Tollideklaratsiooni koostamise lihtsustamine kaupade puhul, mis kuuluvad erinevatesse tariifistiku alamrubriikidesse

Euroopa Liidu tolliseadustiku 952/2013 (LTS) art 177 võimaldab tollideklaratsiooni koostamist lihtsustada kaupade puhul, mis kuuluvad erinevatesse tariifistiku alamrubriikidesse.

Kui saadetis koosneb erinevatesse tariifistiku alamrubriikidesse kuuluvatest kaupadest ja kui iga kauba käsitlemine vastavalt selle tariifistiku alamrubriigile tekitab tollideklaratsiooni koostades ebaproportsionaalselt palju tööd ja kulutusi sisse nõutava impordi- või eksporditollimaksuga võrreldes, võib toll deklarandi taotluse alusel nõustuda, et impordi- või eksporditollimaks tasutakse kogu saadetiselt, võttes aluseks kõrgeima impordi- või eksporditollimaksu määraga maksustatava kauba tariifistiku alamrubriigi.

Erinevatesse tariifistiku alamrubriikidesse kuuluva kauba puhul üheainsa tariifistiku alamrubriigi alla deklareerimine ei ole lubatud juhtudel, kui kaubad kuuluvad keeldude, piirangute või aktsiisimaksu alla.

Erinevatesse tariifistiku alamrubriikidesse kuuluva kauba puhul üheainsa tariifistiku alamrubriigi alla deklareerimisel tuleb lähtuda rakendusmääruse 2015/2447 (IA) art 228:

  • kui saadetises olev kaup kuulub tariifistiku alamrubriikidesse, mille suhtes kohaldatakse koguselist tollimaksu, mida väljendatakse viitega ühele ja samale mõõtühikule, siis kogu saadetiselt tasumisele kuuluv tollimaks tuleb arvestada seda tariifistiku alamrubriiki kasutades, mille koguseline tollimaksumäär on kõige kõrgem;
  • kui saadetises olev kaup kuulub tariifistiku alamrubriikidesse, mille suhtes kohaldatakse koguselist tollimaksu, mida väljendatakse viitega eri mõõtühikutele, siis tasumisele kuuluv tollimaks tuleb arvestada koguselise tollimaksuga maksustatava ja sama mõõtühikuga kaubale kohaldatava kõrgeima koguselise tollimaksumäära alusel, mis arvutatakse iga kauba puhul ümber väärtuseliseks tollimaksuks. Kogu saadetiselt tasutav tollimaks põhineb sellel tariifistiku alamrubriigil, mille väärtuseline tollimaksumäär on kõige kõrgem;
  • kui saadetises olev kaup kuulub tariifistiku alamrubriikidesse, mille suhtes kohaldatakse väärtuselist ja koguselist tollimaksu, arvutatakse määratud kõrgeim koguseline tollimaksumäär ümber väärtuseliseks tollimaksuks iga kaubaliigi korral, mille koguselist tollimaksu väljendatakse viitega ühele ja samale mõõtühikule. Kogu saadetiselt tasutav tollimaks põhineb sellel tariifistiku alamrubriigil, mille väärtuseline tollimaksumäär on kõige kõrgem.

Selle lihtsustamise taotlemiseks tuleb tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis Complex täita tollideklaratsioon järgmiselt:

  • lahter 31 – märkida kõikide kaubasaadetises sisalduvate kaupade kaubakoodid ja tollimaksumäärad;
  • lahter 44AR – lisada lisateabekoodi „00600 – Impordi- või eksporditollimaksu kõrgeim määr“.

Kui lahtrisse 31 ei mahu kõikide kaubasaadetises sisalduvate kaupade kaubakoodid ja tollimaksumäärad, tuleb tollideklaratsioonil kaubasaadetis deklareerida kahe või enama kaubana.

Lahtrisse 44 tuleb lisada ümberarvutuse kohta lisadokument koodiga 4016 („EL tolliseadustiku (952/2013) art 177 alusel ümberarvestus väärtuseliseks tollimaksuks“) juhul, kui saadetises olev kaup kuulub tariifistiku alamrubriikidesse, mille suhtes kohaldatakse koguselist tollimaksu, mida väljendatakse viitega eri mõõtühikutele või kui saadetises olev kaup kuulub tariifistiku alamrubriikidesse, mille suhtes kohaldatakse väärtuselist ja koguselist tollimaksu ja millega seoses tuleb teostada koguselise tollimaksumäära ümberarvutamine väärtuseliseks tollimaksuks.
 

30.08.2016