TIR volitatud kaubasaaja staatus

Toll võib anda isikule (volitatud kaubasaaja) taotluse alusel loa võtta vastu TIR-konventsiooni kohaselt veetud kaupa loas kindlaksmääratud kohas, et viia protseduur lõpule kooskõlas TIR-konventsiooni artikli 1 esimese lõigu punktiga d.

Nõuded volitatud kaubasaaja staatuse saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 187):
 1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
 2. taotleja deklareerib, et ta saab TIR-veoetapi alusel veetavat kaupa regulaarselt;
 3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Taotlus esitatakse tolli infosüsteemi LUBA kaudu. Taotluses nõutav teave, mille kohta puudub elektroonses loataotluses vastav lahter, märgitakse lahtrisse „Lisateave“.

Taotluses tuleb märkida:
 • taotluse kooditüüp (märkida: ACT)

 • territoriaalne kehtivus-liit (märkida 1)

 • loa taotleja andmed (nimi, EORI number või registrikood)

 • tolliküsimuste eest vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed

 • taotluse esitaja nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (kui see erineb tolliküsimuste eest vastutavast isikust)

 • üldtagatise esitamise või tagatisest vabastamise otsuse viitenumber

 • tollialase keskse raamatupidamise liik (elektrooniline või paberkandjal ning kasutatava süsteemi või tarkvara liik)

 • tollialase keskse raamatupidamise koha või kättesaadavuse täielik aadress

 • transiitvedude arvestuse liik (kasutatava süsteemi või tarkvara liik, arhiveerimise kord)

 • transiitvedude üle peetava arvestuse asukoha aadress

 • vastuvõetavate kaubasaadetiste ligikaudne arv ühes kuus

 • TIR-veoetapi lõpetamise koht

 • soovitud transiidi sihttolliasutus

 • nõusolek loa omanike nimekirjas avaldamiseks (kas loa taotleja on nõus avaldama avalikus loaomanike nimekirjas andmeid taotletava loa kohta)

Lisaks taotlusele tuleb esitada:
 • territooriumi plaan, kuhu on täpselt märgitud ooteajal seisvate veokite asukohad
Eritingimused TIR protseduuri korral:
 • TIR volitatud kaubasaaja luba võib taotleda ettevõte, kelle valdustes toimub lõplik mahalaadimine;
 • TIR-veoetapi lõpetamiseks vajaliku kinnituse õigus TIR-märkmikus on ainult sihttolliasutusel.
 

Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaatja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Maret Mitt 676 2404 maret.mitt@emta.ee


29.09.2017