Eriliste tõkendite kasutamise luba

Eriliste tõkendite kasutamise luba (tolliseadustiku artikli 233 lõige 4 punkt c) annab loa omanikul õiguse kasutada tõkendeid, kui tõkendamine on vajalik liidu transiidiprotseduurile suunatud kauba identifitseerimise tagamiseks.

Nõuded eriliste tõkendite kasutamise loa saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 191 ja 197):
 1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
 2. taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt;
 3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Taotlus esitatakse kirjalikult taotleja plangil ja allkirjastatakse digitaalselt ettevõtte juhatuse liikme poolt. Taotlus saadetakse kontaktisiku e-posti aadressile.

Taotluses tuleb märkida:
 • taotluse kooditüüp (märkida: SSE)

 • taotluse liik (märkida: eriliste tõkendite kasutamise luba)

 • territoriaalne kehtivus-liit (märkida: 1)

 • loa taotleja andmed (nimi, EORI number või registrikood, aadress)

 • tolliküsimuste eest vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed

 • taotluse esitaja nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (kui see erineb tolliküsimuste eest vastutavast isikust)

 • tollialase keskse raamatupidamise liik (elektrooniline või paberkandjal ning kasutatava süsteemi või tarkvara liik)

 • tollialase keskse raamatupidamise asukoha või kättesaadavuse täielik aadress

 • eriliste tõkendite üle peetav arvestus (kasutatava süsteemi või tarkvara liik, turvalisuse meetmed)

 • tõkendite üle peetava arvestuse asukoha aadress

 • kaubasaadetiste ligikaudne arv ühes kuus

 • tõkendi liik (mudel, valmistaja, sertifitseerimise tõend)

 • nõusolek loa omanike nimekirjas avaldamiseks (kas loa taotleja on nõus avaldama avalikus loaomanike nimekirjas andmeid taotletava loa kohta)

Lisaks taotlusele tuleb esitada:
 • tõkendite näidised (4 tk)


Nõuded erilistele tõkenditele on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 317.
 

Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Maret Mitt 676 2404 maret.mitt@emta.ee


25.05.2016