Tolli- ja käibemaksuvabastuse rakendamise pikendamine COVID-19 ennetamiseks/peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm med. vahendite importimisel ja ühendusesisesel soetamisel, nende siseriikliku käibe 0%-lise maksumääraga maksustamise pikendamine

Euroopa Komisjoni 28. oktoober 2020. a otsusega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7511 all) muudeti komisjoni 3. aprilli 2020 otsust (EL) 2020/491 ja pikendati kuni 30. aprillini 2021 tolli- ja käibemaksuvabastuse rakendamist COVID-19 viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm meditsiiniliste vahendite importimisel õigustatud isiku poolt komisjoni 3. aprilli otsusega kehtestatud tingimustel.

Sellest tulenevalt on 30. aprillini 2021 samadel tingimustel pikendatud ka käibemaksuvabastuse rakendamist samade meditsiinikaupade ühendusesisesel soetamisel õigustatud isikute poolt ning käibemaksumäära 0% rakendamist samade meditsiinikaupade siseriiklikul võõrandamisel õigustatud isikutele.

Põhjalik informatsioon inglise keeles Euroopa Komisjoni otsuste ja seisukohtade kohta, mis puudutavad COVID-19 viirusega võitlemisega seoses kehtestatud tolli- ja käibemaksuvabastusi

 

30.10.2020