2010

31.12.2010

Elektroonilist aktsiisisaatelehte kasutavad kõik ELi riigid

27.12.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. jaanuarist 2011

27.12.2010

Alates 1. jaanuarist 2011. a muutub 99-ga algavate kaubakoodide kasutamise kord

23.12.2010

Eesti tollitariifistiku (ETT) euroversioon

17.12.2010

Veelkord erimärgistusega sinise kütuse kasutamisest lumekoristusel

13.12.2010

Tariifikvootide eraldamine aastavahetusel

13.12.2010

Tollitöötajad avastasid novembris üle 880 000 sigareti ja enam kui 28 000 liitrit kütust

02.12.2010

Maksu- ja Tolliamet viib infosüsteemid eurole üle aastavahetusel

11.11.2010

Oktoobris avastasid tollitöötajad üle 900 000 sigareti ja enam kui 18 000 liitrit kütust

09.11.2010

Viimase aja suurim kogus salasigarette Viljandis

04.11.2010

MTA tollikontroll hoidis ära 188 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

15.10.2010

MTA pidas septembris kinni suure hulga salasigarette ja -kütust

05.10.2010

Balti riikide tollikoostöö uuel tasemel

29.09.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. oktoobrist 2010

24.09.2010

Eesti kujundab vahetu partnerina ELi tolli tulevikku

24.09.2010

Kahe ameti ühisoperatsioon Viljandimaal

23.09.2010

Veose teeninduskoha tööaeg muutub

22.09.2010

Maksu- ja Tolliameti selgitused e-tolli teemal

20.09.2010

Maksu- ja Tolliamet avastas augustis piirikontrolli käigus 406 rikkumist

17.08.2010

Ühtse enesehindamise küsimustiku kasutusele võtmine

05.08.2010

MTA tollikontroll hoidis ära 165 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

23.07.2010

Alates 1. augustist kasutatakse Complexis deklareerimisel lahtris 44 uut koodi

07.07.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 8. juulist 2010

01.07.2010

1. juulist jõustuvate Ekspordikontrolli süsteemi (ECS2) üleeuroopaliste muudatuste rakendamisest Eestis

30.06.2010

Teise liikmesriigi VAT numbrit omavad ettevõtjad peavad selle EORI taotlusele märkima

28.06.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juulist 2010

11.06.2010

Euroopa Komisjoni määrusega 494/2010 muutusid tagasiulatuvalt banaanide tollimaksumäärad

26.05.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juunist 2010

14.05.2010

Maksu- ja Tolliamet avastas maanteekontrollide käigus Virumaal salakütust

06.05.2010

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatused alates 6. maist 2010

29.04.2010

Maksu- ja Tolliamet avastas märtsis piirikontrolli käigus 582 rikkumist

28.04.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. maist 2010

27.04.2010

Alates 1. maist 2010 muutub sooduspäritolutõendite esitamise kord

21.04.2010

Käivitus uus Euroopa tolli infoportaal

21.04.2010

Maist peavad ka juriidilised isikud deklareerima üle 10 000 euro EL-i toomise ja EL-ist viimise

20.04.2010

1. maist 2010 muutuvad reisija tolliformaalsused

19.04.2010

AEO soodustused ja hõlbustused

31.03.2010

Homsest rakendub uus aktsiisikaupade järelevalve infosüsteem

31.03.2010

Aprillist rakendub ELi sisene aktsiisikaupade elektrooniline saateleht

29.03.2010

EMCSi kasutajaõigused ning nende taotlemine

29.03.2010

Katataimede sissevedu Eestisse on sagenenud

29.03.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. aprillist 2010

22.03.2010

Alates 1. aprillist asendatakse väljumata ekspordi kirjalik järelepäring järelepäringuga ECS süsteemis

18.03.2010

Maksu- ja Tolliamet avastas veebruaris piirikontrolli käigus 506 rikkumist

04.03.2010

Tollitöötajad avastasid sõiduki gaasiseadmest ligi 15 000 salasigaretti

28.01.2010

Helsingis toimub järjekordne Eesti ja Soome politsei, tolli ja piirivalve koostöö teemaline kohtumine

14.01.2010

Maksu- ja Tolliamet avastas reisija kehaõõnsustest narkootilisi ravimeid

13.01.2010

Tolliteenuse ümberkorraldused Lääne, Lõuna ja Ida maksu- ja tollikeskustes

 

Elektroonilist aktsiisisaatelehte kasutavad kõik ELi riigid

31.12.2010

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et alates 1. jaanuarist 2011 rakendub aktsiisikauba liikumise ja kontrollimise süsteem (EMCS) kõikides liikmesriikides täies mahus.

1. jaanuarist liiguvad kõikide liikmesriikide vahel ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kaubad üldjuhul ainult elektroonilise saatelehe alusel. Erandiks on Taani ja Holland, kes alustavad oma lähetusi asendustoimingu alusel. Holland läheb elektroonilisele saatelehele täielikult üle alates 17.jaanuarist ja Taani 29. jaanuarist ning paberil koostatud asendustoimingu dokumendid kantakse üle elektroonilisse süsteemi.

MTA juhib aktsiisilao pidajate tähelepanu asjaolule, et aktsiisikauba lähetamisel Eestist on viimasel ajal olnud juhtumeid, kus kaup väljub küll Eestis asuvast aktsiisilaost, kuid ei jõua kauba saatelehel märgitud sihtkohta ja kauba lähetajale Eestis on edastatud vastuvõtmise teadet imiteeriv dokument.

Summad, mida Eesti aktsiisilao pidajatelt välja petetakse on suured. Sellest tulenevalt soovitab Maksu- ja Tolliamet enne aktsiisikauba elektroonilise saatelehe vormistamist aktsiisilao pidajatel maandada võimalikud riskid ja suurema kahtluse tekkimise korral loobuda kauba saatmisest isikutele.

Infot EMCSi kohta saab MTA kodulehelt http://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-hasartmang/emcs

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. jaanuarist 2011

27.12.2010

1. Seoses Eesti liitumisega euroalaga alates 01.01.2011 muutub Rahandusministri 22.06.2009 määrus nr 42 “Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” (Rahandusministri 29.10.2010 määrus nr 55 "Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega" ).

Complexi muudetakse järgnevalt:

Lahter 22 – “Valuuta. Summa” – märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursi euro suhtes. Imporditava kauba tolliväärtuse määramisel ja eksporditava kauba statistilise väärtuse arvutamisel, kui kauba arvel olev hind ja muud hinnaelemendid on väljendatud eurodes kasutatakse EUV kurssi. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskursse Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ja valuuta koodiks märgitakse EUV.

Lahter 46 – “Statistiline väärtus” – kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega.

Lahter 47 – “Summa” – maksuliigi maksusumma märgitakse eurodes sendi täpsusega.

Lahtrisse B märgitakse deklaratsiooni maksusumma kokku eurodes sendi täpsusega. Euro tähiseks märgitakse EUR.

2. 1. jaanuarist 2011 rakendub Incoterms 2010 Rahvusvahelise Kaubanduskoja siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutusreeglid. Seoses sellega täiendatakse Complexis lahtri 20 klassifikaatorit järgmiste uute tarnetingimustega:

DAP (Delivered At Place)   Tarnitud kohale (…nimetatud sihtkoht)
DAT (Delivered At Terminal) Tarnitud terminalis (...nimetatud terminal sihtsadamas või -kohas)
Tollideklaratsioonide vormistamisel on võimalus kasutada nii Incoterms 2000 kui Incoterms 2010 tarneklausleid.

3. Seoses nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisaga, millega kehtestatakse kaubagrupi 99 kasutamine muutmisega (komisjoni määrus nr 1228/2010 15.12.2010 ) ja rahandusministri 22.06.2009 määruse nr 42 “Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” lisa 4 muutmisega lõpetatakse 1. jaanuarist 2011 rubriigi 9910 kaubakoodide kasutamine.

Alates 1. jaanuarist 2011 tulevad kasutusele järgnevad kaubakoodid:

 • 9905 00 00 00 - ümberasujate kaubad;
 • 9919 00 00 00 - abiellujate kaubad; päranduseks saadud kaubad; õpilaste õppevahendid kirstud, urnid ja hauakaunistused; katastroofi ohvritele ja heategevusorganisatsioonidele saadetud kaubad;
 • 9960 10 00 00 - NATO-sse kuuluvate relvajõudude kaubad (v.a Eesti relvajõud) ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisusule ja liikmetele vajalikud kaubad juhul, kui NATO-sse kuuluvad relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses;
 •  9960 20 00 00 - julgeoleku- ja kaitseotstarbeline salastusmärkega kaubad.

Ühtse 2,5% tollimaksumääraga maksustatavate kaupade osas muudatusi ei ole, koode 9920 10 01 00, 9920 10 02 00, 9920 10 03 00 ja nendega seotud meetmeid ei muudeta.

Kaubad, millele ei ole kehtestatud uut 99-ga algavat kaubakoodi, deklareeritakse alates 1. jaanuarist 2011 klassifitseermine üldreeglite järgi. Näiteks väikese väärtusega ja   mittekaubanduslikke saadetisi ei saa alates 1. jaanuarist 2011 deklareerida 99-ga algava kaubakoodiga.

4. Vastavalt Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554) §17 lõike 1 punkt 9 muutmisele kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011 maksuvabastust ühendusevälisest riigist saabunud saadetisele väärtusega kuni 21,98 eurot.

5. Complexis tollideklaratsiooni kopeerimisel ei kanta enam üle väärtusega seotud infot (lahtrid 12, 22B, 42, 45, 46) ja eelneva dokumendi (lahter 40) ning lisadokumendiga seotud viitandmeid ja lisatud dokumente ( lahter 44). See teave tuleb sisestada käsitsi.

 

Alates 1. jaanuarist 2011. a muutub 99-ga algavate kaubakoodide kasutamise kord

27.12.2010

Alates 1. jaanuarist 2011 jõustub komisjoni määrus (EL) nr 1228/2010, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1186/2009 osutatud teatavate kaupade liikumise jaoks kombineeritud nomenklatuuri koodid 9905 00 00 00 ja 9919 00 00 00 (edaspidi erikoodid).
 

Samuti muudetakse RM määrust nr 42, millega kehtestatakse erikoodid 9960 10 00 ja 9960 20 00 00. 

Erikoodid kehtestatakse järgnevatele kaupadele:
 

9905 00 00 00

alalist elukohta vahetava füüsilise isiku isiklikud asjad

9919 00 00 00

abiellujate kaubad; päranduseks saadud kaubad; õpilaste õppevahendid; kirstud, urnid ja hauakaunistused; katastroofi ohvritele ja heategevusorganisatsioonidele saadetud kaubad

9960 10 00 00

NATO-sse kuuluvate relvajõudude kaubad (v.a Eesti relvajõud) ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisusule ja liikmetele vajalikud kaubad juhul, kui NATOsse kuuluvad relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses

9960 20 00 00

julgeoleku- ja kaitseotstarbeline salastusmärkega kaubad


Kaubad, millele ei ole kehtestatud uut 99-ga algavat erikoodi, deklareeritakse alates 1. jaanuarist 2011 klassifitseerimise üldreeglite järgi ja maksuvabastuse saamiseks tuleb tollideklaratsiooni lahtri 37 teise alajaotisse sisestada vastav protseduuri lisakood. Näiteks väikese väärtusega ja mittekaubanduslikke saadetisi ei saa alates  1. jaanuarist 2011 deklareerida 99-ga algava erikoodiga.

Ühtse 2,5% tollimaksumääraga maksustatavate kaupade deklareerimise osas muudatusi ei ole, erikoode 9920 10 01 00, 9920 10 02 00, 9920 10 03 00 ja nendega seotud meetmeid ei muudeta.

Keelu- ja piirangumeetmete objektiks olevate kaupade deklareerimisel ei tohi erikoode kasutada.

 

Eesti tollitariifistiku (ETT) euroversioon

23.12.2010

16.12.2010 tööpäeva lõpus asendati Maksu- ja Tolliameti kodulehel kättesaadav ETT uue versiooniga, mis vastab Euroopa ühisraha euro kasutamise nõuetele. ETT päringutes on valuuta vaikimisi väärtuseks EUR, kuid kõiki maksumäärasid on võimalik näha ja makse arvutada ka kroonides, valides vastava päringu valikuvälja rippmenüüst EEKi. 

Olulisem muudatus alates €-päevast (01.01.2011) on seotud valuutakurssidega. Valuutakursid saadakse Euroopa Keskpanga kodulehelt ja  ETTsse viiakse nad baasvaluuta EUV suhtes.
Alates 01.01.2011 kehtivad 22.12.2010 avaldatud valuutakursid. Võimalikud valuuta koodid on järgmised: AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK,  EUC, EUV, GBP, HKD, HRK, HUF, IDR, INR, JPY, KRW, LTL, LVL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR.

Selleks, et kõiki maksumäärasid oleks võimalik näha ja makse arvutada kroonides ka pärast €-päeva, on ETT valuutakursside loetellu lisatud krooni (EEK) kurss EUV suhtes. Valuuta koodi EEK tollideklaratsioonil tolliväärtuse määramisel (lahter 22) alates €-päevast kasutada ei saa.

ETT päringutesüsteem on kättesaadav ka aastavahetusel ja 2011. a alguses, kui teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide töö on katkenud seoses üleminekuga kroonilt eurole.

 

Veelkord erimärgistusega sinise kütuse kasutamisest lumekoristusel

17.12.2010

Maksu- ja Tolliamet ei ole mingil juhul võtnud sihiks kontrollida eraldi traktoreid, mis ohtra lume korral aitavad teid lahti lükata. Vastupidi - meie suund on see, et erakorralisi olusid arvesse võttes teeme tavapärast kontrollitööd igati mõistlikult. MTA saab suurepäraselt aru, et erandlikud olukorrad nõuavad tavatuid lahendusi.

Selleks, et turul tegutsevad ettevõtjad siiski võrdsetes tingimustes oleksid, on MTA teinud vaid mõnel üksikul juhul ettepaneku algatada väärteomenetlus.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg: ”See puudutab üksnes neid traktoreid või muid põllumajandusmasinaid, mille omanikud on sõlminud kas kohaliku omavalitsuse või mõne muu kohaliku asutusega teede hooldamiseks pikemaajalise lepingu. Selle lepingulise töö jaoks sinisega erimärgistatud kütust kasutada ei tohi. Lepingu olemasolu korral peab paagis olema üksnes nn valge diislikütus, sest siis ollakse konkurentsis paljude teiste teehoolduse firmadega. Märgatavalt odavam kütus annab aga paraku eelise ühele. Nii vedelkütuse seadus siiski teha ei luba.”

Seega - MTA selgitab, et amet lähtub oma reididel ikka ja ainult mõistlikkuse põhimõttest. Kedagi, kes on ootamatu tuisu korral appi tõtanud, pole siiani ka trahvitud.
Selle tõestuseks olgu toodud viimase kolme kuu kontrollid piirkonniti:
Lääne MTK töömail on tehtud 4 kontrolli, kõik detsembris, täpsemalt 7. ja 8. kuupäeval, ehk enne suurt tuisku. Karistusi määratud ei ole. Ida MTK piirkonnas 3 kontrolli, mis kõik olid novembris ja lumekoristusel, kuid karistusi määratud ei ole. Lõuna ja Põhja MTK-s lumekoristust eraldi kontrollitud ei ole.

Eelpool loetletud reidide ajal mõned üksikud väärkasutajad siiski tuvastati, aga neid on üksnes hoiatatud, ei enamat. Nii et jutud tohutust trahvimisest ei ole tõsi.

Maksu- ja Tolliamet rõhutab veelkord - ühtki appitõttajat ei karistata. Kui tal on aga teehoolduse alane leping ja traktori paagis on erimärgistatud kütus, on ilmne, et tegemist on juba äritegevuse, st ebaõiglase konkurentsiga.

 

Tariifikvootide eraldamine aastavahetusel

13.12.2010

Tuletame meelde, et vastavalt tolliseadustiku rakendussätete artikli 308b kohaselt ei eralda komisjon tariifikvoote ühenduse Brüsselis asuvate institutsioonide puhkepäevadel.

Esimese tariifikvootide eraldamise teeb DG TAXUD 4. jaanuaril 2011. Siis eraldatakse kuni 31. detsembrini 2010 k.a aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud kvoote.

Vastavalt tolliseadustiku rakendussätete artikli 308a lõikele 8 loetakse 1., 2., 3. ja 4. jaanuaril 2011 aktsepteeritud tariifikvoodi taotlusega tollideklaratsioonid kõik kui 4. jaanuaril 2011 aktsepteerituks ning nende kvootide eraldamine toimub 10. jaanuaril 2011.

Täiendavate küsimuste korral saab abi kvoodikeskusest: Tauri Pung, tel 676 3286 või kvoot@emta.ee.

 

Tollitöötajad avastasid novembris üle 880 000 sigareti ja enam kui 28 000 liitrit kütust

13.12.2010

Novembris viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1714 kontrolli, millest 425 saab lugeda tulemuslikuks.
Maanteedel oli kokku 1095 kontrolli, mille ajal avastati 39 rikkumist.

Novembris kontrolliti 58 kütusekäitlejat (sh tanklad). Dokumentidega seotud rikkumisi ja mittevastavat kütust avastati 10 juhul.
Erinevaid tubaka- ja alkoholikäitlejaid kontrolliti kokku 56 korral, rikkumisi leiti 26 juhul. Kuu jooksul peeti kinni 883 000 sigaretti ja 28 130 liitrit kütust.
Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid oli 276. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati novembris kokku 271 ühikut. Narkootilisi aineid peeti kinni 115 grammi.

Juhtumeid:
4. novembri õhtul saabus lennukiga Moskvast meessoost reisija, kes väljunud küll rohelise koridori kaudu, sisenes ometigi kohe uuesti tollitsooni. Pagasi saalis pidasid tolliametnikud ta kinni. Mees ei allunud ametnike korraldustele ja üritas põgeneda, tahtes jõuga saalist välja saada. Kui selgus, et see ei õnnestu, toppis kodanik tolliametniku pükistaskusse altkäemaksuks 100 USA dollarit. Pistise pakkuja anti üle politsei- ja piirivalve töötajatele.

Sama päeva hilisõhtul peatasid tolliametnikud maanteekontrolli käigus Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Uulu bussipeatuses sõiduauto, mille kontrollimisel leiti pagasiruumist kaks suurt mustast kilest prügikotti. Kottides oli kokku 19 600 Vene maksumärkidega sigaretti.

Veelgi suurema salasuitsu kogusega üritas järgmise päeva hommikul Eestisse pääseda Venemaa kodanik Aleksei. Tema Mercedese kaubikust leidsid tolliametnikud 32 420 sigaretti, mis olid peidetud armatuurlaua sisemusse, kaubiku seintesse, ustesse, esiistmetesse ja esikaitseraua alla.

Tallinna Reisisadama kaudu liigub palju alkoholi, nii legaalselt kui ka peidetult. 5. novembri pärastlõunal üritas soomlasest meeskodanik Eestist üle piiri Soome toimetada 101 liitrit valget läbipaistvat vedelikku, mis oli plastpudelites ja varustatud etiketiga “Talu viin” 40%. Mees peeti kinni ja anti kriminaalasja alustamiseks üle MTA uurimisosakonna töötajatele.

Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel tuvastati 5. novembri hilisõhtul kontrolli ajal ühest Toyota sõiduautost 60 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Suitsud olid auto pagasiruumis ja salongis.

8. novembri hilisõhtul jäi oma saadetisest – 10 000 sigaretti – ilma Valgast pärit mees, kelle Venemaalt saabunud Volkswagen Passati otsisid tolliametnikud läbi. Suitsutagavara ei olnud seekord mitte pagasiruumi, mootoriruumi ega põhja alla peidetud vaid hoopis kütusepaaki. Kaane maha kruvimisel leitigi suur hulk Vene maksumärkidega sigarette. Suure hulga salasuitsu kõrval mahtus kütust paaki vaid 5 liitri jagu.

10. novembril üritas Venemaalt teed alustanud sõiduauto Opeli juht Koidula tollipunkti kaudu Eestisse tuua 15,6 grammi valget pulbrilist ainet, millele reageerisid tollikoeard ja mis nii tolli kui ka piirivalve tehtud kiirtesti järgi klassifitseerus kokaiiniks. Teibiga kõvasti kinni seotud narkoaine paki oli mees peitnud vasakpoolse tagumise istme alla.

12. novembril langes Narva tollipunktis tollitöötajate saagiks 30 940 sigaretti, mille Mercedest juhtinud Oleg oli paigutanud auto esimestesse porikoobastesse ja pakiruumi.

Samal päeval üritas veel teinegi mees Narvas suitsuäriga rikkaks saada. Vladimiri Opelist avastasid tolliametnikud 22 400 salasigaretti, mis olid pandud sõiduki põhja alla summuti peale ja põrkeraudade sisse, keskkonsooli käigukasti ümbrusesse, esiistmete ees asuva põrandakatte alla, pagasiruumi küljekarpidesse ja tagaluugi sisse.

20. novembril avastati ühest autost kaasreisija istme alt elektrišokirelv. Juhi sõnade järgi ei olevat tema teadnud, et see riistapuu on Eestis keelatud. Tolliametnikel ei jäänud muud üle kui sõidukijuht koos relvaga politseile üle anda.

Luhamaa kaudu tahtis Läti kodanik 20. novembri südaöö paiku Venemaalt Eestisse tuua 45 000 sigaretti. Tema juhitud Volvo veoauto rehvidest ja pikendatavast raamitalast vennasriigi maksumärkidega suitsud välja tulidki.

Hoopis kummalise mooduse suitsude peitmiseks leidsid aga kaks venelannat. Üks neist pani sigaretid tavalistesse kirjaümbrikesse ja tõstis need siis muude isiklike dokumentide vahele. Teine naiskodanik aga sokutas suitsupakid suurtesse majoneesi plastämbritesse, lootuses, et sealt ikka keegi otsima ei hakka. Kogused ei olnud küll kummalgi juhul suured, aga peitmiskohad olid küll tavatud.

Lääne MTK töötajatel ongi novembris suurimad konfiskeeritud sigaretikogused töövõiduna ette näidata. 24. novembri õhtul pidasid nad Tallinn- Pärnu- Ikla maanteel Tahkuranna vallas kinni Volkswagen kaubiku, mille pagasiruumis ja salongis oli kokku kümnesse mustast kilest prügikotti pandud 100 000 Vene maksumärkidega sigaretti.

25. novembril tuvastati Maardus paiknevas Olerexi tanklas diislikütust, mis ei vastanud kehtestatud nõuetele leekpunkti poolest. Koguseliselt oli niisugust kütust 2873 liitrit.

Keelatud vili on magus ja jätkuvalt proovitakse üle piiri sahkerdada relvi ja relvataolisi esemeid. Tallinna Reisisadamas püüdis Soomest pärit mees 27. novembril laevale Nordlandia koju kaasa viia kasteedi ja teleskoopnuia. Mõlemad on aga Eestis keelatud kaup ja pahandus oligi käes – mees jäi relvadest ilma.Juhtumi suhtes alustati väärteomenetlus.

 

Maksu- ja Tolliamet viib infosüsteemid eurole üle aastavahetusel

02.12.2010

Euroopa ühisraha kasutuselevõtust tulenevalt toimub aastavahetusel Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide plaanipärane üleminek kroonilt eurole. Ühelt süsteemilt teisele ülemineku tõttu katkeb mõneks ajaks Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide töö.

Ajavahemikul 31. detsembrist kl 19.00 kuni 4. jaanuarini kl 8.00 ei saa Maksu- ja Tolliameti kliendid siseneda e-maksuametisse või e-tolli ega kasutada sealseid teenuseid: esitada maksu- ja tollideklaratsioone, kontrollida saldosid, teha maksuvõla või näiteks KMKR numbri päringuid.

Samuti ei saa inimesed uue aasta esimestel päevadel kasutada oma Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodel olevat raha või maksude tasumise tähtaja pikendamiseks esitatud tagatist. Tollivormistusel tasumisele kuuluvaid maksusummasid saab sel ajal maksta sularahas või deebetkaardiga.

Makseid saab Maksu- ja Tolliameti pangakontodele teha aga ka infosüsteemide katkestuse ajal – MTA pangakontole laekunud summad on näha infosüsteemide taaskäivitamise järel isiku ettemaksukontol.

Infosüsteemide katkestuse aeg aastavahetusel on Maksu- ja Tolliameti arvates sobivaim, sest nii pühade kui ka nädalavahetuse tõttu on sel ajal e-teenuste tavapäraseid kasutajaid kõige vähem. Perioodi pikkus tuleneb eurole kohandatavate süsteemide paljususest ning ulatuslikust tööst Maksu- ja Tolliameti arvestusandmete konverteerimisel.

Maksu- ja Tolliameti kliendid saavad probleeme vältida ja kõik kohustused õigeks ajaks täita, kui planeerivad oma töö nii, et uue aasta esimestel päevadel ei peaks toiminguid MTA infosüsteemides tegema. Samuti palub Maksu- ja Tolliamet tolliklientidel sel ajal arvestada elektroonse tolliteenuse häirete ja katkestusega ning soovitab võimalusel selleks ajaks tollivormistust nõudvaid kaubavedusid mitte planeerida. Infosüsteemide tõrgete ajal kasutatakse asendustoiminguid.

Täiendavat infot toimuva ülemineku kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt rubriigist „Eurole üleminek” ja MTA foorumist foorum.emta.ee. Samuti saab tolli- ja aktsiisiinfot ning infot e-tolli kohta tel 880 0814, infot e-maksuameti kohta aga tel 880 0815.

Maksu- ja Tolliameti eurole üleminekuga seotud infosüsteemide muudatused rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.

 

Oktoobris avastasid tollitöötajad üle 900 000 sigareti ja enam kui 18 000 liitrit kütust

11.11.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid Eesti piiridel oktoobrikuus läbi 1536 kontrolli, millest 409 saab lugeda tulemuslikuks.

Maanteedel oli kokku 1315 kontrolli, mille ajal avastati 60 rikkumist. Oktoobris kontrolliti 42 kütusekäitlejat (sh tanklad). Dokumentidega seotud rikkumisi ja mittevastavat  kütust avastati 6 juhul.

Erinevaid tubaka- ja alkoholikäitlejaid kontrolliti kokku 40 korral, rikkumisi leiti 5 juhul. Kuu jooksul peeti kinni 914 539 sigaretti ja 18 357 liitrit kütust.

Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid oli 261. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati oktoobris kokku 14 250 ühikut. Narkootilisi aineid peeti kinni 61,7 grammi.

Juhtumeid:
2. oktoobril saabus Venemaalt Koidula tollipunkti sõiduauto Opel, mille täiendava tolliläbivaatusega avastati lisaks lubatud kogusele, mis on 40 sigaretti, veel 20900 sigaretti. Sigaretid olid peidetud tagavararattasse, tagumistesse ustesse, pagasiruumi luugi sisse, pagasiruumis asuvasse panipaika, juhi istmesse ja kõlarikasti.

5. oktoobril tahtis Narva tollipunktis piiri ületada sõiduauto VW Passat, mille kere külge summuti ligidale oli keevitatud spetsiaalne peidik. Peidikusse pääses auto salongis asuva avause kaudu. Peidikust leiti 6680 Venemaa maksumärkidega sigaretti.

7. oktoobril ületas Narva tollipunktis piiri buss, mille läbivaatusel avastati mõlema tagumise ratta peale ehitatud tühimikud. Bussi all olevas pagasiruumis oli eemaldatud tagumine sein, mille tagant ilmus nähtavale kaks peidikut. Kummastki leiti kokku 105 200 sigaretti.

Järgmisel päeval, 8. oktoobril proovis Luhamaal õnne lätlasest autojuht, kelle BMW saabus Venemaalt. Kontrollimisel liikuva läbivalgustusseadmega ilmnes pildianalüüsist, et pagasiruumi tagumise seina ja tagumise istme vahel oli tühimik. See oli täidetud 20 000 Vene maksumärkidega sigaretiga. Kaubast jäi autojuht ilma ja tema tegevuse kohta algatati väärteomenetlus.

Samal, 8. kuupäeval kontrolliti Koidulas põhjalikumalt veoautot Mercedes-Benz , mille haagise alt ja kabiinist leiti kokku 29960 sigaretti. Need konfiskeerisid tolliametnikud.

11. oktoobril tegid tollitöötajad Tallinna-Narva maanteel kindlaks suure koguse Venemaa päritoluga diislikütust. Narvast pärit autojuhil oli VW kaubikus
1100 liitrine mahuti diiselkütuse lõhnalise vedelikuga. Mees pidi suurest hulgast diislikütusest loobuma ja see pandi hoiule Ida MTK-sse. Koostati ka väärteo protokoll.

12. oktoobril saabus laevaga Baltic Queen Rootsist kaubik Ford Transit, mille kontrollimisel leiti kaubikust Rootsist varastatud ATV ja lisaks ka laevast varastatud voodipesu ning Nivea kreemid.

Tallinna Reisisadama D-terminalis äratas 13. oktoobril tollitöötajate tähelepanu leedulase juhitud kaubik, mille kontrollimisel avastati 292 erinevat kasutatud akut. Vedajal puudusid aga ohtlike jäätmete Eestisse või Eestist läbi vedamiseks nõutavad dokumendid.

14. oktoobril proovis sama D-terminali kaudu alkoholi Soome viia mees, kelle sõidukist leidsid kontrollijad 180 pooleliitrist pudelit maksumärkideta läbipaistvat vedelikku. Etiketi järgi olevat tegu Valgevenes toodetud viinaga. Paraku kaugemale see viinalaar ei jõudnud.

19. oktoobril tahtis Koidula tollipunktist läbi lipsata mees, kelle BMW läbivaatusel avastati auto rehvidest ja tagavararattast 18 340 Vene maksumärkidega sigaretti.

Konkurentsis püsimiseks otsustab mõni suisa oma isikliku tankla luua. Sedapuhku tegi seda Harjumaal Lagedil elav mees, kes oma eramaja garaažist asus kütust müüma. Mehel polnud aga ette näidata ei kütuse päritolu tõendavaid saatelehti ega ammugi siis märget majandustegevuse registris. Tollitöötajad võtsid ära kaks 1000-liitrist plastikust mahutit kütusega, kolm 200-liitrist vaati kütusega, kaks pumpa, kolm voolikut ja veel kolm 20-liitrist kütusega täidetud kanistrit.

Lääne maakonnas kontrollisid tollitöötajad 21. oktoobril sõidukit, mille tagaistmelt ja pagasiruumist avastati 160 000 Vene maksumärkidega sigaretti.

28. oktoobril peeti kontrolli ajal Tallinna-Narva maanteel kinni kaubik Ford Transit.
Auto kaubaruumist leiti 70 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Veokijuhi suhtes algatati väärteomenetlus ja sigaretid võeti samuti hoiule.

30. oktoobril tehtud kontrollimisel peatati Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel sõiduauto Mercedes Benz. Autost leidsid tollitöötajad 69 980 Vene maksumärkidega sigaretti.Sigaretid võeti hoiule ja mehele koostati väärteo protokoll.

 

Viimase aja suurim kogus salasigarette Viljandis

09.11.2010

Laupäeval, 6. novembril korraldasid Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet ühise operatsiooni Viljandis.

Linna avaturul leidsid ametnikud turul kaubelnud naisterahvaste müügikohtadest väga suure koguse maksumärkideta sigarette.
Ühe naise juurest avastati 50 100 sigaretti ja teise käest saadi kätte 43 440 sigaretti.

"Nii suurt kogust salasigarette pole viimasel ajal Viljandis tabatud. Sigaretid olid peidetud turul müügil olevate riiete sisse ja päris avalikult neid ei müüdudki", tõdes Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna liikuvkontrollitalituse juhataja Are Männiste.

Mõlemal juhul võeti salasigaretid ära ja algatati väärteo menetlused.

 

MTA tollikontroll hoidis ära 188 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

04.11.2010

Maksu- ja Tolliamet hoidis selle aasta 9 kuu tollikontrolli tulemusena ära kokku 188 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. See on suurem kui kogu möödunud aastal ärahoitud kahju.

Tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg: "Traditsiooniliselt on kõrge riskiga aktsiisikaubad, eriti sigaretid ja kütus. Suurepärase tulemuse saime ka narkootikumide avastamisel ja võitluses intellektuaalse omandi rikkumistega. Surve illegaalseks tegevuseks on aga täna kõrge ja ei ole alust arvata, et lähiajal midagi muutuks.”

9 kuuga avastati rekordiliselt palju, 245 385 ühikut intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa (2009. aastal kokku 151 563 ühikut). Suurima üksikjuhtumina saab välja tuua juulikuus leitud Crocs kaubamärgiga jalatsid, mida avastati kokku 12 150 paari.

Seadustele mittevastavate sigarettide osa on samuti kasvanud. 2009. aasta 9 kuuga avastati ligi 6,7 miljonit, tänavu juba 7,3 miljonit salasigaretti. Võrreldes varasema ajaga on suurenenud sigarettide kogused, mida püütakse salaja üle piiri toimetada. Korraga üritatakse sõiduki konstruktsioonidesse peidetult üle piiri tuua 10 000 kuni 35 000 sigaretti. III kvartali suurema leiuna saab välja tuua Luhamaal kinni peetud 82 000 sigaretti Volvo veoauto haagise all olnud neljast rehvist.

Salaalkoholi kogused on vähenenud. Eelmise aasta 9 kuuga avastati ligi 13 416 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks), tänavu 8039 liitrit.

III kvartali juhtumi näitena võib tuua Lõuna MTK-s 21.septembril tollitöötajate poolt läbiotsimise ajal avastatud 65 liitrit puskarilõhnalist vedelikku ja 45 liitrit meskit.

Ohustatud liikidega (Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon CITES) seotud juhtumeid oli 9 kuuga kokku kolm.

Kolmveerand aastaga tuvastati 98 narkootiliste ainete ja lähteaine salakaubaveo ning omamise juhtumit. Koguseliselt suurimad avastused jäid I ja II kvartalisse.

Ebakvaliteetset ja nõuetele mittevastavat kütust ning ladude kontrollimise käigus üle- või puudujääke avastati 9 kuuga kokku 1,1 miljonit liitrit. Nõuetele mittevastavat kütust leiti nii tanklatest kui ka paakautodest kütuse veol, samuti paiksetest mahutitest.

 

MTA pidas septembris kinni suure hulga salasigarette ja -kütust

15.10.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2010. a septembris Eesti piiridel läbi 1261 kontrolli, millest 437 olid tulemuslikud.

Maanteedel toimus kokku 1718 kontrolli, mille ajal avastati 69 rikkumist. Kontrolliti 49 kütusekäitlejat sh tanklaid. Ebakvaliteetset kütust ja dokumentidega seotud rikkumisi avastati 12 juhul. Erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kontrolliti kokku 34 korral, rikkumisi tuvastati 8 juhul.

Kuu jooksul peeti kinni 702 717 sigaretti ja 51 881 liitrit kütust. Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid oli 286. Kinni peeti 221 g narkootilisi aineid. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa tuvastati 5581 tükki.

Juhtumeid:
3. septembril avastati Luhamaa tollipunktis veoauto Volvo kabiini seinapolstri tagustest tühimikest 70 720 sigaretti.

8. septembril tuvastati kullersaadetise läbivaatusel, et üks pappkast sisaldas tekstiilist pealsega padrunisalve taskuid (55 tk) ja teises pappkastis olid padrunisalved automaatrelvale AK-4 (60 tk). Strateegilise kauba komisjonilt saadud vastuse põhjal on automaatrelva AK-4 salved strateegiline kaup ja vajab impordilitsentsi.

Samal päeval sõitis Luhamaalt Eestisse mees, kelle auto salongi tolliläbivaatusel ja tema enda koti kontrollimisel avastati dokumendimapi vahelt deklareerimata valuutat kokku 57 580 eurot.

17. septembril avastati Koidula tollipunktis ühe veoki kahest tagumisest rehvist kokku 40 400 salasigaretti.

18. septembril toimunud tollikontrolli käigus leiti ühelt Türgist lennukiga saabunud reisijalt pagasist kasteet ja teleskoopnui. Mõlemad on Eestis tsiviilkäibes keelatud esemed. Juhtumi kohta alustati väärteomenetlus.

Samal päeval tehti Luhamaa kaudu Venemaalt saabunud veokile tolliläbivaatus veokite kontrollihallis. Kontrolliti veoki kabiini, mootoriruumi, poolhaagisel ka kaubaruumi. Samuti vaatasid tollitöötajad veoki ja poolhaagise põhja alla. Selgus, et poolhaagise neljal rattal olid selgelt nähtavad rehvide demonteerimise jäljed. Lisaks oli osa rattamutritest nõrgalt kinni keeratud. Röntgenläbivaatuse abil tuvastasid tollitöötajad, et neljas rehvis olid pakendid erinevate maksumärkideta sigarettidega – kokku 82 000 tk.

21. septembril korraldati läbiotsimine koos PPA Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskonna töötajatega Valga linnas ühe inimese elukohas. Võeti ära puskariaparaat, 65 liitrit puskarilõhnalist vedelikku ja 45 liitrit meskit.

Narva tollipunktis avastasid MTA töötajad tollikontrolli ajal 25. septembril ühe sõiduki juhiistme alt kumminuia ja pagasiruumist noa.

30. septembril leiti Tallinna Reisisadamas tollikontrolli ajal ühe reisija taskust 4,3 g marihuaanat. Lisaks oli tal kaasas ka 9 Diazepeks tabletti, mille kohta tal vastavat luba ei olnud. Juhtum on edastatud MTA uurimisosakonda kriminaalmenetluse alustamiseks.

Samal päeval avastati taas Tallinna Reisisadamast ühe kodaniku juurest 29 pooleliitrist pudelit maksumärkideta alkoholi ja 1800 maksumärkideta sigaretti. Juhtumi suhtes on alustatud väärteomenetlus.

 

Balti riikide tollikoostöö uuel tasemel

05.10.2010

Teisipäeval, 5. oktoobril kohtuvad Riias Eesti, Läti ja Leedu tolliametite juhid, et kinnitada Balti riikide tollikoostöö tegevuskava aastateks 2010–2011.

Varem ei ole niisugusel tasemel tollikoostööd kolme riigi vahel olnud. Kuni Euroopa Liiduga liitumiseni oli ellu kutsutud Balti riikide Ministrite Nõukogu raames tolli vanemametnike komitee ja selle ekspertgrupid, mis tegutsesid ühishuvi pakkuvates valdkondades. Euroopa Liiduga liitumise järel eeldasid riigid, et kõik tollialase koostöö küsimused leiavad ühiselt ka lahenduse.

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav: “Nüüdseks on aeg näidanud, et kõigil kolmel riigil on siiski kattuvaid ja ühiseid valdkondi ning probleeme, mida saab kõige tulemuslikumalt lahendada just kolmepoolse koostöö kaudu. Selle tõestuseks ongi täna kinnitatav tegevuskava”.

Tegevusplaani panid kokku septembris Tallinnas koos olnud tollieksperdid ja kava aluseks oli juunis toimunud Balti tollijuhtide töökohtumisel kokkulepitu. Koostöö põhisuunaks on välja selgitada automaatsete numbrituvastuse süsteemide ühildamise võimalused, koordineerida ühine tegevus Euroopa Liidu valdkonnas ja suhetes Venemaaga. Samuti vahetatakse parimat praktikat.

Enriko Aav: “ Peame väga oluliseks selle tegevuskava raames ka ühisaktsioonide kavandamist võitluseks tollialaste õiguserikkumistega, kusjuures erilise tähelepanu all on osapoolte koordineeritud tegevus võitluses salatubakaga”.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. oktoobrist 2010

29.09.2010

Rahandusministri 2006. aasta 2. mai määruse nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised" muutmisega seoses on 1. oktoobrist võimalus esitada tollideklaratsiooni muutmistaotlusi (parandamis- või tühistamistaotlusi) peale kauba vabastamist elektrooniliselt.

Tollideklaratsiooni muutmise korral teeb isik ise kõik vajalikud muudatused infosüsteemi väljades (lahtrites), lisab vajalikud dokumendid ja edastab taotluse koos lisainformatsiooniga infosüsteemi vahendusel.

Elektrooniline taotlus esitatakse ja menetletakse selle tolliasutuse poolt, kus deklaratsioon aktsepteeriti, st isikul ei ole taotluse esitamisel võimalik tolliasutust ise valida.

Muutmistaotluse esitamisel on oluline tähele panna järgnevat:

 • Isiku poolt esitatud taotlust ametnik täiendada ei saa. Kui taotlus ei ole korrektne või põhjendatud, lükatakse isiku poolt esitatud elektrooniline taotlus tagasi.
 • Kui otsus on positiivne, siis ametnik selle kohta eraldi dokumenti ei vormista, vaid taotlus rahuldatakse muudatuse aktsepteerimisega.
 • Kui isik soovib, et ametnik teataks talle tasumisele kuuluva maksusumma ja selle tasumise tähtaja kirjalikult, siis tuleb soov lisada taotluse lisainfosse.
 • Kui tegemist on tollimaksu tagasimaksmise või vähendamisega, järgitakse selleks ettenähtud korda.
 • Elektroonilisele taotlusele saab analoogselt tollideklaratsioonile lisada dokumente PDF-, JPG- ja TIF-vormingus.
 • Elektroonilise taotluse menetlemiseks ei ole vaja esitada eraldi väljatrükke. Kogu informatsioon säilib Complexis ja on kättesaadav vastavate õigustega ametnikele ja isikutele.
 

Eesti kujundab vahetu partnerina ELi tolli tulevikku

24.09.2010

Käesolev aasta on Euroopa Liidu tollisüsteemile olnud strateegilises mõttes tegus. Aasta algas visiooni kujundavate strateegiliste kohtumistega Soomes Rukal ja Barcelonas, kus tollivaldkonna juhid avaldasid oma visioone sellest, missuguseks tuleks arendada Euroopa tollisüsteemi.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg: „Meie jaoks on Euroopa tollisüsteemi arendamine väga tõsine väljakutse, seepärast oleme aktiivselt osalenud nii mainitud kohtumistel kui ka hilisematel aruteludel paljudes erinevates foorumites.”

Euroopa Komisjon algatab praegu tõsise uurimuse koostamist, et koondada Euroopa tolli arenguvõimalused tulevikuks. Selleks on komisjon teinud otseettepaneku kokku kümnele liikmesriigile osaleda vahetult selles töös.

Urmas Järg: „Meil on väga hea meel, et nende hulgas on Baltimaadest Eesti ja Põhjala riikidest on kaasatud Soome. Konkreetsem töö algab juba oktoobris ja novembris. Meie läheme sinna suurte ootustega ja valmisolekuga anda oma panus üldise tollisüsteemi arendamisse.”

Visiooni kujundamisel on olulised märksõnad kindlasti üle-Euroopaline juhtimissüsteem, arendustegevuste (sh IT-arenduste) keskne koordineerimine, välispiiri ühine ja keskne arendamine. Töö lõpptulemusi võib oodata järgmise aasta keskel.

 

Kahe ameti ühisoperatsioon Viljandimaal

24.09.2010

Neljapäeval, 23. septembril korraldasid Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri ning Maksu- ja Tolliameti Lõuna ning Lääne maksu- ja tollikeskuse ametnikud Viljandi maakonnas ühisoperatsiooni.

Viis ja pool tundi kestnud operatsiooni ajal kontrolliti 1615 sõidukit ja avastati 41 rikkumist. Ühise operatsiooni käigus avastati seitse alkoholi tarvitanud sõidukijuhti ja lisaks veel 13 liikluseeskirja rikkujat.

Erimärgistatud diislikütuse kasutamist kontrolliti 473 sõidukist, sealjuures avastati erimärgistatud diislikütuse kasutamine 21 sõidukis.

 

Veose teeninduskoha tööaeg muutub

23.09.2010

Alates 1. oktoobrist muutub Põhja maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna protseduuride järelevalve talituse Veose teeninduskoha (Veose 4, Maardu) klienditeeninduse tööaeg ööpäevaringseks.

 

Maksu- ja Tolliameti selgitused e-tolli teemal

22.09.2010

Maksu- ja Tolliameti selgitused vastukaaluks 22. septembril ilmunud Äripäeva loole
“E-toll ähvardab tõrgetega” ja juhtkirjale pealkirja all "e-toll, järjekordne e-Eesti häbiplekk?”
Ajaleht süüdistab Maksu- ja Tolliametit puudulikus kommunikatsioonis e-tolli teemal. Kahjuks rajaneb toimetuse seisukohta väljendav juhtkiri väga vähesele infole.

Hirmu külvamine ettevõtete seas selle ehku peale, et äkki süsteem ei lähe käima, on arusaamatu. Seda enam, et suurte hirmutavate pealkirjade varjus on pisikesed kommentaarid ka suurettevõtjatelt, kes ei näe e-tolli arengus mingeid probleeme ja kasutavad seda keskkonda juba praegu edukalt.
Maksu- ja Tolliamet saatis omapoolsed vastused ja selgituse e-tolli teemal ära 20.septembri tööpäeva lõpul, mis peaks olema piisava varuga, et neid saaks arvestada enne 22. septembril ilmuva lehe küljendamist ja trükki.

MTA jääb selle juurde, et teavitamine on tänaseni olnud piisav. Arvestades, et uus süsteem on tegelikult kasutusel juba poolteist aastat ja töötab tõrgeteta, siis alates 1. jaanuarist 2011 ehk selle süsteemi muutumisest kohustuslikuks üle Euroopa, ei näe MTA tehnilisi takistusi selle süsteemi jätkuvalt edukaks tööks.

Viimane suurem tehniline tõrge MTA tollisüsteemides jääb 2004. aastasse. Jaanuarist 2011 jõustuva muudatusega niisugust riski ei ole, sest kogu uuenduste pakett on juba praegu töös ja firmadel, mis seda süsteemi veel ei kasuta, tuleb seda lihtsalt tegema hakata.

Selle aasta jooksul on MTA lisaks kodulehele, kus sellekohane info on üleval eesti, vene ja inglise keeles, teinud avalikkusele hulgaliselt teavitusi ja korraldanud koolitusi. MTA-l on otsekontakt suuremate logistikaettevõtetega, kellega koolitusi ja töötajate juhendamisi detailselt kokku lepime.
Näiteks Vene tolli töötajaid oleme teavitanud kirja teel ja nendega kohtumistel ka muutusi selgitanud. Samuti on piiripunkte üksikasjalikult informeeritud eelseisvast kohustusest käia Euroopaga ühte jalga.
Ükski teavitamine ei saavuta kunagi 100%-list tulemust. Kindlasti on ja jääb neid väiksemaid autovedajaid, kes saabudes piirile ei tea enda sõnul uudsest süsteemist midagi. Nende jaoks on meie kõigis piiripunktides olemas nn kliendiarvutid, et nad saaksid deklaratsiooni kohapeal esitada.

MTA ülesanne on vedajaid abistada. Vajadusel või süsteemi olulise häire korral ei jää kaubavahetus katki, sest tollikaubad saab deklareerida ka paberil. Väärib aga mainimist, et praegu esitab niikuinii üle 99% ettevõtetest oma tollideklaratsiooni elektrooniliselt.

Kõik 184 selles valdkonnas tegutsevat ettevõtet on saanud MTA-lt oma postkasti vastava teate, mis tuletab meelde eelseisvaid muudatusi ja juhib veelkord tähelepanu, et kasutataks olemasolevat e-tolli deklaratsiooni.
Täiendavalt on MTA loonud automaatse vastamise meeldetuletusena e-posti aadressidele, kuhu edastatakse laevamanifeste (Põhja, Lääne ja Ida MTK-des). Dokumentide edastamisel tollile saadakse sel juhul automaatne vastus, milles me samuti viitame sellele, et üleminekuperiood on ümber saamas.

Eelmisel aastal korraldas MTA kuus suuremat koolitust eri ettevõtetele, seda nii eesti kui ka vene keeles.
Mitu korda on kohtutud Paldiski ja Muuga sadamas. Muugal osales kokku 26 ettevõtet ja Paldiskis 8 ettevõtet.
Ka lennujaamas on MTA tollitalitus suhelnud ettevõtetega ja sealjuures personaalselt nii Cargo Handlingu kui ka DHL-iga. Koolitused jätkuvad ka tänavu. Lisaks osalevad MTA ametnikud 30. septembril lektoritena eraettevõtja poolt korraldataval koolitusel. Oktoobris ja novembri algul on kavas koolitused läbi viia ka Eesti teistes piirkondades ning täiendavalt veelkord Muuga sadamas ja lennujaamas. Sügise kõige ulatuslikum teabepäev on 21. oktoobril.

Süsteemide rakendamisele alates 1. juulist 2009 eelnes süsteemide piloteerimine, kus said osaleda kõik, kes selleks vaid soovi avaldasid.

Nii et süsteemid on valmis juba üle aasta ja nüüd on küll viimane aeg ettevõtetel neid kasutama hakata. Kõik juhendid süsteemide kasutamiseks on olemas ja MTA tollitöötajad on valmis igati kliente abistama ja selgitama, kui midagi on jäänud arusaamatuks.
Pole põhjust karta, et süsteem 1. jaanuarist ei rakendu. Süsteem töötab juba täna ja vaevalt et viimase kvartaliga midagi nii drastiliselt muutuda saab, et 1. jaanuaril sellest 184 ettevõttele mingeid probleeme tekib.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas augustis piirikontrolli käigus 406 rikkumist

20.09.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2010. aasta augustis Eesti piiridel läbi 1171 kontrolli, millest 406 olid tulemuslikud.

Maanteedel toimus kokku 1538 kontrolli, mille ajal avastati 45 rikkumist. Kontrolliti 52 kütusekäitlejat (sh tanklad), ebakvaliteetset kütust ja dokumentidega seotud rikkumisi avastati 12 juhul. Erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kontrolliti kokku 95 korral, rikkumisi tuvastati 13 juhul. Kinni peeti kuu jooksul 484 351 sigaretti ja 16 934 liitrit kütust. Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid oli 244. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati augustis kokku 31 775 ühikut. Narkootilisi aineid peeti kinni 61 g.

Juhtumeid:

31. augustil avastati Narva tollipunktis piiri ületanud jalakäija pagasi läbivaatusel 527 sigaretti, mis olid lahtiselt peidetud sülearvuti, fotoaparaadi ja eelnevalt deklareeritud sigarillo pakkide sisse.

Koidula tollipunktis kontrolliti 27. augustil Läti kodaniku juhitud veokit, millest avastati kokku 54 000 Vene maksumärkidega sigaretti. Deklareerimata sigaretid asusid kahes haagise all olevas rehvis ja kahes varurattas.

23. augustil avastati Tallinna reisisadama D-terminalis laevale suunduva reisija seljakotist 1,2 g kanepipuru, kanepisuitsetamise piip ning 3,5 g pruunikat ainet (reisija sõnul marihuaana). Lisaks leiti kotist teleskoopnui ja lahtikäiv nuga, mille tera pikkus on 9cm.

Samas avastati samal päeval ka teise reisija seljakotist 2,2 g kanepipuru ja 14,2 g niiskeid kanepilehti.

19. augustil leiti Tallinna reisisadamas tollikontrolli käigus ühest sõidukist kaks varastamise tunnustega paadi rippmootorit.

10. augustil teostasid MTA töötajad alkoholi käitlemise kontrolli ühes Laagris asuvas kaupluses. Valikulise kontrolli käigus avastati tooteid, mille maksumärgid ei olnud tarbimisse lubatud ja saatelehes puudus õige partii number.

Koidula tollipunktis kontrolliti 10. augustil Venemaalt saabunud sõidukit, mille põhja alt leiti 13 600 (680 pakki) Vene maksumärgiga sigaretti. Sigaretid olid pakitud musta kilekotti ja teibiga kinni tõmmatud. Pakid olid kinnitatud nööri abil sõiduki põhja külge.

6. augustil leiti Koidula tollipunktis sõidukist samuti 13 600 Venemaa maksumärkidega tähistatud sigaretti. Tolliläbivaatuse käigus avastati, et sõiduki salongis tagumise istme seljatoe taha asuvasse vahetalasse on ehitatud ava, mida kattis luuk. Luugi eemaldamisel avanes sissepääs sõiduki vahetalasse ja selle taga asuvasse kütusepaaki, millesse olid peidetud sigaretid. Salakaubaveoks ümberehitatud sõiduk ja sigaretid peeti kinni.

7. augustil avastasid tollitöötajad Pärnu turu välimüügi platsilt ühe müüja juurest mustast kilekotist 4000 Venemaa maksumärkidega sigaretti.

Augustis tuvastati ka intellektuaalse omandi rikkumine ning kinni peeti 24 300 paari võltsitud CROCS disainilahendusega jalanõusid.

Narva tollipunktis avastati 3. augustil tollikontrolli käigus, et ühe sõiduki parempoolne kütusepaak ei ole ühendatud mootori toitesüsteemiga. Ühendamata paagis oli 350 liitrit diislikütust.

2. augustil leidsid tollitöötajad Tallinna reisisadama D-terminalis reisija seljakotist kaks elektrišoki relva, 1 kasteet ja 3 teleskoopnuia, mis on tsiviilkäibes keelatud.

 

Ühtse enesehindamise küsimustiku kasutusele võtmine

17.08.2010

Alates 1. novembrist 2010 võetakse AEO staatuse taotlemisel Euroopa Ühenduses kasutusele ühtne enesehindamise küsimustik, mis on valminud liikmesriikide heakskiidul ning koostöös. Uue enesehindamise küsimustikuga saab tutvuda siin.

 

MTA tollikontroll hoidis ära 165 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

05.08.2010

Maksu- ja Tolliamet hoidis 2010. aasta I poolaastal tollikontrolli tegevusega ära kokku 165 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile, mis on suurem kui kogu möödunud aastal ärahoitud kahju.

Tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul on tollikontrolli üksused esimesel poolaastal tegelnud olulisemate riskide maandamisega. "Traditsiooniliselt on kõrge riskiga aktsiisikaubad, eriti sigaretid ja kütus. Suurepärase tulemuse saime ka narkootikumide avastamisel ja võitluses intellektuaalse omandi rikkumistega" lisas Järg.

Aasta esimese kuue kuuga avastati rekordiliselt palju, 199 988 ühikut intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa. (2009. aastal kokku 151 563 ühikut.) Suurima üksikjuhtumina saab välja tuua aprillis avastatud 23 332 paari võltsitud Adidase jalatseid.

Seadustele mittevastavate sigarettide avastamine on tänavu esimesel poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samuti kasvanud. 2009. aasta esimese kuue kuuga avastati ligi 4,59 miljonit salasigaretti, tänavu 5,69 miljonit salasigaretti. Võrreldes varasema ajaga on suurenenud sigarettide kogused, mida püütakse salaja üle piiri toimetada. Ühe korraga üritatakse sõiduki konstruktsioonidesse peidetult üle piiri tuua 10 000 kuni 35 000 sigaretti.

Suurimad juhtumid: Narva tollipunktis avastati läbivalgustamisel ühe veoki vaheseinast 280 800 salasigaretti.
Luhamaal avastati juunis Ukraina kodaniku juhitud kaubiku kahekordsete tagauste vahelt 140 000 sigaretti. Tegemist oli leidliku peidikuga. Seestpoolt vaadates ei viidanud miski topeltustele ning juurdeehitatud uksed olid varustatud salalukuga, mis ei lasknud originaaluksi avada. Ustevahelise peidiku sügavuseks oli 40 cm.

Salaalkoholi kogused on vähenenud. Eelmise aasta I poolaastal avastati ligi 13 243 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks), tänavu 7800 liitrit.

Ohustatud liikidega (Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon CITES) seotud juhtumeid avastati I poolaastal kokku kolmel korral. Ühel juhul oli tegemist piirikontrolli käigus kullersaadetisest avastatud kreemidega, mis sisaldasid piimalille Euphoria Cerifera. Ülejäänud kaks juhtumit olid seotud karu sappi ja karu rasva sisaldavate kreemidega.

Kuue kuuga avastati 85 narkootiliste ainete ja lähteaine salakaubaveo ning omamise juhtumit. Koguseliselt suurim avastus oli I kvartalis Tallinna Vanasadamas, kus Soome suunduva reisija kohvrist leiti 38 770 grammi katataimi, mis sisaldavad katinooni. II kvartalis avastati suurima kogusena Narva piiritollipunktis Venemaalt saabuva sõiduki pagasist 2619 g amfetamiini. Kvartalite lõikes on kasvanud juhtumite arv, kus postipakkidest on avastatud kanepiseemneid.

Ebakvaliteetset ja nõuetele mittevastavat kütust ning ladude kontrolli käigus üle- või puudujääke avastati esimesel poolaastal kokku 1 044 716 liitrit. Nõuetele mittevastavat kütust avastati nii tanklatest kui ka paakautodest kütuse veol, samuti paiksetest mahutitest.

 

Alates 1. augustist kasutatakse Complexis deklareerimisel lahtris 44 uut koodi

23.07.2010

Alates 1. augustist 2010 võetakse SAD lahtris 44 „Lisadokumendid" kasutusele koodi C628 „Vastavustunnistus/kvaliteeditõend" asemel kood 1038 „Vastavustunnistus/kvaliteeditõend."

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 8. juulist 2010

07.07.2010

8. juulil 2010 rakenduvad ekspordikontrolli süsteemi (ECS2) muudatused, millega seoses muudetakse Complexis tollideklaratsiooni kahe lahtri täitmist.

Muudatused

Lahtrer 31D „Pakendite arv"
Kaubapositsiooni tasemel on võimalik märkida pakendite arvuks null. Tingimuseks on, et kui kaubapositsiooni tasemel on pakendite arvuks null, siis peab esinema vähemalt üks selline kaup, millel on sama pakendi markeering ja pakendite arv on suurem kui null.

Lahter S29 „Veokulude makseviis"
Andmed märgitakse üldosasse siis, kui veokulude makseviis on kõikidele kaubapositsioonidele ühine. Kaubapositsiooni tasemel saab lahtri täita juhul, kui veokulude makseviis on kaubapostioonide lõikes erinev.

 

1. juulist jõustuvate Ekspordikontrolli süsteemi (ECS2) üleeuroopaliste muudatuste rakendamisest Eestis

01.07.2010

1. juulist 2010 jõustuvad Ekspordikontrolli süsteemi (ECS2) infosüsteemis üleeuroopalised muudatused.
Tehnilistel põhjustel rakendab Eesti nimetatud muudatused 8. juulil 2010.

Seetõttu võib ajavahemikul 01.07-08.07 esineda tõrkeid ECS2 sõnumite töötlemisel ning kaupade eksportimise andmed ei pruugi olla nähtavad vahetult peale väljumise kinnitamist teise Euroopa Ühenduse liikmesriigi tolli poolt.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juulist 2010

28.06.2010

1. juulil 2010 jõustub Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 169/2010, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted Euroopa Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 ja millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse tolliseadustik.

Seoses sellega muudetakse Complexi järgnevalt.

1. Lahtris „40B - liik” muutub klassifikaator järgmiselt:

 • sisenemise ülddeklaratsiooni liik „ENS” asendatakse numbriga „355”
 • lisandub uus dokumendi liik „337 - ajutise ladustamise ülddeklaratsioon"

2. Lahtris „37C - protseduuri lisakood” muutub koodide E01, E02 ja F63 kirjeldus järgmiselt:

 • E01 - ühikuhindade kasutamine teatavate kergriknevate kaupade tolliväärtuse määramisel (artikli 152 lõike 1 punkti a alapunkt a)
 • E02 - kindlad impordiväärtused (näiteks: Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2007)
 • F63 - suunamine pardavarulattu (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artiklid 37–40)

3. Lahtris „44AR-Lisateave” kustutatakse järgmised koodid:

 • 30100 - lihtsustatud eksport
 • 30200 - lihtsustatud eksport 2
 

Euroopa Komisjoni määrusega 494/2010 muutusid tagasiulatuvalt banaanide tollimaksumäärad

11.06.2010

Euroopa Liit sõlmis 15. detsembril 2009 Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuadori, Guatemala, Hondurase, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Peruu ja Venezuelaga Genfi banaanikaubanduslepingu, millega Euroopa Liit kohustub järk-järgult vähendama banaanide tollimaksu 176 eurolt 1000 netokilogrammi kohta 114 eurole 1000 netokilogrammi kohta. 

Tollideklaratsioonide alusel, mis on aktsepteeritud ajavahemikul 15.12.2009 kuni 09.06.2010, kohaldatakse imporditud banaanidele (CN-i kaubakood 0803 00 19)  tagasiulatuvalt tollimaksu 148eurot 1000 netokilogrammi kohta.

Enam makstud tollimaks makstakse tagasi Euroopa Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 236 alusel.
Vastav taotlus tuleb esitada asukohajärgsele maksu- ja tollikeskusele.

Täiendav info Euroopa Komisjoni määrusest 494/2010.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juunist 2010

26.05.2010

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex on alates 1. juunist laiendatud mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamisega seotud funktsionaalsust.

 1. Mittetäieliku tollideklaratsiooni toimimist täiendati järgmiselt: 

a)  Ekspordil, kui täpsed kaubakogused selguvad mõõteraportist, võib klient esitada mittetäieliku tollideklaratsiooni, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • väljale 99A – “Profiil on märgitud A või C;
 • väljale 1B – “Deklaratsiooni viis” on märgitud B;
 • väljale 44AA – “Lisadokumendi kood” on märgitud üheks puuduvaks dokumendiks mõõteraport koodiga 5001. Puuduolev dokument tähistatakse dokumendiväljal ettenähtud korras;
 • tollideklaratsiooni täiendatakse 5 kalendripäeva jooksul selle esitamisest arvates. 

b)  Teatud majandusliku mõjuga protseduuridele suunamisel ja taasväljaveol tollilaost, kui kauba täpsed kogused selguvad mõõtmisel, võib klient esitada mittetäieliku tollideklaratsiooni, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • väljale 99A – “Profiil on märgitud I, J või D;
 • väljale 1B – “Deklaratsiooni viis” on märgitud B;
 • väljadele 14A-G “Esindaja/Deklarant, 8A-G “Saaja” (impordil) või 2A-G “Saatja” (ekspordil) märgitud isik on klientide nimekirjas, kellele enne 1. juunit 2010 oli antud luba deklaratsioon esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval;
 • väljale 44AA – “Lisadokumendi kood” on märgitud üheks puuduvaks dokumendiks mõõteraport koodiga 5001. Puuduolev dokument tähistatakse dokumendiväljal ettenähtud korras;
 • tollideklaratsiooni täiendatakse 5 kalendripäeva jooksul selle esitamisest arvates. 

c)  Punktides a ja b nimetatud tingimustel esitatud mittetäieliku tollideklaratsiooni korral peab isik lisama puuduolevad lisadokumendid ja nendest tulenevaid andmeid ise 5 kalendripäeva jooksul Complexis korrigeerima. Mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamisel määrab süsteem automaatselt deklaratsiooni muutmise tähtaja ja see kuvatakse lahtris 99BT – “Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg”. 

2. Ühenduse tollisadustiku 2454/93 lisa 38 deklareerimise reeglite alusel tuleb kaupade puhul, mis eelnevalt olid seestöötlemisel, järgnevale protseduurile suunamisel märkida eelnevaks protseduuriks seestöötlemine ka juhul, kui eelnevaks protseduuriks oli tolliladustamine, ajutine importimine või kui kaupa ladustati vabatsoonis.

Sellest tulenevalt on loodud võimalus lisada väljale 49C – lao kood (näiteks AT/0024/EE4000EE), milles seestöötlemisel olnud kaupa ladustati ka muude profiilide kui D korral. Lao koodi märkimine tollideklaratsioonile, millega kaupa laost välja võetakse, on vajalik, kuna siis saab laopidaja aruandest kontrollida, kas väljastamist ootavale kaubale on tegelikult tollideklaratsioon esitatud. Kui deklaratsioonil lao koodi ei ole, siis see deklaratsiooni number ei kajastu ka aruandes.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas maanteekontrollide käigus Virumaal salakütust

14.05.2010

Eile toimunud maanteekontrollide käigus avastasid Maksu- ja Tolliameti ametnikud Virumaal kokku 2520 liitrit salakütust.

Lääne-Virumaal Tallinn-Narva maanteel peatati maanteekontrolli käigus kaubik, mille pagasiruumist avastati kaks 1000-liitrist plastmassanumat ja kaks 200-liitrist metallist vaati. Anumad olid täidetud kokku 2400 liitri diislikütuse lõhnalise vedelikuga. Isiku ütluste kohaselt ostis ta kütuse kuulutuse peale tundmatute isikute käest Kohtla-Järvel.

Vaivara vallas avastasid tolliametnikud ühe sõiduauto pagasiruumist kuus 20-liitrist bensiinilõhnalise vedelikuga täidetud kanistrit. Kokku oli vedelikku anumates 120 liitrit. Isiku sõnade kohaselt oli tegemist sugulase poolt Venemaalt toodud ja Sillamäel paagist välja pumbatud kütusega.

Tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul on sellised rikkumised Virumaal sagenenud, mistõttu viib Maksu- ja Tolliamet lisaks tavapärasele piirikontrollile läbi ka rohkem maanteekontrolle.

Mootorsõiduki standardses kütusepaagis aktsiisivabalt sisseveetud kütusega ebaseaduslike toimingute ja tehingute tegemise eest on karistuseks rahatrahv kuni 300 trahviühikut ehk kuni 18 000 krooni. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatused alates 6. maist 2010

06.05.2010

Alates 6. maist 2010 toimuvad JVIS-is järgnevalt toodud muudatused.

1. Järelevalve alla jätmise eelteate ja taotluse lahtris „Järelevalve tolliasutus” on Põhja maksu- ja tollikeskuse liikuvkontrollitalituse asemele lisatud uus klassifikaator – Veose teeninduskoht. Kõikidel Põhja maksu- ja tollikeskuse piirkonna ettevõtetel tuleb järelevalve tolliasutuseks valida Veose teeninduskoht.
2. Kui taotlus on olekus „aktsepteeritud" või „lõpetatud”, kuvatakse taotlusel tekst „Lubada väljastada kuupäev.kuu.aasta kellaaeg”.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas märtsis piirikontrolli käigus 582 rikkumist

29.04.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2010. aasta märtsikuu jooksul Eesti piiridel läbi 1863 kontrolli, millest 582 olid tulemuslikud.

Maanteedel viidi kokku läbi 1585 kontrolli, mille käigus avastati 106 rikkumist. Kontrolliti 50 kütusekäitlejat (sh tanklad), ebakvaliteetset kütust ja dokumentidega seotud rikkumisi avastati 9 juhul. Erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kontrolliti kokku 82 korral, rikkumisi tuvastati 17 juhul. Kinni peeti kuu jooksul 1 108 764 sigaretti ja ligi 108 145 liitrit kütust. Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid oli 365. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 132 551 ühikut ning peeti kinni 192 g narkootilisi aineid.

Juhtumeid:

1. märtsil avastati tolliläbivaatusel kahest Indiast saabunud postisaadetisest ravimeid. Mõlemas saadetises olid tellitud ravimid, kummaski 500 tabletti. Läbivaatuse käigus tekkis kahtlus, et tablettide kuju on äravahetamiseni sarnane kaubamärgi Viagra tableti kujuga. Kaubamärgi omaniku hinnangul tunnistati kaup võltsinguks. Ravimid peeti kinni.

4. märtsil kontrolliti Koidula tollipunkti saabunud veokit, mille juht deklareeris lubatud koguses sigarette. Kontrolli käigus leiti veoki armatuuri seest 400 sigaretti ning haagise tagavararatta panipaigast veel 63 200 sigaretti.

Samal päeval avastati Tallinna reisisadamas veokist 93 kasutatud akut. Kuna puudusid ohtlike jäätmete veose dokumendid, peeti akud kinni.

7. märtsil leiti Tallinna reisisadamas tollikontrolli käigus ühe reisija jope taskust maitseainepurgist 131 kahvatukollast tabletti ja sama värvi erineva suurusega tabletitükke. Reisija seletuse järgi oli tegemist Ecstasy tablettide ja tabletiosakestega. Sama maitseainepurgi sees oli veel kolm minigrip-kotikest, milles oli kokku 4g pulbrilist ainet, mis reageeris amfetamiini kiirtestile.

10. märtsil toimus Tartumaal ja Jõgevamaal operatsiooni, mille käigus avastati 15-s sõidukis ebaseaduslik erimärgistatud diislikütuse kasutamine.

13. märtsil avastati Viljandi linnas kontrolli käigus ühest autost 10 800 ja garaažist lisaks 59 600 Venemaa maksumärkidega sigaretti ning 3200 Valgevene maksumärkidega sigaretti. Kokku avastati sõidukist ja garaažiboksist 73 600 sigaretti.

15. märtsil peatasid tolliametnikud Tallinn-Narva maanteel maanteekontrolli käigus sõiduauto. Sõiduki kontrolli käigus avastati 16 plastmasskanistrit, mis olid täidetud diislikütuse lõhnalise vedelikuga. Isiku ütluste kohaselt oli kanistrites olnud 320 liitrit vedelkütust välja pumbatud Venemaalt saabunud veoauto kütusepaagist.

17. märtsil leiti Tallinna lennujaamas reisija pagasist kaks pakki kanepiseemned, kolm tabletti Xanax ja üks pakk Feminized seemneid.

20. märtsil avastati Luhamaa tollipunktis sõiduki kontrolli käigus, et vasakpoolne kütusepaak oli küttesüsteemiga ühendamata. Paagist pumbati välja 350 liitrit diislikütust.

20. märtsil kontrolliti Tallinn autobussijaamas kaht Narva bussiga saabunud reisijat, kel oli kaasas kolm spordikotti. Kontrollimise tulemusel leiti kottidest kokku 18 800 Vene maksumärkidega sigaretti.

26. märtsil leiti Narva tollipunkti saabunud sõiduki salongist tööriistade kotti tööriiete, instrumentide ja auto varuosade alla peidetult 8 ikooni. Deklareerimata ikoonid olid pakitud kilekottide ja porolooni sisse.

30. märtsil leiti Tallinna reisisadamas tollikontrolli käigus reisija jope taskust kilekott, mis sisaldas rohelist taimset puru. Aine reageeris positiivselt kanepi kiirtestile.

Samal päeval avastati reisisadamas narkokoera reageeringu peale teise reisija põuest riiete alt postipakk, milles olid kinnised pakendid. Pakid sisaldasid sünteetilist narkootilist ainet.

31. märtsil teostatud läbiotsimise käigus avastati Pärnumaal, Audru vallas asuvast eramajast 60 liitrit piirituselõhnalist vedelikku.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. maist 2010

28.04.2010

Seoses rahandusministri 2009. aasta 22. juuni määruse nr 42 muutmisega 1. maist 2010 (määruse terviktekst; muudatustega määrus) on infosüsteemi Complex sisse viidud järgnevad täiendused.

 1. Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel on deklarant kohustatud koos impordi tollideklaratsiooniga esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi. Kui lahtris 36 kasutatakse soodusrežiimi koodi, mis algab numbriga 2, 3 või 4, siis peab lahtrisse 44 nõutud dokumendi märkimisel selle ka failina üles laadima. 
 1. Reekspordi korral pärast majandusliku mõjuga protseduuri ei ole nõutav loa omaniku andmete märkimine lahtrisse 2 (profiili C „Reeksport pärast muud majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kui tolliladustamine"). 
 1. Lihtsustatud koodiga 9910 10 08 00 on lubatud kasutada ainult lisakoodi C20 (kaup heategevusorganisatsioonidele). 
 1. Elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel on lubatud rakendada erikorda, mil tollideklaratsioon esitatakse  tagantjärele iga kuu 15. kuupäevaks eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.

  Ekspordi deklaratsioon ei pea sisaldama julgeolekuandmeid ning deklareeritud andmeid ei edastata ECS-i.
  Impordi deklaratsioonil ei ole nõutavad eelneva dokumendi andmed.

  Täiendavad tingimused nõuete rakendamiseks:
 • lahtris 25A on piiritranspordi liigiks 7 torutransport (elekter, maagaas)
 • lahtri 33A kaubakoodid on 2716 00 00 00 elektrienergia korral, 2711 21 00 00 maagaasi korral

 

Aruanded

 1. Lisandunud on aruanne „ET30 Lao aruanne (terminal/ladu) paigutamine ja väljastamine”, mis on koostatud tollilao- ja terminalipidajatele ning võimaldab kontrollida nende tollilattu või tolliterminali sisse või sealt välja vormistatud tollideklaratsioonide menetlemise staatust. Täiendavalt väljastatakse isikutele ka infot, mis on vajalik laoarvestuse pidamiseks. Aruanne on laoarvestuse pidamise abivahend, mitte kannete tegemise alus. 
 1. Aruannetes EE1007 (kliendi impordi ja ekspordi andmed) ja EE1007L (kliendi impordi ja ekspordi andmed lisadokumendi valikuga) on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.
 

Alates 1. maist 2010 muutub sooduspäritolutõendite esitamise kord

27.04.2010

Alates 1. maist 2010 muutub rahandusministri 2009. aasta 22. juuni määrus nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks”.

Muudatusest tulenevalt peab deklarant tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi koos impordi tollideklaratsiooniga.

Kui nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana andmetöötlussüsteemis (skaneerituna), on deklarant kohustatud selle tollile säilitamiseks edastama impordi tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul.

 

Käivitus uus Euroopa tolli infoportaal

21.04.2010

Euroopa Komisjon käivitas aprilli alguses uue tolli infoportaali, et aidata ettevõtjatel kaupade Euroopa Liitu importimisel ja Euroopa Liidust eksportimisel rakendatavatest tolliprotseduuridest paremini aru saada ja neid järgida.

Portaali kaudu pääseb tolliklient ühest kohast ligi olulisele praktilisele informatsioonile. Euroopa tolli infoportaali (European Customs Information Portal´i - ECIP-i) esimeses etapis keskendutakse 1. juulil 2009. aastal jõustunud tolliseadustiku julgeoleku ja turvalisuse tagamisega seotud muudatuste rakendamisele. Valminud veebileht sisaldab animeeritud stsenaariume, milles selgitatakse impordi-, ekspordi- ja transiidiprotseduuride iga üksikut sammu. Ühtlasi antakse ka ülevaade nimetatud protseduuride õiguslikust raamistikust, nt tegevuspoliitika alasest teabest, andmebaasidest ja tugiteenustest.

Tolliportaal arendati välja koostöös liikmesriikide ja äriringkondade kontaktgrupiga ning seda kavatsetakse tulevikus laiendada, katmaks ka muid tolli valdkondi ning pakkudes kõikehõlmavat teavet tolliprotseduuride kohta.

Tolliportaali aadress: http://ec.europa.eu/ecip.

 

Maist peavad ka juriidilised isikud deklareerima üle 10 000 euro EL-i toomise ja EL-ist viimise

21.04.2010

Alates 1. maist tuleb üle 10 000 euro väärtuses sularaha, mis toimetatakse Euroopa Liitu või sellest välja, deklareerida ka siis, kui sularaha transportimiseks kasutatakse veoteenust. Seni oli deklareerimise kohustus vaid füüsilisel isikul piiri ületamisel.

Igal isikul on kohustus deklareerida Euroopa Liitu või sellest välja toimetatud sularaha, mille väärtus on 10 000 eurot või rohkem. Alates 1. maist 2010 on kohustus nimetatud summast alates deklareerida sularaha ka siis, kui selle transportimiseks kasutatakse veoteenust. Sellisel juhul esitab sularaha deklaratsiooni raha sisseveol saaja ja väljaveol saatja, deklaratsioon täidetakse ja esitatakse tollile pabervormil.

Deklareerimisele kuuluv sularaha on:
- maksevahenditena käibel olevad pangatähed (paberraha) ja mündid;
- tšekid, sh reisitšekid;
- võlakirjad;
- rahakaardid;
- aktsiad.

Deklaratsiooni vormid on kättesaadavad siin. Vormide kasutamiseks tuleb need välja trükkida. Vorme on võimalik saada ka tolliformaalsuste teostamise käigus tolliametnikult.

 

1. maist 2010 muutuvad reisija tolliformaalsused

20.04.2010

1. maist 2010 jõustuva rahandusministri 17. märtsi 2010. aasta määruse nr 20 „Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” § 3 lõike 2 kohaselt võib reisija nimetatud kuupäevast alates deklareerida kaupu suuliselt.

Suuliselt deklareeritud kauba kohta võib toll siiski nõuda kirjalikku reisija deklaratsiooni, kui kauba andmed vajavad täpsustamist. Samuti jääb reisijale alles võimalus esitada deklaratsioon kirjalikult paberkandajal või elektroonilise andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel.

Kirjalikuks reisija deklaratsiooni esitamiseks on võimalik paberkandjal vorm saada tolliametnikult tolliformaalsuste teostamise käigus või Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Maksu- ja Tolliameti kodulehel olevat reisija deklaratsiooni vormi on võimalik ekraanil eelnevalt täita ning esitada väljaprindituna tolliformaalsuste käigus.   

Reisija deklaratsiooni esitamisel elektroonse andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel tuleb reisijal lähtuda ettenähtud lahtrite täitmisel tolliseaduse § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest ning juhistest deklareeritavate andmete sisestamiseks elektroonilisse andmetöötlussüsteemi. Juhised on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 

Homsest rakendub uus aktsiisikaupade järelevalve infosüsteem

31.03.2010

Alates 1. aprillist 2010 käivitub Maksu- ja Tolliameti uus aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteem (JVIS), mis võimaldab maksusoodustuse saanud kaupade üle tulemuslikumalt järelevalvet pidada.

Tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul on uue infosüsteemi puhul sarnaselt teistele MTA rakendustele tegemist ööpäevaringselt avatud veebikeskkonnaga. See võimaldab kliendil pidada ametiga elektroonset suhtlust maksusoodustuse saanud aktsiisikauba järelevalve alla jätmise teadete vastuvõtmiseks ja taotluste esitamiseks. Süsteemi kasutuselevõtt toob kliendile kaasa läbipaistvama, kiirema ja kvaliteetsema teeninduse. Seni edastati dokumente peamiselt faksi teel.

 “Maksu- ja Tolliametile tähendab süsteemi rakendumine, et enam ei pea järelevalve alt vabanevaid koguseid käsitsi arvestama, sest uues infosüsteemis hakkab arvestus toimuma automaatselt”, märkis Urmas Järg.

 Aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteemi kasutamiseks tuleb taotleda kasutajaõigused. Süsteemi saab siseneda e-maksuameti/e-tolli kaudu ning turvalisuse tagamiseks soovitab MTA selleks kasutada ID-kaarti või mobiil-IDd.

Lisainformatsiooni infosüsteemi ja kasutajaõiguste taotlemise kohta on võimalik leida MTA kodulehelt siit. Kui isikul ei ole e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingut, siis tuleks see enne JVIS kasutajaõiguste tellimist sõlmida. Võimalused lepingu sõlmimiseks leiab siit.

Aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteemi arendamist finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengufondist infoühiskonna edendamise meetme raames. Toetuse suurus oli ligi 4,1 miljonit Eesti krooni.

 

Aprillist rakendub ELi sisene aktsiisikaupade elektrooniline saateleht

31.03.2010

Selleks, et ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade liikumine Euroopa Liidu sees oleks paremini jälgitav, rakendub alates 1. aprillist aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS. Tänase seisuga on Eestis ligi 100 ettevõtet, kes uut süsteemi kasutama hakkavad.

Seega peab alates homsest ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba veol teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi kaasas olema elektrooniline saateleht.

Erandiks on Poola, Taani ja Kreeka, kuhu lähetamisel kehtib jätkuvalt seni eksisteerinud kord ning AAD saateleht. Itaalias, kus küll rakendatakse EMCS-i, ei tööta süsteem veel korrektselt ja andmete jõudmine nende süsteemist ettevõtteni võib aega võtta kuni viis päeva.

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS (Excise Movement and Control System) muudab teisest liikmesriigist lähetatud kauba saatelehe AAD (Accompanying Administrative Document´i) elektrooniliseks. Samuti vahetatakse selle kaudu informatsiooni aktsiisivabastuses olevate kaupade liikumise kohta liikmesriikide vahel.

Süsteemi rakendamine vähendab valeandmete esitamise ning maksupettuste riski ja parandab ülevaadet ajutises aktsiisivabastuses liikuvatest kaupadest.

Elektroonilise saatelehe võib asendada pabersaatelehe asendustoimingu dokumendiga vaid juhul, kui saatelehe elektroonilist süsteemi ei ole võimalik kasutada. Elektroonilise saatelehega tehtavad toimingud hakkavad toimuma läbi e-maksuameti/e-tolli.

Infosüsteemi pilootprojektis osales 23 ettevõtjat, piloodi käigus said kliendid teadmisi uue süsteemi kasutamisest ja samas toimus selle süsteemi testimine. Samuti on koolituse läbinud üle 60 kliendi.

 

Katataimede sissevedu Eestisse on sagenenud

29.03.2010

Viimastel aastatel on olnud mitmeid juhtumeid, kus Maksu- ja Tolliameti töötajad on peamiselt Suurbritanniast saabuvate isikute pagasi hulgast leidnud katataimi. See taim on Eestis ilma eriloata keelatud, kuna sisaldab katinooni, mis kuulub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Ka Suurbritannias kuulub katataim keelatud ainete nimekirja.

Riigiprokurör Helga Aadamsoo sõnul on katataimede kasutamine narkootilise joobe tekitamiseks Euroopas laiemalt levinud viimase kümnendi jooksul. "Eestisse tuuakse katataimi peamiselt Suurbritanniast eesmärgiga viia need edasi Soome."

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste juhib tähelepanu asjaolule, et vaatamata sellele, et mõnes riigis ei ole katataimede üle riigipiiri toimetamine kuritegu, on Eestis selliste juhtumite puhul tegemist tõsise narkokuriteoga, mille eest seadus näeb ette kolme- kuni viieteistaastase vangistuse.

Kõige värskem katataimede Eestisse toimetamise juhtum leidis aset käesoleva aasta veebruari alguses, kui tollikontrolli käigus avastati Tallinna Reisisadamas Herberti (47) kohvritest kokku üle 22 kg katataimi. Samuti leiti Micheli (60) kottidest kokku üle 17 kg katataimi. Mõlemad mehed peeti kinni ning neid kahtlustatakse keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslikus sisseveos ning suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises isikute grupis.

2009. aasta novembris saabus Suurbritanniast lennukiga Tallinnasse Guntars (29), kelle pagasist avastati rohkem kui 17 kg katataimi. Lennujaamas olid tal vastas Mihhail (19) ja Aleksandr (21), kes toimetasid Guntarsi sadamasse, kus ta enne laevale minekut tollitöötajate poolt koos kohvriga kinni peeti.

Eelnevalt oli Mihhail kokkuleppel Aleksandriga pannud interneti erinevatesse portaalidesse üles tööpakkumisi, milles pakkus tööd kulleritele, kes toimetaksid katataime võrseid Suurbritanniast läbi Eesti Soome. Nii võttiski Mihhailiga ühendust Guntars, kes oli katataimede vedamisega nõus.

Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistas Guntarsit, Mihhaili ja Aleksandrit isikute grupis keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslikus sisseveos ning suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises isikute grupis. Kokkuleppemenetluse sätteid kohaldades mõistis Harju maakohus 16.03.2010 Guntarsi, Mihhaili ja Aleksandri süüdi ja karistas neid kõiki kolmeaastase vangistusega. Aleksandrile ning Mihhailile määras kohus kolme- ja Guntarsile nelja-aastase katseaja.

2009. aasta septembris saabus Suurbritanniast lennukiga Tallinnasse Mareks (27), kelle kohvrist leiti tollikontrolli käigus üle 10 kg katataime võrseid. Riigiprokuratuur süüdistab Mareksit narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslikus sisseveos, mille eest karistatakse süüdimõistmisel vastavalt kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

2008. aasta novembris saabus Suurbritanniast lennukiga Tallinnasse Hassan (43). Tallinnas Lennujaamas tuvastati tollikontrolli käigus tema kohvrist üle 15 kg katataime võrseid. Harju Maakohus tunnistas Hassani süüdi karistusseadustiku (KarS) § 392 lg 1 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning karistas teda kaheksakuulise vangistusega kolmeaastase katseajaga.

2008. aasta oktoobris saabus Suurbritanniast lennukiga Tallinnasse Suleha Ibrahim Ahmed. Tallinna Lennujaamas läbiviidud tollikontrolli tulemusena leidsid Põhja maksu- ja tollikeskuse töötajad Ahmedi kohvritest kokku üle 17 kg katataime võrseid. 2008. aasta detsembris mõistis Harju Maakohus Ahmedi süüdi keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslikus sisseveos (KarS 392 lg 1) ja karistas teda ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Samuti määras kohus Ahmedile kolmeaastase katseaja.

Ekspertarvamuse kohaselt piisab ühele inimesele ühekordse narkojoobe tekitamiseks 10-50 grammist katapõõsa värsketest lehtedest.

 

Kadri Põldaru
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
613 415
5341 3794
kadri.poldaru@prokuratuur.ee

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. aprillist 2010

29.03.2010

Alates 1. aprillist 2010 võetakse kasutusele aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem (edaspidi EMCS) ning aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteem (edaspidi JVIS). Seoses EMCS-i ja JVIS-i kasutusele võtmisega rakenduvad alates 1. aprillist 2010 aktsiisikaupade tollivormistusel infosüsteemis Complex erinevad muudatused.

1. EMCS-i rakendumisega peab ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki liikuva kaubaga kaasas olema elektrooniline saateleht (edaspidi eSL). Complexis rakendatakse järgnevalt toodud muudatusi.

Ekspordi tolliprotseduuril koodiga 1045

1) Lahtrisse 40 on lisatud uus dokumendi liik AAD – haldus-saatedokument.
Andmeväli täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z
 • 40B – märgitakse AAD
 • 40C – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i number (ARC – haldusviitenumber)
 • 40E – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i kauba järjekorra number
 • 40D – märgitakse EMCS süsteemis esitatud eSL-i kuupäev

2) Loodud on talitlusreeglid, mis võrdlevad järgmisi EMCS-i ja Complexi andmeid:

 • kauba netomassi
 • kauba brutomassi
 • tariifset klassifikatsiooni
 • kauba kogust (lahter 41B)
 • kauba saaja andmeid

3) Talitlusreeglid kontrollivad, et:

 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektrooniline saateleht on EMCS süsteemis vabastatavas olekus
 • eelnevaks dokumendiks märgitud elektroonilise saatelehe andmed on tõesed
 • ühel kaubal ei oleks mitut eelnevat dokumenti tüübiga AAD
 • ühe kauba juures eelnevaks dokumendiks oleva elektroonilise saatelehe kõik kaubad on sellele samale ekspordi tollideklaratsioonile märgitud

Vabasse ringlusse lubamisel

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud registreeritud kauba saatja peab kauba toimetamiseks teise liikmesriiki lisama impordi tollideklaratsioonile lisadokumendi 6031 „Registreeritud kaubasaatja tegevusloa" ning märkima tollideklaratsioonile teises liikmesriigis asuva lõppsaaja andmed.

Lahter 44 täidetakse järgmiselt:

 • 44AA – märgitakse 6031
 • 44AB – märgitakse registreeritud kauba saatja tegevusloa number
 • 44AC – märgitakse registreeritud kauba saatja tegevusloa väljaandmise kuupäev
 • 44AV – märgitakse teise liikmesriigi lõppsaaja nimi
 • 44AX-BB – märgitakse teise liikmesriigi lõppsaaja aadress

Lahtrisse 17 märgitakse selle liikmesriigi kood, kuhu kaup toimetatakse (v.a Eesti).
Täiendavat informatsiooni protseduuri rakendamise kohta leiab protseduuride 4000 ja 4200 passidest siit.


2. JVIS-i rakendumisega toimuvad Complexis aktsiisikaupade impordil protseduuride 4000, 4051, 4071 ja 4078 kohaldamisel järgnevalt toodud muudatused.

1) Lahtrisse 40 on lisatud uus väärtus JVE – eelteade.
Andmeväli täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z
 • 40B – märgitakse JVE
 • 40C – märgitakse JVIS süsteemis esitatud eelteate MRN-i number
 • 40E – ei täideta
 • 40D – märgitakse JVIS süsteemis esitatud eelteate kuupäev

2) Loodud on uued talitlusreeglid, mis kontrollivad tollideklaratsiooni lahtri 40 täitmise korrektsust profiilis H (protseduurikoodiga 40) järgmiste aktsiisikaupade korral:

 • kaubakood 27101945 või
 • kaubakood 27101941 + lisakood Q002 või
 • kaubakood 27101929 + lisakood Q002

Lisaks kontrollivad talitlusreeglid, et ühel kaubal ei oleks mitut eelnevat dokumenti tüübiga JVE ja et ühele teate MRN-ile viidatakse ainult ühe kauba juures.

3) Complex kontrollib eelteate ja tollideklaratsiooni andmete vastavust.

 • Eelteade peab JVIS süsteemis eksisteerima ja olema olekus „Tollideklaratsiooni vabastamise ootel“.
 • Eelteate lahter A81 „Registrikood/isikukood" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 98A „Saaja".
 • Eelteate lahter A11 „KN kood" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 33A „Kaubakoodi põhiosa" ja 33B „Kaubakoodi TARIC-kood“.
 • Eelteate lahter A131 „Kauba kogus" peab võrduma tollideklaratsiooni lahtriga 38 „Netomass", kui eelteate lahtrisse A132 „Ühik" on kauba ühikuks kilogramm (KG).
 • Kui eelteate lahtris A132  „Ühik" on ühikuks liiter (LI), siis tollideklaratsiooni lahtris 41A peab olema lisaühikuks liiter (LTR) ja lahtris 41B peab kauba kogus võrduma eelteate lahtriga A131 „Kauba kogus".
 

Alates 1. aprillist asendatakse väljumata ekspordi kirjalik järelepäring järelepäringuga ECS süsteemis

22.03.2010

Alates 1. aprillist saadab ekspordiseirekeskus väljumata ekspordi kirjalike järelpäringute asemel süsteemseid järelepäringuid ECS2 süsteemis. Klient näeb endale saadetud päringuid ja saab päringule vastata e-maksuametis/e-tollis.

Lisainfo: Väljumata ekspordi päringu juhend (819.06 KB, PDF)

 

Maksu- ja Tolliamet avastas veebruaris piirikontrolli käigus 506 rikkumist

18.03.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2010. aasta veebruarikuu jooksul Eesti piiridel läbi 1499 kontrolli, millest 506 olid tulemuslikud.

Maanteedel viidi kokku läbi 705 kontrolli, mille käigus avastati 35 rikkumist. Kontrolliti ka 69 kütusekäitlejat (sh bensiinijaama), ebakvaliteetset kütust ja dokumentidega seotud rikkumisi avastati 12 juhul. Erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kontrolliti kokku 194 korral, millest tulemuslikud olid 38. Kuu jooksul peeti kinni 607 176 sigaretti ja ligi 482 000 liitrit kütust. Keeldude ja piirangutega seotud juhtumeid avastati kokku 291. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 4361 ühikut ning peeti kinni 38 kg narkootilisi aineid.

Juhtumeid:

17.02 saabus Koidula tollipunkti veok, millel oli kaubaks deklareeritud maismaasõiduki BV-206 sõiduki kere. Tolliametnikel tekkis kahtlus, et kauba ekspordiks on vaja eriluba. Välisministeeriumi Relvastuse- ja strateegiliste kaupade kontrolli büroo kinnitas, et maismaasõiduk BV-206 kuulub strateegilise kauba nimekirja alla, kuna tegemist on spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks valmistatud sõidukiga. Eriluba kauba väljaviimiseks pole saadud. Edasi menetleb asja Kaitsepolitsei.

03.02 leiti Tallinna Reisisadamas tollikontrolli käigus reisija kotist 17,5 tabletti ja üks kasteet.

06.02 avastati Tallinna Reisisadamas laevale suunduva Soome kodaniku suitsupakist 0,9 g rohekas-pruunikat paberisse keeratud puru, mis reageeris positiivselt kanepi testile. Reisija sokiäärisest leiti 59 tabletti ravimit Dormicum, millel puudus vormikohane luba.

10.02 avastati Tallinna Reisisadamas reisija spordikotist viis kasteeti ja kolm teleskoopnuia. Isik koos kasteetide ja teleskoopnuiadega anti üle politseile.

10.02 tabasid Jõhvi liikuva rühma ametnikud Kohtla-Järve linnas asuva garaažiboksi juures isiku, kes tankis 20-liitlilisest metallkanistrist lehtri abil teisele isikule kuuluvat sõidukit. Väärteoasja raames teostati garaažiboksi ja isikule kuuluva sõiduki läbiotsimine. Läbiotsimise käigus avastati ruumist suur hulk tühju erineva värvi ja suurusega metall- ja plastmassmahuteid ning 11 metall- ja plastmasskanistrit, mis olid täidetud Venemaa päritoluga bensiinilõhnalise vedelikuga. Sõiduauto pagasiruum oli samuti täis metall-ja plastmasskanistreid. Kokku avastati 205 liitrit kütust, mis peeti kinni.

12.02 suunati Luhamaa tollipunktis sõiduk kontrolli läbivalgustusseadmesse ning avastati sõiduki külgseinte seest kokku 35 180 Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja alustati väärteomenetlus.

12.02 avastati Tallinna reisisadamas Soomest saabunud kaubiku kontrollimisel 101 kasutatud akut, mis oma olemuselt on ohtlikud jäätmed ning mille kohta kauba valdajal puudusid ohtlike jäätmete veose dokumendid.

15.02 avastati ühes Tallinna kaupluses müügist kange alkohol, mille maksumärgid ei olnud vastavuses toote nimetusega. Samuti ei olnud kontrollitav partii number, mis asus pudeli korgil, maksumärgi all. Tuvastati, et maksumärkide paigaldamisel on kaks erinevat marki alkoholi omavahel hooletuse tõttu segi aetud. Kokku 140 pooleliitrist liitrilist valede maksumärkidega alkoholipudelit peeti kinni.

16.02 avastati Tartus kontrolli käigus ühes kohvikus 27,5 liitri absoluutalkoholi käitlemine ilma nõutava registreeringuta. Juhtumi osas algatati väärteomenetlus.

17.02 avastati Luhamaa tollipunktis sõiduki külgseinte seest 20 000 Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni, autojuhi suhtes alustati väärteomenetlus.

18.02 avastas politsei koostöös Lääne maksu- ja tollikeskuse koerajuhtidega Pärnu linnas läbiotsimise käigus garaažiboksist 174 grammi kanepiõisikuid. Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust, mida juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.

23.02 sisenes Luhamaa tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse kaubik, mille salongist leiti tolliläbivaatuse käigus pika säärega talvejalatsisse peidetud 72 padrunit "S&W Special". Ühes karbis oli 23 ja teises 49 padrunit. Lisaks oli veel karp 36 väiksema padruniga. Padrunid ja isik üle antud politseile menetlemiseks.
Sõiduki salongi erinevatest kohtadest leiti veel 66 karpi konservi "Hautatud loomaliha". Konservid loovutas kodanik hävitamiseks.

 

Tollitöötajad avastasid sõiduki gaasiseadmest ligi 15 000 salasigaretti

04.03.2010

28. veebruaril kontrollisid MTA tolliametnikud riskianalüüsile tuginedes Luhamaa tollipunkti saabunud sõiduautot, liikuva röntgenseadme abil avastati sõidukisse peidetud ligi 15 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti.

Täiendava läbivalgustuse käigus tuvastati, et sõiduki gaasiseade on ümber ehitatud. Seadme demonteerimisel selgus, et see koosnes kahest eraldiseisvast mahutist, mis olid omavahel tihvtidega ühendatud. Väiksem osa oli ühendatud gaasiseadmega ja suurem mahuti oli täidetud sigarettidega. Mahutisse oli peidetud kokku 14 800 erinevat marki sigaretti.

Läti kodanikust autojuhi suhtes alustati väärteomenetlus.

Tollikontrollitalituse juhataja Annika Mägipõllu sõnul on sõidukite konstruktsioonidesse ja kütteseadmetesse peidetud salakauba avastamisel liikuvatel röntgenseadmetel märkimisväärne roll. “Salakauba sellistest kohtadest avastamine ilma läbivalgustamiseta on keeruline ja suure ajakuluga. Maksu- ja Tolliametil on idapiiril kasutusel kaks liikuvat läbivalgustusseadet,” ütles Mägipõld.

 

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. märtsist 2010

26.02.2010

Alates 1. märtsist 2010 toimuvad Complexis järgnevad muudatused. 

 1. Kauba aktsiisilattu paigutamisel ja sealt välja toimetamisel ei pea tollideklaratsioonil kauba saajaks ja saatjaks olema märgitud aktsiislaopidaja. Nimetatud juhul peab tollideklaratsiooni lahtrisse 44 alati olema lisatud lisadokumendina aktsiisikauba saatedokument (saateleht) koodiga C651.

  Protseduuride 45, 07 ja 10 korral:
  1)  kui importimisel kauba saaja või eksportimisel kauba saatja erineb aktsiislaopidajast, siis kontrollitakse kas isik (kauba saaja või saatja) on märgitud TERM-süsteemis olevasse aktsiisilaopidaja partnerite nimekirja. Kui isiku nime selles nimekirjas pole, annab süsteem veateate;
  2) kui kauba saaja või saatja ei ole aktsiisilaopidaja ja tollideklaratsiooni lahtris 44 puudub saateleht koodiga C651, annab süsteem veateate.

  Aktsiisilaopidajad peavad selle funktsionaalsuse käivitamiseks lisama oma partnerid ICSi TERM-süsteemi partnerite nimekirja. Selle funktsionaalsuse kasutamiseks peab aktsiisilaopidajal olema e-maksuameti/e-tollis ICSi TERM-süsteemi kasutamise õigus.
   
 2. Muudetud on lahtri 24 „Tehingu liik" klassifikaatorit vastavalt Euroopa Komisjoni määruse nr 113/2010 lisale II.

  Tehingu liigid on nüüd:
 • 11 – 0st ja müük
 • 12 – proovimüük, tagastamisõigusega müük, komisjonimüük
 • 13 – vahetuskaubandus (loonustasu)
 • 14 – kapitalirent (müük järelmaksuga)
 • 19 – muu
 • 21 – kauba tagastamine
 • 22 – tagastatud kauba asendamine
 • 23 – tagastamata kauba asendamine (näiteks garantii korral)
 • 29 – muu
 • 3 – tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (näiteks abisaadetised)
 • 41 – lepinguline töötlemine: kaubad, mis eeldatavasti tagastatakse algsesse ekspordiriiki
 • 42 – lepinguline töötlemine: kaubad, mida eeldatavasti ei tagastata algsesse ekspordiriiki
 • 51 – lepingulisele töötlemisele järgnevad tehingud: kaubad, mis tagastatakse algsesse ekspordiriiki
 • 52 – lepingulisele töötlemisele järgnevad tehingud: kaubad, mida ei  tagastata algsesse ekspordiriiki
 • 6 – riiklikul otstarbel registreeritud eritehingud
 • 7 – tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste tootmisprogrammide alusel
 • 8 – ehitusmaterjali ning tehniliste seadmete tarnimine üld- ja tsiviilehitustööde lepingu raames ühe arve alusel
 • 91 – muud tehingud: rent, laen ja kasutusrent pikemaks ajaks kui 24 kuud
 • 99 – muud tehingud
 

Maksu- ja Tolliamet avastas jaanuaris piirikontrolli käigus 555 rikkumist

22.02.2010

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2010. aasta jaanuarikuu jooksul Eesti piiridel läbi 1799 kontrolli, millest 555 olid tulemuslikud. Maanteedel viidi kokku läbi 896 kontrolli, mille käigus avastati 60 rikkumist. Rikkumised olid peamiselt seotud erimärgistatud diislikütuse ebaseadusliku kasutamisega. Kontrolliti ka 85 kütusekäitlejat (bensiinijaama) ning ebakvaliteetset kütust avastati 15 juhul. Alkoholi- ja tubakakäitlejaid kontrolliti kokku 57 korral, rikkumine avastati 11 juhul.

Jaanuaris peeti kinni kokku 679 246 sigaretti, ligi 215 000 liitrit kütust ning väikeses koguses narkootilisi aineid. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 8769 ühikut.


Mõned juhtumid:

1. 29. jaanuaril tabati Narvas elav naisterahvas Anna tollitöötajate poolt juba 17 korda väikest kogust salasigarette üle piiri toimetamas. Kokku on isikult alates 2009. a oktoobri algusest kinni peetud 14 700 sigaretti.

2. 26. jaanuaril toodi Narva jõest jää pealt kaldale kaks reisikotti, kust avastati kokku 12 400 Vene maksumärkidega sigaretti "Arktika ljogkie” ja “More”. Sigaretid peeti kinni. Samuti nägi 24. jaanuaril piirivalve töötaja, kuidas Narvas Sõpruse sillalt visati üle piirdeaia jõkke spordikott. Toll tuvastas, et kotis oli 5200 sigaretti Arktika Ljohkie. Sigaretid peeti kinni.

3. 22.01. Tallinnas “Lasnamäe Centrumi" parklas said tolliametnikud kokku interneti keskkonnas avaldatud müügikuulutuses salasigarette müüva Jevgeniga, kel oli tellimuse peale kaasas kolm kasti sigarette "More". Isiku autost ja kodust leiti hiljem ka Ukraina ja Vene Föderatsiooni maksumärkidaga sigarette. Kokku pidas toll kinni 42 340 sigaretti. Juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus.

4. 22.01. avastati Tallinna Reisisadama D-terminalis reisija kohvrist kokku 14 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti.

5. 20.01. avatati tankerist 19 780 erinevat marki sigaretti, mille laeva kapten oli jätnud deklareerimata. Juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus.

6. Luhamaa tollipunktis avastati salasigarette kütusevedajate nn ”tõkiskingade” seest. 15.01. kontrolliti kahte Läti Vabariigi sõiduautot ja avastati, et puidust tõkiskingad olid seest õõnestatud. Õõnsustest avastati 400 ja 460 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus. Nn. “tõkiskingade” peale sõidetakse auto tanklas, et mahutada rohkem kütet paaki.

7. 27.01.2010 avastati Narva tollipunktis sõiduauto tollikontrolli käigus sõiduki neljast uksest ja tagavararatta seest eelnevalt deklareerimata 12 260 sigaretti. Sigaretid peeti kinni, isiku suhtes alustati väärteomenetlus.

8. 07.01.2010 öösel avastati Narvas sõiduauto tollikontrollil käigus armatuurlaua alla ehitatud peidik. Peidikus oli 6220 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja alustati väärteomenetlus.

 

Tollikontrolli tulemusel avastas MTA möödunud aastal üle 13 miljoni salasigareti

03.02.2010

Maksu- ja Tolliamet hoidis möödunud aasta jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 149 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Tollikontrolli tulemusel avastati muu hulgas ligi 13,3 miljonit salasigaretti ja peeti kinni üle 14 tuhande liitri alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks) ning ligi 54 kg erinevaid narkootilisi aineid.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul oli möödunud aastal tuntav riskide kasv sigarettide salakaubaveol. Võrreldes varasemate aastatega kasvasid nii avastatud juhtumite arv kui ka kogused. Alates 1. juulist vähenes maksuvabalt sissetoodavatele sigarettide koguseline piirang 200-lt 40 sigaretile. Sellega kaasnes reisijate arvu vähenemine, aga ka sigarettide peitmise uued viisid. Sigarette peidetakse riietesse, toiduainete karpidesse, toiduainete (leiva, tortide) või kodutehnika sisse ja teibitakse ülakehale. Samuti peidetakse sigarette sõidukite tagavararehvidesse ja auto ratastesse.

Aastaga peeti kokku kinni ligi 54 kg erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid. Suurim juhtum avastati III kvartalis, kui Tallinna Lennujaamas leiti 17,2 kg khatitaime lehti. Samuti avastati tollikontrolli käigus 10 liitrit narkoaine lähteainet fenüülatsetooni ning GBL-i, millest saab valmistada GHB-d (nn korgijook).

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid eelmise aasta jooksul maanteedel läbi 14 000 kontrolli, mille käigus avastati rikkumisi 645 juhul. Rikkumiste mahult moodustavad suurima osa erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 4,5 protsenti.

Lõunapiiri lähedal viidi läbi suuremahulised kütuse järelevalvele ja aktsiisimaksu laekumise tagamisele suunatud maanteeoperatsioonid. Samuti avastati operatsioonide käigus raske kütteõli näitajatele vastavat kütust, mis toodi Eestisse sisse määrdeaine nime all. Operatsioonide ajal kontrolliti üle 90% Lätist saabunud kütuseveokitest, samuti viidi kontrollid läbi kütuse sihtaktsiisiladudes. "Operatsioonid täitsid oma ülesande. Tagatud oli tihe järelevalve Eestisse sisenevate veoste sihtkohta jõudmise üle. Eelmise aasta teises pooles kasvasid kütuseaktsiisi laekumised varasemalt ligi 400 miljonilt 420-le miljonile kuus", ütles Urmas Järg.

Tanklate kontrollimisel avastati rikkumisi 12% juhtudest. Kontrollidega peatati ligikaudu 0,5 miljoni liitri ebakvaliteetse kütuse müük.

Keeldude ja piirangutega seotud rikkumisi avastas tollikontroll aastaga 2314, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning keelatud ravimid.

CITES-konventsiooni (ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemise konventsioon) rikkumisi oli möödunud aastal vähem, vähenenud on reisijatelt avastatud isendite arv. Aasta suurim avastus selles vallas oli Bengali kassi nahkade (832 nahka) leidmine transiitkauba kontrollimisel.

Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 151 000 ühikut. Peamiselt oli tegemist jalatsite ja riidekaubaga, aga ka näiteks võltsitud Viagra tabletid, kommid ja lõhnaõlid.

Lisaks avastati tollikontrolli tulemusel deklareerimata sularaha, relvi (sh teleskoopnuiad, elektrišokiaparaadid), relvade osi ja laskemoona, helikopteri Mi-8 detaile ja antiradareid. Samuti tuvastati kaks juhtumit, kus tegemist oli varastatud esemetega.

Põhjalikuma ülevaate MTA tollikontrolli möödunud aasta tulemustest leiab siit.

 

Tollikontrolli 2009. aasta tulemused

03.02.2010

2009. aasta märksõnadeks oli paindlik ja tõhus ressursi kasutamine ehk tolliteenuse konsolideerimisega seotud tegevused ning uute infosüsteemide (ICS ja ECS) arendamine.

Maksu- ja Tolliamet hoidis möödunud aasta jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 149 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Tollikontrolli tulemusel avastati muu hulgas kokku ligi 13,3 miljonit salasigaretti ja peeti kinni ligi 3 tuhat liitrit alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on jätkuvalt sigarettide ja alkoholi peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Näiteks avastati detsembris sõiduauto läbivaatusel kaks peidikut, mis olid keevitatud sõiduki põhja külge. Peidikutest ja tagumiste istmete seest avastati 10 800 sigaretti.

1. juulil rakendus koguseline piirang maksuvabalt sissetoodavatele sigarettidele (200 asemel 40 sigaretti). Sellega kaasnes reisijate arvu vähenemine, aga ka sigarettide peitmise uued viisid. Sigarette peidetakse riietesse, toiduainete karpidesse, toiduainete (leiva, tortide) või kodutehnika sisse, teibitakse ülakehale. Nendel juhtudel jääb ühe korraga avastatav sigarettide arv umbes 1000–1500 juurde. Samuti peidetakse keskmiselt suuri koguseid tagavararehvidesse ja auto ratastesse. Välja saab siin tuua juhtumi novembrikuust, kus sõiduki läbivaatuse käigus avastati kokku 21 800 sigaretti, mis olid peidetud sõiduki nelja rehvi sisse.

Suurimate juhtumitena avastati raudteel 3,9 miljonit sigaretti, mis olid peidetud laudade pukkidesse ning juhtum Koidulas, kus avastati ligi 440 tuhat salasigaretti.

Tollikontroll avastas aastaga 2314 keeldude ja piirangutega seotud rikkumist, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning keelatud ravimid. Ülekaalus on siin erinevad juhtumid posti teel tellitavate kaupadega. Elektroonikakaupade (nt MP3 või GPS seadmed) ostmisel internetipoodidest tuleb pöörata tähelepanu sellele, et nende seadmete puhul võib tegemist olla Eestis (Euroopa Liidus) nõuetele mittevastava kaubaga. Nõuetele vastavuse peab tagama tootja ning selle kinnituseks on CE märgistus seadmel.

Rõõmu teeb, et möödunud aastal oli vähem CITES-konvenstsiooni rikkumisi. Vähenenud on reisijatelt avastatud isendite arv, see näitab, et inimeste teadlikkus on läbi teavitustöö turismimessidel, ajakirjanduses jms tõusnud. Tollikontrolli aasta suurim avastus selles vallas on kahtlemata Bengali kassi nahkade avastus (832 nahka). Märkimisväärsed avastused on ka CITES isendeid sisaldavad kosmeetikatooted (80 karpi karusappi sisaldavaid kreeme, 1227 Candelilla vaha sisaldavat huulepulka ja -palsamit) ja kaalu alandavad kommid (8122 Hoodiat sisaldavat pulgakommi). Kolmel korral avastati tuuraliste marja (kokku 1240 g), mis on samuti hea tulemus, kuna kaaviar on üks CITES järelevalvelistest prioriteetidest.

Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 151 000 ühikut (võrdluseks 2008. a 95 000 ühikut). Peamiselt oli tegemist jalatsite ja riidekaubaga, aga ka näiteks võltsitud Viagra tabletid, kommid ja lõhnaõlid.

Aastaga peeti kokku kinni ligi 54 kg erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid. Suurim juhtum avastati III kvartalis, kui Tallinna Lennujaamas leiti 17,2 kg khatitaime lehti. Samuti avastati tollikontrolli käigus 10 liitrit narkoaine lähteainet fenüülatsetooni ning GBLi, millest saab valmistada GHB-d (nn korgijook). Aasta alguses tuvastasid Põhja tollikontrolli ametnikud, et posti kaudu hakati aasta alguses tellima nn “uue põlvkonna narkootikume ehk sünteetilisi kanepitooteid”. Tegemist on taimsete segudega, mille toimet reklaamiti kui analoogne narkootilisele toimele. MTA ettepanekul lisati nimetatud ained narkoainete nimekirja.

Lisaks on tollikontrolli tulemusel avastatud deklareerimata sularaha, relvi (sh teleskoopnuiad, elektrišokiaparaadid), relvade osi ja laskemoona, helikopteri Mi-8 detaile ja antiradareid. Samuti tuvastati kaks juhtumit, kus tegemist oli varastatud asjadega (paadimootorid). Nendega seotud isikud koos kaubaga anti üle politseile.

Terve aasta lõikes avastati kuus kasutatud akude vedamise juhtumit koguses 412 tk, samuti üks autoradiaator ning siseriiklikult ligi 8000 liitrit jääke aktsiisilaost ja tollilaost.
Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid maanteedel läbi 14 000 kontrolli, mille käigus avastati rikkumisi 645 juhul. Rikkumiste mahult moodustavad suurima osa erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 4,5 protsenti.

Sarnaselt 2008. aastaga oli tanklakontrollis avastatud rikkumiste tase umbes 12% juures. Kontrollidega peatati ligikaudu 0,5 miljoni liitri ebakvaliteetse kütuse müük. Samas on tollikontroll objektivalikus lähtunud riskianalüüsist ja selle järgi saab öelda, et ebakvaliteetse kütuse müük toimub peaasjalikult väiksemates tanklates.

Lõunapiiri lähedal viidi läbi suuremahulised kütuse järelevalvele ja aktsiisimaksu laekumise tagamisele suunatud maanteeoperatsioonid. Samuti avastati operatsiooni käigus raske kütteõli näitajatele vastavat kütust, mis toodi Eestisse sisse määrdeaine nime all. MTA jätkab kütuse kontrollioperatsioonide läbiviimist maanteedel ka 2010. aastal.

Lisaks tavakontrollile viidi eelmise aasta jooksul liikuvate röntgenseadmete poolt piiripunktides läbi kokku 16 604 (2008 – 12 004) läbivalgustust, millest täiendavale füüsilisele läbivaatamisele suunati 1479 (2008 – 914) veost, nendest omakorda 616 (2008 – 390) puhul avastati tollieeskirjade rikkumisi. Liikuvate röntgenite abil on 2009. aasta jooksul avastatud muuhulgas ca 1,9 miljonit (2008 – 448 tuh) sigaretti.

Arendustegevustena viidi koostöös Hispaania tolliga läbi lähteainete teemaline projekt, mille raames toimusid erinevad koolitused. USA Energiaministeeriumi abiga uuendati radiatsioonimonitorid Luhamaa tollipunktis.

Tänavu on kavas maanteekontrolli toetamiseks laiendada sisepiirile automaatne numbrituvastussüsteem (ANTS). Euroopa Liidu poolt on 2010. aasta aprillis ühtselt rakendumas EMCS (aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem), mis tähendab kõikide aktsiisikaupade eelteavitussüsteemi Euroopa Liidu üleselt. Nii ANTS kui EMCS annavad olulise osa Eestisse siseneva aktsiisikauba eelinfo saamiseks ning võimaldavad paremini suunata tollikontrolli liikuvate rühmade tööd.

 

Helsingis toimub järjekordne Eesti ja Soome politsei, tolli ja piirivalve koostöö teemaline kohtumine

28.01.2010

Täna ja homme toimub Helsingis järjekordne Eesti ja Soome politsei, tolli ja piirivalve koostöö teemaline kohtumine.

Seekordsel Eesti-Soome kokkusaamisel tehakse kokkuvõtteid kahel eelneval aastal kokkulepitu ellurakendamisest ning arutletakse uute koostöövõimaluste ja -vormide üle. Keskendutakse eelkõige koostööle võitluses organiseeritud ja piirideülese kuritegevusega. MTA ettepanekul käsitletakse kohtumisel ka EL Läänemere piirkonna strateegia tegevusplaani neid koostööprojekte, mis on suunatud ametkondadevahelise koostöö edendamisele.

Kohtumised said alguse 1999. aasta detsembris Soome initsiatiivil, kui Helsingisse kogunesid Eesti, Läti, Leedu ja Soome politsei, tolli ning piirivalve esindajad, et panna alus omavahelisele koostööle.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas reisija kehaõõnsustest narkootilisi ravimeid

14.01.2010

Eesti piiridel esineb jätkuvalt juhtumeid, kus teiste riikide kodanikud üritavad Eesti arstidelt saadud retseptiga ostetud ravimeid salaja üle piiri toimetada, seda isegi tablette kõhuõõnde peites.

Näiteks tabasid Maksu- ja Tolliameti töötajad 7. jaanuaril Tallinna reisisadamas kaks Soome kodanikku, kes üritasid ebaseaduslikult psühhotroopseid ravimeid üle piiri toimetada. Kokku 230,5 tabletti oli üllatusmuna kapslitesse pakituna peidetud ühe reisija kõhuõõnde.

“Tänu tollikontrolli ja Terviseameti tõhusale tööle on taolisi juhtumeid küll oluliselt vähemaks jäänud, kuid samas on tegevus muutunud varjatumaks, mida näitab ilmekalt see, et tollikontrolli kartuses peidavad reisijad tablette juba oma kehaõõnsustesse,” ütles MTA uurimisosakonna juhataja Rene kanniste.

Tollikontrollist arstlikku kontrolli saadetud mehe soolestikust avastati kompuutertomograafia uuringu käigus kolm plastikust kapslit, mis olid omakorda pakitud kahe kondoomi sisse. Kapslites olid erinevaid ravimid, millest suurem osa on kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete nimekirja ja mille üle piiri viimiseks on vaja eriluba. Osa peidetud ravimitest aga nimekirja ei kuulu ega vajanuks eriluba. Ravimid olid ostetud seaduslikult apteegist siinse arsti poolt välja kirjutatud retseptide alusel.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus ning mõlemad isikud on vahistatud. Mõlemale isikule on esitatud kahtlustus karistusseadustiku § 392 lg 2 p 2 järgi, so grupi poolt psühhotroopse aine toimetamine üle riigipiiri, mille eest on karistusena ette kahe- kuni kümneaastane vangistus. Kriminaalasja eeluurimist viivad läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ning Põhja Ringkonnaprokuratuur.

 

Tolliteenuse ümberkorraldused Lääne, Lõuna ja Ida maksu- ja tollikeskustes

13.01.2010

Seoses tollivormistuse mahtude vähenemise ning ümberkorraldustega ameti töös, korraldab Maksu- ja Tolliamet alates 1. veebruarist tollivormistuse teenuse pakkumise ümber ka Lääne maksu- ja tollikeskuse haldusalas Raplas ja Kärdlas, Lõuna maksu- ja tollikeskuse haldusalas Viljandis ja Põlvas ning Ida maksu- ja tollikeskuse haldusalas Jõhvis ja Rakveres.

 Vahetu teenuse asemel pakume klientidele edaspidi võimalusi erinevate lihtsustuste kasutamiseks ning elektroonseks dokumendi- ja infovahetuseks. Tollivormistust on võimalik vajadusel teha ka teistes MTA teeninduskohtades ja tollipunktides.

Rakvere teeninduskohas teostavad Sillamäe tollipunkti töötajad edaspidi tollivormistusi, millele on raske elektroonilist alternatiivi või lihtsustust pakkuda, nagu raudtee tollivormistus ja laevade vormistamine Kunda sadamas. Elektroonilisel dokumentide täitmisel tuleb edaspidi Rakvere asemel valida Sillamäe tollipunkti kood.

Saare teeninduskohas osutatakse alates 1. veebruarist tolliteenust iga päeva kella 13-st kuni tööpäeva lõpuni.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Lääne maksu- ja tollikeskuses tollitalituse juhataja Ülle Aasa poole (tel 676 3257, e-post ylle.aas@emta.ee), Lõuna maksu- ja tollikeskuses tollitalituse juhataja Aivar Naarise poole (tel 676 4505 e-post aivar.naaris@emta.ee) ning Ida maksu- ja tollikeskuses tollitalituse juhataja Andra Levandovski poole (tel 676 3836, e-post andra.levandovski@emta.ee).

 

10.01.2017