Volitatud kaubasaatja staatus

Volitatud kaubasaatja staatus (tolliseadustiku artikli 233 lõige 4 punkt a) annab õiguse jätta kaup ja sellele vastav transiiditollideklaratsioon transiitveo alustamisel lähtetolliasutusele esitamata.

Volitatud kaubasaatja staatus antakse üksnes taotlejatele, kellel on kooskõlas tolliseadustiku artikli 89 lõikega 5 luba esitada üldtagatis või kasutada tagatisest vabastust kooskõlas tolliseadustiku artikli 95 lõikega 2.

Nõuded volitatud kaubasaatja staatuse saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 191–193):
 1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
 2. taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt;
 3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Taotlus esitatakse tolli infosüsteemi LUBA kaudu. Taotluses nõutav teave, mille kohta puudub elektroonses loataotluses vastav lahter, märgitakse lahtrisse „Lisateave“.

Taotluses tuleb märkida:
 • taotluse kooditüüp (märkida: ACR)

 • territorriaalne kehtivus-liit (märkida: 1)

 • loa taotleja andmed (nimi, EORI number või registrikood)

 • tolliküsimuste eest vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed

 • taotluse esitaja nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (kui see erineb tolliküsimuste eest vastutavast isikust)

 • üldtagatise esitamise või tagatisest vabastamise otsuse viitenumber

 • tollialase keskse raamatupidamise liik (elektrooniline või paberkandjal ning kasutatava süsteemi või tarkvara liik)

 • tollialase keskse raamatupidamise koha või kättesaadavuse täielik aadress

 • transiitvedude arvestuse liik (kasutatava süsteemi või tarkvara liik)

 • transiitvedude üle peetava arvestuse asukoha aadress

 • kaubasaadetiste ligikaudne arv ühes kuus

 • transiitveo alustamise koht

 • soovitud transiidi lähtetolliasutus

 • nõusolek loa omanike nimekirjas avaldamiseks (kas loa taotleja on nõus avaldama avalikus loaomanike nimekirjas andmeid taotletava loa kohta)

Lisaks taotlusele tuleb esitada:
 • territooriumi plaan, kuhu on täpselt märgitud ooteajal seisvate veokite asukohad


Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaatja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Maret Mitt 676 2404 maret.mitt@emta.ee


24.05.2016