Eriliste tõkendite kasutamine

Loa kohaldamine


Luba kohaldatakse koos liidu transiitvedude volitatud kaubasaatja staatuse loaga, kui tõkendamine on vajalik liidu transiidiprotseduurile suunatud kauba identifitseerimise tagamiseks.

Õiguslik alus

Arvestuse pidamine


Kasutatud tõkendite üle tuleb pidada arvestust. Arvestus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: transiidideklaratsiooni number, kuupäev, tõkendi number, veoki number ja volitatud isiku (tõkendi paigaldaja) nimi.

Eriliste tõkendite kasutaja ei järjesta ümber, ei kasuta uuesti ega dubleeri tõkendite kordumatuid numbreid, välja arvatud juhul, kui tolliasutus selleks loa annab.
 

Kohustused


Turvalisuse ja puutumatuse tagamiseks on loa omanik kohustatud võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud eriliste tõkendite hoidmiseks.
 

14.12.2020