui rahvusvahelise reise teostava vee- või õhusõiduki pardale toimetatakse varuosi või lisavarustust ekspordi/reekspordi protseduuriga, tuleb tollideklaratsiooni täitmisel märkida tolliprotseduuri lisakoodiks lahtris 37(C): “6VL”.

Lisakoodi 6VL kasutamisel ei edastata deklaratsiooni ekspordi kontrolli süsteemi (ECS). Ekspordiformaalsused lõpetatakse kapteni märkega ja tollipoolset kauba väljumise registreerimist ei nõuta.

Lisakoodi 6VL kasutamisel ei saa kasutada lühikoode 99302400, 99302700 ja 99309900.

Kui ekspordi/reekspordi deklaratsioonil on mõni kaup deklareeritud ilma lisakoodita 6VL või F61, siis edastatakse deklaratsiooni kohta informatsioon ECS-i.

2. Autode tolliladustamisele deklareerimisel J profiilis ei pea lahtris 44 enam lisama lisadokumenti 1018 ja VIN-koodi. Ülejäänud profiilidel jääb alles VIN-koodide arvu ja lisaühiku koguse (lahter 41B) kontroll.

3. Aktsiisikaupadel aktsiisivabastuse loa kontrollimine.

Aktsiisikaupadel kui on olemas aktsiisvabastuse luba, tuleb märkida aktsiisikaupade loa number lahtris 44 (nt 3002, 3004, 3005, 3009, 3010, 3011, 3012 või 3008 ning loa number ja kuupäev). Süsteem kontrollib loa omaniku ja deklaratsioonil kauba saaja vastavust.

4. Protseduuri 42 ja 63 muudatused lahtris 17 ja 44:

Tollideklaratsioonil tuleb täita lahter 17, kuhu märgitakse lõppsaaja sihtriigi tähtkood. Sihtriigi lahtri täitmine on kohustuslik – mittetäitmisel annab süsteem veateate.

Samuti kontrollib infosüsteem, et lahtrisse 17 märgitud sihtriigi tähtkood ei tohi olla EE (Eesti) ja märgitud tähtkood vastab lahtrisse 44 AX-BB märgitud liikmesriigi tähtkoodile. Vastasel juhul annab infosüsteem veateate. Muud 42-protseduuri puudutavad muudatused on täpsustavat laadi.

Hoiatused juhivad deklarandi tähelepanu protseduurile suunamise tingimustele vastavusele.

5. Lahtris 14 esinduse viisi kontroll.

Infosüsteemi lisati reegel, mille alusel kontrollitakse esindusviisi õiget kasutamist. Nimelt kui deklarant ja saaja on üks ja sama isik, siis võib esindusviisiks olla vaid 1. Kui sellisel juhul on esindusviisiks valitud 2 või 3, kuvab infosüsteem veateate.

6. Kaubakoodide ja protseduuri lisakoodide seoste kontrolli reegel.

Koodide C07 ja C 08 ei saa kasutada, kui kauba väärtused on üle 22 ja 45 euro (ca 344 ja 704 kr).

7. Lihtsustatud tollivormistuse lisadeklaratsiooni esitamisel ei pea täitma lahtrit 21B.

Kui lihtsustatud deklaratsiooni lisadeklaratsiooni esitamine viis on X, Y või Z (lahtris 1 on näiteks IMX), siis lahtrit 21B (piiri transpordiriik) täitmine ei ole kohustuslik – seda võib täita, kuid ei pea.

8. Lisaks täiendatud:

8.1. Lahtris 38 kontrollitakse, et kauba netokaal ei oleks null.
8.2. Protseduuri lisakoodide F21 ja F22 puhul (lahtris 37) on lisatud nii tolli- kui ka käibemaksuvabastus. Mõlemal juhul kuvatakse maksud infona (lahtris 47 A00 kui ka B00 puhul MV=3).
8.3. Protseduuri 51 ja 21 lõpetamisel on reeglitest maha võetud eelneva deklaratsiooni tolliasutuse kontroll.
8.4. Posti saaja andmed kuvatakse lahtri 31 viimasele reale.

 

Muudatused Complex-i reeglites alates 19.06.2007

20.06.2007

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi COMPLEX muudatused 19.06.2007.

Uued lisateabe koodid
Maksuliikide 810 - tagatis täiendavalt tollimaksult tüüphinnast erinevuse alusel (suhkur), 815 - tagatis sisenemishinnast erinevuse alusel ja 820 - tüüphinnal põhinev tagatis (linnuliha) korral omistatakse automaatselt lisateabekoodid 94017, 94018 ja 94019.
 
Tarnetingimus mittekohustuslikuks I profiili korral
I profiili korral on muudetud tarnetingimuse lahtri (20) täitmine mittekohustuslikuks.
Protseduuri 53 korral nõutakse talitlusreeglitega lahtri (20) täitmist. Muude protseduuride korral antakse hoiatus, kui tarnetingimus on puudu - "Tarnetingimus on sisestamata".
 
Agendi numbri küsimine ja kontroll
Lahtrisse 54G tuleb tolliagendil märkida tolliagendi nr (tolliagendi tunnistuselt), kui seda ei ole märgitud või on märgitud vale nr annab süsteem veateate. Lisaks kontrollib süsteem tolliagentuuri tegevusloa pealt agendi nime (eesnimi tühik perekonnanimi). Kui nimes on erinevus, siis süsteem väljastab hoiatuse ja käsib loal kontrollida nime kirjutamise õigsust. Veel kontrollib süsteem tolliagentuuri tegevusloa pealt agendi sünnikuupäeva. Kui sünnikuupäev ei klapi, siis annab süsteem veateate.
 
Ladustamisel on võimalik sisestada saatjat
J ja K profiilide korral on võimalik täita lahtreid 2A-G.
 
Kauba väljumise info vastuvõtt ECS-st
Deklaratsioonide nimekirjas ja deklaratsiooni eluloo lehel (veerus "Väljunud") kuvatakse "jah" kaupade täieliku väljumise korral.
 
Deklaratsiooni kopeerimisel ja DV.1 andmete kustutamisel kustututakse ka kauba juures olevad lahtrid.
 
DV.1 väljatrüki parandused
Tolliväärtuse deklaratsiooni väljatrükil on nüüd tollideklaratsiooni number ja kolmandasse lahtrisse on tarnetingimuse kolmetähelisele lühendile lisatud tarnekoht.
 
Väljatrükkide parandused
SAD ja EAD väljatrükil (44 lh) on nüüd lisainfo lahtris 44 (5 kohaline) nimetatud lisateabeks ning "Tegeliku saaja andmed" on muudetud "Lõppsaaja andmeteks".
 
Muudatused protseduuri passides 01, 07, 40, 42, 45, 49
Vaadake ka passe.

 

Muudatused Complex-i reeglites alates 13.04.2007

13.04.2007

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi COMPLEX muudatused 13.04.2007.

 1. Täiendati seoseid lahtrite 36 ja 44 vahel:
  Andorra (AD) ja San Marino (SM) puhul peab lisadokumendiks olema märgitud üks järgmistest lisadokumentidest ja vastava dokumendi number ja kuupäev:
  • C612 - ühenduse sisetransiidi deklaratsioon T2F;
  • C617 - TR saateleht T2F;
  • C618 - õhuveomanifest T2F;
  • C619 - mereveo manifest T2F;
  • C620 - T2LF dokument;
  • N822 - T2 ühenduse sisetransiidi deklaratsioon;
  • N825 - T2L dokument.
    
 2. Transiidi lahtri 40 täitmisel dokumentidega 820, 821, 822 annab süsteem sisseveo protseduuridel H, I, J, K ja selle alamprotseduuride korral hoiatuse "Kas transiitvedu on lõpetatud?".
   
 3. Muudatused protseduurides 5300 ja XX53
  • Transpordivahendite ajutisel importimisel lisakoodiga D03 on lubatud lahtrisse 44AS või 44AH-LLT märkida tollikäitlusviis kuudes pikem kui 24 kuud ja süsteem veateadet ei anna.
  • Osalise tollimaksuvabastuse puhul parandati lisakoodiga D51 maksude arvutamist lahtris 47.
   Süsteem toob välja:
   • ETT-st kogu tollimaksu summa (A00) ja määra MV 3;
   • tasumisele kuuluva tollimaksu (A00) ja määra 3% x kuude arv MV1;
   • tagamisele kuuluva tollimaksu (A00) ja määra ülejäänud tollimaksust % MV0;
   • käibemaksu (B00) MV1.
  • Kui 53. protseduurile järgneb järgmine protseduur, siis tuleb järgmise deklaratsiooni lahtrisse 40A sisestada kood Z ja ajutise impordi deklaratsiooni nr ja kuupäev, kui ei sisestada eelnevaks dokumendiks koodi Z, vaid midagi muud, siis süsteem annab veateate.
  • Kui 53. protseduurile järgneb järgmine protseduur, siis saab ametnik tööülesande otsida üles 53 deklaratsioon ja lisada läbi järelkande lahtrisse 44AR lisateabekood 94111 selle kauba juurde, mis suunatakse järgmisele protseduurile. Seega lõpetatakse 53. protseduuri järelevalve.
 4. Protseduuri 4000 alamprotseduuri "Reisija transpordivahend" on muudetud järgmiselt:
  • Alamprotseduur on mõeldud kasutamiseks vaid reisija poolt imporditud transpordivahendi vabasse ringlusse lubamisel. Alamprotseduur ei kehti juhul, kui kauba saaja on füüsiline isik, kuid ta ei ole ise reisijana transpordivahendit sisse toonud. Samuti ei kehti alamprotseduur ettevõtluse (näiteks FIE) tarvis toimetatud transpordivahendile.
  • Alamprotseduuri reeglid käivituvad, kui lahtrisse 44AR on märgitud kood 94015. Selle koodi märgib tolliametnik juhul, kui on tegemist reisija transpordivahendiga.
   Kui lahtris 44AR on kood 94015, siis tollideklaratsiooni esitamise kontrollimisel väljastatakse järgmised veateated, hoiatused või töökäsud:
   • lahtris 36 võib olla vaid “100”, kui lahtrisse 36 on märgitud midagi muud, siis annab veateate;
   • lahtris 37 ei tohiks olla protseduuri lisakood, kui on märgitud lisakood, siis annab süsteem veateate;
   • lahtris 99U peab olema märgitud järelevalve tolliasutus, infosüsteem annab töökäsu selle lahtri täitmiseks.

Profiilide muudatused:

 1. Profiilis R on võimalik DV1 andmeid sisestada.
 2. Profiili HAV ei ole enam.
 

Muudatused Complex-i reeglites alates 02.03.2007

02.03.2007

Järgnevalt tutvustame lähemalt muudatusi COMPLEX-i reeglites, mis hakkasid kehtima alates 2. märtsist 2007.

 1. Lähte- ja sihtriigi kontrollimine:
  1. impordi suunal - lahter 15- lähteriigina ei tohi kasutada riigi koode QQ, QU, QV, QW, QX, QY, QZ (edaspidi Q-ga koode).
  2. Ekspordi suunal - lahter 17 - sihtriigina ei tohi kasutada Q-ga koode.
   Q riikide koodide kasutamisel annab süsteem veateate.
 2. Complexis lõpetatud kokkuvõtlik lisadeklaratsioonile lisatud lahtrite 99BR (kogumisperioodi algus) ja 99BS (kogumisperioodi lõpp) täitmine ja kuvamine lisadeklaratsiooni väljatrükile;
 3. Lisatud tekstiilitoodete kaubakoodid, mis ei vaja päritolutõendi kontrollimist (lisatud tabel)
 4. Reisija transpordivahendi muudatus, selles osas, et järelkande ja korrigeerimisega saab soodustust muuta.
 5. lahtri 36 kontrollid ja seosed 44:
  • 2-ga (lahter 36) algavate soodustuste kohaldamiseks peab lisadokuemndi lahtris (44) olema märgitud ETT sertifikaatide nimekirjast N 865 või N 862 ning märgitud ka vastava vorm A või arvedeklaratsiooni number ja kuupäev.
  • 3-ga algavate soodustuste kohaldamiseks peab lisadokumendi lahtris olema märgitud N 864, N 954, U 045, U 048, U 090 või U 091 ning märgitud ka vastava EUR.1 või EUR-MED või arvedeklaratsiooni number ja kuupäev.
  • 4-ga algavate soodustuste kohaldamiseks impordil Türgist peab olema lisainfos N 018 ja vastava ATR number ja kuupäev.
 6. Muudetud protseduuri 49 passi selliselt, et protseduuri ei saa kasutada Türgist toodud kaupade importimisel.
  Türgist imporditud kaupade vabasse ringlusse lubamisel tuleb kasutada protseduurikoodi 40. Sellisel juhul on deklaratsiooni liik IM, lahtrisse 15 "lähteriik" märgitakse Türgi. Kindlasti tuleb kontrollida kaubale kehtestatud meetmeid ETT-st:
  • kui kaubale on kehtestatud vaid tolliliidu tollimaks, siis lahtrisse 34 peab olema märgitud Türgi, lahtrisse 36 “400” ja lahtrisse 44 lisadokumendina A.TR (N018) ja Y008
  • kui kaubale on kehtestatud ka DUMP ja/või COMP, siis lahtrisse 34 peab olema märgitud tegelik päritoluriik, lahtrisse 36 peab olema märgitud kood “100”, lahtrisse 37 lisakood “4TJ” ja lahtrisse 44 lisadokumendina A.TR (N018) ja Y008
 7. Protseduur 43 ei ole enam kasutusel. TAXUD 2737/2003 ja 1661/2006 dokumentide põhjal üleminekumeetmete rakendamisel kaupade vabasse ringlusse lubamisel tuleb valida mistahes rakendatav vabasse ringlusse lubamise protseduurikood, kusjuures deklaratsiooni liigiks tuleb valida CO. Lahtris 44 peab olema märgitud lisadokumendina tollistaatust tõendav dokument ja maksude käsitsi arvutamise leht koodiga "4004". Maksud arvestatakse ja sisestatakse käsitsi.
26.05.2016