2018. aasta


Teade terastoodete kaitsemeetmeid käsitleva uurimise pikendamise kohta

19. detsembril 2018 avaldas Euroopa Komisjon teate (2018/C 457/07) teatavate terastoodete impordi suhtes kaitsemeetmeid käsitleva uurimise pikendamise kohta.

Seoses suure toodete mahu ja huvitatud isikute arvuga pikendatakse uurimist maksimaalselt kahe kuu võtta.

Komisjon avaldab lõplike meetmete vastuvõtmise korral hiljemalt 1. veebruariks 2019 rakendusmääruse.

 

Lõuna-Aafrika päritolu terastoodete impordi välja arvamine terastoodete ajutiste kaitsemeetmete kohaldamisalast

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1712 muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1013 (ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes), kuna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (edaspidi „SADC“) riikide vahelise majanduspartnerluslepingu artiklis 33 on sätestatud, et SADC majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuulub ka Lõuna-Aafrika, tuleks ELi poolt WTO kaitsemeetmete lepingu kohaselt võetud kaitsemeetmete kohaldamisalast välja jätta.

Lõuna-Aafrikast pärit impordi puhul, mis kuuluvad rakendusmääruse (EL) 2018/1013 V lisas tootekategooriate 8 ja 9 alla ja mis imporditi ELi pärast nimetatud rakendusmääruse jõustumist, ei kohaldata nimetatud rakendusmäärusega kehtestatud ajutisi kaitsemeetmeid ning antud lisas toodud tariifikvoodi mahtu vähendatakse Lõuna-Aafrikale vastava taseme võrra.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1712 jõustub 15.11.2018.

 

Kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina päritolu bussi ja veoautode kummist õhkrehvide impordile ning muudetakse dumpinguvastase tollimaksu rakendusmäärust (EL) 2018/1579

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1690 kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit uute või protekteeritud kummist õhkrehvide impordi suhtes, mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121 ning ühtlasi muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1579, millega kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit uute või protekteeritud kummist õhkrehvide (mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

Tasakaalustava tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse praegu CN-koodide 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 (TARICi kood 4012 12 00 10) alla.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1690 artikli 1 lõike 3 nõuetele vastav faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Lõplik tasakaalustav tollimaks kehtib kõnealuste toodete suhtes alates 13. novembrist 2018.

Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1690 artiklile 2, muudetakse komisjoni rakendusmäärusega 2018/1579 kehtestatud dumpinguvastaseid tollimaksumäärasid ning rakendusmääruse 2018/1579 lisa asendatakse lisaga I ja II.

Dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu määrad leiab lisaks määrustele ka ETT-st.

 

Teade Indiast pärit roostevaba terastraadi dumpinguvastaste meetmete aegumise kohta

Nõukogu 5. novembri 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1106/2013 kehtestati teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi, mis klassifitseeriti CN-koodide 7223 00 19 ja 7223 00 99 alla, impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõuti lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks.

Pärast nimetatud meetmete eelseisva aegumise teate 2018/C 48/06 avaldamist EL-i Teatajas 9. veebruaril 2018 ei ole esitatud ühtegi nõuetekohaselt põhjendatud läbivaatamistaotlust ning seepärast teatab komisjon, et ülalnimetatud dumpinguvastane meede aegub 9. novembri 2018 keskööl.

 

Hiina päritolu bussi ja veoautode kummist õhkrehvide impordile kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1579 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit selliste teatavate uute või protekteeritud kummist õhkrehvide impordi suhtes, mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse praegu CN-koodide 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 (TARICi kood 4012 12 00 10) alla.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1579 artikli 1 lõike 3 nõuetele vastav faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Lõplik dumpinguvastane tollimaks kehtib kõnealuste toodete suhtes alates 23. oktoobrist 2018 ning tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1579 artikkel 3 sätestab, et Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/683 kohaselt lõpliku dumpinguvastase tollimaksu tagatiseks antud summad nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 sätestatud lõplikke dumpinguvastaseid tollimakse eurodes tüki kohta, vabastatakse.

 

Teade endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Venemaalt ja Türgist pärit torude ja õõnesprofiilide importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

Teade on avaldatud Euroopa Liitu Teatajas 28. septembril 2018.

Euroopa Komisjonile esitati kaebus, milles väidetakse, et endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Venemaalt ja Türgist pärit rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega keevistorusid, torusid ja õõnesprofiile imporditakse dumpinguhinnaga ja see tekitab kahju liidu tootmisharule.

Kaebuses esitatud väidete kindlaks tegemiseks algatas komisjon dumpinguvastase uurimise. Uurimisega tehakse kindlaks, kas kõnealustest riikidest pärit uurimisalust toodet imporditakse dumpinguhinnaga ning kas kõnealune dumping on põhjustanud kahju liidu tootmisharule. Selleks et teha kindlaks, kas liidu tootmisharule on põhjustatud kahju, kutsutakse liidu uurimisaluse toote tootjaid komisjoni uurimises osalema

Käesoleva uurimise raames vaadeldav toode on rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega keevistorud, torud ja õõnesprofiilid, kuid mitte gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks.

Praegu kuuluvad uurimisalused tooted CN-koodide 7306 61 92 ja 7306 61 99 alla. Need CN-koodid on antud ainult teavitamise eesmärgil.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad kaebuse kohta või mis tahes muu uurimise algatamisega seonduva aspekti kohta märkusi esitada, peavad seda tegema 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

Uurimise algatamisega seonduvad ärakuulamistaotlused tuleb esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.

Vastavalt alusmääruse artikli 6 lõikele 9 viiakse uurimine lõpule tavaliselt 13 kuu, kuid mitte rohkem kui 14 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist. Vastavalt alusmääruse artikli 7 lõikele 1 võidakse ajutised meetmed kehtestada üldjuhul seitse kuud, kuid mitte rohkem kui kaheksa kuud pärast käesoleva teate avaldamist.

Rohkem infot saate Euroopa Komisjoni teatest 2018/C 347/06.

 

Ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes (täiendatud 24.07.2018, 03.08.2018 ja 14.11.2018)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1013 kehtestatakse 19. juulist 2018 ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes.

Kõigi I lisas loetletud tootekategooriate impordiks liitu avatakse V lisas loetletud tariifikvoodid 200 päevaks alates käesoleva määruse jõustumisest. IV lisas täpsustatakse iga tootekategooria puhul arenguriigid, kelle suhtes artiklis 1 kehtestatud kaitsemeetmeid kohaldatakse.

Kui asjaomane tariifikvoot on ammendatud või kui tootekategooriate impordi suhtes asjaomased tariifikvoodid ei kehti, siis kehtestatakse 25%-line lisatollimaks.

Lisatud 03.08.2018:

ETTs esinenud arvutusvea tõttu arvestas Complex kaitsemeetmetega kehtestatud terastoodete tariifikvootide taotlemisel 25% lisatollimaksu. Neljapäeva, 2. augusti 2018 õhtul viidi arvutusvea kõrvaldamiseks sisse ETT versiooniuuendus. Tariifikvoodi taotlusega tollideklaratsioonide alusel enammakstud tollimaksu tagasi saamiseks palume esitada tollimaksu tagasimaksmise taotlus.


Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Vastavalt artiklile 4 ei kohaldata tariifikvoote ega 25%-list lisatollimaksu I lisas loetletud tootekategooriatele, mis käesoleva määruse jõustumise kuupäeval (19. juuli 2018) on juba teel liitu ja mille sihtkohta ei saa muuta.

Selliste saadetiste deklareerimisel palume tollideklaratsiooni esitamisel lisada Complexi ekspordi- ja transpordisaatedokumendid, mis tõendavad saadetise liikuma hakkamist enne 19. juulit 2018.

Saadetiste puhul, mis on liidu poole teel enne 19. juulit 2018, kuid millele on peale kauba vabastamist ekslikult rakendunud lisatollimaks, palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus.

Tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise taotluse esitamise kohta leiate täiendavat infot veebilehelt „Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine".

Lisatud 14.11.2018:

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1712 muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1013 (ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes), kuna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (edaspidi „SADC“) riikide vahelise majanduspartnerluslepingu artiklis 33 on sätestatud, et SADC majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuulub ka Lõuna-Aafrika, tuleks ELi poolt WTO kaitsemeetmete lepingu kohaselt võetud kaitsemeetmete kohaldamisalast välja jätta.

Lõuna-Aafrikast pärit impordi puhul, mis kuuluvad rakendusmääruse (EL) 2018/1013 V lisas tootekategooriate 8 ja 9 alla ja mis imporditi ELi pärast nimetatud rakendusmääruse jõustumist, ei kohaldata nimetatud rakendusmäärusega kehtestatud ajutisi kaitsemeetmeid ning antud lisas toodud tariifikvoodi mahtu vähendatakse Lõuna-Aafrikale vastava taseme võrra.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1712 jõustub 15.11.2018.

 

Alates 19. juulist 2018 kehtib Hiinast pärit elektrijalgrataste impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/1012 kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit pedaalidega ja elektrilise abimootoriga jalgrataste impordile.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse CN-koodide 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (TARIC-kood 8711 60 90 10) alla ning lubatakse liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuue kuu vältel.

Tollimaksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

 

Alates 8. maist 2018 kehtib Hiinast pärit bussi- ja veoautode kummist õhkrehvide impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/683 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit uute või protekteeritud kummist õhkrehvide, mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121, impordile.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse CN-koodide 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 (TARICi kood 4012 12 00 10) alla ning lubatakse liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuue kuu vältel.

Tollimaksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

 

Hiinast pärit pedaalidega ja elektrilise abimootoriga jalgrataste import registreeritakse

Euroopa Komisjon algatas Euroopa jalgrattatootjate ühenduse taotlusel oktoobris 2017 dumpinguvastase ja detsembris 2017 subsiidiumivastase menetluse Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi suhtes.

Komisjoni käsutuses olevate tõendite kohaselt kahjustab Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi tohutu suurenemine liidu tööstusharu olukorda ja muu hulgas vähendab selle kasumlikkust. Seetõttu pidas komisjon vajalikuks teha ettevalmistusi meetmete võimalikuks tagasiulatuvaks kohaldamiseks ja kehtestada sellise korduva kahju vältimiseks registreerimisnõue.

Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele 2018/671 registreeritakse alates 4. maist 2018 Hiina Rahvavabariigist pärinevate ning praegu CN-koodide 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (TARICi kood 8711609010) alla kuuluvate pedaalidega ja elektrilise abimootoriga jalgrataste import Euroopa Liitu.

Registreerimisnõue aegub 9 kuu möödumisel.

 

Terastrosside ja -kaablite impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/607 pikendati Hiina Rahvavabariigist pärit terastrosside ja -kaablite impordi dumpinguvastase tollimaksu kehtivust, mida laiendatakse Marokost ja Korea Vabariigist lähetatud terastrosside ja -kaablite impordile, olenemata sellest, kas seda deklareeritakse nimetatud riikidest pärit impordina.

Hiina Rahvavabariigist pärit tooted klassifitseeritakse CN-koodide ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 alla.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määr, mida kohaldatakse Hiina Rahvavabariigist pärit toodete CIF-netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on 60,4%.

Sama tollimaksu määra laiendatakse Marokost lähetatud toodetele (TARIC koodid 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 ja 7312 10 98 12) ning Korea Vabariigist lähetatud toodetele (TARIC koodid 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13). Dumpinguvastasest tollimaksust vabastatud Maroko ja Korea Vabariigi tootmisäriühingud on märgitud artikli 1 lõikes 3.

Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Hiinast pärit bussi- ja veoautorehvide import registreeritakse

Euroopa Komisjon algatas augustis 2017 dumpinguvastase ja oktoobris 2017 subsiidiumivastase menetluse Hiinast pärit uute ja protekteeritud bussi- ja veoautorehvide impordi suhtes pärast seda, kui rehvide ebaõiglase impordi vastane koalitsioon oli esitanud vastavad kaebused.

Komisjoni käsutuses on piisavalt tõendeid selle kohta, et eksportijate dumpingu- ja subsideerimistavad põhjustavad liidu tootmisharule olulist kahju. Seetõttu pidas komisjon vajalikuks teha ettevalmistusi meetmete võimalikuks tagasiulatuvaks kohaldamiseks ja kehtestada sellise korduva kahju vältimiseks registreerimisnõue.

Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele 2018/163 alates 3. veebruarist 2018 registreeritakse Hiinast pärit uute ja protekteeritud bussi- ja veoautorehvide import, mille koormusindeks on üle 121.

Registreerimisele kuuluvad tooted klassifitseeritakse CN-koodide 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 alla.

Registreerimisnõue aegub 9 kuu möödumisel.

 

Alates 31. jaanuarist 2018 kehtib Hiina teatud malmist toodete impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/140 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit lamellaargrafiitmalmist (hallmalmist) või keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) toodete ja nende osade impordi suhtes.

Need on tooted, mida kasutatakse:

  • maapinnal või maapinna all asuvate süsteemide ja/või nende avade katmiseks, ning samuti

  • maapinnal või maapinna all asuvatele süsteemidele juurde pääsemiseks ja/või nende vaatlemise võimaldamiseks.

Tooted võivad olla masintöödeldud, kaetud, värvitud ja/või kombineeritud muude materjalidega, nagu betoon, kõnniteeplaadid või -kivid.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse CN-koodide ex 7325 10 00 ja ex 7325 99 10 alla.

Vaatlusaluse toote määratlus ei hõlma järgmisi tooteliike:

  • standardi EN 1433 kohased äravoolukanalite restid ja kaaned, mida kasutatakse polümeerist, plastist, galvaanitud terasest või betoonist äravoolukanalite osana, mis võimaldab pinnaveel voolata äravoolukanalisse;

  • standardi EN 1253 kohased katusetrapid, põrandatrapid, puhastusavad ja puhastusavade luugid;

  • astmerauad, kangid ja tuletõrjehüdrandid.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Rakendusmääruse 2017/1480 kohaselt ajutise dumpinguvastase tollimaksuna tagatiseks antud summad nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad dumpinguvastase tollimaksu lõplikku määra, vabastatakse.

20.12.2018